Indhold

Dette afsnit beskriver samspillet mellem retssikkerhedsloven og forvaltningsloven ved beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb
  • Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En række af forvaltningslovens regler er udtrykkeligt overført til retssikkerhedsloven, fordi de også finder anvendelse ved gennemførelse af tvangsindgreb omfattet af RSL § 1, stk. 1, nr. 1, og nr. 2. Se RSL § 3.

Det handler om forvaltningslovens regler om inhabilitet (FVL §§ 3- 6), partsaktindsigt (FVL §§ 9-10 og 12-18), begrundelse (FVL §§ 22-24) samt klagevejledning (FVL §§ 25-26).

Det bemærkes, at iagttagelsen af forvaltningslovens regler er uafhængig af, om der foreligger et egentligt samtykke til den påtænkte foranstaltning eller ej.  

Se også

Se også afsnit A.A.7 om sagsbehandling.

Det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb

Tvangsindgreb er ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, men har karakter af processuelle beslutninger, som træffes under og som led i sagens behandling.

Betydningen heraf er, at reglerne om fx partshøring og begrundelse ikke finder anvendelse, samt at der ikke er klageadgang over beslutningen om at iværksætte et tvangsindgreb.

Se hertil SKM2014.785.LSR, hvor Landsskatteretten afviser at behandle en klage over et uanmeldt kontrolbesøg, idet der ikke var tale om en afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand.

Se ligeledes FOB 2014-10, hvor ombudsmanden er enig i, at SKATs pålæg af oplysningspligt til en bank ikke er en afgørelse i forvaltningslovens forstand overfor skatteyderen.

Se også

Se også afsnit A.A.2.2 om afgørelsesbegrebet.

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse

Forvaltningslovens tavshedspligtsbestemmelse gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, og gælder derfor også for beslutninger om tvangsindgreb, ligesom den særlige tavshedspligtsbestemmelse i SFL § 17, også skal følges.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1 om tavshedspligt.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse 

 Afgørelsen i stikord

 Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2014.785.LSR

Klage afvist, idet Landsskatteretten fandt, at SKATs beslutning om foretagelse af kontrolbesøg og beslutning om, at dette skulle ske uanmeldt, ikke var afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand.

Folketingets Ombudsmands udtalelser

FOB 2014-10

Landsskatteretten havde afvist at behandle en klage fra en mand, der var udrejst af Danmark, over SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 1, til hans bank i Danmark om at fremsende udskrifter fra hans konto og oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten havde henvist til, at SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning og ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Ombudsmanden var enig i, at SKATs anmodning efter skattekontrollovens § 8 D om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger ikke var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.