Dato for udgivelse
09 Nov 2010 08:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Nov 2010 08:31
SKM-nummer
SKM2010.717.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
15. afdeling, B-0854-10 og B-0855-10
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Udlæg
Emneord
Udlæg, motorcykel, rådighed, ejerforhold, proforma
Resumé

SKATs udlæg i motorcykel opretholdt af såvel fogedretten som Vestre Landsret.

Under sagen blev det gjort gældende, at motorcyklen ikke tilhørte skyldner, men dennes ven. Skyldneren og vennen forklarede samstemmende, at skyldneren alene havde lånt motorcyklen.

Landsretten lagde vægt på, at vennen ikke havde godtgjort, at han havde midlerne til købet af motorcyklen, ligesom han ikke havde kunnet fremlægge en købsaftale eller oplyse sælgers navn.

Skyldneren havde derimod i 2009 midlerne til købet, ligesom han i et chatforum havde betegnet sig som ejeren. Endelig havde han efter indregistreringen haft rådigheden over motorcyklen og fået den omlakeret.

Reference(r)

Retsplejeloven § 507

Henvisning

Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.1

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2010-2 G.5.1.1.4

Parter

A
(advokat Jens Dynesen)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Lars B. Dueholm)

og

B
(advokat Jesper Storm Thygesen, prøve)

mod

SKAT
(Kammeradvokaten v/advokat Lars B. Dueholm)

Afsagt af landsdommerne

John Lundum, Annette Dellgren og Hanne Kirk Deichmann (kst.)

----------

Fogedrettens kendelse af 26. marts 2010, FS 20-1430/2010.

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagens drejer sig om, hvorvidt en motorcykel af mærket Honda, som SKAT den 10. januar 2010 foretog udlæg i, er et aktiv, der tilhører B og dermed om udlæg er gjort med rette.

SKAT har påstået stadfæstelse af det foretagne udlæg.

A har påstået, det af SKAT foretagne udlæg ophæves, og motorcyklen udleveret straks.

A har endvidere påstået, at motorcyklen udleveres, selv om det af SKAT foretagne udlæg måtte blive stadfæstet, idet der ikke har været grundlag for rådighedsfratagelse.

B har påstået det af SKAT foretagne udlæg ophæves.

Oplysningerne i sagen

SKAT har den 10. januar 2010 foretaget udlæg i motorcykel Honda, stel nr. ... reg. nr. 1 ... (herefter benævnt motorcyklen), for Bs skatterestance, der på daværende tidspunkt kunne opgøres til 1.090.224,11 kr. Af fogedbogen af 10. januar 2010 fremgår blant andet:

"iflg. skyldner ejes motorcyklen af A. Sk. klagede over udlægget, da han mener, det er 3. mands motorcykel."

B har fra den 10. juli 2009 til den 11. december 2009, på et chatforum kaldet HARK på en Honda-klubs hjemmeside (herefter benævnt HARK), tilkendegivet, at motorcyklen var hans ejendom.

Det fremgår blandt andet af vedtægterne for Honda-klubben

"...

§ 3. Medlemskab

Klubben er en landsdækkende klub, for Honda's store V2-All road'ere.

Medlemsskab er for alle, der er indehaver af en Transalp, Africa Tvin eller Vardero."

A har den 29. januar 2010 anmodet SKAT om at ophæve det foretagne udlæg, under henvisning til at motorcyklen tilhører ham.

SKAT har den 19. februar 2010 fremsendt processkrift til fogedretten mod A.

A er herefter indtrådt som part i sagen, jf. retsplejelovens § 499.

Forklaringer

A har forklaret, at han har kendt B i 25-30 år, og at de har været så gode venner, at han har kendt til Bs økonomiske problemer. Han har ikke haft noget konkret med Bs økonomi at gøre. Han har aldrig selv haft nogen konflikter med loven eller SKAT.

I den Blå Avis fandt han en sælger på Sjælland, der havde en Honda motorcykel til salg.

Han ønskede sig en Honda motorcykel, der var i stil med den B tidligere havde ejet, idet han havde misundt, at motorcyklen, modsat hans egen, kunne køre off-road. Han ejer udover Hondaen også en BMW motorcykel. Han havde sammen med B set på mange motorcykler på internettet, idet de delte denne hobby, men havde ikke talt om det konkrete køb. Der var på intet tidspunkt tale om, at det var B, der skulle købe motorcyklen eller bruge den.

Han købte motorcyklen kontant efter at have prøvekørt den, og fik udstedt en dags dato kvittering for købet. Motorcyklen kostede 25.000 kr. B var ikke til stede ved prøveturen og handlen. Han havde kontanter liggende for blandt andet salg af dykkerudstyr samt møbler. Han har ikke nogen dokumentation for, hvor mange kontanter han lå inde med i perioden, han har tidligere haft episoder hvor hans bank har blandet sig for meget i hans økonomi, og han foretrækker at have kontanter. Han kan ikke huske hvem han købte motorcyklen af.

Han har selv fået indregistreret motorcyklen, betalt registreringsafgift, og forsikret motorcyklen. Det var B, der kørte motorcyklen til syn. B har også hjulpet ham med istandsættelsen af motorcyklen, da B har forstand på Honda motorcykler. B fik motorcyklen ind til sig få dage efter den var købt. B spurgte på et tidspunkt, om han måtte køre på motorcyklen, og det måtte han godt. B har betalt for nogle "stumper" til motorcyklen i forbindelse med arbejdet på den, og det gik lige op med, at han fik lov til at køre på motorcyklen i perioden.

Han kender ikke noget til, hvad B har skrevet på HARK, men han har vel hævdet, at det var hans motorcykel, for at kunne være fuldgyldigt medlem af Honda-klubben. Han har udelukkende lånt B motorcyklen, da han ikke selv havde brug for den, og den henstod hos B.

B har forklaret, at han har lånt motorcyklen af A. Han kørte tidligere på en lignende motorcykel, der var ejet af hans samlever, BB. Han solgte motorcyklen for hende og gav hende pengene. Han har ofte snakket med A om forskellige motorcykler, da de delte denne interesse, men har ikke medvirket til købet af motorcyklen eller givet A penge til, at han kunne købe den for ham.

Han husker ikke, om han var med til at istandsætte motorcyklen i sommeren 2009, inden den skulle synes, men mener, at den havde plader på den første gang, han så den. Han og A kørte sammen i sommeren 2009, hvor han lånte den nye Honda motorcykel, og på et tidspunkt gled det over i et mere fast lån. Han har fået motorcyklen malet, skiftet dæk og vedligeholdt den, da det var det mindste, han kunne gøre som tak for lån. Han har fået motorcyklen hævet, da den var meget lav. Motorcyklen kan nemt sænkes igen.

Han havde grundet sin dårlige økonomi ikke selv råd til at erhverve en motorcykel, selv om han gerne ville. Han hævede på et tidspunkt efter As køb af hondaen også valuta til at købe en motorcykel, men han fortrød. De penge, han har hævet i sommeren 2009, er indsat igen, givet til BB i forbindelse med salg af hendes motorcykel og resten er forbrugt.

Han skrev på HARK, at han havde købt den motorcykel, han havde lånt af A, idet han ønskede at være medlem af klubben og ejerskab af en Honda motorcykel var et krav, og han ønskede ikke at offentliggøre sin dårlige økonomi.

Parternes synspunkter

SKAT har fastholdt den nedlagte påstand, og har til støtte herfor gjort gældende, at B har udvist en ejers rådighed over motorcyklen i hele indregistreringsperioden, og at As officielle ejerskab af motorcyklen udelukkende er proforma. B har i forbindelse med, at A officielt købte motorcyklen, hævet et anseeligt kontantbeløb, ikke under 100.000 kr., og har ikke fyldestgørende kunne redegøre for, hvad disse penge er brugt til.

B har foretaget og betalt for reparationer og forbedringer på motorcyklen, og har haft motorcyklen i sin varetægt fra få dage efter den officielt blev erhvervet af A

Parternes vidneforklaringer er ikke samstemmende om tidspunktet for lånet af motorcyklen, og det omfang af forbedringer B har foretaget på motorcyklen stemmer ikke overens med, at der skulle være tale om et lån. B har desuden lånt penge af sin udlejer for at betale for omlakering af motorcyklen, hvilket tillige taler for, at B er den reelle ejer af motorcyklen.

På Hark-forum har B klart tilkendegivet, at motorcyklen er hans ejendom, og fortalt om sine overvejelser inden købet, og hvor tilfreds han er med sin nye motorcykel. Det massive omfang af indlæg, hvor han hævder at motorcyklen er hans, stemmer ikke med Bs udtalelser om, at han udelukkende fortalte, han havde motorcyklen for at kunne være fuldgyldigt medlem af Honda-klubben.

Det fremgår endeligt klart af pkt. C4 på registreringsattesten, at registreringen ikke kan tages til indtægt for, at der er den hos hvem motorcyklen er registreret, der reelt er ejer af motorcyklen.

A har til støtte for sine påstande gjort gældende, at han er den rette ejer af motorcyklen, og at SKATs udlæg udelukkende bygger på indicier, idet der ingen beviser er for Bs ejerskab af motorcyklen. A har dokumenteret, at han har købt motorcyklen, at B ikke deltog i købet og heller ikke var til stede ved prøvekørsel og overdragelse. Det har aldrig været meningen, at det skulle være Bs motorcykel.

B har forklaret, at han vekslede valuta sidst i juni 2009 til at købe en motorcykel, men fortrød, da han ikke måtte eje noget. Dette havde han ikke gjort, såfremt han lige havde erhvervet en motorcykel igennem A. Det er ikke usædvanligt at ligge inde med kontanter, og at B og A begge i sommeren 2009 lå inde med kontanter beviser ingenlunde, at der reelt er tale om at A har købt en motorcykel for B.

A har under strafansvar fortalt, at det er hans motorcykel, og at han har betalt og forsikret den, og senere lånt den ud til sin ven B, og dette bør lægges til grund. Over for både A og Bs partsforklaringer står, at SKAT på et chatforum har set, at B har pralet med at være ejer af motorcyklen. Det er ikke smart at komme med en sådant usandt indlæg på chatforummet, men det vedrører ikke A.

Over for forklaringer fra A og B under strafansvar, samt indregistrering og forsikring i As navn, står pral på et chatforum om ejerskab til en lånt motorcykel, og reparation og vedligeholdelse, der har været udøvet som tak for lån af motorcyklen, hvorfor SKATs bevisbyrde ikke er løftet.

B har anført, at motorcyklen tilhører A, og at han lånte den, idet de var venner, og han kunne udføre vedligeholdelse og reparation. Han havde under alle omstændigheder, ikke haft penge til at købe en sådan motorcykel.

Kendelse

Indledningsvist bemærkes det, at udlevering af motorcyklen, som påstået af A, henhører selvstændigt under en umiddelbar fogedforretning.

Det er ubestridt, at det er B der har haft den faktiske rådighed over motorcyklen, siden den blev indregistreret, og han har i denne periode udført reparationer og forbedringer samt modificeret motorcyklen til sit eget brug. Det er dokumenteret at B på Honda-klubbens hjemmeside har tilkendegivet adskillige gange, at motorcyklen var hans ejendom, og hvilke overvejelser han gjorde sig om anskaffelse og forbedringer, herunder at han har købt den hos en BMW forhandler.

A har forklaret under sagen, at han ikke husker, hvem han købte motorcyklen af, og at han efter erhvervelsen ikke brugte motorcyklen alligevel, hvorfor han efter et stykke tid overlod brugen fuldt ud til B.

Uanset at motorcyklen er indregistreret til A, har B haft den fulde rådighed over motorcyklen i hele indregistreringsperioden, udført og betalt for arbejder ved motorcyklen, tilkendegivet over for omverdenen, at motorcyklen var hans ejendorn, samt haft likvide midler til anskaffelsen af motorcyklen, hvorfor det må antages at B er den reelle ejer af motorcyklen. Herefter stadfæstes det af SKAT foretagne udlæg.

Henset til sagens udfald og karakter, herunder at der har været afholdt procedure i sagen, skal A og B in solidum i sagsomkostninger betale 7,200 kr. til SKAT. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand.

Derfor

b e s t e m m e s

Det af SKAT foretagne udlig stadfæstes.

A og B skal in solidum betale 9.000 kr. til SKAT. Beløbet skal betales inden 14 dage.

----------

Vestre Landsrets kendelse af 2. november 2010, 15. afdeling, B-0854-10 og B-0855-10

Fogedretten har den 26. marts 2010 afsagt kendelse i 1. instans (FS 20-1430/2010).

Påstande

Kærende, A, har gentaget sin påstand for fogedretten.

Kærende, B, har tillige gentaget sin påstand for fogedretten.

Indkærede, SKAT, har påstået kendelsen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

NK har i et brev af 3. februar 2010 anført:

"Forløb ang. lakering af motorcykel (garderobeskabe)

Kontaktes af B han vil gerne have et tilbud på lakering af hans motorcykel. Undertegnede giver et tilbud på 4000,- kr. i alt - incl. moms. Han accepterer tilbuddet og vil komme ned med motorcyklen.

Inden lakering af motorcyklen fortæller B om det er muligt at der på fakturaen kan stå "lakering af garderobeskabe" som han iflg. boligforeningen har fået lov til via sin vedligeholdelseskonto. Dette accepteres, men er ikke vores normale praksis."

NK har i et brev af 8. juni 2010 anført

"Malerarbejde udført for B på motorcyklen.

B kom en dag kørende på motorcyklen for at høre, om jeg kunne male motorcyklen. Jeg afgav et tilbud på maling af motorcyklen, hvor den blev afleveret som løsdele.

Jeg erindrer ikke en drøftelse med B om en skade på motorcyklens kåbe, hvor skaden skulle repareres med motorcyklens originale røde/orange farve. B ønskede motorcyklen malet hvid, også for de dele der bestod af sort plast. B kom endda med flere dele, end vi havde aftalt.

Jeg mener at kunne huske, at der var en revne i kåben, som jeg ikke har udstyr til at reparere, så den ikke kan ses. Jeg mener, at der var foretaget en nødreparation på bagsiden med glasfiber. Det vil kunne ses på revnen, om det er en jeg har malet over, da hele området vil være malet hvidt.

Vedrørende skaden på lygtehuset, er det tydeligt, at der er tale om et slag eller stød lygtehuset har været udsat for. Da det er en plastdel der er malet, vil malingen springe ved at stød - malingen falder ikke bare af uden videre. Den skade, der vises på billedet var der ikke, da jeg malede motorcyklen. Der er tale om et løst lygtehus, der var afmonteret kåben da jeg malede motorcyklen.

Jeg kan i øvrigt anføre, at det havde været muligt at få kåben malet i den samme røde/orange farve, som motorcyklen havde - hvis der havde været en skade som ønskedes udbedret. Ved henvendelse til leverandøren, vil farvekoden kunne oplyses, og så er det ikke noget problem med, at male en skade så den ikke kan ses efterfølgende."

Forklaringer

B har supplerende forklaret, at A er hans ven, og de har kendt hinanden siden en gang i 1970'erne. Han skylder SKAT omkring 1 mio. kr. Han solgte på et tidspunkt i 2009 en bil for at afdrage på gælden, og i den forbindelse købte han en "kineser motorcykel". I marts 2009 købte han Hondaen. Han lånte pengene til købet af sin daværende kæreste BB. Den motorcykel solgte han senere til DM. De 33.000 kr., han fik for motorcyklen, gav han til BB. Han havde vist lånt i alt 35.000 kr. af hende. Det var den 30. juni 2009, at han erfarede, at A havde købt en honda. Han hjalp A med at gøre motorcyklen klar til syn. A brugte stort set ikke selv motorcyklen, og det kom derfor i stand, at han kunne låne motorcyklen. Det var A, der tilbød dette. Han tror, at A syntes, at motorcyklen var lidt for stor. Der blev ikke indgået nogen skriftlig låneaftale. Der blev heller ikke aftalt noget om betaling for lån af den.

Det er rigtigt, at han har været medlem af Honda All Road Klub, og at han har skrevet på klubbens tjat-forum under navnet "god ven". Han skrev, at han ejede Hondaen, men det skyldtes, at han nok ikke kunne være medlem, hvis han ikke ejede motorcyklen. Dertil kom, at han ikke ville udstille, at hans økonomiske forhold var så dårlige, at han ikke kunne eje en motorcykel.

Mens han lånte motorcyklen, fik han foretaget almindelig vedligeholdelse, herunder udskiftning af bremseklodser, luft- og oliefilter, og der blev monteret styrtbøjler og håndtag med varme. Han fik også skiftet dæk på den. Han kunne selv foretage mange af reparationerne, som i alt kun kostede nogle få tusinde kroner. Han hævede også motorcyklen, for at den bedre kunne passe til ham. Det kostede mellem 10 og 20 euro.

Under en køretur væltede han 3 gange, og motorcyklen fik i den forbindelse skader. NK vurderede, at det ville koste lige så meget at pletlakere disse skader som en hel lakering - omkring 4.000 kr. NK sagde også, at det ved en pletlakering ville være svært at ramme den røde farve. I samråd med A blev det herefter bestemt, at motorcyklen skulle hel lakeres, og at den skulle være hvid. Omlakeringen fandt vist sted i august 2009. Han havde fået NK anbefalet af en bekendt, som havde fortalt, at man der kunne få udført arbejde uden faktura. Han betalte NK 4.000 kr. kontant for maling af motorcyklen. Han har også haft NK til at lakere nogle garderobeskabe, som er blevet betalt med en rekvisition fra hans udlejer.

Hans økonomi var ikke god i 2009. Han skyldte SKAT ca. 1 mio. kr., og han tjente kun brutto 9.300 kr. om måneden. Han supplerede i hverdagen med sin SP-opsparing. De 49.917,96 kr., der blev indsat den 21. april 2009, er vist fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det skal nok passe, at han hævede 18.000 kr. den 4. maj 2009, hvilket skete for at forhindre, at SKAT tog pengene, idet han så slet ikke ville have noget at leve for. Den 30. juni 2009 hævede han godt 22.000 kr. for at købe en motorcykel i Sverige, men det blev ikke til noget. De 33.000 kr., han hævede den 8. juli 2009, betalte han til BB som tilbagebetaling af lån.

Han lånte motorcyklen første gang, da den skulle klargøres til syn. Efter at den var blevet indregistreret, leverede han den tilbage til A. Forholdsvis kort derefter lånte han den igen til bestemte ture. Han var ansat som skolebetjent hele 2009. Foreholdt, at han i perioden fra april til oktober 2009 har hævet ca. 100.000 kr., har han forklaret, at han betalte BB de 35.000 kr., og resten har han brugt til at supplere sin beskedne indkomst. Pengene slap op ved udgangen af 2009.

Efter at A havde købt hondaen ultimo juni 2009, var det meningen, at de skulle køre ture sammen, hvor han selv skulle køre på motorcyklen. Foreholdt, at DM har betalt for motorcyklen den 8. juli 2009, har han forklaret, at han ikke havde involveret A i, at hans forhold til BB skulle opløses, og at han derfor stod for at skulle sælge motorcyklen.

Forevist udskrift af hans indlæg af 10. juli 2009 på Honda All Road Klubs forum, har han forklaret, at det, han skrev om, at han havde købt en honda, og at den passede godt til hans statur, ikke var sandt. Han beklager, at han har fremstillet sig som sket på det pågældende forum. Forevist hans indlæg den 4. november 2009 har han forklaret, at han overvejede, om motorcyklen skulle males orange, men A syntes ikke om den idé, og det var A, der valgte den hvide farve. Indlægget er alene et forsøg på at pynte sig med lånte fjer.

Han købte valuta den 30. juni 2009, fordi han havde set motorcykler i Sverige, der kostede ca. 20.000 kr. svenske kr., og som han godt kunne tænke sig at købe. På vej til Sverige kom han imidlertid til at tænkte på, at SKAT nok ville tage motorcyklen fra ham som afdrag på hans gæld. En bekendt sagde også til ham, at han skulle betale en stor registreringsafgift, hvis han hjemtog motorcyklen til Danmark.

Han var hele tiden bekendt med vedtægterne for motorcykelklubben. Han har ikke hørt om nogen, der ikke kunne være med i klubben, fordi de ikke var ejer af en Honda motorcykel.

A har supplerende forklaret, at han er køkkenkonsulent. Han har gode økonomiske forhold. I 2009 havde han et gældfrit hus og 3 motorcykler, der også var betalt. Han har kendt B i 30-35 år, og de har et godt venskab. Han har selv kørt på motorcykel side 1976. Han havde to BMV motorcykler, da han købte hondaen. Den ene BMW, der var fra 1951, kunne ikke rigtig køre mere, og den overvejede han at afhænde til en samler. Han ønskede en motorcykel, der var god til at køre på grusvej med bl.a. sammen med B. Det var også hans hensigt at bruge den til vinterkørsel. Han og B kiggede sammen på motorcykler. Han ringede til en person, som han fandt enten via Den Blå Avis eller internettet. Den pågældende fortalte, at han var bilforhandler. Det var hans private motorcykel, han havde til salg. B var ikke til stede, da han ringede til den pågældende person. Han spurgte nærmere til motorcyklen, og personen tilbød at vise den frem for ham. Personen kom lørdag den 27. juni 2009, og han fik en prøvetur. De handlede, og han betalte 25.000 kr. for den. Han havde pengene liggende i en kuvert. Hans nabo var til stede, men B var der ikke. Personen havde de originale registreringspapirer med, og han tænkte derfor ikke nærmere over at få den pågældendes navn, f.eks. på dags dato kvitteringen. Han tænkte heller ikke på, om der kunne være tale om hælervarer. Han kan ikke huske navnet på den person, der solgte ham motorcyklen. Det kostede ham ca. 77.000 kr. at anskaffe motorcyklen. Det var penge, han havde liggende i kontanter, og de stammede dels fra gaver fra hans mor, dels fra salg af nogle af hendes indbogenstande, efter at hun var død, samt fra salget af noget dykkerudstyr.

Det skal nok passe, at han ringede til B den 30. juni 2009, og at B nogle dage senere kom og så motorcyklen. Det var B, der sørgede for at få motorcyklen gjort klar til syn og afgiftsberigtigelse. Værdiansættelsen er udfyldt af SKAT. Han fik registreringsattesten tilsendt med posten. Han betalte registreringsafgiften på 44.412 kr. kontant hos SKAT. Det var penge, han havde haft liggende i en konvolut derhjemme. Han bruger i vidt omfang kontanter. I starten kunne han ikke finde dags dato kvitteringen, men det skyldtes, at den fejlagtigt var indsat i en mappe vedrørende en af hans BMW'er. Han tegnede ansvarsforsikring i if. Han har ikke kaskoforsikret motorcyklen. Han og B var ude at køre en tur sammen, hvor B kørte på motorcyklen, og han selv kørte på hondaen, som da var påsat prøvenummerplader, som B havde skaffet.

I første omgang havde B motorcyklen, fordi han skulle gøre den klar til syn. Efterfølgende lånte han den til at køre nogle ture på, og de kørte også ture sammen. Da det efterfølgende blev et problem for B at komme til og fra arbejde, fik han også lov til at låne motorcyklen til det formål. Han vidste ikke i 2009, at B var medlem af en Hondaklub. Han har ikke før denne retssag kendt til den chat-side, som B har skrevet på. De drøftede løbende vedligeholdelsen af motorcyklen. Han har betalt en hel del af materialerne. B har udført meget af arbejdet selv. Det var B, der betalte for nye dæk, så han kunne køre på den om vinteren.

Motorcyklen fik nogle skrammer under en af Bs ture, hvor han var væltet flere gange. B ringede på et tidspunkt og spurgte, om den skulle males orange, og det syntes han ikke om. Han bestemte i stedet, at den skulle males hvid. Det er ikke unormalt for ham at låne sine motorcykler ud.

B havde afleveret motorcyklen, hvis han havde bedt ham om det. Der blev ikke oprettet et skriftligt lånedokument, for det er ikke nødvendigt blandt venner. Han har også lånt en motorsav af B i en længere periode.

B havde adgang til et værksted, hvor han kunne istandsætte motorcyklen til syn. Foreholdt, at B i et indlæg af 19. oktober 2009 skrev, at han først da havde fundet et værksted, har han forklaret, at det så eventuelt må være et andet værksted end det, som B tidligere havde haft adgang til.

CB har forklaret, at B er hendes far. Han havde fået frataget sin bil af SKAT og havde derfor svært ved at komme til og fra sit arbejde. Hendes far fortalte hende i sommeren 2009, at han havde lånt en motorcykel af A, og hun så ham også køre på den. Hun har kendt A i mange år, og det er en af hendes fars gode venner. De har hjulpet hinanden i årenes løb.

VS har forklaret, at hun i mange år har været veninde med CB, og hun kender derigennem også B. B kørte på et tidspunkt på en rød Honda motorcykel. B fortalte, at han havde lånt motorcyklen af en kammerat. Hun har nok set ham på den 3-4 gange ved forskellige lejligheder.

LJ har forklaret, at han kender B fra motorcykelklubben Honda All Road Klub. Det er en klub for personer, der har en fællesinteresse for Honda Allroad motorcykler. Vidnet har selv en Honda motorcykel. Han var med på den tur, hvor B styrtede på motorcyklen et par gange. Han mener, at det var den 27. juli 2009. Der kom flere skader på motorcyklen, der blev temmelig ridset på højre side, herunder på kåben og blinklys. Motorcyklen var da orange eller rød.

A har herefter yderligere forklaret, at det er rigtigt, at der var prøvenummerplader på motorcyklen under den tur, han kørte sammen med B. Oplyst om, at det ved nærmere undersøgelser har vist sig, at der ikke er lejet prøvenummerplader til den pågældende motorcykel, har han forklaret, at der i hvert fald var nummerplader på den, men at det ikke var ham, der havde fremskaffet dem.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for fogedretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

A har ikke fremlagt dokumentation for, at han havde midler til at købe motorcyklen Honda ultimo juni 2009. Han har heller ikke kunnet fremlægge en købsaftale herfor, og den dags dato kvittering, han har fremlagt, udgør ikke bevis for køb af motorcyklen for As midler. A har endvidere ikke kunnet oplyse navnet på den person, han skulle have købt motorcyklen af.

Efter de fremlagte udtog af Bs bankkonto lægges det til grund, at han i 2009 havde midler til at købe motorcyklen, og at han på Honda A1 Road Klubs chatforum i adskillige tilfælde har anført, at han var ejer af den pågældende motorcykel.

Efter de afgivne forklaringer lægges det endvidere til grund, at B efter indregistreringen har haft rådigheden over motorcyklen, og at han i vidt omfang har forestået vedligeholdelsen af denne, og herunder også har bekostet en omlakering.

På denne baggrund og efter sagens oplysninger i øvrigt tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at B er anset som den reelle ejer af motorcyklen.

Landsretten stadfæster derfor fogedrettens kendelse.

Statskassen skal betale kæremålsomkostninger for landsretten til SKAT med i alt 25.000 kr. inklusiv moms til dækning af udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på parternes påstande, sagens forløb og udfald.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Fogedrettens kendelse stadfæstes.

Statskassen skal betale kæremålsomkostninger for landsretten til SKAT med 25.000 kr.

De idømte omkostninger skal betales inden 14 dage.