Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • ►Afsnit A.D Opkrævning.◄

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • One Stop Moms - Særordninger for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester ML §§ 66-66 k (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

Der er udarbejdet et ny afsnit (D.A.4.3.6) om udtagningsbeskatning i forbindelse med salgsfremmeordninger.

I forbindelse med quick fix-pakken er der udarbejdet et nyt afsnit (D.A.4.7.4) om de nye regler fra 2020 om konsignationslagre og et afsnit (D.A.6.1.9) om de nye regler fra 2020 om kædehandel.

Afsnit D.A.5.11.9.3 om begrebet forvaltning af investeringsforeninger er omarbejdet.

Faglige nyheder

Ved lov nr. 1726 af 27. december 2018 er der med virkning fra 1. juli 2019 indført nye, udtrykkelige regler i momsloven for vouchere. Se D.A.4.10.

Ved bekendtgørelse nr. 542 af 1. maj 2019 er det tidligere krav om, at mellemhandleren i en trekantshandel ikke måtte være registreret i afsenderlandet ophævet. Se D.A.4.8.1.

Ved lov nr. 591 af 13. maj 2019 er momsfritagelsen for aviser med virkning fra 1. juli 2019 udvidet til også at omfatte elektroniske aviser.

Den såkaldte quick fix-pakke finder anvendelse fra 1. januar 2020. Den består af direktiv 2018/1910 og gennemførelsesforordning 2018/1912. Der indføres særlige regler for konsignationslagre. Se D.A.4.7.4. Leveringsstedet for leverancer i forbindelse med kædehandel med varer i EU præciseres. Se D.A.6.1.9. Det bliver en materiel betingelse for fritagelse for levering af varer til virksomheder i andre EU-lande, at køberen er momsregistreret i ankomstlandet, og at sælger har indberettet leveringen til skattemyndighederne. Se D.A.10.1.1.3. Der indføres endvidere fælles EU-regler om dokumentation for transport eller forsendelse til et andet EU-land i forbindelse med fritagelsen. Se D.A.10.1.1.3.

EU-domstolen har i sag C-165/17, Morgan Stanley & Co international plc, taget stilling til opgørelsen af delvis fradragsret i tilfælde, hvor et fast forretningssted udfører ydelser for sit hjemsted i et andet land. Ved redaktionens slutning havde Skattestyrelsen endnu ikke tilendebragt sine overvejelser omkring dommens betydning for dansk praksis.

EU-domstolen fandt i sag C-647/17, Srf konsulterna AB, at en ydelse i form af et femdages regnskabskursus afbrudt af en dags pause skulle anses for "adgang til et arrangement". Leveringsstedet var derfor det sted kurset blev afholdt. Ved redaktionens slutning havde Skattestyrelsen endnu ikke tilendebragt sine overvejelser omkring dommens betydning for dansk praksis.

Højesteret fandt i SKM2019.230.HR, at forsikringsselskabernes salg til en autogenindvindingsvirksomhed af køretøjer, der er overtaget som led i udbetaling af kontanterstatninger til forsikringstager, ikke kunne anses for omfattet af betingelserne for at anvende brugtmomsordningen i momslovens § 69, stk. 1, nr. 1 og 3, idet salget af køretøjerne ikke udgør en del af den momsfritagne forsikringsvirksomhed, eller i øvrigt er indkøbt og anvendt i forbindelse med sådan virksomhed. Højesteret bemærkede yderligere, at der ikke er hjemmel i momsloven og momssystemdirektivet til, at forsikringsselskaberne kan succedere i forsikringstagernes momsposition. På baggrund af Højesterets dom indledte Skatteministeriet drøftelser med forsikringsbranchen om mulighederne for at gøre det lettere for forsikringsselskaberne at anvende brugtmomsordningen som videreforhandlere. Formålet var at udbrede ordningens anvendelse blandt forsikringsselskaberne, sådan at autogenindvindingsvirksomhederne tilsvarende kan anvende reglerne ved videresalg. Momsbekendtgørelsen er i denne forbindelse ændret ved bekendtgørelse nr. 444 af 12. april 2019 med virkning fra den 15. april 2019. Ændringerne i §§ 116 a-117 indeholder forenklede dokumentationskrav vedrørende skadelidte respektive ejers status og varens anvendelse, idet ordningen ikke er begrænset til motorkøretøjer, men alle varer, som overtages af forsikringsselskaberne som led i forsikringssager.

Højesteret fandt i SKM2019.231.HR, at det er en betingelse for fradrag efter momslovens § 37, stk. 2, nr. 1, at varerne faktisk er blevet leveret. Da det måtte lægges til grund, at de entreprenørmaskiner, som sagen angik, ikke eksisterede, var der ikke sket levering, og derfor kunne der ikke ske fradrag for den betalte moms.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.17.SKTST om ændring af praksis for momsfritagelse af fertilitetsbehandling. 

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.32.SKTST om ændring af praksis om værdihåndteringsydelser.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.142.SKTST om begrebet forvaltning i momsmæssig forstand i forbindelse med fritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. 

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.175.SKTST om konsekvenser for momsfradragsretten af vederlagsfrie transaktioner.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.189.SKTST om begrebet "brugte varer" og om salg af reservedele fra udrangerede køretøjer i forbindelse med brugtmomsordningen. 

Skattestyrelsen har udsendt SKM2019.197.SKTST, der præciserer reglerne om udtagningsbeskatning i forbindelse med salgsfremmeordninger.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet tre retningslinjer fra det Momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.4.1.2, D.A.4.2.3 og D.A.6.2.2.5.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

   

C-165/17

D.A.11.4.2.2.1, D.A.11.4.2.2.2 og

D.A.11.4.2.2.3

C-410/17

D.A.4.1.2 og D.A.8.1.1.10.2

C-449/17

D.A.5.3.4

C-531/17

D.A.10.1.1.3, D.A.10.3.5 og D.A.11.1.5.2

C-562/17

D.A.12.2

C-568/17

D.A.6.2.8.10

C-597/17

D.A.5.1.5

C-647/17

D.A.6.2.7.3

C-691/17

D.A.11.1.4.2

C-712/17

D.A.11.1.4.3.1

C-127/18

D.A.8.1.1.6.2

C-133/18

D.A.12.1.4 og D.A.12.1.2

C-185/18

D.A.1.2

C-235/18

D.A.4.1.4 og D.A.5.11.4.2

C-275/18

D.A.10.1.2.2

C-278/18

D.A.5.8.4.1.2

C-291/18

D.A.10.1.3.1.

C-420/18

D.A.3.1.3 og D.A.3.1.4.1.

   

SKM2019.8.SR

D.A.3.2.4

SKM2019.17.SKTST

D.A.5.1.2

SKM2019.18.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.19.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.20.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.21.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.22.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.23.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.24.SR

D.A.4.1.2

SKM2019.26.SR

D.A.8.1.1.7.5.2

SKM2019.32.SKTST

D.A.5.11.2.2

SKM2019.44.SR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2019.83.SR

D.A.4.1.5

SKM2019.98.SR

D.A.5.21.2

SKM2019.99.SR

D.A.6.2.6.8

SKM2019.105.SR

D.A.11.1.3.1.3

SKM2019.106.SR

D.A.5.9.3 og D.A.8.1.1.1.4

SKM2019.108.SR

D.A.4.2.2

SKM2019.142.SKTST

D.A.5.11.9.3

SKM2019.147.LSR

D.A.5.3.7

SKM2019.158.SR

D.A.5.10.4 og D.A.5.11.4.3

SKM2019.173.LSR

D.A.3.1.4.1

SKM2019.175.SKTST

D.A.11.4.3.1

SKM2019.177.LSR

D.A.8.1.1.12

SKM2019.181.SR

D.A.5.4.3 og D.A.5.21.2

SKM2019.187.SR

D.A.5.4.3 og D.A.5.21.2

SKM2019.189.SKTST

D.A.18.3.2 og D.A.18.4.3

SKM2019.190.SR

D.A.3.2.4

SKM2019.196.SR

D.A.6.2.6.3

SKM2019.197.SKTST

D.A.4.3.6

SKM2019.205.LSR

D.A.5.9.4.1

SKM2019.208.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2019.210.SR

D.A.3.2.4

SKM2019.211.SR

D.A.4.5.3

SKM2019.212.SR

D.A.4.5.3

SKM2019.216.SR

D.A.5.1.5

SKM2019.230.HR

D.A.5.10.6, D.A.18.2 og D.A.18.3.2

SKM2019.231.HR

D.A.11.1.4.2, D.A.11.1.5.2 og D.A.11.4.3.1

SKM2019.236.SR

D.A.4.2.1 og D.A.5.8.4.1.3.3

SKM2019.245.LSR

D.A.11.1.7

SKM2019.247.SR

D.A.4.3.3

SKM2019.270.SR

D.A.6.1.3

SKM2019.277.SR

D.A.4.1.6.2 og D.A.6.2.8.12

SKM2019.278.SR

D.A.5.11.6.3 og D.A.4.2.3

SKM2019.287.BR

D.A.3.1.4.2.2

SKM2019.289.SR

D.A.3.1.4.2.1 og D.A.8.1.1.10.2

SKM2019.291.SR

D.A.5.9.2.2.3, D.A.6.2.7.1.3.2.2.9, D.A.13.2.2.3 og D.A.6.2.4.1

SKM2019.294.LSR

D.A.5.23.2

SKM2019.295.LSR

D.A.5.23.2

SKM2019.298.SR

D.A.5.2.2.4

SKM2019.308.SR

D.A.5.9.2.2.2

SKM2019.311.SR

D.A.10.1.7

SKM2019.312.SR

D.A.10.1.7

SKM2019.313.SR

D.A.6.1.3 og D.A.11.1.6.4

SKM2019.332.ØLR

D.A.11.1.6.2

SKM2019.339.SR

D.A.11.1.3.2.2

   

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.