åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om skærpede bøder ved overtrædelse af colalovgivningen.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overtrædelse første gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse anden gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse tredje gang (skærpelse fra 2017)
  • Overtrædelse fjerde gang eller flere (skærpelse fra 2017)
  • Fuld kumulation
  • Gentagelsesvirkning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se afsnit A.C.3.5.4 om ordensbødekataloget.

Regel

Der kan pålægges en skærpet ordensbøde, blandt andet når det ikke er muligt at konstatere, om den pågældende afgift er betalt.

Se om de relevante bestemmelser i colalovgivningen i afsnit A.C.3.2.1.10.3.

Overtrædelse første gang (skærpelse fra 2017)

En overtrædelse af en lovbestemmelse i colalovgivningen blev oprindelig straffet med en skærpet bøde på 5.000 kr. pr. overtrådt lov.

For førstegangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet fra 5.000 kr. til 10.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Rigsadvokaten har på grundlag af domme i en række prøvesager udmeldt, at sanktionspraksis for førstegangsovertrædelse af colalovgivningen skal følge det bødeniveau, der var skitseret i bemærkningerne til lovforslaget (se ovenfor). Disse sager kan derfor afgøres af Skattestyrelsens straffesagsenheder med administrative bøder på 10.000 kr.

Overtrædelse anden gang (skærpelse fra 2017)

I andengangstilfælde fastsættes bøder til det dobbelte af bøder for førstegangstilfælde. Se forarbejderne til lov nr. 1554 af 13. december 2016L 26 (L 26 A) 2016-17.

Østre Landsret har fastslået, at overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne inden for colalovgivningen kan betragtes som ligeartet kriminalitet, der kan tillægges gentagelsesvirkning ved bødens fastsættelse. Se SKM2009.654.ØLR.

Dommen har den betydning, at overtrædelse af en bestemmelse i colalovgivningen med skærpet ordensbøde på 10.000 kr. kan tillægges gentagelsesvirkning, så bøden fordobles, når der for anden gang sker en overtrædelse af en af bestemmelserne i colalovgivningen, selvom den pågældende bestemmelse ikke tidligere har været overtrådt. Se også om gentagelsesvirkning nedenfor.

For andengangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet til 20.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016, L 26 (L 26 A) 2016-17.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at Skattestyrelsen kan afslutte sager om andengangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg på 20.000 kr.

Overtrædelse tredje gang (skærpelse fra 2017)

 For tredjegangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet til 30.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016L 26 (L 26 A) 2016-17.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at Skattestyrelsen kan afslutte sager om tredjegangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg på 30.000 kr.

Overtrædelse fjerde gang eller flere (skærpelse fra 2017)

For fjerdegangsovertrædelser begået den 1. januar 2017 eller senere er den skærpede bøde forhøjet til 40.000 kr. pr. overtrådt lov, jf. bemærkningerne til lov nr. 1554 af 13. december 2016L 26 (L 26 A) 2016-17.

Rigsadvokaten har tilkendegivet, at Skattestyrelsen kan afslutte sager om fjerdegangsovertrædelser begået 1. januar 2017 eller senere med et bødeforlæg på 40.000 kr.

For femtegangsovertrædelser er bøden 50.000 kr., for sjettegangsovertrædelser 60.000 kr. osv.

Fuld kumulation

Fuld kumulation betyder,

  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov sammenlægges, og
  • at bøder for flere overtrædelser af samme lov og af en eller flere andre skatte- og afgiftslove sammenlægges.

Princippet om fuld kumulation gælder fuldt ud for skærpede ordensbøder omfattet af colalovgivningen. Det betyder, at ordensbøder for flere overtrædelser af colalovene lægges sammen. Princippet om fuld kumulation er fastslået ved fast retspraksis.

Af forarbejderne til lov nr. 408 af 8. maj 2006 fremgår endvidere, at principperne om fuld kumulation gælder fuldt ud for sager om overtrædelse af pantbekendtgørelsen. Se BEK. nr. 626 af 30. maj 2023.

Se afsnit A.C.3.5.3.4 om straf for overtrædelse af pantbekendtgørelsen.

Gentagelsesvirkning

Overtrædelse af regnskabs- og fakturareglerne i punktafgiftslove omfattet af colalovgivningen kan tillægges gentagelsesvirkning.

Overtrædelse af flere regnskabsregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet, og overtrædelse af flere tilmeldingsregler i colalovgivningen betragtes som ligeartet kriminalitet. Det betyder, at en pådømt overtrædelse af en regnskabsregel i én colalov ikke alene tillægges gentagelsesvirkning ved senere overtrædelse af samme lov, men ved senere overtrædelse af enhver af regnskabsreglerne omfattet af colalovgivningen. Se SKM2009.815.SKAT og A.C.3.5.6.1 vedrørende ligeartet kriminalitet.

En overtrædelse af miljøbeskyttelseslovens pantregler har ingen gentagelsesvirkning på en efterfølgende overtrædelse af colalovgivningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Der er omtale en række tidligere prøvesager i afsnit A.C.3.5.3.3 i 2022-2-udgaven af Den juridiske vejledning.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

   

SKM2014.651.ØLR

T var tiltalt for at have markedsført 28 engangsemballager med falske pantmærker, for ikke have opbevaret følgesedler/kvitteringer for afgiftspligtige mineralvand i forretningen samt for ikke at kunne fremvise et forskriftsmæssigt regnskab vedrørende disse.

T forklarede, at varerne var i butikken, da han overtog den. Han havde ikke fået følgesedler eller kvitteringer på varerne. Han vidste ikke, at der var falske pantmærker på sodavandene, og han vidste ikke, at han skulle tjekke pantmærkerne.

Byretten dømte T i overensstemmelse med tiltalen og pålagde T en bøde på 10.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Landsretten fastslog, at overtrædelser af mineralvandsafgiftsloven begået før lovens ophævelse fortsat kunne bedømmes efter STRFL § 3, stk. 1, 2. pkt.

Mineralvandsafgiftsloven er ophævet pr. 1. januar 2014

SKM2013.366.ØLR

T havde i sin kiosk ikke opbevaret følgesedler/kvitteringer for cider, sodavand og slik samt undladt at føre et forskriftsmæssigt regnskab. T var tidligere straffet med bødeforelæg på 5.000 kr.

T forklarede, at de manglende bilag lå hos hans revisor, og at han ikke havde flere kasserapportbøger at skrive i, men at han lavede kasseafstemning.

Byretten fandt T skyldig og idømte ham en bøde på 20.000 kr. Retten undlod i medfør af stk. 7 at foretage absolut kumulation af bøderne. Retten lagde herved vægt på de forholdsvis beskedne afgiftsbeløb, som SKAT havde ansat. Dommen blev anket af SKAT.

SKAT fik medhold i landsretten. Landsretten fastsatte en samlet bøde på 30.000 kr. Der skulle ske absolut kumulation. Det fremgik af forarbejderne, at der skulle udmåles en bøde på 5.000 kr. i førstegangstilfælde, uanset om det afgiftsunddragne beløb var beskedent, da bødeniveauet skulle virke præventivt, og at der skulle ske absolut kumulation ved bødefastsættelsen i sager, hvor nogen har gjort sig skyldig i overtrædelse af en eller flere af bestemmelserne i punktafgiftslovgivningen.

Overtrædelse 2. gang

Landsretten bemærkede, at der ikke var særlige omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af kumulationsbestemmelsen.

 Dommen er fra før skærpelsen af colabøderne pr. 1. januar 2017.

SKM2009.654.ØLR

SKM2009.815.SKAT

Tiltalte havde en kiosk, hvorfra han bl.a. havde mineralvand, spiritus og øl udbudt til salg. T havde ikke i forretningslokalet opbevaret følgesedler eller kvitteringer for de afgiftspligtige varer.  T kunne ikke ved SKATs kontrol fremvise et forskriftsmæssigt regnskab, som kunne danne grundlag for opgørelsen af, om afgiften af de afgiftspligtige varer var betalt og hvorfra varerne var leveret, hvorved det ikke var muligt at konstatere om der var betalt afgift af de omhandlede varer.

T var to gange tidligere idømt bøde for overtrædelse af punktafgiftslove i "cola-lovgivningen".

Byretten fandt T skyldig i anklagen og fandt at bøden i tredjegangstilfælde skulle være 15.000 kr. for hver overtrædelse eller 75.000 kr. i alt.

Landsretten fandt at der var tale om tredjegangstilfælde, uanset at tiltalte ikke tidligere er straffet efter spiritusafgiftsloven.

Landsretten fandt, under henvisning til bemærkningerne til lov nr. 408 af 8. maj 2006, hvorefter en bøde i 3. og 4. gangstilfælde bør være klart højere end det dobbelte af 5.000 kr., bøden for de af tiltalte begåede overtrædelse passende kunne fastsættes til 12.500 kr. eller i alt 62.500 kr.

Overtrædelse 3. gang.

Dommen anser en overtrædelse af bestemmelser i Chokoladeafgiftsloven, Mineralvandsafgiftsloven, Emballageafgiftsloven, Spiritusafgiftsloven, Tobaksafgiftsloven og Øl- og vinafgiftsloven for ligeartet kriminalitet.

 Med hensyn til bødestørrelsen bemærkes, at dommen er fra før skærpelsen af colabøderne pr. 1. januar 2017.