Dato for udgivelse
25 Nov 2010 10:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Nov 2010 14:06
SKM-nummer
SKM2010.747.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-078043
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skattepligt, afkald indtægt, velgørende institution
Resumé
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at amatørfotografer, der tilbyder fotoarbejder mod at modtageren donere et beløb til en godkendt nødhjælpsorganisation vil være skattefrie af betalingen. Skatterådet kan heller ikke bekræfte at eventuelt udstyr doneret til fotograferne til brug for arbejdet vil kunne modtages skattefrit.
Reference(r)

Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.A.1.1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.A.1.3.10

Spørgsmål

  1. Kan Skatterådet bekræftet, at ingen af de tilknyttede fotografer vil blive skattepligtig af de donationer, som opdragsgiver donerer til nødhjælpsorganisationerne?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at hvis et firma (f.eks. et fotofirma) kunne tænke sig at yde bidrag i form af at sponsorere os med f.eks. udstyr til at varetage vort frivillige hjælpearbejde, vil dette ikke blive anset for skattepligtig?

Svar

  1. Nej
  2. Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger har sammen med andre fotografer, skabt en hjemmeside (A), hvor mennesker, som har lyst til at donere deres fritid i det øjemed at generere bidrag til godkendte (listen fra Landsindsamlingen 2010) nødhjælpsorganisationer, kan møde potentielle opdragsgivere.

De påtager sig, bogstaveligt gratis, at fotografere opdragsgiveren, f.eks. portræt, hus etc. mod at opdragsgiver fremviser en gyldig kvittering på, at vedkommende har doneret et givent beløb til en af de nævnte nødhjælpsorganisationer. Ergo er der ingen pengeudveksling imellem dem og opdragsgiver.

De er en gruppe fotoentusiaster [læs: amatørfotografer]. Foto er deres fælles hobby og passion - det er deres fællesnævner, og de har dannet A for at give den liv og mere mening og samtidig bidrage deres tid til fordel for nødlidende.

A er en platform, som har til formål at skabe kontakt mellem fotoentusiaster, som ønsker at donere deres fritid (vederlagsfrit) til generering af humanitære bidrag, og folk, som ønsker at få taget billeder mod humanitære donationer.

A er ingen hverken forening eller organisation. Årsagen til dette er, at de ikke ønsker nogen administration. De ønsker at bruge deres tid til fotografering. Så for at undgå at skulle konstituere dem har de valgt denne form. De har derfor ingen vedtægter, blot en definition af derre værdier, som man finder på hjemmesiden.

De tegner alle A overfor deres "kunder" og dem, som ellers måtte spørge. Deres "kunder" finder de hver især i deres netværk gennem bl.a. mouth-to-mouth, brug af e-mails og henvisning til hjemmeside. Hver enkelt fotograf indgår aftaler i A-regi med "kunden" på basis af den information, de betingelser og de priser, som man tydeligt finder på hjemmesiden. "Kunden" betaler i form af en kvittering for en donation til en af de godkendte organisationer (se længere nede i teksten).

Der er således ingen marketingfunktion eller regnskabsafdeling. Spørger er idéhaver, grundlægger og spiller en aktiv rolle i den fortsatte udvikling.

A har et tredelt formål:

  • dels at bidrage til indsamlingen af humanitære donationer blandt private og virksomheder,
  • dels at de som fotoentusiaster bliver udfordret og udvikler deres fotografiske kunnen og
  • dels at folk får taget nogle gode fotos.

De vil ikke håndtere penge og de har ingen kanaler til dette. Det er et centralt og helt ufravigeligt princip, at "kunden" selv indbetaler sin donation til den humanitære organisation. Ingen donationer eller andre beløb går via A. "Kundens" kvittering fra den humanitære organisation fungerer som deres voucher hos A.

Ifølge hjemmesiden tilbyder A at udføre forskellige fotoopgaver, f.eks. til virksomheder:

PORTRÆTPAKKE kr. xx (minimumspris) Inkluderer 2 portrætter efter eget valg blandt de 10 bedste. Ekstra portrætter kan købes for kr. xx per styk.

LILLE EVENTPAKKE kr. xx (minimumspris) Inkluderer 5 billeder efter eget valg Blandt de 10 bedste. Fotografen vil være tilstede i ca. 2 timer. Ekstrabilleder kan købes for kr. xx per styk.

STOR EVENTPAKKE kr. xx (minimumspris) Inkluderer 12 billeder efter eget valg blandt de 20 bedste. Fotografen vil være tilstede i ca. 3 timer. Ekstrabilleder kan købes for kr. xx  per styk.

DOMICIL M.M. Startgebyr kr. xx (minimumspris) Inkluderer 3 billeder efter eget valg blandt de 10 bedste. Fotografen vil være tilstede i ca. to timer. Ekstrabilleder kan købes for kr. xx per styk

"Kunden" tager kontakt og der aftales en tid til fotografering. Fotografen møder op, når "kunden" har tilsendt A en gyldig kvittering fra en eller flere af de godkendte organisationer på minimum det relevante beløb, jf. priser på hjemmesiden.

Med gyldig kvittering mener de dateret efter indgåelsen af aftalen og inden fotografen møder op til fotografering. Med godkendte organisationer menes de humanitære organisationer, som Danmarks Indsamlingen 2010 lister på deres hjemmeside. Netop valg af humanitære organisationer kan være vanskeligt, hvorfor det er bekvemt at kopiere listen fra Danmarks Indsamlingen 2010.

Priserne er angivet som minimumspriser og er bevidst sat lavt. Årsagen er, at der tænkes mad og uddannelse m.m. til X antal børn i en måned, snarere end "timeløn". "Kunderne" bliver da også gjort opmærksomme på, at de altid er velkomne til at donere mere end minimumsbeløbet.

Alle fotografer i A arbejder frivilligt. De donerer selv deres fritid og fotografiske kompetencer. De modtager ikke betaling for arbejdet og modtager ingen støtte og ingen bidrag fra nogen, hverken i form af løn eller andet. A er således en non-profit, filantropisk platform.

A har intet budget og intet regnskab. Havde A det, var dækningen af hjemmeside den eneste faste post. De udgifter, som A til dato har haft, er da også udelukkende oprettelse af hjemmeside med køb af domæne og webhotel (årligt ca. 200,-) samt dette bindende svar til SKAT. Begge er dækket af spørgers egen lomme og sidstnævnte betragtes som uundgåelig etableringsudgift.

Derudover afholdes ingen udgifter til administration, gebyrer, reklame, markedsføring, tryksager, forsendelser eller andet og spørger mener, at de også fremover kan undgå dem. Skulle det alligevel være nødvendigt, vil de blive holdt på et absolut minimum og fortsat blive dækket af egen lomme.

Forsendelse sker elektronisk og er dermed udgiftsfri. Udstyr og materiel er fotografernes eget private eller lånt og de benytter det, som var det en privat opgave de udfører. Der anskaffes ikke materiel til A, hvis aktiver udelukkende består af hjemmeside og de involveredes tid og kompetencer. Hvis det er fotografen, som skal rejse til kunden snarere end omvendt, så dækker fotografen selv evt. transportudgifter.

I fremtiden vil vi/bliver de eventuelt kontaktet af f.eks. producenter af fotoudstyr, som ønsker at bidrage til "den gode sags tjeneste" i form af f.eks. fotoudstyr til As arbejde.

Også fremover er det deres mål, at hjemmesiden er eneste udgift - alle andre udgifter undgås - såvidt muligt. Dette er i sig selv en interessant udfordring. Men spørger mener, at de har den gode sag på deres side. Derfor mener de, at det er muligt.

Udover den personlige tilfredsstillelse ved at gøre en god gerning og bidrage til at generere donationer til humanitært arbejde uden at skulle tigge, samt "kundens" anerkendelse af "produktet", så har fotograferne ingen fordele. De bliver udfordret, dygtiggør sig sammen og lærer af hinanden. Det er dét, som udgør lønnen og det er dét, som er drivkraften. Arbejdet foregår i fotografernes fritid og det er muligheden for at anvende deres hobby og passion til at yde en indsats til fordel for humanitært arbejde, som driver dem. A er således en non-profit, filantropisk platform for fotoentusiaster, som ønsker at gøre en indsats til fordel for mennesker i nød.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der bør ikke være nogen skattemæssige forhold, da der ikke betales noget honorar til spørger.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovregler

Ifølge statsskatteloven (lov nr. 149 af 10. april 1922) § 4 er den skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, ...

Praksis

Efter statsskatteloven § 4 skal alle indtægter, såvel engangsindtægter som tilbagevendende indtægter medregnes ved indkomstopgørelsen. Det er således principielt uden betydning, om indtægten er resultat af positive indkomstbestræbelser (fx virksomhed som lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende) eller en uventet erhvervelse (fx en gevinst eller gave). Bestemmelsen indeholder ikke en udtømmende opremsning. Skattepligten omfatter alle erhvervelser af økonomisk værdi. Det er derfor uden betydning, om indtægten fremtræder i form af penge eller andet aktiv af økonomisk værdi.

Se også Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.A.1.1.

En gave kan foreligge fx som en aktuel overdragelse af et formuegode, som et løfte om en fremtidig ydelse eller som en eftergivelse af gæld, og gaveydelsen kan bestå i såvel overdragelse af ting som arbejdsydelser og brugsrettigheder, se fx SKM2009.123.BR Der foreligger også en gave, når et gode overføres fra en persons formue til en andens mod et vederlag, der afviger fra handelsværdien. I civilretten defineres en gave traditionelt som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der ydes som et udslag af gavmildhed, i gavehensigt. I skattelovgivningen findes derimod ingen definition af, hvad der entydigt skal forstås ved en gave. Det er dog en ufravigelig betingelse i skatteretten for at behandle en ydelse som en gave, at der foreligger en vederlagsfri formuefordel.

Hvis der ikke foreligger oplysning om gavemiljø, foretages der kun indkomstbeskatning, når der åbenbart er misforhold mellem hovedydelsen og vederlaget. I praksis sker der derfor kun beskatning, hvis det fastsatte vederlag klart afviger fra handelsværdien.

Se også Ligningsvejledningen 2010-2 afsnit A.A.7.

Landsskatteretten har i afgørelse gengivet i SKM2010.489LSR stadfæstet Skatterådets afgørelse, hvor medarbejderes afkald på løn med henblik på at yde bidrag til velgørende formål kunne ikke anses for et blankt afkald med den konsekvens, at beløbet var skattefrit for medarbejderen.

Sagen vedrørte et selskab, der påtænkte at etablere et tv-show, hvor formålet var at samle ind til landsdækkende almenvelgørende og almennyttige foreninger godkendt efter ligningsloven § 8A. Virksomheder og deres medarbejdere får mulighed for at deltage i indsamlingen ved, at virksomheden indgår en aftale om deltagelse i indsamlingen med selskabet. Selskabet opretter et site til den pågældende virksomhed. Under tv-showet kan medarbejderen nu klikke sig ind på dette site og indgå en bindende aftale om afkald på løn/alternativt afkald på en lønstigning. Medarbejderne kan tilkendegive, hvilken organisation, man ønsker at støtte, men det er virksomheden, der beslutter, hvilken organisation man vil donere det indsamlede beløb til.

Skatterådets afgørelse:

"I ligningsvejledningens alm. del er det om afkald på indtægt anført, at en skattepligtig indtægt som hovedregel skal medregnes ved indkomstopgørelsen på tidspunktet for den endelige retserhvervelse. Er der først erhvervet ret til en indtægt, kan et efterfølgende afkald på at modtage indtægten normalt ikke tillægges skattemæssig betydning.

Hvis der gives afkald på en indtægt forud for tidspunktet for den endelige retserhvervelse, skal der normalt ikke ske beskatning. Beskatning indtræder dog, hvis modtageren i forbindelse med afkaldet træffer beslutning om, hvordan indtægten skal anvendes (dispositivt afkald). Det er således en forudsætning for skattefrihed, at der gives et blankt afkald overfor den, der skulle have udredet vederlaget.

Det er SKATs opfattelse, at de omhandlede afkald på fremtidig lønindtægt, der gives i sammenhæng med og som led i det påtænkte velgørenhedsprojekt, må sidestilles med dispositive afkald, hvor afkaldsgiverne forbeholder sig, at afkaldsbeløbene anvendes til velgørenhed. Der skal derfor ske beskatning hos afkaldsgiverne, og SKAT indstiller, at det stillede spørgsmål besvares med et nej."

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse.

Begrundelse

Ad. Spørgsmål 1.

Der spørges om Skatterådet kan bekræfte, at ingen af de tilknyttede fotografer vil blive skattepligtig af de donationer, som opdragsgiver donerer til nødhjælpsorganisationerne?

Det er Skatteministeriets opfattelse, at nærværende sag er sammenlignelig med SKM2010.489LSR. Spørger giver afkald på betaling for et stykke arbejde, mod at opdragsgiver donerer "betalingen" til en velgørende institution. Der er som i SKM2010.489LSR ikke tale om et blankt afkald på indtægt fra Spørgers side, men et dispositivt afkald, hvor Spørger forbeholder sig, at afkaldsbeløbene anvendes til velgørenhed, da Spørger alene udfører arbejdet for opdragsgiver mod fremvisning af kvittering for betaling af et minimumsbeløb til en velgørende forening som er nævnt på listen over Danmarks Indsamlingen 2010.

Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmål 1 besvares Nej.

Der er ved besvarelsen ikke taget stilling til den skattemæssige behandling af kundens indbetaling til den velgørende institution.

Ad. Spørgsmål 2.

Der spørges om der skattefrit kan modtages udstyr fra f.eks. et fotofirma til brug for arbejdet.

Det modtagne udstyr kan anses for en gave. Da gaven ikke er omfattet af gaveafgiftskredsen vil denne være skattepligtig som personlig indkomst, jf. statsskatteloven § 4.

Skatteministeriet indstiller derfor at spørgsmål 2 besvares Nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet kunne tiltræde Skatteministeriets indstillinger og begrundelser.