Dato for udgivelse
30 Nov 2010 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Oct 2010 10:18
SKM-nummer
SKM2010.757.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS H-1327/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Adkomsterklæring, gebyr
Resumé

Sagen vedrørte, hvorvidt en administrator for en boligforening var berettiget til at opkræve SKAT et gebyr for udfærdigelse af en adkomsterklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4a som følge af SKATs udlæg i en andelsbolig. Administrator henviste særligt til, at SKATs debitor alene beboede, men ikke ejede andelsboligen.

Retten fandt, at andelsboligforeningen var forpligtet til at afgive adkomsterklæring, samt at der ikke var hjemmel til at opkræve gebyr for en sådan erklæring. Retten fandt endvidere, at SKAT som følge af debitors folkeregistrering på adressen var berettiget til at gå ud fra, at debitor også var indehaver af andelsboligen.

Reference(r)

Tinglysningsloven § 42k, stk. 4
Andelsboligforeningsloven § 4a
Bekendtgørelse nr. 1151 af 29. november 2004 § 5

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.9.9

Parter

H1 v/A

mod

Skat
(Kammeradvokaten v/Advokat Anne Christine Kjær Egholm)

Afsagt af byretsdommer

Peter Brund

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøger, H1 v/A, som administrator for en andelsboligforening har krav på betaling af gebyr for udfærdigelse af adkomsterklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4a i forbindelse med sikring af udlæg.

H1 v/A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, SKAT, dømmes til betaling af kr. 4.661,69 med procesrente af kr. 4.200,00 fra den 18. februar 2009.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

SKAT foretog den 23. oktober 2008 udlæg, på henholdsvis kr. 298.874,00 og kr. 125.860,00, vedrørende tilgodehavender hos KJ. Udlæggene blev foretaget på adressen .... Ingen var til stede. Det fremgår af fogedbogen, at udlæggene blev foretaget i skyldnerens andel af A/B H2 med brugsret til .... Udlæggene blev tinglyst i Bil-/Personbogen den 7. november 2008 med frist til forevisning af erklæring fra andelsboligforeningens bestyrelse. KJ var i følge det Centrale Person Register tilmeldt adressen ... den 8. oktober 2008.

Til brug for tinglysning af udlæggene fremsendte SKAT den 17. december 2008 to erklæringer til andelsboligforeningen ved A i henhold til bekendtgørelse nr. 1151 af 29. november 2004 § 4a, hvorefter andelsboligforeningen skal kontrollere, om udlægsdebitor er den samme som den godkendte andelshaver. A returnerede erklæringerne den 22. december 2008 med oplysning om, at KJ ikke var ejer af lejligheden, idet den godkendte ejer var en anden person.

Samme dag fremsendte A to fakturaer på hver kr. 1.600,00 med tillæg af moms i alt kr. 4.000,00 for udarbejdelse af erklæringer om adkomst.

Der er under sagen fremlagt eksemplar af normalvedtægten for en privat andelsboligforening. Det fremgår af § 3 i normalvedtægtens vedtægter, at der som andelshaver med bestyrelsens godkendelse kan optages enhver, der beboer eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i andelsforeningens ejendom. I følge vedtægtens § 11, må en andelshaver hverken helt eller delvist overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand, med mindre andelshaveren er berettiget dertil efter stk. 2 eller stk. 3. Der er i følge disse bestemmelser givet en andelshaver ret til fremleje eller udlån af boligen med bestyrelsens tilladelse i særlige situationer. I følge vedtægterne for andelsboligforeningen H2, § 3, følger ligeledes, at der med bestyrelsens godkendelse kan optages enhver, der samtidig med optagelsen som medlem, overtager brugsretten og flytter ind i foreningens ejendom. I følge vedtægternes § 12 kan en andelshaver helt eller delvist i maksimalt 2 år udleje eller udlåne sin bolig.

Det fremgår endvidere af vedtægterne for andelsboligforeningen, at andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven og vedtægternes § 7, stk. 2. Vedtægterne indeholder i forbindelse hermed bestemmelse hvorefter: "Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4a".

A har herudover fremlagt eksempler på vedtægter for andre andelsboligforeninger, hvorefter normalvedtægtens bestemmelse om bopælspligt er fraveget i større eller mindre omfang gennem bestemmelser om ret til fremleje.

Der er endvidere fremlagt administrationsaftale indgået mellem A og Andelsboligforeningen H2, hvoraf fremgår, at afgivelse af ejererklæring m.v. ved belåning af andel koster 1.600 kr. plus moms med angivelse af, at beløbet betales af den som rekvirerer adkomsterklæringen.

Parternes synspunkter

A har til støtte for påstanden gjort gældende, at den foreliggende sag falder udenfor bestemmelsen i § 4a i andelsboligforeningsloven, idet KJ, overfor hvem der blev foretaget udlæg, ikke var indehaver af andel men lejer.

A har herved anført, at SKAT havde kunnet konstatere dette ved telefonisk henvendelse til ham. SKAT har ikke alene på baggrund af oplysninger fra folkeregisteret haft grundlag for at antage, at KJ var ejer af andelen, idet normalvedtægtens bestemmelse om, at andelshaver skal bebo lejligheden er fraveget i de fleste vedtægter for andelsboligforeninger.

Andelsboligforeningen er i følge vedtægternes § 7, stk. 2, berettiget til at opkræve gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens § 4a. Han er, i henhold til den indgået administrationsaftale med andelsboligforeningen berettiget til at opkræve et gebyr på 1.600 kr. plus moms for afgivelse af erklæringen ved belåning.

Han har ikke haft mulighed for at opkræve gebyret hos andelshaver, da KJ ikke var indehaver af andelen, og SKAT er derfor forpligtet til at betale gebyret.

SKAT har til støtte for påstanden gjort gældende, at A ikke har været berettiget til at opkræve gebyr for at afgive adkomsterklæring, idet der ikke er hjemmel til at pålægge denne udgift.

Tinglysningsloven bestemmer, at den korrekte sikringsakt for foretagelse af udlæg i en andel i en andelsboligforening er tinglysning. Der er i tinglysningslovens § 42k, stk. 4, indsat bestemmelse om, at en andelsboligforening - før endeligt udlæg kan tinglyses, skal afgive adkomsterklæring. Denne adkomsterklæring skal gives uden ugrundet ophold, jf. § 4a i andelsboligforeningsloven. I følge bekendtgørelse nr. 1151 af 29. november 2004 foreskrives, at andelsboligforeningen skal kontrollere, om udlægsdebitor er den samme som den godkendte andelshaver. Hverken andelsboligforeningsloven, tinglysningsloven eller bekendtgørelsen hjelmer adgang til at tage gebyr for adkomsterklæringen, som andelsboligforeningerne ved hjemmel i lov er pålagt afgive.

Udgangspunktet er, at andelsboliger beboes af ejeren, og i de tilfælde, hvor andelshaveren ønsker at udleje (eller sælge) sin andelsbolig, skal der gives tilladelse fra bestyrelsen i andelsboligforeningen.

Henvendelse til administrator, med henblik på afgivelse af adkomsterklæring var således den eneste mulighed, SKAT havde, for at få tinglyst udlægget i andelsboligen. SKAT havde ikke mulighed for, hverken gennem folkeregisteret eller andre offentlige registrere, at hente oplysninger om, hvem der reelt var andelshaver af andelsboligen eller mulighed for at tinglyse udlæg uden adkomsterklæring.

KJ var tilmeldt folkeregisteret på adressen .... Den omstændighed, at SKATs henvendelse om udlæg viste sig ikke at vedrøre andelshaver, giver ikke andelsboligforeningen hjemmel til at pålægge SKAT at betale gebyr for afgivelse af erklæring.

Da det i følge bestemmelsen i § 4a i andelsboligforeningsloven, er tale om egentligt lovbud, hvor andelsboligforeningen skal afgive adkomsterklæringer, hvilken pligt en andelsboligforening ikke kan tilsidesætte eller egenhændigt tilknytte betingelser til, må en andelsboligforening således, om nødvendigt ved ændring af vedtægterne skaffe sig adgang til, at pålægge andelshaveren, at betale et sådan gebyr som kompensation for den ekstra administration, som bestemmelsen medfører for andelsboligforeningen.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det følger af tinglysningslovens § 42k, stk. 4, at en andelsboligforening inden udlæg kan tinglyses - skal afgive adkomsterklæring. Andelsboligforeningen er i medfør af andelsboligforeningslovens § 4a forpligtet til at afgive erklæring herom som nærmere beskrevet i § 5 i bekendtgørelse af 1151 af 29. november 2004. Bestemmelserne indeholder ikke hjemmel til at kræve gebyr for sådanne erklæringer.

SKAT har som følge af debitors folkeregistertilmelding på adressen været berettiget til at gå ud fra, at debitor i forhold til de foretagne udlæg var indehaver af andelen, og skal for at sikre udlægget indhente adkomsterklæring fra andelsboligforeningen.

Bestemmelser i privatretlige aftaler som vedtægterne fra andelsboligforeningen eller administrationsaftale mellem administrator og andelsboligforeningen kan ikke gøres gældende overfor SKAT, hvorfor SKAT frifindes for påstanden.

Efter sagens udfald og sagens værdi skal H1 v/ A i sagsomkostninger til SKAT betale kr. 12.500,00 til dækning af udgift til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

SKAT frifindes.

H1 v/A skal i sagsomkostninger til SKAT betale kr. 12.500,00