Indhold

Dette afsnit handler om, at andre offentlige myndigheder har pligt til at meddele Skatteforvaltningens oplysninger af betydning for momskontrollen, herunder politiets bistand, samt en regel om ret til kontrol ved kontrol med pakker mv. fra udlandet.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Andre offentlige myndigheders generelle oplysningspligt
 • Politiets bistand
 • Ransagning
 • Kontrol hos hovedposthuse mv.

Regel

Hvis Skatteforvaltningen beder om det skal

 • andre myndigheder give oplysninger. Se ML § 76, stk. 1.
 • politiet yde bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollen. Se ML § 76, stk. 2.
 • Skatteforvaltningen have mulighed for at kontrollere pakker fra udlandet, der er modtaget på hovedposthuse mv. Se ML § 76 stk. 3.

Andre offentlige myndigheders generelle oplysningspligt

Det er generelt bestemt, at hvis Skatteforvaltningen beder om det, skal andre offentlige myndigheder give enhver oplysning til brug ved registrering af virksomheder og kontrollen med momsens betaling eller tilbagebetaling. Se ML § 76, stk. 1.

Politiets bistand

Politiet yder bistand til Skatteforvaltningen efter regler, der kan fastsættes efter forhandling mellem skatteministeren og justitsministeren. Se ML § 76, stk. 2.

Der har ikke været behov for at fastsætte sådanne regler, og bestemmelsen giver efter sin ordlyd umiddelbart Skatteforvaltningen adgang til at anmode politiet om bistand ved gennemførelsen af kontrol mv.

Politiets bistand gælder kun bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse, og det er den stedlige politidirektør, der afgør, om politiet skal bistå Skatteforvaltningen ved kontrollen.

Politiets bistand kræver ikke retskendelse, fordi der er tale om en kontrolbeføjelse uden for strafferetsplejen, og fordi bistand af politiet er nævnt direkte i bestemmelsen. Uanmeldt kontrol med politiets bistand kan gennemføres, når der er begrundet formodning om, at adgangen til virksomheden vil blive nægtet eller, hvis der på grund af kontrollens særlige karakter, herunder bl.a. tidspunktet for kontrollen kan opstå situationer, hvor politiets tilstedeværelse er nødvendig. Politiets opgave er kun at overvinde fysiske hindringer for kontrollens gennemførelse. Hvis der under kontrollen opstår situationer, som er omfattet af politiets almindelige kompetence vil politiet udføre det sædvanlige politiarbejde efter regler om politiets virksomhed.

Se også

Se også afsnit A.C.1 om gennemførelse af kontrolbesøget på stedet (tvangsindgreb uden for retsplejen) og retssikkerhedslovens kap. 2 RSL.

Ransagning

Undersøgelser hos den registreringspligtige kan desuden foretages af politiet i henhold til bestemmelserne i RPL §§ 793-800 om ransagning. I så fald er der tale om et tvangsindgreb inden for strafferetsplejen. Se afsnit A.C.3.

Ransagning kan kun foretages af politiet efter retsplejelovens regler om ransagning.

For at foretage ransagning kræves det, at den registreringspligtige mistænkes for at overtræde straffebestemmelserne i ML, og at overtrædelsen kan medføre frihedsstraf.

Hvis Skatteforvaltningen anmoder politiet om ransagning, skal der henvises til bestemmelserne i ML, som der sker eller formodes at ske overtrædelse af.

Der er forskel på den bistand, Skatteforvaltningen kan få af politiet til at overvinde fysiske hindringer og en ransagning.

Ved en ransagning

 • leder politiet ransagningen
 • yder politiet en egentlig efterforskningsmæssig assistance, der går ud over bistand til overvindelse af fysiske hindringer for kontrolbesøget.

Ransagningen

 • kan kun foretages på den registreringspligtiges private bopæl, hvis dette udtrykkeligt fremgår af ransagningskendelsen. Det samme gælder, hvis ransagningen skal omfatte den registreringspligtiges advokats/revisors kontorlokaler
 • er ensbetydende med en sigtelse for overtrædelse af straffebestemmelserne i ML.

Ransagning kan kun finde sted efter en retskendelse, medmindre der er særlige forhold, som bevirker, at ransagningens "øjemed ville forspildes", hvis man skulle vente på en kendelse.

Kontrol hos hovedposthuse mv.

Skatteforvaltningen kan foretage kontrol på hovedposthuse, der modtager pakker mv. fra udlandet. Der kan også foretages kontrol hos virksomheder, fx kurervirksomheder, der modtager pakker og forsendelser fra udlandet, der skal bringes ud her i landet.

Bestemmelsen skal give myndighederne mulighed for at kontrollere omfanget af post fra udenlandske virksomheder, der sælger varer her i landet ved fjernsalg mv.