åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver retningslinjer for forhandling og forlig om forsvarerens vederlag.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Retningslinjer for forlig
 • Retningslinjer for forhandling af omkostninger
 • Retspraksis
 • Vejledende takster for salær i straffesager
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Sigtede kan i forbindelse med vedtagelse af bødeforelæg også indgå forlig i spørgsmålet om omkostninger til sin forsvarer. Se FORSVBIL § 4, stk. 2.

Ved forhandling om, hvem der skal bære omkostningerne, skal samme hensyn inddrages som ved rettens fastsættelse af omkostningerne.

Hvis der er indgået forlig om betaling af omkostninger, skal det meddeles retten med anmodning om, at det indføres i retsbogen.

Hvis der ikke kan opnås enighed om fordeling af sagsomkostningerne, overlades det til retten at træffe afgørelse. Se afsnit A.C.3.3.6.

Retningslinjer for forlig

Forsvareren kan først opgøre sit salær, når bøden er vedtaget. Derfor må man ved mødet med Skattestyrelsens straffesagsenheder, når bøden er meddelt sigtede, opnå enighed med sigtede om omkostningsfordelingen.

Indvilger sigtede i helt eller delvist at betale omkostningerne, formuleres en forligsskrivelse med en tilføjelse om, at størrelsen af udgiften til forsvareren afventer hans opgørelse af tidsforbrug mv., og at forliget forudsætter, at Skattestyrelsen kan godkende opgørelsen. Forliget sendes til sigtede sammen med bødeforelægget og skal tiltrædes af sigtede.

Sagsbehandleren skal bede forsvareren om en timespecifikation, idet det kun er den tid, der er anvendt på straffesagen, som er omfattet af forsvarerbistandsloven.

Det skal vurderes, om det opgjorte timeforbrug er rimeligt i forhold til sagens omfang og kompleksitet. Hvis Skattestyrelsen ikke kan godkende opgørelsen eller nå til enighed med forsvareren om opgørelsen, må spørgsmålet om forsvarerens salær afgøres af den ret, der har foretaget beskikkelsen.

Retningslinjer for forhandling om omkostninger

Der skal tages stilling til

 • hvem, der bærer omkostningerne,
 • om omkostningerne fuldt ud må pålægges den ene af parterne eller skal fordeles mellem parterne,
 • størrelsen af forsvarerens salær og dækning af eventuelle udlæg.

Ved fastsættelse af salær skal der tages hensyn til forsvarerens tidsforbrug og eventuel rejsetid. Det er de vejledende takster for salær til forsvarere i straffesager, som er offentliggjort af landsretterne, der finder anvendelse. Se nedenfor.

Reglerne om sagsomkostninger i retsplejelovens kapitel 91 kan være vejledende ved et forlig om fordeling af forsvarerens salær og andre udlæg mellem Skattestyrelsen og den sigtede.

Hvis den sigtede findes skyldig, er det kun de nødvendige udgifter, der er medgået til sagens behandling, som Skatteforvaltningen kan kræve erstattet hos den pågældende.

Den sigtede har ikke pligt til at erstatte omkostninger, der er forårsaget af andres fejl og forsømmelser.

Eksempel

Hvis sagsbehandleren eksempelvis fejlagtigt formulerer en grovere sigtelse, end der er belæg for, og dette medfører et større udredningsarbejde, for at forsvareren kan imødegå sigtelsen, vil den sigtede ikke være forpligtet til at betale den unødige omkostning.

Retspraksis

Hvis Skattestyrelsens straffesagsenheder ikke har begrænset sigtelsen til en bestemt grad af tilregnelse (forsæt eller grov uagtsomhed), og undersøgelserne kun har været rettet mod det forhold, som bødevedtagelsen angår, skal salæret til den beskikkede forsvarer bæres af den sigtede. Se SKM2004.92.ØLR.

Den sigtede skal afholde omkostningen til den beskikkede forsvarer, hvis dennes arbejdsopgave har omfattet alle rejste forhold, også selvom de kun delvis erkendes af den sigtede. Se SKM2005.551.VLR.

Drøftelse med borgeren - efter denne er blevet sigtet, og forsvareren er blevet beskikket - om regulering af indkomstskatteansættelsen, anses for en del af straffesagen.

Om forsvarerens indsats i forhold til det opgjorte salær. Se SKM2005.551.VLR.

Vejledende takster for salær i straffesager

Præsidenterne for Vestre- og Østre Landsret har opstillet vejledende takster for salærer til forsvarere i straffesager. Taksterne anvendes også i administrative skattestraffesager, se SKM2023.60.ØLR ►og SKM2023.541.ØLR◄. Taksterne er senest opdateret pr. 1. januar 2024 og kan tilgås via https://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter-og-vejledninger/salaerer-og-takster/

 • Grundtaksten pr. time er 1.965 kr. ex. moms.
 • Salærer forhøjes med 985 kr. pr. time til forsvarere, der må rejse til mødet med Skattestyrelsens straffesagsenheder. Der sker ikke forhøjelse af salæret, hvis forsvarerbeskikkelsen er betinget af, at advokaten frafalder krav mod statskassen om godtgørelse for rejseudgifter.  
 • Hvis forsvareren er fremmødt forgæves, eller mødet er aflyst med dags varsel eller kortere frist, tillægges et salær fra 1.620 kr.
 • For aflysninger med mere end dags varsel tillægges ikke salær.
 • Der tillægges ikke salær, hvis det er den pågældende forsvarers egne forhold, fx egen sygdom eller lignende, der er årsag til aflysningen.
 • Hvor samme advokat er forsvarer for flere i samme sag, nedsættes salæret normalt for hver enkelt tiltalt med ½ til 1/3.

Hvor det med sagen forbundne arbejde i det væsentligste må anses for udført før den 1. januar 2024, finder de vejledende takster, der var gældende frem til 1. januar 2024, dog anvendelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelserne nedenfor viser, at praksis for fordeling af omkostninger i en straffesag følger det grundprincip, at den der findes skyldig, skal betale omkostningerne til sin forsvarer. Der kan ske fordeling af omkostningerne, så det offentlige må bære en del af omkostningerne til forsvaret i de tilfælde, hvor der sker delvis frifindelse.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

►SKM2023.541.ØLR◄

►Byretten fastsatte et salær på 36.750 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer.

Skattestyrelsen kærede kendelsen med påstand om, at salæret nedsættes.

Landsretten udtalte, at salæret fastsættes efter landsretternes vejledende takster for salær til forsvarer i straffesager i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom, og at der kan gives salær for tidsforbrug, der med rimelighed har været anvendt til straffesagens behandling.

Retten nedsatte salæret til 18.000 kr. med tillæg af moms efter en samlet vurdering af sagens karakter og omfang.◄

SKM2023.60.ØLR

Landsretten udtalte, at salæret til den beskikkede forsvarer under sagens strafferetlige behandling ved skattemyndighederne fastsættes efter landsretternes vejledende takster for salær til forsvarere i straffesager i overensstemmelse med retsplejelovens regler herom. Der kan gives salær for tidsforbrug, der med rimelighed har været anvendt til sagens behandling.

SKM2005.551.VLR

Landsretten lagde til grund, at advokatens arbejde i det væsentlige vedrørte forhold, som tiltalte erkendte, hvorfor tiltalte skulle bære de fulde omkostninger.

SKM2004.92.ØLR

Da undersøgelserne alene havde været rettet mod det forhold, som bødevedtagelsen angik, fandt landsretten, at salæret fuldt ud skulle bæres af tiltalte.