Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.D Opkrævning.

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

 • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
 • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
 • Straffeproces (A.C.3).
Tema(er)
Retssikkerhedsloven Kontrolbestemmelser Straffeproces Sanktioner
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

►Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021, også kaldet DAC7, er implementeret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1253 af 6. september 2022. Den Juridiske vejledning afsnit A.B.1.2.8.6 Indberetningspligt for digitale platformsoperatører er fra og med version 2023-1 omstruktureret, og i den forbindelse er der indsat en række nye underafsnit til A.B.1.2.8.6  om indberetningspligt m.v. for de virksomheder, der driver digitale platforme. SIL § 43 som nyaffattet indeholder hjemlen til, at skatteministeren kan fastsætte nærmere regler til gennemførelse af DAC7. Bestemmelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

I medfør af bemyndigelsen i SIL § 43 har skatteministeren fastsat regler for indberetningsordningen i BEK nr. 1253 af 06/09/2022 om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere. ◄

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Skattekontrolloven, Lov nr. 1535 af 19. december 2017 om skattekontrol, trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Den juridiske vejledning blev som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter. 

En lang række af bestemmelserne i den tidligere skattekontrollov er videreført i den gældende skattekontrollov, i visse tilfælde med ændringer af redaktionel karakter. Desuden blev gældende praksis i en række tilfælde blevet lovfæstet. Der skete dog også sket ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere gældende lov, ligesom en række bestemmelser blev ophævet og således ikke videreført.

Der skete en systematisk opdeling af loven, så den blev mere tilgængelig:

Afsnit I

 • Kapitel 1 angår den almindelige pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og
 • Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 angår de særlige oplysningspligter, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.

Afsnit II

 • Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning
 • Kapitel 6 tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 7 samler bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.

Afsnit III

 • Kapital 8 indeholder regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt
 • Kapitel 9 og kapital 10 indeholder regler om straf og straffeproces.

Afsnit IV

 • Kapital 11 indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Skattekontrolloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.C.2.1. De enkelte bestemmelser i skattekontrolloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.2.

De forvaltningsretlige grundsætninger og kontrolarbejdet

Det er fremhævet i forarbejderne til skattekontrolloven, at Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne. Det er endvidere fremhævet i forarbejderne, at Skatteforvaltningen i forbindelse med en anmodning om oplysninger skal give en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. En anmodning om indsendelse af materiale vil endvidere skulle konkretiseres.

De forvaltningsretlige grundsætninger er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.1.

Afsnit A.C.2 er til denne udgave 2023-1 opdateret med følgende love, bekendtgørelser mv.:

 • LOV nr. 902 af 22. juni 2022 Lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gennemførelse af direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet om indberetning og udveksling af oplysninger fra digitale platforme mv.)
 • BEK nr. 1240 af 02/09/2022 Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 3 og 4, § 2 og § 3, nr. 4-6, i lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndighedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.)
 • BEK nr. 1253 af 06/09/2022 Bekendtgørelse om platformoperatørers indberetningspligt vedrørende sælgere og udlejere
 • LBK nr. 42 af 13/01/2023 Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
 • Oversigt over indarbejdede afgørelser i afsnit A.C.2

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.369.ØLR

A.C.2.1.4.4.1.

SKM2022.380.BR

A.C.2.1.4.4.2.2.

SKM2022.440.VLR

A.C.2.1.4.4.2.4.

SKM2022.478.BR

A.C.1.6.1

SKM2022.503.BR A.C.2.1.4.4.2.2.
SKM2022.515.BR A.C.2.1.4.4.1.
SKM2022.518.VLR A.C.2.1.4.4.2.4.
SKM2022.594.BR A.C.2.1.4.4.1.

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Rådets direktiv (EU) 2021/514 af 22. marts 2021, om ændring af direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbejde på beskatningsområdet, der også kaldes DAC7, er implementeret ved lov nr. 902 af 21. juni 2022 og bekendtgørelse nr. 1253 af 6. september 2022. Omtale af straffebestemmelser i DAC7-bekendtgørelsen er indarbejdet i et nyt afsnit A.C.3.2.1.4.5, og et nyt afsnit A.C.3.5.3.15 beskriver bødeniveau for overtrædelse af DAC7-bekendtgørelsen. Der er i andre afsnit foretaget konsekvensændringer som følge af lov nr. 902 af 21. juni 2021.

Afsnit A.C.3.1.2.3 om tilbageholdelse er opdelt i to nye underafsnit om henholdsvis varer og likvide midler.

Beskrivelsen af unddragelsesberegning ved underskud er flyttet fra afsnit A.C.3.5.5.2 til et nyt afsnit A.C.3.5.2.1.1.

Afsnit A.C.3.5.2.4 med beskrivelse af nettoprincippet er præciseret. Præciseringen vedrører straffesager med afgiftsunddragelse, hvor der både er perioder med forhøjelser og perioder med nedsættelser i den underliggende afgørelse i kontrolsagen.

Omtale af bødeniveau for overtrædelser af "colalovgivningen" begået senest 31. december 2016 er slettet i afsnit A.C.3.5.4.5.1, og i afsnit A.C.3.5.4.7.1 om registrering af køretøjer er omtale af bødeniveau for overtrædelser begået før 1. januar 2012 slettet.

Der er relevante steder sket opdatering af tidligere omtale af prøvesager på forskellige områder, hvor Rigsadvokaten har tilkendegivet, at der ikke længere er behov for at føre prøvesager. Det skyldes, at det ønskede bødeniveau er beskrevet i lovbemærkninger til de pågældende straffebestemmelser.

Følgende afgørelser er indarbejdet:

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.198.ØLR

A.C.3.2.4

SKM2022.459.ØLR

A.C.3.2.4

SKM2022.457.VLR

A.C.3.3.6

SKM2022.581.BR

A.C.3.5.3.4

SKM2022.455.BR

A.C.3.5.3.4

SKM2022.580.BR

A.C.3.5.3.10

SKM2022.459.ØLR

A.C.3.5.5.2

SKM2022.456.BR

A.C.3.8.1

En række afgørelser er udgået, da samme resultat fremgår af nyere afgørelser. Omtale af en række tidligere prøvesager er udgået, efter at der ikke længere er behov for prøvesager på de pågældende lovområder.

Følgende afgørelser er udgået:

SKM-nr.

Udgået af afsnit

SKM2012.707.ØLR

A.C.3.3.6

Skat 1999.856VLD

A.C.3.3.7

SKM2020.441.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.440.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.438.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.437.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.430.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.435.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.434.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.377.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.315.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.256.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.243.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2020.212.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2019.131.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2019.130.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2019.128.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2019.326.BR

A.C.3.5.3.3

SKM2013.283.ØLR

A.C.3.5.3.3

SKM2013.334.ØLR

A.C.3.5.3.3

SKM2012.659.ØLR

A.C.3.5.3.4

SKM2020.379.BR

A.C.3.5.3.5

SKM2018.47.BR

A.C.3.5.3.5

SKM2017.227.ØLR

A.C.3.5.3.6

SKM2022.76.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2022.75.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2021.578.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2020.342.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2019.272.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2018.584.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2017.216.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2015.579.VLR

A.C.3.5.3.10

SKM2017.239.BR

A.C.3.5.3.10

SKM2017.262.BR

A.C.3.5.3.10

SKM2020.314.BR

A.C.3.5.3.10

TfS 1998.296Ø

A.C.3.5.5.2

TfS 1996.247V

A.C.3.5.5.2

TfS 1995.358V

A.C.3.5.5.2

TfS 1992.415Ø

A.C.3.5.5.2

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.