åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan Skatteforvaltningens medarbejdere skal forholde sig, hvis et tvangsindgreb skal gennemføres.

Afsnittet indeholder:

  • Legitimation
  • Skånsomhed
  • Skatteforvaltningens pligt til at udarbejde en rapport.
  • Formkrav
  • Vejledning

Legitimation

Tvangsindgreb, der foretages uden for en myndigheds embedssteder, må kun foretages mod forevisning af legitimation. Se RSL § 6.

Legitimation skal forevises uopfordret til den, som indgrebet retter sig imod.

Undtagelse

Bestemmelsen kan fraviges, hvis afgørende hensyn taler for det. Det kan fx være, hvis den eller de personer, som et tvangsindgreb rettes imod, udviser en sådan truende adfærd, at det efter en konkret vurdering undtagelsesvist vil være velbegrundet ikke at oplyse navn eller andre identitetsoplysninger. I ganske særlige tilfælde kan der foreligge omstændigheder, der berettiger, at der heller ikke gives oplysninger om tjenestested.

Skånsomhed

Et tvangsindgreb skal foretages så skånsomt, som omstændighederne tillader. Se RSL § 7.

Skatteforvaltningen skal drage omsorg for, at et kontrolbesøg hos en virksomhed gennemføres på en sådan måde, at det ikke griber forstyrrende ind i virksomhedens arbejde, og sådan at kontrolbesøget ikke giver anledning til unødig opsigt hos kunder, naboer mv.

Skatteforvaltningens pligt til at udarbejde en rapport

Skatteforvaltningen skal udarbejde en rapport, hvis det under gennemførelsen af et tvangsindgreb må konstateres, at den som tvangsindgrebet retter sig imod, ikke har overholdt lovgivningen mv. Se RSL § 8, stk. 1. Rapporten skal snarest udleveres til vedkommende.

Undtagelse

Hvis Skatteforvaltningen under gennemførelsen af tvangsindgrebet finder, at den, som indgrebet retter sig imod, ikke har tilsidesat regler i lovgivning mv., er der ikke pligt til at udarbejde en rapport. Er dette tilfældet, har Skatteforvaltningen kun pligt til at udfærdige og udlevere en rapport om udførelsen af tvangsindgrebet, hvis parten beder om det. Se RSL § 8, stk. 2.

Anmodningen skal fremsættes over for Skatteforvaltningen inden 14 dage efter, at tvangsindgrebet er gennemført. Skatteforvaltningen skal besvare anmodningen snarest muligt. Hvis anmodningen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at Skatteforvaltningen har modtaget den, skal Skatteforvaltningen underrette parten om grunden hertil og samtidig gøre opmærksom på, hvornår anmodningen kan forventes besvaret.

Formkrav

Bestemmelsen angiver ikke, hvad rapporten skal indeholde. Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at der som minimum skal noteres oplysninger om:

  • Indgrebets formål
  • Tidspunktet for indgrebet
  • Hvilke personer der var til stede
  • Om der blev anvendt tvang ved gennemførelsen
  • Hvilke genstande Skatteforvaltningen eventuelt tog i sin besiddelse.

Kravet om udarbejdelse af en rapport kan i vidt omfang opfyldes ved at udfylde fortrykte blanketter.

Vejledning

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at Skatteforvaltningen på eget initiativ skal vejlede om retten til at få udleveret en rapport. Se RSL § 3 og FVL § 7.