åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet giver en nærmere definition af det danske momsområde. Se ML § 2, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Definition: Det danske momsområde.

Lovgrundlag

ML § 2, stk. 1, har følgende ordlyd:

"Det danske afgiftsområde omfatter de danske landområder og søterritoriet samt luftrummet derover. Afgiftsområdet omfatter ikke Færøerne og Grønland."

Den danske afgrænsning af momsområdet er i overensstemmelse med artikel 5 i momssystemdirektivet (tidligere artikel 3 i 6. momsdirektiv) fastsat efter bestemmelsen i EF-Traktatens (Romtraktatens) artikel 299 (tidligere artikel 227).

Momssystemdirektivets artikel 5 har følgende ordlyd:

"I dette direktiv forstås ved:

  1. »Fællesskabet« og »Fællesskabets område«: medlemsstaternes samlede område som defineret i nr. 2

  2. »medlemsstat« og »en medlemsstats område«: det område, som hver enkelt medlemsstat i Fællesskabet udgør, og som er omfattet af traktaten, jf. traktatens artikel 299, med undtagelse af det eller de i artikel 6 i nærværende direktiv angivne områder

  3. »tredjelandsområder«: de områder, som er angivet i artikel 6

  4. »tredjeland«: ethvert land eller område, som ikke er omfattet af traktaten."

Definition: Det danske momsområde

ML § 2, stk. 1, fastlægger det geografiske anvendelsesområde for den danske momslov, dvs. det danske momsområde.

Det danske momsområde omfatter de danske landområder, søterritoriet samt luftrummet over disse områder.

Søterritoriet udgøres af det indre territoriale farvand og det ydre territoriale farvand indtil 12 sømil (22.224 m) fra kyst- eller basislinier.

Momsloven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Færøerne og Grønland er ikke medlem af EU.