Indhold

Afsnittet beskriver, hvad der forstås ved en telefon omfattet af beskatningen af fri telefon. De omfattede goder svarer til, hvad der var omfattet af multimediebeskatningen efter de tidligere gældende regler. Se Den juridiske vejledning 2011-2 for en beskrivelse af reglerne om multimediebeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Telefon omfattet af beskatningen
 • Overdragelse af telefon til eje
 • Tilskud til telefon
 • Udlæg efter regning
 • Godtgørelse for udstyr, som indkøbes til eje
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

 • C.A.5.2.1 Baggrund for reglerne
 • C.A.5.2.2 Personer omfattet af reglerne om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.3.1 Regel
 • C.A.5.2.3.3 Rådighedsbeskatning
 • C.A.5.2.3.4 Undtagelse for arbejdsmobiltelefoner
 • C.A.5.2.4 Computer
 • C.A.5.2.5 Datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.6 Fælles regler om beskatning af fri telefon, computer og datakommunikationsforbindelse
 • C.A.5.2.7 Hvad arbejdsgiveren skal gøre
 • C.A.3.1.6 Godtgørelse af telefonudgifter

Telefon omfattet af beskatningen

Ved en telefon forstås:

 • En almindelig fastnettelefon eller en mobiltelefon.
 • Små håndholdte computere, hvis hovedfunktionen er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDAer, smartphones og lignende.
 • Både selve telefonapparatet, oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter ved telefonen.
 • Sædvanlige telefonserviceydelser såsom telefonvækning, telefonsvarerfunktion, "visnummerfunktion" og andre sædvanlige ydelser, der er en del af abonnementet. Sædvanlige telefonserviceydelser er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området.

Selve telefonapparatet er også omfattet af beskatning. I en sag udtalte Skatterådet, at mobiltelefoner, der blev udleveret til medarbejderne uden SIM-kort tillige var omfattet af den dagældende multimediebeskatning. Det forhold, at mobiltelefonerne blev udleveret uden SIM-kort betød ikke, at der var tale om telefoner med begrænset anvendelse, som ikke skulle multimediebeskattes, idet telefonerne kunne anvendes privat ved at isætte et SIM-kort. Se SKM2010.854.SR.

Det afgørende er, hvilken hovedfunktion multimediet har.

Skatterådet har i en konkret sag bekræftet, at en mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, da en mobiltelefons hovedfunktion uden tvivl er telefoni, og adgangen til internettet må anses for at være en bifunktion af mindre betydning, og internetadgangen vil sædvanligvis være af begrænset opløsning. Da medarbejderne underskrev en tro og love-erklæring om, at telefonen ikke bruges privat, og arbejdsgiverens førte kontrol hermed, skulle medarbejderne ikke beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis det var nødvendigt for medarbejderne at tage telefonen med hjem. Se SKM2010.424.SR.

I en sag om en PDA, som ikke kunne benyttes som telefon, men hvor hovedfunktionen var en kalender- og tidsregistreringsfunktion, fandt Skatterådet henset til PDA'ens hovedfunktion og størrelse, at den ikke udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning, selvom den blev taget med hjem på bopælen. Det var en betingelse, at det var nødvendigt for arbejdet, og der blev afgivet en tro og love-erklæring om, at den ikke blev brugt privat. Yderligere kontrol af brugen var herefter ikke nødvendig. Et misforhold mellem værdien af PDA'en og multimediebeskatningen havde ikke nogen betydning for, om multimediet var omfattet af multimediebeskatningen. Se SKM2010.594.SR

Skatterådet har udtalt, at en softwarebaseret telefon (softwareprogram på en computer, som var koblet op på virksomhedens telefoncentral via datanetværk), var en telefon omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2009.680.SR.

Desuden har Skatterådet udtalt, at et SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen. Se SKM2010.355.SR og SKM2014.9.SR.

Reglerne gælder både de tilfælde, hvor telefonen er oprettet i arbejdsgiverens mv.s navn, og hvor arbejdsgiveren fuldstændigt eller op til et bestemt beløb betaler eller refunderer medarbejderens telefonudgifter eller en procentdel af udgifterne.

Skatterådet har udtalt, at den ansatte var multimedieskattepligtig efter de dagældende regler, når arbejdsgiveren dækkede den ansattes telefonudgifter, selvom telefonen stod i ægtefællens navn. Se SKM2009.692.SR (erstatter SKM2009.677.SR).

Ydelser, som ikke er omfattet af beskatningen af fri telefon:

 • Ydelser der ikke er en sædvanlig telefonservice eksempelvis indsamlingsbidrag, der opkræves over telefonregningen.
 • Tilskud til telefon, hvorefter arbejdsgiveren til dækning af telefonudgifter yder et fast månedligt beløb, uanset om den skattepligtige afholder udgifterne eller ej. Tilskud til telefon medregnes fuld ud til den skattepligtige indkomst. Se LL § 16, stk. 1.
 • Situationer, hvor arbejdsgiveren dækker medarbejderens udgifter som udlæg efter regning. Det vil sige, hvis arbejdsgiveren kun betaler for samtaler, der efter særskilt bestilling for hver enkelt samtale kan dokumenteres som erhvervsmæssig ved bilag fra telefonselskabet.
 • Arbejdsgiveren godtgør udgifter til indkøb af telefonapparat, som medarbejderen er ejer af.

Overdragelse af telefon til eje

Det er en betingelse, at telefonen skal være stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Overdrages den til eje, er arbejdstageren skattepligtig af godets markedspris. Se LL § 16, stk. 3. Køber arbejdstageren telefonen til godets markedspris på overdragelsestidspunktet, har salget derimod ingen skattemæssige konsekvenser for den ansatte.

Beholder en medarbejder eksempelvis en telefon fra en arbejdsgiver, fordi arbejdsgiveren anskaffer sig nyt udstyr, udløser det almindelig beskatning hos medarbejderen af personalegoderne til markedsværdien af goderne på overdragelsestidspunktet.

Tilskud til telefon

Skatterådet har taget stilling til en situation, hvor arbejdsgiveren stillede telefonapparat til rådighed, og hver måned betalte for abonnement samt fast udbetalte 17 kr. pr. måned til dækning af erhvervsmæssige opkald. Øvrige samtaler blev betalt af medarbejderne selv. Medarbejderne skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af abonnementet og telefonapparatet. Derudover skulle medarbejderne særskilt beskattes af de 17 kr. pr. måned som telefontilskud, da det blev udbetalt uanset om medarbejderne afholdt udgiften eller ej. Det forhold, at medarbejderen anvendte egen telefon ændrede ikke ved, at medarbejderen skulle multimediebeskattes af, at arbejdsgiveren betalte det til enhver tid gældende abonnement. Se SKM2010.180.SR.

Skatterådet har også udtalt, at en kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var et telefontilskud, som ikke var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men skulle beskattes som almindelig indkomst fra arbejdsgiveren. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed kan dog være skattefri for modtageren, når det ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Derimod var udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed fik stillet telefon til rådighed, ikke omfattet af multimediebeskatningen, men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Se SKM2009.777.SR.

Se også

Udlæg efter regning

Skatterådet har udtalt, at refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening var skattefri for modtageren, idet der var tale om udlæg efter regning. Se SKM2009.777.SR.

Skatterådet har taget stilling til en situation med distriktsmedlemmer af Hjemmeværnet, der kunne få refunderet op til 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, ville alene få refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler. Skatterådet fandt, at der var tale om udlæg efter regning, som ikke udløste beskatning af medlemmerne efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.294.SR.

Se også

Godtgørelse for udstyr som indkøbes til eje

Skatterådet har udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis en kommune godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Se SKM2010.231.SR.

Se også

 • C.A.1.1 for mere om indkomstprincippet efter Statsskattelovens § 4.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

SKAT

SKM2014.9.SR

SIM-kort, stillet til rådighed af arbejdsgiveren for privat benyttelse, skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen, dvs. beskatning af fri telefon. Som for en mobiltelefon er der dog mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, hvis der foreligger en tro og love-erklæring om, at SIM-kortet kun måtte benyttes erhvervsmæssigt. Afgørelsen bekræfter tidligere SKM2010.355.SR

SKM2010.854.SR

Mobiltelefoner, der blev udleveret til medarbejderne uden SIM-kort var tillige omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Det forhold, at mobiltelefonerne blev udleveret uden SIM-kort betød ikke, at der var tale om telefoner med begrænset anvendelse, som ikke skulle multimediebeskattes, idet telefonerne kunne anvendes privat ved at isætte et SIM-kort. Omfattet af beskatningen.

 

SKM2010.594.SR

En PDA, som ikke kunne benyttes som telefon, men hvor hovedfunktionen var en kalender- og tidsregistreringsfunktion. Henset til PDA'ens hovedfunktion og størrelse, fandt Skatterådet, at den ikke udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning, selvom den blev taget med hjem på bopælen. Det var en betingelse, at det var nødvendigt for arbejdet, og der blev afgivet en tro og love-erklæring om, at den ikke blev brugt privat. Yderligere kontrol af brugen var herefter ikke nødvendig. Et misforhold mellem værdien af PDA'en og multimediebeskatningen havde ikke nogen betydning for, om multimediet er omfattet af multimediebeskatningen. Ikke beskatning.

 

SKM2010.424.SR

Skatterådet bekræftede, at en mobiltelefon, som også kan bruges til at gå på internettet, følger reglerne for en telefon, da en mobiltelefons hovedfunktion uden tvivl er telefoni og adgangen til internettet må anses for at være en bifunktion af mindre betydning og internetadgangen vil sædvanligvis være af begrænset opløsning. Da medarbejderne underskrev en tro og love-erklæring om, at telefonen ikke bruges privat, og arbejdsgiverens førte kontrol hermed, skulle medarbejderne ikke beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning, hvis det var nødvendigt for medarbejderne at tage telefonen med hjem. Ikke beskatning.

 

SKM2010.355.SR

SIM-kort stillet til rådighed af arbejdsgiveren skal behandles på samme måde, som når arbejdsgiveren stiller en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen. Som for en mobiltelefon var der mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, hvis der forelå en tro og love-erklæring om, at SIM-kortet kun måtte benyttes erhvervsmæssigt, SIM-kortet rent faktisk kun blev benyttet erhvervsmæssigt, og arbejdsgiveren førte kontrol hermed. Ikke beskatning.

Tilsvarende afgørelse i SKM2014.9.SR

SKM2010.294.SR

Udlæg efter regning for telefon, som ikke udløste beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning af medlemmer af Hjemmeværnets distriktsudvalg. Distriktsmedlemmet kunne få refunderet op til de 100 kr. pr. måned ved at dokumentere, at der var afholdt erhvervsmæssige samtaleudgifter på mindst dette beløb. Ikke beskatning. Andre distriktsmedlemmer, der ikke havde udgifter af denne størrelse, ville alene få refunderet den faktiske udgift til telefonsamtaler. I tilfælde hvor refusionen også måtte omfatte fax- og internetforbindelse, blev refusionen derimod omfattet af multimediebeskatningen, da det ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at sondre mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af en fax og internetforbindelse. Omfattet af beskatningen.

 

SKM2010.231.SR

Kommunalbestyrelsesmedlemmer fik stillet elektronisk udstyr til rådighed af kommunen og blev derfor omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Omfattet af beskatningen. Skulle ikke multimediebeskattes, hvis kommunen godtgjorde udgifter til at indkøbe det elektroniske udstyr, som var nødvendigt for at kunne modtage byrådsmateriale mv., og som kommunalbestyrelsesmedlemmerne var ejere af. Derimod skulle godtgørelsen beskattes som et vederlag efter Statsskattelovens § 4. Ikke omfattet af beskatningen - beskatning.

SKM2009.777.SR om udlæg efter regning og om telefontilskud.

SKM2010.180.SR

Arbejdsgiveren stillede telefonapparat til rådighed, betalte for abonnement og udbetalte fast 17 kr. pr. måned til dækning af erhvervsmæssige opkald, øvrige samtaler betaltes af medarbejderne selv. Medarbejderne skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning af abonnementet og telefonapparatet. Derudover skulle medarbejderne særskilt beskattes af de 17 kr. pr. måned som telefontilskud, idet det udbetaltes uanset om medarbejderne afholdt udgiften eller ej. Det forhold, at medarbejderen anvendte egen telefon ændrede ikke ved, at medarbejderen skulle multimediebeskattes af, at arbejdsgiveren betalte det til enhver tid gældende abonnement. Omfattet af beskatningen.

 

SKM2009.777.SR

Refusion af udgifter til erhvervsrelaterede samtaler til frivilligt arbejde i en forening var skattefri som udlæg efter regning. Ikke beskatning. Kvartalsmæssig udbetaling på 200 kr. uanset faktiske udgifter for frivilligt arbejde var telefontilskud, og ikke omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men beskattes som almindelig indkomst. Tilskud til telefon til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i en forenings skattefri virksomhed kunne dog være skattefri for modtageren, når det ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet. Ikke omfattet af beskatning. Udvalgte personer, der til brug for frivilligt arbejde i en forenings skattefri virksomhed, fik stillet telefon til rådighed, var ikke omfattet af multimediebeskatningen, men var skattefri heraf i medfør af LL § 7 M. Ikke omfattet af beskatningen.

 

SKM2009.692.SR

Multimedieskattepligt efter de dagældende regler om multimediebeskatning, når arbejdsgiveren dækkede den ansattes telefonudgifter, selvom telefonen stod i ægtefællens navn. Omfattet af beskatningen. Arbejdsgiveren betalte også telefonudgifter for ægtefælle og børn. Det var ikke omfattet af egen multimediebeskatning, men skulle beskattes selvstændigt som et almindeligt personalegode hos den ansatte af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3, som her udgjorde det faktiske beløb, som arbejdsgiveren havde betalt. Det ville ikke gøre nogen forskel, hvis telefonforbindelserne stod i den ansattes navn. Ikke omfattet af beskatningen - beskatning.

Se også

SKM2010.403.SR om flere goder.

SKM2010.397.SR om tre bærbare computere.

SKM2010.79.SR om stationær og en bærbar computer.

SKM2009.687.SR om 2 mobiltelefoner og 2 bærbare computere.

SKM2009.680.SR

En softwarebaseret telefon er en telefon omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning. Privat rådighed over en mobiltelefon/softwarebaseret telefon, som blev taget med hjem, kunne ikke afkræftes, hvis medarbejderen af sine beskattede indkomst afholdt udgifterne til private samtaler, mens virksomheden afholdt udgifterne til erhvervsrelaterede samtaler samt eventuelle abonnementsudgifter. Omfattet af beskatningen.