åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver regelsættet for, hvornår der efter forsvarerbistandsloven kan beskikkes en forsvarer til at bistå den sigtede.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Sagens beskaffenhed
  • Sigtedes person
  • Sagens omstændigheder i øvrigt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Ved Skattestyrelsens behandling af en sag om strafansvar for overtrædelse af skatte- og/eller afgiftslovgivningen, kan der beskikkes borgeren en forsvarer, når

  • sagens beskaffenhed,
  • borgerens person eller
  • omstændighederne i øvrigt gør det ønskeligt,

og borgeren ikke selv har skaffet sig bistand af en forsvarer.

Det afhænger således af rettens konkrete skøn, om der i den enkelte sag skal ydes bistand. Se FORSVBIL § 1 og § 2, stk. 1.

Bemærk

Der er i forarbejderne til forsvarerbistandsloven ikke belæg for, at regelsættet omfatter beskikkelse af forsvarer til juridiske personer. Der er derfor ikke pligt til at vejlede om forsvarerbistand i administrative straffesager vedrørende juridiske personer. Se også SKM2015.558.VLR, hvor en juridisk person ikke kunne få beskikket en forsvarer med hjemmel i forsvarerbistandsloven.

En eventuel beskikkelse af forsvarer til juridiske personer sker således efter reglerne i RPL, og Skatteforvaltningen er ikke forpligtet til at udlægge honorar mv. til den beskikkede forsvarer.     

Sagens beskaffenhed

Der kan være tvivl om faktum ligesom retsreglerne kan være komplicerede med flere forskellige fortolkningsmuligheder. Dertil kommer tilfælde, hvor det er vanskeligt at bedømme, om gerningsmanden har handlet simpelt- eller groft uagtsomt eller med forsæt.

I SKM2021.137.VLR, der vedrørte en administrativ skattestraffesag om en bøde på 13.000 kr. for urigtige oplysninger i TastSelv, anmodede T om at få beskikket en forsvarer. Byretten afslog anmodningen med henvisning til sagens beskaffenhed. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

►I SKM2023.542.ØLR anmodede T om beskikkelse af forsvarer i en administrativ skattestraffesag om en bøde på 170.000 kr. for angivelse af urigtige oplysninger i TastSelv. Byretten afslog anmodningen, idet der ikke var grundlag for beskikkelse. Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. ◄

Sigtedes person

Sigtedes personlige forhold kan begrunde et behov for forsvarerbistand. Der er tale om situationer, hvor det må forventes, at sigtede har svært ved at forstå, hvorfor og hvordan pågældende har begået en strafbar overtrædelse.

Det kan fx skyldes sigtedes alder, eventuelle psykiske handicap, eller fordi sigtede er udlænding.

Sagens omstændigheder i øvrigt

Sagens omstændigheder i øvrigt henviser navnlig til tilfælde, hvor bistand er ønskelig, fordi der er opstået et modsætningsforhold mellem sigtede og Skatteforvaltningen.

Se også SKM2020.266.VLR, hvor en forsvarer blev beskikket, med angivelse af maksimalt tidsforbrug, i en administrativ straffesag, der var stillet i bero, mens den afventede afgørelse i en klagesag over den underliggende afgørelse i skattesagen.

Der kan også være tale om sager, hvor sagen ud over en strafferetlig sanktion, kan få andre alvorlige konsekvenser, fx spørgsmål om ansættelse, valgbarhed eller lignende. Se afsnit A.C.3.3.3 om situationer, hvor Skattestyrelsen bør sikre beskikkelse af en forsvarer.

Bemærk

En anmodning om beskikkelse af forsvarer i kontrolfasen er ikke omfattet af forsvarerbistandsloven.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme
►SKM2023.542.ØLR◄

►Skattestyrelsen havde sendt T et bødeforlæg på 170.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1, jf. tidligere skattekontrollovens § 13, stk. 1, for at have afgivet urigtige oplysninger via TastSelv.

Byretten afslog begæringen, og Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.◄

SKM2021.137.VLR

Skattestyrelsen havde sendt T en sigtelse med bødeforlæg på 13.000 kr. for overtrædelse af skattekontrollovens § 82, stk. 1, ved urigtigt i TastSelv at have oplyst om udbytte og tab på aktier, som medførte uberettiget udbetaling af "indeholdt" udbytteskat.

Byretten afslog efter sagens beskaffenhed T´s begæring om beskikkelse af en forsvarer.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse.

På grund af sagens beskaffenhed var der ikke adgang til beskikkelse af forsvarer.
SKM2020.266.VLR Landsretten traf afgørelse om beskikkelse af en forsvarer, til udførelse af maksimalt 10 timers arbejde, i en administrativ straffesag, der var stillet i bero på afgørelse i en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Skattestyrelsen havde sigtet for at afbryde den strafferetlige forældelse. Beskikkelse i berostillet straffesag - maksimalt tidsforbrug.
SKM2015.558.VLR Et selskab havde anmodet om beskikkelse af en forsvarer med henvisning til forsvarerbistandsloven. 

Byretten fandt, at der på det foreliggende grundlag ikke var hjemmel i forsvarerbistandslovens § 1 til beskikkelse af forsvarer i den administrative skatte- og afgiftsstraffesag.

Med henvisning til lovens forarbejder og efter de foreliggende oplysninger fra SKAT om, at bestemmelsen om forsvarerbistand i hidtidig praksis ikke havde været anvendt i forhold til juridiske personer, tiltrådte landsretten, at byretten havde nægtet at beskikke en forsvarer for selskabet.

Landsretten stadfæstede derfor byrettens afgørelse.