Indhold

Afsnittet handler om, hvordan krav om skat fremsættes ved domstolene.

Afsnittet indeholder:

 • Skatteansættelse skal foretages inden fremsendelse til politiet
 • Skattekrav kan indtales under retssagen i særlige tilfælde
 • Skattekrav under straffesag ved subsidiær tiltale efter skattekontrolloven
 • Krav om solidarisk hæftelse for selskabsskat ved et selskabs insolvens
 • Krav om solidarisk hæftelse for skat til medejer af personlig virksomhed.

Skatteansættelse skal foretages inden fremsendelse til politiet

I skattestraffesager mod fysiske og juridiske personer opgøres skattekravet som hovedregel i form af en

 • skatteansættelse eller
 • ændring af tidligere skatteansættelse.

Skatteansættelsen foretages, inden

 • der fremsendes en begæring om tiltale til politi og anklagemyndighed, eller
 • straffesagen fremmes.

Bemærk

Hvis den ændrede skatteansættelse påklages til Skatteankestyrelsen, afgøres det som beskrevet i afsnit A.C.3.4.4, om straffesagen og klagesagen kan behandles sideløbende, eller om den en sag undtagelsesvis skal afvente den anden.

Skattekrav kan indtales under retssagen i særlige tilfælde

I sager om overtrædelse af SKL § 82 eller § 83 (tidligere SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15, 16 og 18) samt STRFL § 289 kan de unddragne skatter i særlige tilfælde, som omtales nedenfor, indtales under straffesagen og påkendes af retten i overensstemmelse med reglerne i retsplejelovens kapitel 89. Se SKL § 89 (tidligere SKL-Lbk 1264 § 19 A).

Se også

Se afsnit A.A.9.7 om SFL § 34 b om forældelse af skattekrav, der er

 • inddraget i en straffesag
 • rejst efter straffesagens afslutning

Skattekrav under straffesag ved subsidiær tiltale efter skattekontrolloven

Hvis der i en sag om berigelsesforbrydelse efter straffelovens kapitel 28 rejses en subsidiær tiltale efter SKL § 82 eller § 83 (tidligere SKL-Lbk 1264 §§ 13, 15 eller 16), anmodes politi og anklagemyndighed om at nedlægge påstand om, at tiltalte dømmes til at efterbetale de unddragne skatter.

Krav om solidarisk hæftelse for selskabsskat ved et selskabs insolvens

Skattekravet mod et selskab medtages under straffesagen, hvis

 • der er grundlag for at rejse tiltalen mod den, der ejer eller behersker selskabet (hovedaktionær eller -anpartshaver), og
 • det er tvivlsomt om selskabet kan betale skatten.

Politi og anklagemyndighed anmodes om at nedlægge påstand om, at den tiltalte pålægges solidarisk hæftelse med selskabet for de unddragne skatter.

Krav om solidarisk hæftelse for skat til medejer af personlig virksomhed

I tilfælde, hvor ægtefæller eller samlevere har drevet en virksomhed sammen, og tiltalen rettes mod den af parterne, der ikke er registreret som virksomhedsejer, anmodes politi og anklagemyndighed om at nedlægge påstand om solidarisk hæftelse for skatten.