Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver, præmier og gevinster i ansættelsesforhold.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Personer omfattet af reglen
  • Undtagelse 1: Jule-/nytårsgaver
  • Undtagelse 2: Lejlighedsgaver
  • Undtagelse 3: Gevinster
  • Værdiansættelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se også afsnit C.A.6.1.3 om gaver uden for ansættelsesforhold.

Hovedregel

Gaver, præmier og gevinster fra arbejdsgiveren sidestilles med arbejdsvederlag, og den ansatte skal medregne værdien af godet ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. Se SKM2011.139.SR, som viser, at gaver fra arbejdsgiveren i anledning af 10 års ansættelse ikke opfylder åremålsbetingelserne i LL § 7 U, og derfor skal beskattes fuldt ud. Se SL § 4, litra C.

Gevinster ved spil, præmier og hædersbevisning for udført arbejde, modtaget af arbejdsgiver er skattepligtig indkomst, da det kan sidestilles med løn. Se LSRM 1970, 115 LSR 1987, 21 og TfS 2000, 761.

I en konkret sag fandt Skatterådet, at medarbejdere skulle beskattes af gevinster i form af kontanter og tingsgaver, som de havde vundet i et lotteri for medarbejdere med få sygedage. Se SKM2008.784.SR.

Personer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle arbejdstagere, der modtager gaver mv. fra sin arbejdsgiver i et ansættelsesforhold.

Undtagelse 1: Jule-/nytårsgaver

Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.100 kr. pr. år (x2017x). Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb. For julegaver - det vil sige årlige gaver i form af naturalier i anledning af jul eller nytår - gælder der dog det særlige, at værdien af julegaver altid tæller med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 800 kr. bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder herunder julegaver til en samlet værdi over 1.100 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre smågoder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 800 kr. ikke beskattes. Se LL § 16, stk. 3, 3. og 4. pkt.

Denne regel blev indført ved lov nr. 554 af 1. juni 2011, med virkning fra og med indkomståret 2011, og den svarer til den hidtidige gældende praksis vedrørende julegaver fra arbejdsgiver. Beløbene reguleres efter PSL § 20.

Se afsnit C.A.5.1.4 om Bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Jule-/nytårsgaven er gavekort eller kontanter

Hvis jule-/nytårsgaverne ydes som gavekort eller kontanter, er gaverne skattepligtige, da det får karakter af en kontant løn. Er gavekortene udstedt til specifikke naturalier, kan gavekortet være skattefrit.

Eksempel på at gavekortet er skattepligtigt for modtageren

Medarbejdere er skattepligtige af gavekort, selvom gavekortene ikke kan ombyttes til kontanter og alene kan bruges til køb hos arbejdsgiveren. Uagtet at gavekortet alene kan anvendes i arbejdsgivers regi, og dermed i et vist begrænset omfang, anses de goder, der kan erhverves hos arbejdsgiveren alligevel for at have en så bred anvendelsesmulighed, at det må sidestilles med almindelig gavekort. Se SKM2009.536.SR.

Eksempler på at et gavekort er skattefrit for modtageren

Modsat er valgmulighed mellem nærmere specificerede gaver hos en udbyder på nettet, eller i tilfælde hvor arbejdsgiveren inden overdragelsen valgte gaven til den enkelte medarbejder, ikke indkomstpligtige for medarbejderne. Se SKM2009.302.LSR.

Julegave i form af gavebevis til én bestemt navngiven restaurant er ikke indkomstskattepligtigt for de ansatte, da der er tale om gavebevis, der alene kan anvendes til dagens tre-retters-menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer. Se SKM2010.515.SR.

Undtagelse 2: Lejlighedsgaver

Praksis for beskatning af såkaldte lejlighedsgaver, såsom fødselsdags-, bryllups-, og sølvbryllupsgaver og lignende uden for ansættelsesforhold, finder efter omstændighederne også anvendelse på tilsvarende gaver fra arbejdsgiveren. Se afsnittet C.A.6.3.1 om lejlighedsgaver uden for ansættelsesforhold. Har den ansatte et aftaleretligt krav på et gode, er det et skattepligtigt løntillæg, som ikke er omfattet af praksis om skattefri lejlighedsgaver.

Det er ikke alle gaver, som kan benævnes lejlighedsgaver, der er skattefrie, når de kommer fra arbejdsgivere. Det er kun sædvanlige gaver i anledning af runde fødselsdage og lignende begivenheder, der er skattefrie for modtageren. Andre begivenheder med tilknytning til privatsfæren fx færdiggørelse af uddannelse eller fratræden i forbindelse med overgang til pension kan være skattefri for modtageren.

Der gælder ikke nogen faste beløbsgrænser for værdien af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, hvad der almindeligvis anses for passende, vil dog være fuldt skattepligtige.

Skatteministeren svarede på spørgsmål om lejlighedsgaver: "at det ved overvejelserne om mulig beskatning af gaver fra arbejdsgiveren henses til, om gaven overstiger det niveau, der er det naturlige for en sådan lejlighedsgave". Se TfS 1995, 176.

Undtagelse 3: Gevinster

Gevinster modtaget på arbejdspladsen, som led i interne konkurrencer og præmieringer blandt medarbejdere, udløser ikke skattepligt, når gevinsten går til kontoret eller afdelingen.

Værdiansættelse

Værdiansættelse af gaver fra arbejdsgiver sker på samme måde som værdiansættelsen af personalegoder.

Se også

  • C.A.5.1.2 for en nærmere beskrivelse af værdiansættelse af personalegoder
  • C.A.5.1.4 om bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Ved ydelse af lejlighedsgaver fra forskellige enheder i Region A til en medarbejder i en enhed skulle der ske sammenlægning af de ydede gaver ved afgørelsen af, om gaven kunne anses for passende til lejligheden og dermed skattefri.

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 2000, 761

Gevinster vundet ved bankospil hos arbejdsgiver. Klageren har ved bankospil arrangeret af arbejdsgiver til julefrokoster, vundet en ½ gris og en ¼ ko i 1994 og 1995. Gevinsterne er skattepligtige til markedsværdien.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2009.302.LSR

Jule-/nytårsgaver. Lejlighedsgaver til en værdi under 700 kr. ville ikke være skattepligtige, hvis medarbejderne selv kunne vælge gaverne blandt nærmere specificerede genstande hos en udbyder på nettet.

 

TfS 1987, 21

Hædersbevisning. Danmarks Radio vandt en hædersbevisning for et produceret program. Danmarks Radio videregav prisen til de to ophavsmænd af programmet. Produceren klagede over, at den videregivne pris ikke kunne betragtes som særlig indkomst. Da prisen var tildelt Danmarks Radio for et bestemt værk, og prisen var videregivet til produceren, måtte det modtagne beløb henføres til almindelig indkomstbeskatning.

 

LSRM 1970, 115

Præmie. En værkmester blev af sin arbejdsgiver præmieret med 1.000 kr. for et udarbejdet forslag til et tændingsanlæg. Idet beløbet ikke kunne betragtes som særlig indkomst, måtte beløbet henføres til den almindelige skattepligtige indkomst.

 

SKAT

SKM2015.366.SR

Ved ydelse af lejlighedsgaver fra forskellige enheder i Region A til en medarbejder i en enhed skulle der ske sammenlægning af de ydede gaver ved afgørelsen af, om gaven kunne anses for passende til lejligheden og dermed skattefri.

Se også afsnit C.A.3.5.1
SKM2012.193.SR Gavekort til en bred vifte af oplevelser i form af restaurationsbesøg, kro- og hotelophold, diverse former for fitness, sportsaktiviteter m.m. var skattepligtigt, selvom gavekortene ikke kunne veksles til kontanter.    
SKM2011.679.SR Julegaver på maksimum 700 kr. der på forskellig vis gav modtageren mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.   
SKM2011.678.SR Julegaver på maksimum 700 kr. der på forskellig vis gav modtageren mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller eller på et forudbestemt hotel var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.   
SKM2011.677.SR Julegaver på 700 kr. der gav modtageren et oplevelsesbevis, der gav mulighed for få en overnatning på et begrænset antal hoteller var omfattet af skattefriheden i LL § 16, stk. 3, 3. pkt.   
SKM2011.453.SR

Medarbejdere i et firma kunne i samme år skattefrit modtage en gave i anledning af jul og i anledning af en privat mærkedag, f.eks. rund fødselsdag, når begge gaver var naturalier og værdien af den enkelte gave ikke oversteg 700 kr. Endvidere bekræftede Skatterådet, at gaver i form af naturalier i forbindelse med en privat mærkedag og lignende fra firmaet personaleforeningen ikke skulle anses for ydet af arbejdsgiver. Sådanne gaver kan medarbejderne modtage skattefrit efter praksis for lejlighedsgaver.

 
SKM2011.453.SR Skatterådet fastslog, at naturaliegave i anledning både fx rund fødselsdag og i anledning af jul samme år, hver til en værdi på højest 700 kr. var skattefri.  

SKM2011.139.SR

Skatterådet fastslog, at naturaliegave til en værdi på 2.500 kr. i anledning af 10 års ansættelse ikke er omfattet af den praksis for skattefri lejlighedsgaver, da den knytter sig til arbejdsfæren, og der lovgivningsmæssigt i LL § 7 U er taget stilling til, hvilke jubilæer, der skal begunstiges skattemæssigt. Godet er derfor skattepligtigt. 

 

SKM2010.515.SR

Jule-nytårsgaver. Julegave i form af gavebevis til én bestemt navngiven restaurant er ikke indkomstskattepligtig for de ansatte, da der er tale om gavebevis, der alene kan anvendes til dagens tre-retters-menu eller til én af tre på forhånd af arbejdsgiver sammensatte tre-retters menuer.

 

SKM2009.536.SR

Jule-/nytårsgaver. Medarbejdere ville være skattepligtige af gavekort, selvom gavekortene ikke kunne veksles til kontanter og alene kunne bruges til køb i arbejdsgiverens regi, da udvalget hos arbejdsgiveren var bredt og forskelligartet.

 

SKM2008.784.SR

Medarbejdere skulle beskattes af gevinster i form af kontanter og tingsgaver, som de havde vundet i et lotteri for medarbejdere med få sygedage.