Indhold

Dette afsnit handler om politiets bistand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Politiets bistand
  • Ransagning

Regel

Hvis Skatteforvaltningen beder om det, kan politiet yde Skatteforvaltningen bistand til

  • gennemførelse af kontrol på stedet
  • overvindelse af fysiske hindringer for kontrollen. Se LAL § 15.

Politiets bistand

Politiet yder bistand til Skatteforvaltningen efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

Efter bestemmelsen yder politiet Skatteforvaltningen bistand til gennemførelse af kontrol i henhold til LAL § 14 efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren.

Der har ikke været behov for at fastsætte sådanne regler, og bestemmelsen giver efter sin ordlyd umiddelbart Skatteforvaltningen adgang til at anmode politiet om bistand ved virksomhedskontrol mv.

Politiets bistand gælder kun bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse, og det er den stedlige politidirektør, der afgør, om politiet skal bistå Skatteforvaltningen ved kontrollen.

Politiets bistand kræver ikke retskendelse, fordi der er tale om en kontrolbeføjelse uden for strafferetsplejen, og fordi bistand af politiet er nævnt direkte i bestemmelsen. Politiets bistand kan rekvireres forud for kontrollens begyndelse, herunder uanmeldte eftersyn, såfremt der er begrundet formodning om, at adgangen til virksomheden vil blive nægtet, eller at der under kontrollen kan opstå problemer af en sådan karakter, at politiets tilstedeværelse kan være påkrævet fra begyndelsen af kontrollen.

Se også

Se også afsnit A.C.1 om gennemførelse af kontrolbesøget på stedet (tvangsindgreb uden for retsplejen) og retssikkerhedslovens kap. 2 RSL.

Ransagning

Undersøgelser hos den registreringspligtige kan desuden foretages af politiet i henhold til bestemmelserne i Retsplejelovens kapitel 73 om ransagning. I så fald er der tale om et tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se afsnit A.C.3.

Ransagning kan kun foretages af politiet efter retsplejelovens regler om ransagning.

For at foretage ransagning kræves det, at den registreringspligtige mistænkes for at overtræde straffebestemmelserne i LAL, og at overtrædelsen kan medføre frihedsstraf.

Hvis Skatteforvaltningen anmoder politiet om ransagning, skal der henvises til bestemmelserne i LAL, som der sker eller formodes at ske overtrædelse af.

Der er forskel på den bistand, Skatteforvaltningen kan få af politiet til at overvinde fysiske hindringer og en ransagning.

Ved en ransagning

  • leder politiet ransagningen
  • yder politiet en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrolbesøget.

Ransagningen

  • kan kun foretages på den registreringspligtiges private bopæl, hvis dette udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den registreringspligtiges advokats/revisors kontorlokaler
  • er ensbetydende med en sigtelse for overtrædelse af straffebestemmelserne i LAL.

Ransagning kan kun finde sted efter en retskendelse, medmindre der er særlige forhold, som bevirker, at ransagningens "øjemed ville forspildes", hvis man skulle vente på en kendelse.