Dato for udgivelse
08 dec 2010 12:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 nov 2010 09:12
SKM-nummer
SKM2010.783.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-153793
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Aktieavance
Resumé
Skatterådet bekræfter, at kildeartsbegrænsede aktietab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3, kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20A.
Hjemmel
Aktieavancebeskatningsloven § 20A
Reference(r)

Lovbekendtgørelse nr. 89 af 25. januar 2010 om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. som ændret ved lov nr. 724 af 25. juni 2010

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 S.G.12

Spørgsmål:

Kan uudnyttede fradragsberettigede aktietab som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3 (lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009), modregnes i realiserede og urealiserede gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, såvel aktiebaserede som obligationsbaserede og blandede afdelinger, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3?

Spørgers opfattelse:

Ja

Skatterådet

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A er et dansk aktieselskab.

A har et fremførselsberettiget tab på aktier, jf. den tidligere gældende aktieavancebeskatningslovs § 8, stk. 3.

A overvejer fremadrettet at placere en væsentlig del af sine investeringsaktiver i udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A.

Den påtænkte disposition:

A overvejer løbende, hvorledes drift og investeringsafkast kan optimeres.

Investeringsforeninger anvendes i dag i stigende grad af professionelle investorer til håndtering af deres investeringsvirksomhed. Investeringsforeningens investeringsprofil kan skræddersyes til den enkelte investor, hvorved den professionelle investors egen investeringsafdeling outsources til forvalteren af investeringsforeningen.

Investering via en investeringsforening er samtidig kendetegnet ved outsourcing af administration og rapportering, idet forvalteren af investeringsforeningen forestår alle daglige registreringer, regnskabsrapportering og leverer i det hele taget et nøglefærdigt investeringsprodukt til ejeren (A) af investeringsforeningsbeviset.

Før A eventuelt omlægger sin investeringsstrategi fra fortrinsvis at have investeringer på egne bøger til øget anvendelse af investeringsforeninger, ønsker A at opnå sikkerhed for, at fremførte aktietab kan modregnes i fremtidige gevinster på investeringsbeviser, således at selskabet kan lave en korrekt regnskabsrapportering i relation til udskudt skat samt indsendelse af selskabets selvangivelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Lovgrundlag vedrørende investeringsbeviser

Ved L 202, lov nr. 525 af 12. juni 2009 (L 202), blev beskatningen af aktier og investeringsforeningsbeviser ændret væsentligt fra og med indkomståret 2010.

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 20 A, stk. 1, at gevinst og tab på omsættelige beviser i udloddende investeringsforeninger (uanset om der er tale om aktiebaseret, obligationsbaseret eller en blandet forening) skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i aktieavancebeskatningslovens § 9 (porteføljeaktier).

Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, at for bl.a. selskaber skal beskatningen af investeringsforeningsbeviser omfattet af § 20A ske efter lagerprincippet.

Det betyder, at omsættelige investeringsbeviser fra og med indkomståret 2010 beskattes på præcis samme måde som børsnoterede porteføljeaktier - alle gevinster og tab er generelt skattepligtige og beskatningen sker efter et lagerprincip.

Lovgrundlag vedrørende anvendelse af fremførte aktietab omfattet af § 8, stk. 3

I forbindelse med vedtagelsen af L 202 blev der indført en overgangsregel i aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3, der fastslår, at uudnyttede fradragsberettigede aktietab (§ 8, stk. 3) og nettokurstabssaldo (§ 43, stk. 1) kan fradrages i fremtidige nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1.

Aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 har følgende ordlyd:

"Stk. 3. Uudnyttede fradragsberettigede tab som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, jf. § 43, stk. 1, og § 9 A, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 171 af 6. marts 2009, fra indkomstårene 2002-2009 fradrages i nettogevinster efter § 9, stk. 1, i indkomståret 2010 eller senere, jf. dog 2.-6. pkt. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, hvis det ikke kan rummes i nettogevinster i et tidligere indkomstår. Hvis den skattepligtige anvender realisationsprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, kan tab på sådanne aktier, der realiseres den 22. april 2009 eller senere, alene fradrages i nettogevinster på realisationsbeskattede aktier.1. pkt. omfatter ikke fradragsberettigede tab på egne aktier, datterselskabsaktier, jf. § 4 A, og koncernselskabsaktier, jf. § 4 B, der realiseres den 22. april 2009 eller senere. 1. pkt. omfatter heller ikke fradragsberettigede tab på koncerninterne konvertible obligationer og tegningsretter hertil, hvis tabet er realiseret den 22. april 2009 eller senere. Ved fradrag af tab, der er realiseret i indkomståret 2009, anses de først realiserede tab for anvendt først."

Fortolkning

Realiserede og urealiserede gevinster og tab på investeringsbeviser skal fra og med indkomståret 2010 beskattes efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, jf. ABL § 20 A, stk. 1. Uudnyttede fradragsberettigede aktietab omfattet af den tidligere gældende aktieavancebeskatningslovs § 8, stk. 3, kan fradrages i nettogevinster omfattet af § 9, stk. 1, jf. overgangsreglen i ABL § 43, stk. 3. På grund af den direkte henvisning i ABL § 20 A, stk. 1 til ABL § 9, skal spørgsmålet besvares med et ja alene med henvisning til lovens indre sammenhæng og ordlyd.

I forarbejderne til L 202 ses der ikke at være grundlag for at skulle ændre dette udgangspunkt. Lovgiver er med den nye bestemmelse i ABL § 20 A opmærksom på, at beskatningen af investeringsforeningsbeviser ensrettes. Det fremgår heraf: "Med den nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 20 A, foreslås det, at der for selskaber ikke længere skal være forskellige regler, alt efter om der er tale om investeringsforeningsbeviser i en aktiebaseret investeringsforening eller i en ikke-aktiebaseret investeringsforening."

Med det anførte citat må det lægges til grund, at lovgiver er opmærksom på, og at det er tilsigtet, at samtlige realiserede og urealiserede gevinster og tab på aktiebaserede investeringsbeviser, og børsnoterede porteføljeaktier kan modregnes i gevinst og tab på obligationsbaserede investeringsbeviser. Denne fremadrettede ensrettede beskatning har som afledet konsekvens, at fremførte aktietab omfattet af ABL § 8, stk. 3, derved kan modregnes i samtlige nettogevinster, der er skattepligtige efter ABL § 9, stk. 1.

SKM2010.193.SR støtter endvidere, at det stillede spørgsmål skal besvares med et ja. I SKM2010.193.SR blev Skatterådet spurgt om:

"Kan nettokurstab, jf. L202, lov nr. 525 af 12. juni 2009 § 22, stk. 9, nr. 1 og tab omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser, såvel aktiebaserede som obligationsbaserede og blandede afdelinger, omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A?

Skatterådet svarede ja til spørgsmålet med følgende begrundelse:

"Spørger ønsker Skatterådets stillingtagen til hvorvidt nettokurstab og uudnyttede fradragsberettigede tab fra før 1. januar 2010 for selskabsinvestorer kan modregnes i fremtidige gevinster på udloddende investeringsforeningsbeviser omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 20 A.

Aktieavancebeskatningslovens § 20 A omhandler:

  • Gevinst og tab på omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 9, 10 og 17 og kapitel 6-9, jf. dog stk. 2.
  • Stk. 2. Er investeringsforeningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, er det en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Investeringsforeningsbeviser skal altså som udgangspunkt behandles som porteføljeaktier.

Skattemæssigt skelnes der efter 1. januar 2010 ikke længere mellem beviser i udloddende aktie-, obligationsbaserede eller blandede investeringsforeninger, når investeringsforeningsbeviserne er ejet af selskaber, jf. L 202 2009/09 (bemærkninger til § 1, nr. 19).

Om anvendelsen af nettokurstab fremgår det, at nettokurstab kan modregnes i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 2-5, jf. § 22, stk. 9, nr. 1, 2. pkt. i lov nr. 525 af 12. juni 2009 ligesom uudnyttede kildeartsbegrænsede tab fra indkomstårene 2002 - 2009 kan modregnes i gevinster på porteføljeaktier i indkomstårene 2010 og senere, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3.

Der gives ikke fradrag for tab, der ikke ville kunne fradrages efter de tidligere gældende regler i § 22.

Nettokurstab opgjort efter § 22, stk. 9, nr. 1, 2. pkt. i lov nr. 525 af 12. juni 2009 og uudnyttede kildeartsbegrænsede tab jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 kan modregnes i gevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9. Det indstilles at spørgsmålet besvares ja."

Det i SKM2010.193.SR stillede spørgsmål er kun rettet mod anvendelsen af nettokurstabssaldoen, men som det fremgår af ovenstående, sondrer Skatteministeriet ikke mellem modregningsadgangen for nettokurstab og kildeartsbegrænsede tab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3.

Skatterådet har således allerede med ovenstående begrundelse afgjort, at også fremførte aktietab (et kildeartsbegrænset tab) omfattet af ABL § 43, stk. 3 kan modregnes i nettogevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, men da det stillede spørgsmål i SKM 2010.193 kun omhandler anvendelse af nettokurstab, er det fundet nødvendigt at stille det tilsvarende spørgsmål for så vidt angår aktietab.  Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 20 A, stk. 1, at gevinst og tab på omsættelige beviser i udloddende investeringsforeninger (uanset om der er tale om aktiebaseret, obligationsbaseret eller en blandet forening) skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i aktieavancebeskatningslovens § 9 (porteføljeaktier).

På den baggrund er det vores vurdering, at spørgsmålet skal besvares med et ja.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse.

Aktieavancebeskatningslovens § 20 A omhandler:

Gevinst og tab på omsættelige beviser for indskud i udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i kapitel 1 og 2, §§ 9, 10 og 17 og kapitel 6-9, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Er investeringsforeningen omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 8, er det en betingelse for at kunne fradrage tab, at investeringsforeningen ikke investerer i fordringer på selskaber, med hvilke et medlem af investeringsforeningen er koncernforbundet efter kursgevinstlovens § 4, stk. 2.

Investeringsforeningsbeviser skal altså som udgangspunkt behandles som porteføljeaktier.

Skattemæssigt skelnes der efter 1. januar 2010 ikke længere mellem beviser i udloddende aktie-, obligationsbaserede eller blandede investeringsforeninger, når investeringsforeningsbeviserne er ejet af selskaber, jf. L 202 2009/09 (bemærkninger til § 1, nr. 19, vedrørende aktieavancebeskatningslovens § 20A).

Det fremgår således af disse bemærkninger, at:

Bestemmelsen indeholder den skattemæssige behandling af selskabers besiddelse af investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger.

I forhold til de gældende regler indgår en ændret opsætning af reglerne om beskatning af gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende investeringsforeninger, idet det foreslås, at reglerne for selskaber og personer adskilles og i stedet fremgår af særskilte paragraffer (henholdsvis aktieavancebeskatningslovens § 20 A for selskaber og aktieavancebeskatningslovens § 21 for personer). Baggrunden herfor er, at der foreslås forskellige principper for selskaber og personer.

Med den nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens § 20 A, foreslås det, at der for selskaber ikke længere skal være forskellige regler, alt efter om der er tale om investeringsforeningsbeviser i en aktiebaseret investeringsforening eller i en ikke-aktiebaseret investeringsforening. Endvidere foreslås det, at gevinst og tab på disse investeringsforeningsbeviser skal medregnes ved indkomstopgørelsen efter lagerprincippet.

Af bemærkningerne til ændring af § 43 i L202 fremgår bl.a.:

 I stk. 3 foreslås en overgangsregel for selskabers uudnyttede kildeartsbegrænsede tab på aktier m.v. og konvertible obligationer, jf. aktieavancebeskatningslovens § 8, stk. 3, og § 9 A, stk. 3.

........

Det foreslås, at sådanne uudnyttede fradragsberettigede tab fortsat kan fremføres til modregning i skattepligtige nettoaktieavancer på porteføljeaktier, når tabene er realiseret i indkomstårene 2002-2009.

.....

Fradragsberettigede uudnyttede tab efter overgangsreglen kan fremføres til udnyttelse i senere indkomstår, hvis de ikke udnyttes i tidligere indkomstår.

Det fremgår således, at uudnyttede kildeartsbegrænsede tab fra indkomstårene 2002 - 2009 kan modregnes i gevinster på porteføljeaktier (dvs. aktier der ikke er datterselskabs- eller koncernselskabsaktier) i indkomstårene 2010 og senere, jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3.

Uudnyttede kildeartsbegrænsede tab jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3 kan således modregnes i gevinster efter aktieavancebeskatningslovens § 9. Det følger af aktieavancebeskatningslovens § 20 A, stk. 1, at gevinst og tab på omsættelige beviser i udloddende investeringsforeninger (uanset om der er tale om aktiebaseret, obligationsbaseret eller en blandet forening) skal medregnes til den skattepligtige indkomst efter de regler, der er angivet i aktieavancebeskatningslovens § 9 (porteføljeaktier).

Sondringen mellem aktiebaserede og obligationsbaserede udloddende investeringsforeninger er ændret ved § 3 nr. 9-11 i lov nr. 724 af 25. juni 2010. Ifølge samme lovs § 20, stk. 10, har de nye regler imidlertid først virkning for investeringsforeningsbeviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere. Skatteministeriet finder ikke, at de nye regler har betydning for afgørelsen i nærværende sag.

Skatteministeriet indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med " ja".

Skatteministeriet kan tilføje, at gevinst på aktier/beviser i investeringsselskaber omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19 ikke kan anvendes til modregning med de i spørgsmålet angivne kildeartsbegrænsede tab jf. aktieavancebeskatningslovens § 43, stk. 3. Baggrunden herfor er, at aktieavancebeskatningslovens § 9, stk. 1, om gevinster på porteføljeaktier ikke finder anvendelse, når der er tale om et investeringsselskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 6.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstilling og begrundelse fra Skatteministeriet.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.