Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

Ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 sker der en udvidelse af adgangen til momsfritagelse og -godtgørelse ved leveringer til NATO-styrker til også at dække leveringer til væbnede styrker fra EU-lande i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (Militær mobilitet). Se D.A.4.8.3, D.A.10.1.1.7.7, D.A.10.3.9 og D.A.12.3.

Ved lov nr. 832 af 14. juni 2022 er der i momsloven indsat en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om foreløbig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret og regulering fra foreløbig til endelig fradragsprocent i forbindelse med delvis fradragsret. Se D.A.11.4.2.1.

Ved lov nr. 904 af 21. juni 2022 er der indført en udtrykkelig momsfritagelse for visse privattimer. Se D.A.5.3.4 og D.A.5.3.6. Der er sket en præcisering af reglerne om momsfrit salg i butikker i toldlufthavne. Se D.A.10.1.9. Kravet om sikkerhedsstillelse ved midlertidig indførsel fra Færøerne eller Grønland ophæves, hvis varemodtageren er etableret i Danmark, på Færøerne eller i Grønland. Se D.A.10.3.2. Der er ændrede regler for momsfritagelse og momsgodtgørelse til diplomater m.fl. Se D.A.10.3.8, D.A.12.3.1, D.A.12.3.2, D.A.12.3.4 og D.A.13.14. Der er vedtaget en udvidelse af samleordningen i brugtmomssærordningen. Den træder i kraft, når høringen af EU´s momsudvalg er tilendebragt. Se D.A.18.4.1.

Sagen i C-90/20 og SKM2022.205.HR angik den momsmæssige behandling af kontrolgebyrer, som et parkeringsselskab opkræver bilister, der parkerer deres bil i strid med forskrifterne på privatejede parkeringsanlæg, som parkeringsselskabet er operatør på. EU-Domstolen og Højesteret fandt, at gebyrerne udgjorde vederlag i momslovens forstand, og gebyrerne var momspligtige.

Skattestyrelsen har udsendt  SKM2022.207.SKTST om investeringsinstitutter og betingelsen om risikospredning ved investering i fast ejendom.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2022.327.SKTST, der udvider adgangen til ekstraordinær genoptagelse efter SKM2021.678.SKTST. Efter udvidelsen kan der også ske genoptagelse i de tilfælde, hvor en autoforhandler har leaset demonstrations- og udlejningspersonbiler i en periode på under 6 måneder, og hvor betingelserne for begrænset fradrag efter momslovens § 42, stk. 4 og 5, derfor ikke var opfyldt. Det er en betingelse, at autoforhandleren ikke har taget fradrag for moms af leasingydelser på demonstrations- og udlejningspersonbiler, og at bilen kun har været anvendt til den registreringspligtige virksomheds formål.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet to retningslinjer fra det momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.5.1.5 og D.A.6.1.8.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4. Retningslinjerne kan downloades fra udvalgets hjemmeside.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-90/20

D.A.4.1.2 og D.A.8.1.1.1.2

C-156/20

D.A.11.1.7

C-228/20

D.A.5.1.2

C-299/20

D.A.5.9.5

C-333/20

D.A.6.2.3.3

C-489/20

D.A.4.9.3

C-513/20

D.A.5.1.5

C-596/20

D.A.6.2.1.1

C-605/20

D.A.4.1.2

C-612/20

D.A.5.3.4

C-637/20

D.A.4.10.2.3.1

SKM2022.18.ØLR

D.A.11.1.6.2

SKM2022.22.SR

D.A.4.1.2 og D.A.4.1.8

SKM2022.37.LSR

D.A.4.3.5, D.A.4.3.6.2, D.A.8.1.1.3.2.3 og D.A.11.5.7.4

SKM2022.48.SR

D.A.5.1.6

SKM2022.56.SR

D.A.7.2.3, D.A.7.2.4, D.A.7.2.7 og D.A.11.2

SKM2022.64.LSR

D.A.14.1.7

SKM2022.66.LSR

D.A.3.3.1, D.A.5.6.2, D.A.11.4.2.3 og D.A.14.1.7

SKM2022.69.SR

D.A.5.11.3 og D.A.5.11.8.7

SKM2022.72.SR

D.A.20.5.2.1

SKM2022.79.SR

D.A.5.21.2 og D.A.5.4.2

SKM2022.94.BR

D.A.3.1.3 og D.A.11.1.4.2

SKM2022.113.LSR

D.A.5.9.5

SKM2022.115.BR

D.A.11.3

SKM2022.118.LSR

D.A.5.9.5

SKM2022.124.SR

D.A.7.2.4 og D.A.20.5.2.1

SKM2022.126.BR

D.A.14.5.2

SKM2022.128.SR

D.A.5.11.9.2.

SKM2022.135.SR

D.A.5.11.9.2

SKM2022.144.LSR

D.A.5.15.2

SKM2022.150.LSR

D.A.5.8.7

SKM2022.152.LSR

D.A.4.1.6.3, D.A.4.1.7, D.A.5.7.2 og D.A.8.1.1.9

SKM2022.175.SR

D.A.5.11.9.2

SKM2022.184.LSR

D.A.11.4.2.2.1

SKM2022.201.VLR

D.A.3.1.4.2.1

SKM2022.203.SR

D.A.4.1.8

SKM2022.205.HR

D.A.4.1.2

D.A.8.1.1.1.2

SKM2022.207.SKTST

D.A.5.11.9.2.

SKM2022.213.LSR

D.A.14.1.2

SKM2022.216.LSR

D.A.5.1.5, D.A.11.4.2.1, D.A.11.1.3.1.3 og D.A.11.1.3.2.2

SKM2022.218.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2022.224.SR

D.A.5.1.2

SKM2022.237.SR

D.A.10.1.3.1

SKM2022.238.SR

D.A.10.1.3.1

SKM2022.252.VLR

D.A.13.2.2.2

SKM2022.255.SR

D.A.4.1.8

SKM2022.264.LSR

D.A.5.8.8

SKM2022.279.SR

D.A.5.11.4.2 og D.A.5.11.6.4

SKM2022.280.SR

D.A.5.11.4.2 og D.A.5.11.6.4

SKM2022.281.SR

D.A.4.1.2

SKM2022.286.BR

D.A.11.3

SKM2022.290.SR

D.A.5.11.9.2.

SKM2022.301.SR

D.A.3.4 og D.A.4.1.8

SKM2022.305.BR

D.A.5.15.2 og D.A.11.1.3.4

SKM2022.306.SR

D.A.10.1.2.2

SKM2022.316.SR

D.A.7.2.5 og D.A.8.1.1.2.5

SKM2022.317.SR

D.A.8.1.1.7.4.2

SKM2022.319.SR

D.A.4.2.2

SKM2022.321.SR

D.A.11.1.3.2.3

SKM2022.327.SKTST

D.A.11.6.2

SKM2022.330.SR

D.A.5.10.4

SKM2022.339.LSR

D.A.5.11.8.7

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.