Dato for udgivelse
30 nov 2010 11:54
SKM-nummer
SKM2010.760.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-3813-05
Dokument type
Forlig
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Leje, interessefællesskab, hovedaktionær, baneanlæg, golfanlæg
Resumé
Retsforlig om anerkendelse af afskrivning på golfbaneanlæg under hensyn til forventet tvungen ophør af virksomheden med drift af golfbane ved udløbet af tidsbegrænset lejemål den 1. august 2023. (Retsforliget vil blive kommenteret af Skatteministeriet)
Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a

Henvisning

Ligningsvejledningen 2010-2 E.A.2.1

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.C.1.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.C.4.8.3
Redaktionelle noter
Overskriften er ændret fra "Afskrivning på golfanlæg - forventet tvungen ophør"

Parter

H1 A/S
(advokat Georg Petersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lars Apostoli)

Afsagt af landsdommerne

Gitte Rubæk Pedersen, M. Lerche og Ulrik Finn Jørgensen (kst.)

Forligsteksten er sålydende

"Sagsøger frafalder krav om fradrag for lejeudgifter for årene 1995 -1998, og Skatteministeriet anerkender, at sagsøger for indkomståret 1999 har krav på fradrag for lejeudgifter med 514.740 kr. vedr. leje af grund, tilhørende A. Under hensyn til forventet tvungen ophør af sagsøgers virksomhed med drift af golfbane ved udløb af tidsbegrænset lejemål den 1. august 2023 anerkender Skatteministeriet, at sagsøgeren for indkomstårene 2000 og 2001 har krav på fradrag for skattemæssige afskrivninger på den del af golfbaneanlægget, som sagsøgeren ikke har overtaget, men derimod selv har etableret. Sagen hjemvistes til fornyet behandling hos SKAT med henblik på den beløbsmæssige opgørelse af de skattemæssige afskrivninger for de to år. Under sædvanligt kæreforbehold overlades det til landsretten at træffe afgørelse om sagsomkostninger, efter at hver part har haft lejlighed til at afgive et indlæg om sagsomkostningsspørgsmålet."

Landsretten bestemte,

at Skatteministeriet i sagsomkostninger til H1 A/S inden 14 dage skal betale 32.000 kr. Beløbet omfatter 2.000 kr. til retsafgift og 30.000 kr. til udgifter til advokatbistand. Landsretten har ved fastsættelsen af beløbet til dækning af udgifterne til advokatbistand navnlig lagt vægt på sagens værdi og på, at skriftvekslingen var tilendebragt, da sagen blev forligt.