Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit D.A Moms indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Indhold

Afsnit D.A Moms indeholder:

 • Indledning (D.A.1)
 • Momsområdet (D.A.2)
 • Momspligtige personer (D.A.3)
 • Momspligtige transaktioner (D.A.4)
 • Momsfritagelser uden fradragsret (D.A.5)
 • Stedet for momspligtige transaktioner (D.A.6)
 • Momspligtens indtræden (D.A.7)
 • Momsgrundlaget (D.A.8)
 • Momssatsen ML § 33 (D.A.9)
 • Momsfritagelser med fradragsret (D.A.10)
 • Fradrag (D.A.11)
 • Momsgodtgørelse ML § 45 (D.A.12)
 • Betalingspligtige personer (D.A.13)
 • Registrering (D.A.14)
 • Opgørelsen af momstilsvaret ML § 56 (D.A.15)
 • Moms One Stop Shop - Særordninger for ydelser og fjernsalg mv. ML §§ 66-66 u (D.A.16)
 • Særordningen for rejsebureauer (D.A.17)
 • Særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samleobjeketer og antikviteter (D.A.18)
 • Momskompensation for modermælkserstatning ML § 72 (D.A.19)
 • Moms ved konkursbehandling (D.A.20)
 • Moms ved byggeri (D.A.21)
 • Motorkøretøjer (D.A.22)
 • Momskompensation til velgørende foreninger mv. (D.A.23).
Tema(er)
Momsområdet Momspligtige personer Momspligtige transaktioner Leveringssted (momsmæssigt beskatningssted) Momsgrundlag Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser med fradragsret Momsfradrag Momsgodtgørelse Momsregistrering
Hvad er nyt?

I forbindelse med de ændrede regler om udtagning, se nedenfor, er afsnittene D.A.4.3, D.A.8.1.2, D.A.8.1.3 og D.A.8.1.4 omarbejdede.

Faglige nyheder

I december 2017 vedtog Rådet e-handelspakken for moms. Indførslen af e-handelspakken er todelt. Den første del af reglerne trådte i kraft den 1. januar 2019. Med virkning fra 1. juli 2021 træder den anden del af EU’s nye regler for e-handel i kraft. Ændringerne medfører, at der vil gælde ens regler for begrænset salg i forbindelse med fjernsalg af varer og TBE-ydelser i alle EU-lande.

I hovedtræk medfører de nye regler, at den nuværende mini-one-stop-shop (MOSS) for TBE-ydelser udvides til en one-stop-shop (OSS), der omfatter alle B2C ydelser og fjernsalg af EU-varer.  Reglerne medfører ligeledes, at import af varer fra 3. lande til en værdi af max 150 euro bliver omfattet af OSS-reglerne. Der indføres momsfritagelse for import af varer i tilfælde, hvor OSS-reglerne anvendes. Samtidig afskaffes den tidligere momsfritagelse for småforsendelser.  

Som led i E-handelspakken er fjernsalgsreglerne præciseret og ændret. Der er indført nye regler om formidling af varer ved hjælp af elektroniske platforme mv.

Se reglerne i:

Rådets direktiv (EU) 2017/2455

Rådets forordning (EU) 2017/2454

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2017/2459

Rådets direktiv (EU) 2019/1995

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026

De nye regler om e-handel er implementeret i momsloven ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 og i momsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 1003 af 21. maj 2021. Reglerne har virkning fra 1. juli 2021. Se Rådets afgørelse 2020/1109 (EU), gennemførelsesforordning 2020/1112 (EU) og bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020. Se D.A.4.2.5, D.A.6.1.6.2, D.A.6.4, D.A.10.3.3, D.A.14.1.5, D.A.14.1.8 og D.A.16.3.

Ved lov nr. 1295 af 5. december 2019 sker der en præcisering af reglerne om virksomhedsoverdragelse og en ændring af reglerne om udtagning og momsgrundlaget ved udtagning og om salg af virksomhedens aktiver. Ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 sker der en ændring af reglerne om momsgrundlaget ved udtagning af køretøjer. Se D.A.4.1.2, D.A.4.1.8, D.A.4.3, D.A.4.5, D.A.8.1.2, D.A.8.1.3, D.A.8.1.4, D.A.8.1.5, D.A.21.3.4.4, D.A.21.4.2, D.A.22.11 og D.A.22.12.2

Ved lov nr. 789 af 4. maj 2021 udvides den solidarisk hæftelse i forbindelse med momskarruseller til også at dække ydelser og til kædesvig. Se D.A.13.9.

Ved lov nr. 1179 af 8. juni 2021 indføres der omvendt betalingspligt i forbindelse med visse varer og ydelser leveret i forbindelse med aflivning af mink og forbud mod hold af mink. Se D.A.13.13.

Ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 sker der en udvidelse af adgangen til momsfritagelse og -godtgørelse ved leveringer til NATO-styrker til også at dække leveringer til væbnede styrker fra EU-lande i forbindelse med den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (Militær mobilitet) og en ændring af tidspunktet for udøvelsen af fradragsretten i forbindelse med materielle fejl i fakturaer. Se D.A.10.1.1.7.7 og D.A.11.2.

Ved bekendtgørelse nr. 1003 af 21. maj 2021 om ændring af momsbekendtgørelsen er henvisningen i § 116 a, stk. 1, 3. pkt., til ML § 69, stk. 1, nr. nr. 4, udgået, idet sidstnævnte bestemmelse har som sin forudsætning, at skadelidte har anvendt det reducerede momsgrundlag efter de særlige regler i ML § 30, stk. 1. Da skadelidtes overdragelse af ejendomsretten til forsikringsselskabet ikke udgør en levering mod vederlag, omfattet af momsloven, er henvisningen ikke relevant.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.69.SKTST om master-feeder-strukturer og den momsretlige definition af begrebet "investeringsforening".

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.98.SKTST, der ændrer praksis om momsfritagelse af levering af nye transportmidler til en erhverver i et andet EU-land.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.194.SKTST, der ændrer og præciserer praksis for det momsmæssige leveringssted ved kursusvirksomhed.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.208.SKTST, der med baggrund i SKM2020.329.LSR ændrer praksis for, hvornår momsfritagne virksomheder er momspligtige, når de overdrager deres materielle og immaterielle aktiver. Praksisændringen består i, at en sådan overdragelse ikke anses for en levering mod vederlag, jf. momslovens dagældende § 8, stk. 1, 1. pkt., modsætningsvis, og overdragelsen derfor ikke er omfattet af momsloven. Det er en betingelse for undtagelsen fra momspligten, at der ikke har været ret til hel eller delvis fradragsret i forbindelse med aktiverne. Den nye praksis fandt anvendelse indtil lovændringen den 1. juli 2021, se omtalen af lov nr. 1295 af 5. december 2019 ovenfor.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.321.SKTST, der med baggrund i EU-Domstolens dom i sagen C-288/16, L.C., skærper dansk praksis om momsfritagelse for levering af ydelser, herunder transportydelser og hertil knyttede transaktioner, der er direkte knyttet til udførsel af varer til steder uden for EU eller til indførsel af varer, der befinder sig under visse toldordninger. Det vil fremover være en betingelse for momsfritagelse, at ydelserne leveres til afsenderen eller modtageren af varerne. Underleverandørydelser vil fremover ikke være omfattet af momsfritagelsen.

Skattestyrelsen har udsendt SKM2021.342.SKTST, der med baggrund i EU-Domstolens dom i sag C-145/18, Regards Photographiques SARL, ændrer betingelserne for, at fotografier momsretligt kan kvalificeres som en kunstgenstand i henhold til momslovens § 69, stk. 4, nr. 6. Praksisændringen består i, at ethvert fotografi, som er taget af kunstneren, aftrykt af denne eller under dennes tilsyn samt signeret og nummereret i et antal på op til 30 eksemplarer momsretligt skal betragtes som en kunstgenstand. Som konsekvens vil fx også portræt- og skolefotografier, som opfylder de ovenfor nævnte objektive betingelser momsretligt skulle kvalificeres som en kunstgenstand.

Der er indarbejdet et større antal afgørelser mv. i vejledningen. Se evt. oversigt over indarbejdede afgørelser.

Skattestyrelsen har indarbejdet tre retningslinjer fra det Momsudvalg, der er etableret i medfør af momssystemdirektivets artikel 398, i vejledningen. Se evt. afsnit D.A.4.7.4, D.A.6.2.7.3 og D.A.10.1.2.4.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se D.A.1.4.

Oversigt over indarbejdede afgørelser mv.

C- eller SKM-nr.

Afsnit

C-288/19

D.A.4.1.2, D.A.4.3.8, D.A.4.3.9 og D.A.6.2.8.11

C-501/19

D.A.4.1.2 og D.A.4.2.3

C-581/19

D.A.5.1.5

C-593/19

D.A.6.2.6.2

C-604/19

D.A.4.1.4 og D.A.3.2.4

C-655/19

D.A.3.1.4.2

C-703/19

D.A.4.1.7

C-712/19

D.A.1.3

C-802/19

D.A.8.1.1.3.2.3

C-812/19

D.A.3.3.1 og D.A.14.1.7

C-846/19

D.A.5.2.2.4

C-907/19

D.A.5.10.4

C-931/19

D.A.6.2.3.3

C-7/20

D.A.4.9.3

C-48/20

D.A.11.1.4.3.1

C-58/20 og C-59/20

D.A.5.11.9.3

C-108/20

D.A.11.1.5.2

C-507/20

D.A.8.1.1.6.4.1

SKM2021.12.SR

D.A.11.7.4.5.4

SKM2021.54.LSR

D.A.5.11.9.3

SKM2021.55.SR

D.A.6.1.9

SKM2021.56.LSR

D.A.5.11.6.3

SKM2021.69.SKTST

D.A.5.11.9.2.

SKM2021.74.SR

D.A.11.4.3.1

SKM2021.82.LSR

D.A.14.1.2

SKM2021.84.LSR

D.A.4.1.4

SKM2021.85.LSR

D.A.3.2.4 og D.A.11.1.3.1

SKM2021.86.SR

D.A.6.2.6.2 og D.A.6.2.6.5

SKM2021.98.SKTST

D.A.10.1.1.4

SKM2021.109.SR

D.A.5.19.2

SKM2021.171.SR

D.A.3.1.4.4, D.A.3.2.4 og D.A.8.1.1.7.5.2

SKM2021.178.SR

D.A.14.1.7

SKM2021.180.BR

D.A.4.9.3 og D.A.13.5

SKM2021.182.SR

D.A.6.1.6.1 og D.A.6.1.6.2

SKM2021.189.LSR

D.A.5.21.5

SKM2021.194.SKTST

D.A.6.2.7.3

SKM2021.195.SR

D.A.3.3.1, D.A.7.2.5 og D.A.14.1.7

SKM2021.197.SR

D.A.5.9.3

SKM2021.202.SR

D.A.11.6.2, D.A.11.6.3.3.1.2, D.A.11.6.4.2 og D.A.22.4.1

SKM2021.203.SR

D.A.3.3.1, D.A.7.2.5, D.A.11.7.3 og D.A.14.1.7

SKM2021.205.ØLR

D.A.14.1.7 og D.A.3.4

SKM2021.208.SKTST

D.A.4.1.8 og D.A.4.5

SKM2021.224.BR

D.A.11.1.7

SKM2021.249.LSR

D.A.3.1.4.2.2

SKM2021.255.SR

D.A.4.2.5

SKM2021.258.SR

D.A.3.2.4

SKM2021.268.SR

D.A.5.8.4.1.2

SKM2021.274.LSR

D.A.5.9.5

SKM2021.275.SR

D.A.5.15.2

SKM2021.283.SR

D.A.11.1.2.3

SKM2021.285.LSR

D.A.4.1.2 og D.A.8.1.1.7.4.2

SKM2021.321.SKTST

D.A.10.1.2.4

SKM2021.324.SKTST

D.A.10.1.4.4

SKM2021.336.BR

D.A.4.9.3

SKM2021.342.SKTST

D.A.18.3.3

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A Moms" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.