åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om de skridt, der skal tages for at afbryde forældelsesfristen og i hvilke situationer, fristafbrynden skridt kan miste deres virkning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Forfølgning standset
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Sigtelse afbryder forældelsesfristen. Sigtelse sker når:

  1. ►Den pågældende gøres bekendt med sigtelsen. Når en sigtelse sendes som Digital Post, er sigtede gjort bekendt med sigtelsen, når den er modtaget i sigtedes digitale postkasse. Der skal ikke foreligge dokumentation for, om, og i givet fald hvornår, sigtede har åbnet sigtelsen, se SKM2023.553.ØLR.◄
  2. Anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, hvorved den pågældende sigtes for overtrædelsen.

Se STRFL § 94, stk. 5.

Der gælder et dækningsprincip. Sigtelsen skal dække de forhold, der efterfølgende rejses tiltale for. Hvis tiltalen udvides i forhold til den oprindelige sigtelse, så er forældelsen først afbrudt for de nye forhold, når sigtede bliver gjort bekendt med dem.

Dette er fastslået i retspraksis og må antages forsat at være gældende ved fortolkning af § 94, stk. 5.

Bemærk

Forældelsesfristen for en juridisk persons ansvar kan afbrydes over for en person, der efter RPL § 157 kan modtage forkyndelser på den juridiske persons vegne.

Ad a)

De nuværende regler om fristafbrydelse giver politiet mulighed for fristafbrydelse uden at iværksætte rettergangsskridt.

En sigtelse foretaget af Skattestyrelsen er fristafbrydende i alle sager, der kan afgøres administrativt. Sigtelsen er fortsat gældende, når sagen overgives til politiet, hvis sigtelsen vedrører samme forhold. Dette gælder fx for alle sager, der oversendes til politiet, fordi et bødeforelæg ikke er vedtaget.

Se også SKM2019.494.VLR, hvor told- og skatteforvaltningens sigtelse havde fristafbrydende virkning.

Hvis der i forbindelse med, at sagen overdrages til politiet, sker udvidelse af sigtelsen, vil Skattestyrelsens oprindelige sigtelse ikke være fristafbrydende for de nye forhold. Politiet skal således gøre sigtede bekendt med sigtelsen for de nye forhold for at sikre, at forældelsesfristen for disse afbrydes .

Forfølgning standset

Selvom fristen er afbrudt af en sigtelse, kan forældelsesfristen genoplives og igen løbe fra det tidspunkt, hvor forholdet er begået. Det betyder, at fristafbrydelsen mister sin virkning.

Hvis den strafferetlige forfølgning standses enten

  • ved formel beslutning eller
  • i praksis på ubestemt tid,

mister sigtelsen sin virkning som fristafbrydende faktor. Se STRFL § 94, stk. 6.

Hvis forbrydelsen ikke er forældet, kan den pågældende sigtes igen.

Bemærk

Det beror på en samlet vurdering af politiets virksomhed med hensyn til sagen, om den strafferetlige forfølgning er standset på ubestemt tid, se side 23 i Straffelovrådets betænkning om strafferetlig forældelse m.v. nr. 433 fra 1966.Hvis forfølgningen er standset på ubestemt tid på grund af sigtedes egne forhold, fx fordi sigtede har forladt landet, er sigtelsen forsat gyldig som fristafbrydende faktor.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

►SKM2023.553.ØLR◄

►T var tiltalt for en overtrædelse af colalovgivningen, som er undergivet en forældelsesfrist på 2 år. Forældelse af strafansvaret indtrådte den 15. januar 2022. Skattestyrelsen havde sendt en sigtelse med Digital Post til T den 11. januar 2022.

Byretten lagde til grund, at bødeforlægget var kommet frem til T med Digital Post den 11. januar 2022. Der forelå ikke oplysninger i sagen om, hvornår T havde åbnet sigtelsen. Byretten fandt ikke, at det forhold, at dokumentet var kommet frem til T's digitale postkasse, efter ordlyden af straffelovens § 94, stk. 5, sammenholdt med lovbemærkningerne, var tilstrækkeligt til at opfylde kravet om, at T var blevet gjort bekendt med sigtelsen. Anklagemyndigheden havde heller ikke inden forældelsesfristens udløb anmodet om rettergangsskridt, hvorved T blev sigtet for overtrædelsen. Der var derfor indtrådt forældelse af strafansvaret, og sagen blev afvist.  

Landsretten fandt, at forældelsesfristen blev afbrudt, da T modtog bødeforlægget med Digital Post den 11. januar 2022. Landsretten lagde vægt på, at det af forarbejderne til lov nr. 364 af 24. maj 2005 om ændring af straffeloven til bestemmelsen i straffelovens § 94, stk. 5, fremgik, at forslaget betød, at politiet og anklagemyndigheden fik samme simple fremgangsmåde til at afbryde forældelsesfristen, som andre offentlige myndigheder havde efter § 94, stk. 5. Herudover tillagdes U2019.2943 H vægt, hvori Højesteret fandt, at forældelsesfristen blev afbrudt, da den tiltalte modtog bødeforlægget, jf. straffelovens § 94, stk. 5.  Byrettens kendelse ophævedes, og sagen hjemvistes til byretten.◄

►T ansås at være gjort bekendt med sigtelsen inden udløbet af forældelsesfristen ved modtagelse med Digital Post. Der krævedes ikke dokumentation for, om eller hvornår T havde åbnet sigtelsen, og sagen var derfor ikke forældet.◄

SKM2019.494.VLR

T var tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter efter straffelovens § 289 for at have unddraget 518.523 kr. i skat og 109.401 kr. i am-bidrag ved, at T havde undladt at selvangive værdi af frie sommerboliger for indkomstårene 2007-2011.

SKAT sigtede den 12. december 2012 og den 17. januar 2013 T for overtrædelse af dagældende skattekontrollovs § 13 for henholdsvis årene 2007-2009 og årene 2010-2011.

Retten fandt, at T havde handlet groft uagtsomt, og at SKAT, i kraft af sin kompetence til at kunne have afgjort sagen, havde afbrudt forældelsesfristen efter straffelovens 94, stk. 5, da SKAT gjorde T bekendt med sigtelserne.