Dato for udgivelse
29 nov 2010 10:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 nov 2010 14:52
SKM-nummer
SKM2010.750.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-106027
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Leasing af biler, forholdsmæssig fastsættelse af registreringsafgiften, bevillingsspørgsmål, afvisning, intet bindende svar
Resumé
Der kunne i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke gives et bindende svar på spørgsmål om fastlæggelse af den afgiftsmæssige behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, herunder spørgsmål om godkendelse af leasingkoncept, da spørgsmålene vedrører bevillingsmæssige forhold, jf. registreringsafgiftslovens § 3 B.
Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3
Reference(r)

skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 3 b

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit A.A.3.2
Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-2, afsnit A.A.3.9.6

Henvisning

-

Spørgsmål

  1. Er det korrekt, at for en brugt bil, der ikke tidligere har været indregistreret i Danmark beregnes den forholdsmæssige afgift, der skal betales ved flexleasing på baggrund af værdiansættelsen af bilen på vurderingstidspunktet (nedskrevet markedsværdi) og ikke nyværdien af bilen?
  2. Er det korrekt, at der ikke er særlige registreringskrav til den virksomhed, der er leasinggiver, herunder krav om sikkerhedsstillelse?
  3. Er det korrekt, at det er muligt at flexlease en bil fra egen virksomhed i virksomhedsskatteordningen - alternativt ægtefælles virksomhed i virksomhedsskatteordningen så længe leasingkontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår?
  4. Er det korrekt, at det er muligt at flexlease en bil fra eget selskab (Aps eller A/S) alternativt ægtefælles selskab, så længe leasingkontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår?

Svar

  1. Der kan ikke gives bindende svar jf. SFL § 21, stk. 3.
  2. Der kan ikke gives bindende svar jf. SFL § 21, stk. 3.
  3. Nej.
  4. Der kan ikke gives bindende svar jf. SFL § 21, stk. 3.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Der er tale om en påtænkt disposition.

Det er til illustration af spørgsmål 1 oplyst, at en fabriksny bil har en registreringsafgift på x kr. Den tilsvarende bil har efter y måneders indregistrering i Tyskland en vurderet registreringsafgift på z kr. ved indregistreringen i Danmark. Betalingen af flexleasing-afgiften beregnes således ved indregistrering i Danmark efter y måneders indregistrering i Tyskland som nn % af z kr. pr. måned leasingkontrakten løber. Hertil kommer renter.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ingen bemærkninger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der kan i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke gives et bindende svar på spørgsmål 1, 2 og 4. Der svares nej på spørgsmål 3.

Lovgrundlag

Følgende fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3:

§ 21. Stk. 3. Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Følgende fremgår af registreringsafgiftsloven:

§ 3 b. Stk. 1. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

.......

Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

§ 14. En virksomhed kan registreres hos told- og skatteforvaltningen, jf. § 15, med den virkning, at virksomheden kan

1) angive afgiften af et køretøj,

2) angive godtgørelsen af afgift af et køretøj ved eksport af køretøjet, jf. § 7 b, og

3) periodevis betale afgiften af køretøjer, som virksomheden har angivet afgiften af.

Stk. 2. Med henblik på administration af §§ 15-18 kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætte nærmere regler om:

1) Fremgangsmåden ved registrering af virksomheder.

2) Hvilke kategorier af køretøjer ordningen omfatter.

3) Hvilke typer af oplysninger der skal gives om et køretøj.

4) Hvornår og hvordan angivelser skal indgives til told- og skatteforvaltningen, herunder om angivelsen skal gives elektronisk.

5) Hvem der for en registreret virksomhed kan angive afgiften af et køretøj.

§ 15. En virksomhed, der opfylder følgende betingelser, kan registreres:

1) Virksomheden skal være hjemmehørende her i landet.

2) Virksomheden skal erhvervsmæssigt handle med motorkøretøjer eller påhængsvogne eller sættevogne til motorkøretøjer eller erhvervsmæssigt udleje sådanne køretøjer.

3) Virksomheden må ikke have gæld til staten.

4) Virksomheden må ikke være i betalingsstandsning eller under konkurs eller likvidation.

5) Virksomheden skal stille sikkerhed på mindst 200.000 kr. for betaling af afgifter efter denne lov, herunder tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse, samt renter og gebyrer vedrørende disse afgifter og godtgørelser.

Stk. 2. En registrering bringes til ophør, hvis virksomheden ophører med at opfylde en af betingelserne i stk. 1 eller undlader at fremstille et køretøj efter § 18. Registreringen ophører i så fald fra det tidspunkt, hvor told- og skatteforvaltningen meddeler virksomheden, at registreringen er ophørt.

Stk. 3. En virksomhed kan ikke registreres eller en registrering bringes til ophør, hvis virksomheden, herunder virksomhedens ejer ved en personligt drevet virksomhed, har udvist en sådan adfærd, at det er nærliggende at antage, at virksomheden ikke vil overholde registreringsordningen.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis for registreringen til virksomheden.

Følgende fremgår af bekendtgørelse nr. 709 af 26. juni 2008 om registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven:

§ 1. SKAT registrerer virksomheder efter § 14 i registreringsafgiftsloven.

Stk. 2. En virksomhed, der ønsker at blive registreret, skal over for SKAT bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1-4, i registreringsafgiftsloven. Virksomheden skal samtidig over for SKAT erklære, at virksomheden, hvis den efter registreringen ophører med at opfylde en af disse betingelser, straks vil oplyse SKAT herom.

Stk. 3. Er SKAT enig i, at virksomheden kan registreres efter § 15, stk.1, nr. 1-4, og stk. 3, i registreringsafgiftsloven, registreres virksomheden, når virksomheden over for SKAT har stillet sikkerhed eller depositum som nævnt i § 15, stk. 1, nr. 5, i registreringsafgiftsloven.

§ 2. SKAT udsteder et bevis for registrering af en virksomhed.

Forarbejder

Med lov nr. 154 af 12. marts 2003 indførtes i registreringsafgiftslovens § 3 en særlig bestemmelse om udenlandske leasingvirksomheders mulighed for alene at betale forholdsmæssig registreringsafgift af leasingvirksomhedens biler indregistreret her i landet med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet som leasing biler. Af ordlyden til den oprindelige bestemmelse fremgår således, at den pågældende bil skal tilhøre leasingvirksomheden, og at køretøjet i en tidsbegrænset periode skal leases af en person der er bosiddende her i landet (skatteministeriets understregninger).

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår blandt andet, jf. Folketingstidende 2003-2003, tillæg A s 2165-2166:

Det foreslås at de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 3 b, stk. 1 og efter ansøgning, skal kunne meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige køretøjer der indregistreres af udenlandske leasingvirksomheder og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder med fast bopæl eller driftssted i Danmark kan betale en afgift, der er proportional med leasingperiodens varighed.

......

Det er en betingelse for afgiftsberigtigelsen af et motorkøretøj efter denne regel, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted eller den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. .....

.....

Kravet om ansøgning skyldes, at der skal foreligge en dokumentation i form af en kontrakt af, at der rent faktisk er indgået en leasingaftale, og dokumentationen for leasingperiodens varighed der danner grundlag for afgiftsberegningen."

Ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 om ændring af registreringsafgiftslovens udvides reglerne til også at omfatte danske leasingvirksomheder. Med ændringslovens indsattes et nyt stk. 9, hvorefter leasingkontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og/eller pligt. Af forarbejderne til ændringslovens fremgår blandt andet:

"Det er alene køretøjer, som er ejet af et leasingselskab, der er omfattet af muligheden for at betale forholdsmæssig afgift. Hvis told- og skatteforvaltningen vurderer at kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale en forholdsmæssig afgift. Fortolkningen af kreditkøb følger af kreditaftaleloven."

Praksis

Af SKATs vejledning nr. E 185 af 6. januar 2010 om "Leasing af motorkøretøjer - registreringsafgift for en tidsbegrænset periode" fremgår blandt andet:

" Ordningen omfatter kun køretøjer, der ejes af leasingvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der erhvervsmæssigt leaser køretøjer ud. Det er derfor leasingvirksomheden der skal søge om at betale den forholdsmæssige registreringsafgift. Ansøgningen skal vedlægges en skriftlig leasingkontrakt mellem leasingvirksomheden og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet.

.......

SKAT vurderer, om kontrakten kan anses for en leasingaftale eller eksempelvis en kreditkøbsaftale. Kun reelle leasingaftaler kan indgå i den særlige ordning om forholdsmæssig registreringsafgift."

Begrundelse

Generelt

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt., at der ikke kan gives et bindende svar på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Da det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3 b, at

selskabet skal ansøge SKAT om fastlæggelse af den afgiftsmæssige behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, og

det er SKAT, der på baggrund af ansøgningen, meddeler tilladelse til den afgiftsmæssige behandling efter registreringsafgiftslovens § 3 b,

må det lægges til grund, at registreringsafgiftslovens § 3 b falder ind under begrebet bevillinger i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3. Der kan derfor ikke gives bindende svar på spørgsmål, der er omfattet af ansøgningsproceduren i henhold til registreringslovens § 3 b.

Det skal endvidere bemærkes, at det både af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 3 b og af forarbejderne til bestemmelsen, samt SKATs praksis fremgår, at det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelsen, at

køretøjet tilhører enten en dansk eller en udenlandsk leasingvirksomhed

køretøjet leases for en tidsbegrænset periode til en fysisk eller juridisk person der er bosiddende her i landet.

Bedømmelsen af hvem der er ejer af et køretøj beror på en konkret realitetsvurdering af samtlige foreliggende omstændigheder i sagen i forhold til de momenter der er karakteristiske for ejendomsretten til et aktiv ud fra den sædvanlige civilretlige bedømmelse.

Der skal i denne forbindelse navnlig lægges vægt på, hvem der faktisk og retligt kan råde over bilen som efter, det vil sige har sædvanlige ejerbeføjelser over køretøjet og hvem der har den økonomiske risiko og gevinstmulighed vedrørende bilen, herunder størrelsen af leasingydelsen for at stille bilen til rådighed og hvem der reelt har finansieret anskaffelsen af bilen.

Ad spørgsmål 1

I dette spørgsmål spørges der til fastsættelsen af registreringsafgiften for leasingperioden, herunder om den beregnes på grundlag af bilens værdi på vurderingstidspunktet eller på grundlag af nyværdien.

Et spørgsmål om beregningen af registreringsafgiften, herunder beregningsgrundlaget for fastsættelse af registreringsafgiften, vil indgå i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b.

Da beregningen, herunder i hvilket omfang størrelsen af registreringsafgiften afhænger af bilens alder, således indgår i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3 ikke gives et bindende svar på spørgsmålet.

Skatteministeriet skal i stedet henvise selskabet til, at indsende en ansøgning til SKAT om tilladelse til at lade biler indregistrere efter registreringsafgiftslovens § 3 b.

Ad spørgsmål 2

I dette spørgsmål spørges der om der er særlige registreringskrav til den virksomhed, der er leasinggiver, herunder krav om sikkerhedsstillelse.

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt., at der ikke kan gives et bindende svar på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Da det fremgår af bekendtgørelse nr. 709 af 26. juni 2008 om registrerede virksomheder efter registreringsafgiftsloven, at en virksomhed, der ønsker at blive registreret,

over for SKAT skal bekræfte, at virksomheden opfylder de betingelser for at blive registreret, der er nævnt i § 15, stk. 1, nr. 1-4, i registreringsafgiftsloven og

at SKAT, hvis SKAT er enig i at virksomheden opfylder betingelserne, udsteder et bevis for registrering af en virksomhed.

må det lægges til grund, at registrering i henhold til registreringsafgiftsloven er en bevilling, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3. Der kan derfor ikke gives bindende svar på spørgsmål, der vedr. registrering i henhold til registreringsafgiftsloven.

Skatteministeret skal i stedet henvise selskabet til, at indsende en ansøgning til SKAT om registrering i henhold til registreringsafgiftsloven.

Ad spørgsmål 3

I dette spørgsmål spørges der om det er muligt at flex-lease en bil fra egen virksomhed i virksomhedsskatteordningen - alternativt ægtefælles virksomhed i virksomhedsskatteordningen, så længe leasingkontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår.

Det skal indledningsvis bemærkes, at ordningen i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b omfatter kun køretøjer, der ejes af leasingvirksomheder, det vil sige virksomheder der erhvervsmæssigt leaser køretøjer ud. Et spørgsmål om hvorvidt egen virksomhed, alternativt ægtefællens virksomhed, kan anses som et leasingselskab i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 3 b, vil således indgå i bedømmelsen af hvem der er ejer at bilen og dermed i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b.

Det skal dernæst bemærkes, at virksomhedsskatteordningen ikke er en særlig virksomhedsform. Virksomhedsskatteordningen er derimod en særlig beskatningsform, der kan anvendes af fuldt eller begrænset skattepligtige personer, der driver selvstændig virksomhed.

Da virksomhedsskatteordningen er en særlig beskatningsform og ikke en selvstændig juridisk person, kan der ikke ske flexleasing fra virksomhedsskatteordningen  til  virksomhedens indehaver eller dennes ægtefælle.

Det indstilles derfor af denne grund at der svares nej på spørgsmålet.

Ad spørgsmål 4

I dette spørgsmål spørges der om det er muligt at flex-lease en bil fra eget selskab, f.eks. et Aps eller et A/S, alternativt en ægtefælles selskab, så længe leasingkontrakten er indgået på markedsmæssige vilkår.

Ordningen i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b omfatter kun køretøjer, der ejes af leasingvirksomheder, det vil sige virksomheder der erhvervsmæssigt leaser køretøjer ud.

Et spørgsmål om hvorvidt egen virksomhed i virksomhedsskatteordningen, alternativt ægtefællens virksomhed i virksomhedsskatteordningen, kan anses som et leasingselskab i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 3 b vil således indgå i bedømmelsen af hvem der er ejer at bilen og dermed i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b.

Da vurderingen af om der foreligger et leasingselskab således indgår i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3 ikke gives et bindende svar på spørgsmålet.

Skatteministeriet skal i stedet henvise selskabet til, at indsende en ansøgning til SKAT om tilladelse til at lade biler indregistrere efter registreringsafgiftslovens § 3 b.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.