Dato for udgivelse
01 Dec 2010 09:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 Nov 2010 12:32
SKM-nummer
SKM2010.763.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-134949
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Børsnotering, vedtægtsændring, uafhængige parter, økonomiske rettigheder
Resumé
Skatterådet bekræftede, at en vedtægtsændring, hvor fire aktieklasser med forskellige økonomiske rettigheder blev sammenlagt, ikke medførte afståelsesbeskatning. I afgørelsen blev der lagt vægt på, at formålet var at gøre selskabet klar til en børsnotering, der var tale om uafhængige parter og aktionærerne havde oprindeligt aftalt, at de økonomiske rettigheder ikke skulle være gældende i tilfælde af en børsnotering.
Hjemmel
Aktieavancebeskatningloven § 1
Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit S.G.2.3.1.2

Spørgsmål

  1. Vil de påtænkte ændringer af Selskabets vedtægter have skattemæssige konsekvenser for selskabets (danske) aktionærer?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det fremgår af Selskabets vedtægter, at aktiekapitalen i selskabet udgør nominelt X  kr.

Hver akties pålydende er X kr.

Aktiekapitalen er opdelt i fire aktieklasser; (i) Ordinære A-aktier (nominelt X kr.), (ii) B-aktier (nominelt X kr.), (iii) C-aktier (nominelt X kr.) og (iv) D-aktier (nominelt X kr.).

Vedtægternes § 7.1 har følgende ordlyd:

"Ethvert beløb og/eller aktiver, der udloddes eller allokeres af Selskabet til aktionærerne (det være sig som likvidationsudlodning, allokering i forbindelse med fusion eller spaltning, vederlag for tilbagekøb af aktier, udlodning af udbytte eller på enhver anden måde), skal fordeles mellem aktionærerne i følgende prioritets og betalingsrækkefølge:

(a)    Først skal hver D-aktionær være berettiget til at modtage (forud for ethvert beløb, der udbetales til nogen anden aktionær) - pro rata mellem D-aktionærerne i forhold til deres ejerskab af D-aktier - et beløb svarende til 1,5 gange tegningsbeløbet for hver D-aktie (inklusiv D-aktier tegnet på grundlag af warrants) tegnet af en sådan D-aktionær tillagt 8% p.a. fra den 1. juli 2006 (tilskrevet årligt bagud).

(b)   Dernæst skal C-aktionærerne være berettiget til at modtage (forud for ethvert beløb, der betales til nogen anden aktionær) pro rata mellem C-aktionærerne i forhold til deres ejerskab af C-aktier et samlet beløb, stort EUR 26.250.000. I tilfælde af senere udstedelse(r) af C-aktier, hvor det samlede tegningsbeløb for alle C-aktier overstiger EUR 26.250.000 justeres præferencebeløbet opad til et sådant højere samlet tegnings-beløb for alle C-aktier.

(c)    Dernæst skal B-aktionærerne være berettiget til at modtage pro rata mellem B-aktionærerne i forhold til deres ejerskab af B-aktier - et beløb per B-aktie svarende til det for hver B-aktie til Selskabet betalte tegningsbeløb; og

(d)   Endelig skal alle yderligere udlodninger og allokeringer fordeles pro rata mellem alle aktionærer i forhold til deres ejerskab af aktier i alle aktieklasser."

Vedtægternes § 9 har følgende ordlyd:

"9.1 Enhver aktionær, som senest 3 dage inden generalforsamlingens afholdelse har meddelt Selskabet sin deltagelse, og som har modtaget et adgangskort, er berettiget til personligt eller ved fuldmagt at deltage i generalforsamlingen. Adgangs-kort udstedes til den i Selskabets aktiebog noterede aktionær.

9.2 På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på X kr. én stemme."

Følgende aktionærer ejer mere end 5% af aktiekapitalen og/eller stemmerne:

...

Aktionærkredsen tæller i øvrigt en række danske selskaber og pensionskasser, samt herudover privatpersoner, der alle er tidligere eller nuværende ansatte. Sidstnævnte ejer ca. 0,8% af aktiekapitalen. Der er i alt ca. 80 aktionærer.

D-aktierne - der er de senest tegnede - ejes primært af selskabets større investorer.

Selskabet har endvidere etableret fire forskellige warrant-programmer.

Vedtægternes § 6 har følgende ordlyd:

"Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil den 1. december 2009 ad én eller flere gange, i henhold til aktieselskabslovens § 40b, at udstede aktietegningsoptioner (incentive warrants) til medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion samt til Selskabets medarbejdere og forskningskonsulenter/rådgivere med ret til tegning til en kurs, som fastlægges af bestyrelsen, af op til i alt nominelt kr. 1.290.000 Ordinære A-aktier i Selskabet uden fortegningsret for de øvrige aktionærer i Selskabet samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af Selskabets Ordinære A-aktiekapital i overensstemmelse dermed.

Som følge af udstedelsen af warrants som angivet i § 6.5 er det udestående antal aktietegningsoptioner, der kan udstedes i henhold bemyndigelsen i nærværende § 6.3, reduceret til 875.311 aktietegningsoptioner.

Alle aktier, der ved udnyttelse af aktietegningsoptioner udstedt i henhold til bemyndigelsen i § 6.3, § 6.7 (a) og 6.10 skal være ikke-omsætningspapirer, (b) lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog, og (c) skal være omfattet af de samme indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, som i henhold til Selskabets vedtægter er gældende for Selskabets øvrige aktier.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 17. oktober 2005 vedtog bestyrelsen at udstede aktietegningsoptioner (incentive warrants) svarende til nominelt kr. 414.689 Ordinære A-aktier til Selskabets direktion og medarbejdere, og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for aktietegningsoptionerne er vedlagt som bilag 6.5 og udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

På selskabets ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2006 blev det besluttet at udstede aktietegningsoptioner (Special D-Warrants) med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. 56.801.970 nye D-aktier i Selskabet, idet generalforsamlingen samtidig traf beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens fuldstændige beslutning om vilkårene for de udstedte aktietegningsoptioner er optaget som bilag 6.6 til nærværende vedtægter og udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2007, i henhold til aktieselskabslovens § 40b, at udstede aktietegningsoptioner til medlemmer af Selskabets bestyrelse og direktion samt til Selskabets medarbejdere og konsulenter/rådgivere med ret til tegning af op til i alt nominelt kr. 1.750.000 C-aktier i Selskabet til eller over markedskurs uden fortegningsret for Selskabets aktionærer samt til at foretage den dertil hørende forhøjelse af Selskabets C-aktiekapital i overensstemmelse dermed.

Som følge af udstedelsen af aktietegningsoptioner som angivet i § 6.8 er det udestående antal aktietegningsoptioner, der kan udstedes i henhold bemyndigelsen i nærværende § 6.7, reduceret til 0 aktietegningsoptioner.

Selskabets bestyrelse har besluttet at udstede aktietegningsoptioner (incentive warrants) svarende til nominelt kr. 1.750.000 C-aktier til medlemmer af Selskabets direktion og til Selskabets medarbejdere samt visse rådgivere/konsulenter; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. Udstedelsen af de pågældende aktietegningsoptioner er opdelt i to trancher: Tranche A og Tranche B. De fuldstændige vilkår for aktietegningsoptionerne udstedt under Tranche A er vedlagt som bilag 6.8A. Aktietegningsoptionerne udstedt under Tranche B er bortfaldet den 31. august 2008 og bilag 6.8B blev slettet på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 22. juni 2009. Bilag 6.8A udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre nærværende vedtægter i tilfælde af udnyttelse af de givne bemyndigelser eller aktietegningsoptionerne.

Bestyrelsen er i perioden indtil den 22. juni 2014 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede tegningsoptioner (warrants) med ret til at tegne op til nominelt DKK 850.000 C-aktier i selskabet. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens udnyttelse af denne bemyndigelse. De nærmere vilkår fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv udnyttelseskursen samt øvrige vilkår for tegningsoptionerne, dog således at udnyttelseskursen som minimum skal svare til markedskursen på tidspunktet for udstedelsen af tegningsoptionerne, medmindre disse udstedes til selskabets medarbejdere eller bestyrelse.

Bestyrelsen er i perioden indtil den 22. juni 2014 endvidere bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 850.000 C-aktier ved kontant indbetaling i forbindelse med udnyttelse af tegnings-optionerne eller et sådant beløb som måtte følge af en eventuel regulering af antallet af tegningsoptioner ved ændringer i selskabets kapitalforhold. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret til aktier som udstedes ved udnyttelse af udstedte tegningsoptioner.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 24. juni 2009 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede tegningsoptioner (2009 incentive warrants) svarende til nominelt kr. 150.000 C-aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for tegningsoptionerne er vedlagt som bilag 6.10 A. Bilag 6.10 A udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

På et bestyrelsesmøde i Selskabet afholdt den 28. april 2010 vedtog Selskabets bestyrelse at udstede warrants (2009 incentive warrants) svarende til nominelt kr. 415.088 C-aktier; og bestyrelsen vedtog samtidig at forhøje Selskabets aktiekapital i overensstemmelse dermed. De fuldstændige vilkår for warrantene er vedlagt som bilag 6.10 B. Bilag 6.10 B udgør en integreret del af nærværende vedtægter.

Som følge af udstedelsen af warrants er det udestående antal warrants, der kan udstedes i henhold til bemyndigelsen i nærværende § 6.10, reduceret til 284.912 warrants."

Der er mellem aktionærerne indgået en aktionæroverenskomst (ejeraftale) med en række addendums.

Efter ejeraftalens pkt. 15.1 skal selskabet tage skridt til en børsnotering, såfremt mindst 75% af D-aktionærerne kræver det, eller såfremt 60% af samtlige aktionærer kræver det.

Det fremgår herefter af aftalens pkt. 15.4, at alle aktier og værdipapirer i tilfælde af en børsnotering skal omklassificeres til ordinære A-aktier umiddelbart før børsnoteringen gennemføres, og at alle aktionærer skal stemme herfor. Det fremgår videre, at såfremt børsnoteringen ikke er gennemført inden for 30 dage efter omklassificeringen, så skal alle aktionærer stemme for en retablering af aktieklasserne.

Ordlyden af pkt. 15.4 er som følger:

"In the event of an IPO, all Shares and Securities, which are not Ordinary A-Shares or Ordinary A-Securities, respectively, shall immediately prior to the effectuation of the IPO (but following the exercise by the any Shareholders of the Special Warrants, the New Special Warrants, the Special D-Warrants and the New Special D-Warrants, if applicable, see Clause ... be reclassified into Ordinary A-Shares and Ordinary A-Securities, respectively (and the Holder undertakes to vote in favour of such reclassification of all Shares and Securities into Ordinary A-Shares and Ordinary A-Securities).

In the event that the IPO is not completed within 30 Business Days after the reclassification of all Shares (other than Ordinary A-Shares) to Ordinary A-Shares and all Securities (other than Ordinary A-Securities) to Ordinary A-Securities, in accordance with the aforesaid, the Holder undertakes to vote in favour of resolutions required to reverse and cancel the resolution to so re-classify all Shares (other than Ordinary A-Shares) to Ordinary A-Shares and all Securities (other than Ordinary A-Securities) to Ordinary A-Securities (such that all Shares and Securities are re-instated in their original classes and with their original rights and privileges)."

Disse bestemmelser har altid været en del af ejeraftalen.

Oplysninger om dispositionen

Aktionærerne har besluttet at initiere en børsnotering af selskabet, og det følger herefter af de aftaler, der er indgået mellem aktionærerne i forbindelse med tegning af B-, C- og D-aktier (ejeraftalerne/aktionæroverenskomst), at en børsnotering forudsætter, at aktieklasserne ophæves forinden. Dette sker ved en ændring af selskabets vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling. Det følger samtidig, at aktieklasserne skal retableres (på en ny ekstraordinær generalforsamling), såfremt børsnoteringen ikke er gennemført inden for 30 dage efter ophævelsen.

Der kan således blive tale om to ændringer af selskabets vedtægter.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er min opfattelse, at SKAT bør besvare det stillede spørgsmål med et "nej".

Det bemærkes, at spørgsmålet alene er relevant for de aktionærer, der er skattepligtige til Danmark, herunder en række af investorerne i de danske fonde, der er blandt aktionærkredsen, og som er organiseret som kommanditselskaber.

Som nævnt ovenfor, har aktionærerne besluttet at initiere en børsnotering af selskabet, og det følger herefter af de aftaler, der er indgået mellem aktionærerne i forbindelse med tegning af B-, C- og D-aktier (ejeraftalerne / aktionæroverenskomst), at aktionærerne skal ophæve aktieklasserne forinden. Dette sker ved en ændring af selskabets vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling.

Baggrunden for den påtænkte ophævelse af aktieklasserne er således, at selskabet forventes børsnoteret.

Det følger samtidig af de mellem aktionærerne indgåede aftaler, at aktieklasserne skal retableres (på en ny ekstraordinær generalforsamling), såfremt børsnoteringen ikke er gennemført inden for 30 dage efter ophævelsen.

Der kan således blive tale om to ændringer af selskabets vedtægter.

Efter praksis kan en vedtægtsændring, der indebærer en ophævelse af aktieklasser, medføre, at aktionærerne anses at have afstået aktierne og genkøbt nye. I LV 2010-2, afsnit S.G.2.3.1.2, hedder det bl.a.:

"Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet.

Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. Formueforskydningen kan bestå i, at to aktieklasser bytter formuefordele, med det resultat, at ingen bliver beriget.

Det beror på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse. Ved denne vurdering vil der navnlig blive henset til indholdet af ændringerne, herunder om de rettigheder, der er knyttet til en aktiepost, gennem en vedtægtsændring får et væsentligt andet indhold, således at der reelt ikke længere er identitet mellem aktierne før og efter ændringen.

I bedømmelsen vil desuden indgå aktionærkredsens sammensætning - herunder om selskabet er ejet af få aktionærer, der eventuelt har interessefællesskab, eller om selskabet er ejet af en bred kreds af investorer, således som det er tilfældet med en række børsnoterede selskaber - sammenholdt med bevæggrundene for vedtægtsændringerne, og hvad der skattemæssigt og økonomisk i øvrigt opnås herved.

Ændres de økonomiske rettigheder knyttet til en aktieklasse, f.eks. ved ophævelse af en ret til forlods at modtage udbytte, mens der formelt ikke foretages ændringer i andre aktieklasser, vil også aktier tilhørende andre aktieklasser kunne anses for afstået, idet ændringen medfører en forskydning af de økonomiske rettigheder, som også berører de aktier, som ikke umiddelbart er berørt af vedtægtsændringen.

I forbindelse med vedtægtsændringer kan der statueres afståelse, uanset om aktierne fysisk set ombyttes eller ej."

I nærværende sag er situationen den, at vedtægterne som udgangspunkt indebærer, at de ordinære A-aktier har dårligere økonomiske rettigheder end de øvrige aktieklasser, mens D-aktierne har de stærkeste rettigheder.

Som følge af aftalen mellem aktionærerne - hvorefter aktieklasserne skal ophæves i forbindelse med en børsnotering - gælder dette imidlertid kun som hovedregel i forbindelse med salg af selskabets aktier og i forbindelse med likvidation. Parterne har således i forbindelse med tegningen af de pågældende aktier - altså oprindeligt - aftalt, at forskellen i de økonomiske rettigheder ikke skulle være gældende i tilfælde af en børsnotering.

Ved den påtænkte ophævelse af aktieklasserne overføres der dermed ikke værdier fra nogen aktionærer til andre, eftersom det stedse har været en del af aftalekomplekset mellem aktionærerne, at den pågældende forskel ikke skulle bestå i tilfælde af en børsnotering. D-aktionærerne giver således ikke afkald på en rettighed - eller værdier - til fordel for de ordinære A-aktionærer (og så fremdeles), eftersom de slet ikke har rettigheden (eller merværdien). Dette adskiller sig således fra, hvad der ville være tilfældet ved et salg af aktierne til tredjemand.

Tilsvarende gør sig gældende, for så vidt angår en ny vedtægtsændring, hvorved aktieklasserne retableres, såfremt børsnoteringen ikke måtte blive gennemført.

Dermed adskiller nærværende sag sig afgørende fra de sager, der har været til prøvelse i praksis, hvor der har været tale om ændringer i vedtægterne, der ikke har haft hjemmel i tegningsaftalerne, aktionæroverenskomster eller tilsvarende, og den pågældende praksis - om end den også måtte føre til, at der ikke er grundlag for at antage, at der er sket afståelse af aktier - er derfor ikke relevant.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker at vide, om en vedtægtsændring, der medfører en sammenlægning af alle aktieklasserne til A-aktier, vil have skattemæssige konsekvenser for de danske aktionærer.

Praksis

Ligningsvejledningen 2010-2 S.2.3.1.2 Vedtægtsændringer

"Foretages der vedtægtsændringer i et selskab, sidestilles dette efter praksis med overdragelse af aktier, når aktierne efter vedtægtsændringen vurderes at have en anden identitet.

Dette er dog kun tilfældet, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning mellem selskabets aktionærer. Formueforskydningen kan bestå i, at to aktieklasser bytter formuefordele, med det resultat, at ingen bliver beriget.

Det beror på en konkret bedømmelse af sagens omstændigheder, om ændringen er af en sådan karakter, at den må sidestilles med en afståelse. Ved denne vurdering vil der navnlig blive henset til indholdet af ændringerne, herunder om de rettigheder, der er knyttet til en aktiepost, gennem en vedtægtsændring får et væsentligt andet indhold, således at der reelt ikke længere er identitet mellem aktierne før og efter ændringen.

I bedømmelsen vil desuden indgå aktionærkredsens sammensætning - herunder om selskabet er ejet af få aktionærer, der eventuelt har interessefællesskab, eller om selskabet er ejet af en bred kreds af investorer, således som det er tilfældet med en række børsnoterede selskaber - sammenholdt med bevæggrundene for vedtægtsændringerne, og hvad der skattemæssigt og økonomisk i øvrigt opnås herved.

Ændres de økonomiske rettigheder knyttet til en aktieklasse, f.eks. ved ophævelse af en ret til forlods at modtage udbytte, mens der formelt ikke foretages ændringer i andre aktieklasser, vil også aktier tilhørende andre aktieklasser kunne anses for afstået, idet ændringen medfører en forskydning af de økonomiske rettigheder, som også berører de aktier, som ikke umiddelbart er berørt af vedtægtsændringen.

I forbindelse med vedtægtsændringer kan der statueres afståelse, uanset om aktierne fysisk set ombyttes eller ej.

....

Andre ændringer

Vedtægtsændringer der medfører en ændret udbytteudlodning til forskellige aktionærklasser anses normalt at indebære en så væsentlig indholdsmæssig ændring, at disse tilfælde skattemæssigt vil blive sidestillet med afståelse, med mindre vedtægtsændringen efter en konkret bedømmelse må tillægges mindre betydning. Se TfS 1992, 310 LR.

...."

SKATs vurdering

Det fremgår af det oplyste, at vedtægtsændringen vil medføre en ophævelse af aktieklasserne. Dette medfører, at de særlige økonomiske rettigheder for B-, C- og D-aktierne forsvinder.

Det fremgår af den nævnte praksis, der er beskrevet i Ligningsvejledningen, at en ændring af de økonomiske rettigheder kan medføre afståelsesbeskatning, når vedtægtsændringen medfører en formueforskydning.

Det er SKATs opfattelse, at følgende i den konkrete sag skal tillægges vægt, når det vurderes, om vedtægtsændringen medfører afståelsesbeskatning:

  • Formålet med vedtægtsændringen er at gøre selskabet klar til en børsnotering.
  • Der er tale om uafhængige parter.
  • Aktionærerne har oprindeligt (i forbindelse med tegning af aktierne) aftalt, at de økonomiske rettigheder ikke skulle være gældende i tilfælde af en børsnotering.

SKAT finder med baggrund i de ovenstående punkter, at i den konkrete sag vil den påtænkte vedtægtsændring ikke medføre afståelsesbeskatning.

Det fremgår af det oplyste, at såfremt børsnoteringen ikke gennemføres, så vil vedtægterne blive ændret tilbage til udgangspunktet før vedtægtsændringen. SKAT finder ikke, at denne ændring af vedtægterne vil medføre afståelsesbeskatning.

SKAT indstiller, at der svares nej til spørgsmålet.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.