Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for anvendelse af bødeforelæg.

Afsnittet indeholder:

 • Bødeforelæggets anvendelse og indhold
 • Forældelse af bødekrav i medfør af et bødeforelæg
 • Genoptagelse af bødeforelæg

Bødeforelæggets anvendelse og indhold

Hvis sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, meddeles det i form af et bødeforelæg. Se RPL § 832.

Reglerne for bødeforelæg er de samme som gælder, når der skal rejses tiltale efter retsplejeloven. Se RPL § 832, stk. 2.

Bødeforelægget skal indeholde

 • den pågældendes navn,
 • en beskrivelse af overtrædelsen,
 • hvilken lovbestemmelse, der anses for overtrådt.

Se RPL § 832, stk. 2, der henviser til RPL § 834, stk. 1 og 2.

Det skal også oplyses, at sagen principielt skal afgøres ved domstolene, men at den kan afsluttes uden domstolsbehandling, såfremt den sigtede

 • erkender sig skyldig og
 • erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist at betale den bøde, som er anført i bødeforelægget.

Hvis den sigtede ikke kan tiltræde bødeforelægget, bliver sagen sendt til politiet med anmodning om at indbringe den for domstolene.

Der kan ikke klages over et bødeforelæg til Skatteankestyrelsen. En borger eller virksomhed, som ikke kan tiltræde et bødeforelæg, skal derfor have sagen afgjort ved domstolene.

Forældelse af bødekrav i medfør af et bødeforelæg

En bøde i medfør af et vedtaget bødeforelæg bortfalder efter

 1. 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
 2. 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.,

hvis der ikke forinden er indgivet begæring om udpantning.

Forældelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor fristen for bødens betaling i følge det vedtagne bødeforelæg udløber.

Se STRFL § 97 a, stk. 1 og stk. 3, og afsnit A.A.9.4.2

Bemærk

Afgår gerningsmanden ved døden efter bødeforelæggets vedtagelse, men inden bødens betaling, bortfalder bøden. Se STRFL § 97 b, stk. 1.

Genoptagelse af et bødeforelæg

Et bødeforelæg kan genoptages efter en konkret vurdering. Genoptagelse kan ske efter anmodning fra den sigtede eller på told- og skatteforvaltningens initiativ.

Genoptagelse kan ske ved

 • ugyldighedsgrunde
 • sagsbehandlingsfejl
 • ændring af grundlaget for bødeforelægget - bødeforelæg for ikke strafbare forhold, efterfølgende ændring af skatteansættelsen eller ændring af skyldsspørgsmål. 

Ved genoptagelse tilbagekalder Skattestyrelsens straffesagsenheder bødeforelægget, og der vedtages eventuelt et nyt bødeforelæg.