Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Afsnit A.C Kontrol og straf beskriver formelle regler, som i vidt omfang gælder på tværs af skatteforvaltningens område. En række underafsnit gælder dog kun for Toldstyrelsen.

Skattestyrelsen er derfor ansvarlig for afsnit A.C, bortset afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told

Toldstyrelsen er ansvarlig for Afsnit A.C.2.6 Kontrolbestemmelser - told.

Se også

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.D Opkrævning.

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.C Kontrol og straf handler om:

 • Retssikkerhedsloven (A.C.1)
 • Kontrolbestemmelser (A.C.2)
 • Straffeproces (A.C.3).
Tema(er)
Retssikkerhedsloven Kontrolbestemmelser Straffeproces Sanktioner
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

A.C.2 Kontrolbestemmelser

Skattekontrolloven, Lov nr. 1535 af 19. december 2017 om skattekontrol, trådte i kraft den 1. januar 2019. Samtidigt ophævedes skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer. Den juridiske vejledning blev som følge heraf fra og med version 2019-1 ændret på en række punkter. 

En lang række af bestemmelserne i den tidligere skattekontrollov er videreført i den gældende skattekontrollov, i visse tilfælde med ændringer af redaktionel karakter. Desuden blev gældende praksis i en række tilfælde blevet lovfæstet. Der skete dog også sket ændringer og præciseringer i forhold til den tidligere gældende lov, ligesom en række bestemmelser blev ophævet og således ikke videreført.

Der skete en systematisk opdeling af loven, så den blev mere tilgængelig:

Afsnit I

 • Kapitel 1 angår den almindelige pligt til at give Skatteforvaltningen oplysninger om den skattepligtige indkomst, og
 • Kapitel 2, kapitel 3 og kapitel 4 angår de særlige oplysningspligter, som påhviler visse skattepligtige at afgive i eller sammen med oplysningsskemaet, samt opbevaring af visse oplysninger.

Afsnit II

 • Kapitel 5 angår den skattepligtiges egen oplysningspligt efter anmodning
 • Kapitel 6 tredjemands oplysningspligt efter anmodning samt tilsyn med nedskrivninger og hensættelser i finansielle virksomheder m.v.
 • Kapitel 7 samler bestemmelser om udveksling af oplysninger, registre og udlevering af oplysninger til kreditvurdering.

Afsnit III

 • Kapital 8 indeholder regler om administrative retsfølger af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt
 • Kapitel 9 og kapital 10 indeholder regler om straf og straffeproces.

Afsnit IV

 • Kapital 11 indeholder regler om ikrafttræden m.v.

Skattekontrolloven er indarbejdet i Den juridiske vejledning i afsnit A.C.2.1. De enkelte bestemmelser i skattekontrolloven er omtalt med udgangspunkt i forarbejderne til loven, samt med udgangspunkt i foreliggende praksis, hvor der er tale om en videreførelse af gældende ret. Der er i forbindelse med omtalen af den enkelte bestemmelse angivet, dels i et oversigtsskema, dels i teksten, hvorvidt der er tale om videreførelse af gældende ret, eller om der er sket en ændring.

Overgangsbestemmelserne i loven er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.2.

De forvaltningsretlige grundsætninger og kontrolarbejdet

Det er fremhævet i forarbejderne til skattekontrolloven, at Skatteforvaltningen skal anvende de forvaltningsretlige grundsætninger om væsentlighed og proportionalitet ved brug af kontrolbeføjelserne. Det er endvidere fremhævet i forarbejderne, at Skatteforvaltningen i forbindelse med en anmodning om oplysninger skal give en begrundelse for, hvorfor oplysningerne er nødvendige for skattekontrollen. En anmodning om indsendelse af materiale vil endvidere skulle konkretiseres.

De forvaltningsretlige grundsætninger er omtalt i afsnit A.C.2.1.1.1.

Afsnit A.C.2 er til denne udgave 2022-2 opdateret med følgende love, bekendtgørelser mv.:

Oversigt over indarbejdede afgørelser i afsnit A.C.2

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.83.BR

A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2022.84.BR A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2022.105.VLR A.C.2.1.4.4.2.4

SKM2022.107.VLR

A.C.2.1.4.4.2.2.
SKM2022.190.ØLR A.C.2.1.4.4.2.2.
SKM2022.239.BR A.C.2.1.4.4.2.4
SKM2022.251.SKTST A.C.2.1.3.2.7

SKM2022.256.BR

A.C.2.1.4.4.2.2.

SKM2022.274.BR

A.C.2.1.4.4.2.4

A.C.3 Straffeproces

Vejledningen er ajourført, og der er foretaget en række sproglige ændringer og præciseringer.

Lov nr. 1183 af 8. juni 2021 om ændring af tobaksafgiftsloven er indarbejdet i et nyt afsnit A.C.3.5.4.5.5.

Lov nr. 2616 af 28. december 2021 om ændring af forbrugsafgiftsloven er indarbejdet i et nyt afsnit A.C.3.5.4.5.6. Ikrafttrædelsen er ændret ved lov nr. 832 af 14. juni 2021.

Oversigt over afgørelser indarbejdet i 2022-2-udgaven

SKM-nr.

Afsnit

SKM2022.75.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2022.76.BR

A.C.3.5.3.6

SKM2022.102.ØLR

A.C.3.3.6

SKM2022.103.ØLR

A.C.3.5.1.2

SKM2022.176.BR

A.C.3.5.3.4

SKM2022.198.ØLR

A.C.3.2.1.3.2

SKM2022.204.BR

A.C.3.2.1.13

SKM2022.261.BR

A.C.3.5.3.4

SKM2022.304.VLR

A.C.3.3.6

SKM2022.340.BR

A.C.3.5.2.2

SKM2022.353.BR

A.C.3.5.3.4

Oversigt over afgørelser udgået i 2022-2-udgaven

SKM-nr

Afsnit

Bemærkning

TfS 1989.147.ØLR

A.C.3.5.5.1

Udgået, da dommen ikke vedrører strafnedsættelse

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.C Kontrol og straf" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.