Dato for udgivelse
30 nov 2010 12:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 nov 2010 10:37
SKM-nummer
SKM2010.761.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-3261-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, kontanter, formodningsregel
Resumé
Et af SKAT foretaget udlæg i kontantbeløb på 27.000 kr., som skyldner havde på sig under udlægsforretningen, blev stadfæstet af både fogedretten og Østre Landsret. Skyldner forklarede under sagen, at beløbet var en muslimsk skat, som han dagen efter udlægsforretningen skulle have sendt til fattige mennesker i Marokko. Tre vidner forklarede, at de havde betalt beløb til skyldneren, der ifølge sin forklaring slet ikke rådede over egne midler i den størrelsesorden. Fogedretten, hvis begrundelse landsretten tilsluttede sig, fandt, at formodningsreglen, hvorefter rede penge, som en person har på sig, må antages at tilhøre personen, ikke var blevet afkræftet ved skyldnerens og de tre vidners forklaring. Fogedretten lagde herved til grund, at beløbet lå samlet, og at skyldner ikke kunne redegøre for bidragsyderne og størrelsen af de enkelte bidrag.
Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

 Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.1

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.1.1.4

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.5.2

Parter

A
(advokat Peter Hjørne)

mod

SKAT

Afsagt af landsdommerne 

B. Vollmond, Henrik Bitsch og Tine Vuust

----------

Fogedrettens kendelse af 7. oktober 2010, FS 5-3522/2010

Denne sag drejer sig om, hvorvidt SKAT har været berettiget til at foretage udlæg i kontantbeløb på 27.000 kr., som skyldner blev fundet i besiddelse af den 23. september 2009.

Parternes påstande

Skyldner A (herefter skyldner) har påstået det af SKAT den 23. september 2009 foretagne udlæg i 27.000 kr. i kontanter ophævet.

SKAT har påstået udlægget stadfæstet.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at skyldner under udlægsforretningen blev fundet i besiddelse af 28.271,50 kr. 27.150 kr. af dette beløb befandt sig i skyldners taske sammen med et regnskab. Under udlægsforretningen påførte skyldner regnskabet yderligere beløb på "20.000 zakat ul fitr". Det resterende beløb på 1.121,50 kr. havde skyldner på sig.

Forklaringer

Der har under sagen været afgivet forklaring af skyldner samt vidnerne JD, TS og ML.

Skyldner har til retsbogen den 7. april 2010 afgivet følgene forklaring

Skyldner forklarede, at han efter Ramadanen i 2009 som repræsentant for en gruppe muslimer i DK indsamlede muslimsk skat, som han skulle videresende til fattige mennesker i Marokko. Det er ikke skyldner selv, der bestemmer, hvem der skal have pengene, men det er skyldner, der står for kontakten og videreforsendelsen til en lmam i Marokko. Han bruger ofte F1 bank til at afsende pengene og til selv at modtage penge. Skyldner fremlagde kopier fra F1 bank vedrørende andre overførsler som bevis herfor.

De 27.000 kr., som SKAT tog fra ham den 23. september 2009, lå i hans mappe. Han skulle sende dem til Marokko dagen efter. De kuverter, som skyldner har fremlagt under sagen, lå også i skyldners mappe ved udlæggets foretagelse. Skyldner havde taget pengene ud af kuverterne, og havde lagt pengene samlet i mappen. Brevet fra JD lå også i mappen. 1.000 kr. ud af de 27.000 kr. hidrørte fra denne kuvert. Brevet er dateret "24 Ramadan" og skyldner forklarede, at dette tidspunkt var i august måned. Det er ikke alle, der afleverer pengene i en kuvert. Der er mange, der bare giver ham pengene i hånden.

Skyldner forklarede, at han ved udlægsforretningen påførte teksten "20.000,- zakat al-Fitr" på navnelisten/regnskabet, og at han netop havde været i moskéen for at samle ind. Han husker ikke hvem der gav ham penge, herunder hvor mange personer eller hvor meget, de gav hver især. Han har ikke givet de pågældende personer kvitteringer for deres "indbetalinger". Han vil kunne fremskaffe vidner som bevis for, at de har givet ham penge.

Den navneliste, der blev fundet i hans mappe ved udlægsforretningen vedrøre nogle af indbetalinger, men ikke dem alle. Det er ikke korrekt, som anført i pantefogedbogen, at han til politiet havde forklaret, at han selv havde hævet pengene. Regnskabet viser et samlet beløb på 27.150 kr. Skyldner forklarede, at der i mappen alene lå 27.000 kr., idet de resterende 150 kr. var i mønter og lå hjemme i hans lejlighed.

Skyldner har til retsbogen den 30. september 2010 afgivet følgende forklaring

Skyldner forklarede supplerende, at han ikke havde noget indtægtsgrundlag sidste år. Han blev løsladt i marts 2009 og havde ikke nogen indkomst resten af året. Kommunen gav ham 45 kr. pr. døgn i overlevelseshjælp. Han har ikke haft mulighed for at hæve 27.000 kr. på sin konto. De penge, han havde på sig, var penge, som han havde samlet ind i Zakat ul fitr.

Det tidligere fremlagte bilag vedrørende overførsel gennem F1 bank vedrører også overførsel af indsamlede penge.

...

Skyldner forklarede supplerende, at det frivillige beløb på 2.200 kr., JD har betalt, ikke fremgår af regnskabet. Dette skyldes, at skyldner ikke har skrevet alle de frivillige betalinger på. Skyldner fremlagde et nyt regnskab, som han har fundet derhjemme. Det er et regnskab, der er udarbejdet i september 2009. Regnskabet viser andre betalinger end det tidligere fremlagte regnskab. Regnskabet viser blandt andet, at TS har indbetalt 2.700 kr. i alt, således han netop har forklaret i retten i dag. Med hensyn til det i rekvirentens fogedbog anførte om, at skyldner til politiet skulle have forklaret, at han selv havde hævet pengene, forklarede skyldner, at det må bero på en misforståelse, for han har ikke hævet pengene.

Vidnet JD har afgivet følgende forklaring til retsbogen den 30. september 2010 

Som vidne mødte JD, der behørigt formanet forklarede, at han har indbetalt 1.000 kr. til skyldner. Forevist regnskab forklarede vidnet, at indsamlingen skete i forbindelse med Ramadanen i september måned 2009. Forskellen på "Zakat ul fitr" og "Zakat ul mal" er, at "Zakat ul mal" er frivillig, mens "Zakat ul fitr" er pligtmæssig. Vidnet betalte begge slags skatter til skyldner. Han sendte pengene til skyldner med almindelig post. Pengene var delt op med 300 kr. i "Zakat ul fitr" og 700 kr. i "Zakat ul mal". Vidnet forklarede, at han ikke har kendskab til fattige mennesker i Danmark, men han er af den opfattelse, at der er mere fattigdom i Marokko. Vidnet er dansker, men har været muslim i 12 år

Vidnet TS har afgivet følgende forklaring til retsbogen den 30. september 2010

Som vidne mødte TS, der behørigt formanet forklarede, at han er nabo til skyldner. Han har givet skyldner penge, som skulle videresendes til fattige mennesker i den muslimske verden. Han betalte 2.700 kr. i alt. Beløbet var fordelt på "Zakat ul fitr" og "Zakat ul mal". Han husker ikke den præcise opdeling. Han gav skyldner et brev, hvor der stod et totalbeløb, hvoraf opdelingen fremgik. Det var i forbindelse med Ramadanens afslutning. Det var løbende gennem Ramadanen, at vidnet betalte betalte penge til skyldner. Vidnet betalte pengene hjemme hos skyldner og fik en håndskreven kvittering fra skyldner. Forevist regnskabet, som skyldner under udlægsforretningen blev fundet i besiddelse af, forklarede skyldner [vidnet?.red.SKAT] at det er korrekt, at han betalte 500 kr. den ene gang. 

Vidnet ML har afgivet følgende forklaring til retsbogen den 30. september 2010

Som vidne mødte ML, der behørigt formanet forklarede, at han tilhører samme trossamfund som skyldner. De er muslimer. l slutningen af september måned 2009 indbetalte vidnet penge til skyldner til brug for fattige mennesker i den muslimske verden. Vidnet står ikke opført i det regnskab, som skyldner blev fundet i besiddelse af. Vidnet betalte i alt 4.300 kr. En del af beløbet var han forpligtiget til at betale. Dette beløb udgjorde 200 kr. Det resterende beløb på 4.100 kr. var friviligt. Han gav skyldner pengene i hånden. Vidnet kender DM. Vidnet ved, DM har flere penge end de fleste, fordi DM har et transportfirma. Vidnet ved, at DM har betalt omkring 13.000 kr. til i skyldner. Det er noget DM har fortalt vidnet. Vidnet forklarede, at pengene skulle sendes til fattige mennesker i Marokko via F1 bank."

Parternes argumenter

Skyldner har til støtte for sin påstand gjort gældende, at han ikke har nogen mulighed for at have været i besiddelse af egne midler i den størrelsesorden. Udlægsforretningen fandt sted på et tidspunkt, hvor han netop var på vej for at videresende pengene til en imam i Marokko.

Forklaringen om, at beløbet udgør en indsamlet pengesum, er sandsynliggjort, da vidneforklaringerne viser, at der er forpligtelse til at betale skat og almisse til fattige i Marokko. Pengene er blevet betalt til ham i den tro, at de blev videresendt til en imam i Marokko. Der er fremlagt dokumentation for, at han  tidligere har sendt penge til Spanien.

SKAT har til støtte for sin påstand gjort gældende, at det ikke er bevist, at pengene tilhører andre end skyldner. Under udlægsforretningen blev pengene fundet i skyldners besiddelse og formodes derfor at tilhøre ham. Skyldner blev endvidere fundet i besiddelse af et regnskab, hvorpå skyldner tilføjede et yderligere beløb på 20.000 kr. Det efterfølgende fremlagte regnskab kan ikke lægges til grund. Vidneforklaringerne stemmer ikke overens med de beløb, der fremgår af det regnskab, som skyldner blev fundet i besiddelse af under udlægsforretningen, hvorfor det ikke er godtgjort, at beløbene tilhører andre end skyldner.

Kendelse

Det har formodningen for sig, at rede penge som skyldner er i besiddelse af, tilhører ham. Fogedretten finder ikke, at skyldner ved sin forklaring og ved forklaring fra vidnerne JD, TS og ML har afkræftet denne formodning.

Fogedretten har lagt til grund, at beløbet på 27.000 kr. lå samlet, og at skyldner ud fra sin egen forklaring har været ude af stand til at redegøre for, hvilke personer der har ydet bidrag samt størrelsen af de pågældende bidrag. De af vidnerne JD, TS, og MD afgivne forklaringer godtgør ikke, at deres bidrag indgik i netop det beløb, som skyldner blev fundet i besiddelse af den 23. september 2009.

Den omstændighed, at vidnet JD har sendt sit bidrag på 1.000 kr. til skyldner pr. almindelig post, at vidnet er anført i regnskabet og at kuverten blev fundet tom i skyldners besiddelse under udlægsforretningen kan ikke føre til andet resultat.

Derfor

b e s t e m m e s

Det af SKAT den 23. september 2009 foretagne udlæg i kontantbeholdning på 27.000 kr., fundet i skyldners besiddelse, stadfæstes.

----------

Østre Landsrets kendelse af 22. november 2010, 15. afdeling,  B-3261-10

A har kæret fogedrettens kendelse af 7. oktober 2010 (FS 5-3522/2010) med påstand om, at det af SKAT den 23. september 2009 foretagne udlæg i 27.000 kr. i kontanter ophæves.

Efter votering afsagdes sålydende kendelse

Landsretten er enig i fogedrettens resultat og også i begrundelsen herfor, hvorfor

b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse stadfæstets.