Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.C. Erhvervsbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.C Erhvervsbeskatning handler om:

 • Selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.1)
 • Indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.2
 • Anpartsvirksomheder, herunder projekter og kommanditister (C.C.3)
 • Landbrug. Andre jordbrug. Vedvarende energianlæg (C.C.4)
 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen (C.C.5)
 • Afståelse af erhvervsvirksomhed, goodwill og immaterielle rettigheder mv. (C.C.6)
 • Virksomhedsomdannelse (C.C.7)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende (C.C.8)
 • Skat ved konkurs (C.C.9).
Tema(er)
Erhvervsbeskatning anpartsvirksomhed virksomhedsomdannelse arbejdsmarkedsbidrag for selvstændigt erhvervsdrivende skat ved konkurs
Hvad er nyt?

Faglige nyheder i afsnit C.C Erhvervsbeskatning    

 • Vejledningen er ajourført med seneste vedtagne lovgivning og praksis.
 • I afsnit C.C.2.2.2.7 er der på baggrund af OECD's rapport om bestikkelse tilføjet et afsnit om forskellen mellem aktiv og passiv bestikkelse - tilføjelsen vurderes ikke at være en ændring af praksis.
 • I afsnit C.C.2.2.2.10 er afsnittet om LL § 13 udgået, da beskrivelsen af reglen er udførligt beskrevet i afsnit C.A.4.3.1.3 - der er ikke tilsigtet en ændring af praksis.
 • I afsnit C.C.2.2.1.13 er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i forbindelse med, at historikken bag bestemmelsen er udgået, og der er indsat link til den beskrivelse, der var gældende inden 1. januar 2020.
 • Afsnit C.C.9 er skrevet om. Der er alene tale om redaktionelle ændringer.

Nedsættelse af afskrivningssatser på bygninger og kunstnerisk udsmykning af bygninger mv.

Ved lov nr. 1598 af 28. december 2022 om ændring af afskrivningsloven blev den ordinære sats for afskrivning på bygninger nedsat fra indtil 4 pct. årligt til indtil 3 pct. årligt, ligesom reglerne for forhøjet afskrivningssats på bygninger med særlig kort levetid i konsekvens heraf blev ændret. De ændrede satser gælder for bygninger og tilbygninger, der anskaffes den 1. januar 2023 og senere, se afsnit C.C.2.4.4.4. Samme nedsættelse af afskrivningssatsen som for bygninger er sket med hensyn afskrivning af udgifter til kunstnerisk udsmykning, se afsnit C.C.2.4.5.7. Endelig blev der ved den nævnte ændringslov indført en FIFO-regel (First-In-First-out), der fastsætter, at hvis en skattepligtig ejer ideelle andele af en bygning eller installation, hvoraf nogle andele er anskaffet før den 1. januar 2023, og andre andele er anskaffet senere, så anses de først erhvervede ideelle andele for de først afståede. Se afsnit C.C.2.4.4.6.

Coronapandemien og Covid-19-kompensationer

Erstatninger til minkavlere og følgeerhverv

Ved lov nr. 2185 af 29. december 2020, Lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink, blev der hjemmel til aflivning af alle mink, og indført et forbud mod hold af mink indtil 31. december 2021. Ved lov nr. 2597 af 28. december 2021 er forbuddet forlænget til om med 31. december 2022.

Den 25. januar 2021 blev indgået aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatninger mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af Covid-19.

På baggrund af aftalen og med de bemyndigelser, der fremgår af Lov nr. 2185 af 29. december 2020 og de efterfølgende ændringer ved lov nr. 784 af 4. maj 2021, er vedtaget forskellige ændringer i andre love, samt udarbejdet en række bekendtgørelser.

Se Lov nr. 2611 af 28. december 2021, Lov nr. 1179 af 8. juni 2021, Lov nr. 1164 af 8. juni 2021, Bekendtgørelse nr. 2463 af 11. december 2021, Bekendtgørelse nr. 2462 af 10. december 2021, Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. september 2021, og Bekendtgørelse nr. 165 af 3. februar 2021.

Der er oprettet et nyt afsnit C.C.2.1.6.2 om erstatning til minkerhvervet.

Bemærk om forholdet til vurderingslovgivningen

Med lov nr. 654 af 8. juni 2017 blev der vedtaget en ny ejendomsvurderingslov, der indeholder nye regler om ejendomsvurdering.

Seneste nyt vedrørende vurderingslovgivningen fremgår i afsnit H.A Ejendomsvurdering og C.H Fast ejendom under "Faglige nyheder".

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C Erhvervsbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.