Dato for udgivelse
02 Nov 2010 13:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 Oct 2010 10:21
SKM-nummer
SKM2010.703.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-118730
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Pensionsafkastbeskatning (PAL)
Emneord
Pension, ratepension, undtagelsesbestemmelse, loft
Resumé
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger er omfattet af og kan anvende § 3, stk. 12 i lov nr. 412 af 29. maj 2009, da deres produktudbud kan ændres ved en generalforsamling, så det er tilpasset de nye regler, og det ikke kræver en ændring af overenskomsten.
Hjemmel
§ 3, stk. 12 i lov nr. 412 af 29. maj 2009
Reference(r)

§ 3, stk. 12 i lov nr. 412 af 29. maj 2009

Henvisning
Ligningsvejledningen afsnit A.C.1

Spørgsmål

Er spørgers pensionskasse omfattet af og kan anvende § 3, stk. 12 i lov nr. 412 af 29. maj 2009?

Spørgers opfattelse

Ja

SKATs indstilling

Nej

Skatterådets afgørelse

Nej

Beskrivelse af de faktiske forhold

Kunder (arbejdstagere) i spørgers pensionskasse indbetaler obligatoriske pensionsindbetalinger på baggrund af den indgåede standardoverenskomst.

Hvis protokollatet ikke forlænges eller indgår i overenskomsten i 2011, vil indgåede lokalaftaler udløbe pr. 30. juni 2011. Valget af pensionsprodukt fastlægges ikke i selve lønoverenskomsten, men i en særskilt aftale.

Størrelsen af pensionsbidraget reguleres af overenskomsten.

Som tværgående pensionskasse er både arbejdsgiver og arbejdstager repræsenteret i spørgers pensionskasses bestyrelse. Det er således overenskomstparterne, der er med til at beslutte, hvilke pensionsprodukter kunderne (arbejdstagerne) i spørgers pensionskasse skal tilbydes. Det er fastlagt, at spørger fra 1. januar 2007 kun tilbyder nye kunder ratepension.

Kunder optaget i spørgers pensionskasse fra 1. januar 2007 og frem har en ratepension i henhold til § 8 i PBL, hvilket tydeligt fremgår af spørgers pensionsregulativ og velkomstbrevet til kunden. Af pensionsregulativet fremgår følgende:

Medlemmer, der optages i Pensionskassen efter den 31. december 2006, har hele opsparingen på pensionsordningens rate- og kapitalpension i en pensionsordning tilknyttet investeringsfonde.

Ændringen af pensionsregulativer for spørgers pensionskasse foregår således:

Spørgers pensionskasse udarbejder på baggrund af vedtaget lovgivning og ønsker fra arbejdstager og arbejdsgiver et oplæg til ændring af pensionsregulativer. Bestyrelsesmedlemmerne i spørgers pensionskasse (herunder repræsentanter for overenskomstparterne) drøfter udkastet til ændringer med deres organisationsfaglige bagland. Spørger indhenter juridisk responsum, hvis der er tvivl om de juridiske konsekvenser af forslåede løsninger. På baggrund af eventuelle indkomne bemærkninger fra arbejdsgiver og arbejdstager justeres forslag til ændring af pensionsregulativerne, således at der kan opnås konsensus, når forslagene igen bliver fremsat for bestyrelsen.

Når pensionskassens bestyrelse er enig i de fremsatte forslag til ændringer af pensionsregulativerne, herunder produktændringer, indstiller bestyrelsen forslaget til vedtagelse på generalforsamlingen.

Pensionskassen har påbegyndt processen med udarbejdelse af de forslag til ændring af pensionsregulativerne, der skal vedtages på den ordinære generalforsamling i april 2011, herunder en produktændring for at opfylde kravene i Lov nr. 412, når overgangsbestemmelsen udløber.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger er af den opfattelse, at de i lighed med øvrige arbejdsmarkedsmarkedspensionsordninger kan anses for omfattet af overgangsbestemmelsen.

De mener, at de opfylder kriterierne, som er angivet i bestemmelsen, herunder at hverken arbejdsgiveren eller kunden (arbejdstager) har mulighed for ved eget valg at fastsætte andelen af det samlede pensionsbidrag, De obligatoriske indbetalinger skal således være indbetalinger til en rateordning i spørgers pensionskasse.

Spørger ønsker at præcisere, at det i protokollatet "Om lokale aftaler i lønpakker - Protokollatet om pensionsordninger" fremgår, at: "Pensionsordninger etableres som kollektive ordninger og skal indeholde opsparing og risikodækning. Der aftales lokalt mindstekrav herfor".

Protokollatet, der er en del af den kollektive overenskomst, fastslår, at overenskomstpartnerne har besluttet at uddelegere kompetencen til at fastsætte de nærmere pensionsvilkår. Det er normalt indenfor pensionsbranchen, at de nærmere vilkår fastlægges i et særskilt pensionsprotokollat/-regulativ.

Dette er også tilfældet for spørgers pensionskasses pensionsregulativer, som til enhver tid skal overholde de fastsatte krav, der følger af såvel standardoverenskomsten som protokollater udstedt i medfør heraf. Tidligere indeholdt spørgers pensionskasses pensionsregulativer tillige en vetoret for såvel arbejdsgiver som arbejdstager.

Måden, hvorpå arbejdstagerne får fastlagt deres pensionsprodukt, følger således de sædvanlige overenskomstretlige principper, hvor pensionsregulativet er udledt af protokollat om pensionsordninger, der igen er udledt af standardoverenskomsten. Spørgers pensionskasses pensionsregulativ er udledt af pensionsprotokollatet og standardoverenskomsten. Hverken den enkelte arbejdstager eller de enkelte virksomheder har mulighed for individuelt at aftale, hvilke pensionsprodukter arbejdstagerne skal have, og alle medlemmer har derfor dækninger som forudsat i det pensionsregulativ, de er omfattet af.

Folketinget vedtog den 16. december 2009 lov nr. 1278, hvorved der blev foretaget en række præciseringer af lov nr. 412. Det var herefter en betingelse for at kunne anvende overgangsbestemmelsen i § 3, stk. 12, at:" indbetalinger til pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttræden af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens § 8 og § 11 A." Spørger blev på baggrund af den vedtagne lov nr. 1278 bestyrket i troen på at være omfattet af overgangsbestemmelsen, idet de obligatoriske indbetalinger til spørgers pensionskasse netop blev anvendt til ratepension (PBL § 8).

I 2010 har der været yderligere pres fra spørgers pensionskasses medlemmer for at få bekræftet, at de er omfattet af overgangsbestemmelsen, hvorfor anmodningen om bindende forhåndsbesked blev sendt til SKAT.

Et krav om, at selve lønoverenskomsten skal indeholde bestemmelser om produktudbud, dvs. et krav om aftale i kollektiv overenskomst om at obligatoriske bidrag skal gå til ratepension, vil medføre, at den omhandlede overgangsregel i lov nr. 412 reelt er uden anvendelsesområde.

Overgangsreglens eksistens er i sig selv et væsentligt argument for, at lovgiver reelt har haft til hensigt, at overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner skal kunne udskyde efterlevelsen af 100.000 kr.'s reglen. Dette underbygges af den dialog, der har været mellem Forsikring & Pension og Skatteministeriet under lovforslagets behandling. Dialogen bygger på en forudsætning om, at overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner er omfattet af overgangsreglen, se eksempelvis bilag 4 og 8 til lovforslag L200. Skatteministeren har direkte anført i sin besvarelse til Forsikring & Pension, at:

"Det er baggrunden for, at lovforslaget kun fritager indbetalinger i henhold til kollektive overenskomster", se bilag 12 til lovforslag 200, side 3, 1. afsnit.

Det fremgår tydeligt af lovens forarbejder, at det har været lovgivers intention, at overgangsreglen har været tiltænkt et reelt anvendelsesområde.

Med loftet for indbetalinger på ratepension og ophørende livrenter blev der indført en overgangsregel, der skulle sikre overenskomstpartnere og borgere den fornødne mulighed for at tilpasse sig de nye regler.

Forsikring & Pension har i høringssvar af 28. april 2009, bilag 4 udtrykkeligt anerkendt, at overgangsreglen lever op til dette formål for så vidt angår obligatoriske indbetalinger til ratepensioner eller ophørende livrenter ifølge en kollektiv overenskomst. Forsikring & Pension argumenterer i høringssvaret for, at firmabaserede arbejdsmarkedspensioner bør sidestilles med overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner. Dette afviser Skatteministeren. Af ministerens begrundelse for, hvorfor det alene er overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner, der er underlagt reglen, fremgår følgende om de overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner:

"I forbindelse med indgåelse af en ny kollektiv overenskomst har parterne herefter mulighed for at aftale nye vilkår, der tager højde for, at der fremadrettet gælder et loft på 100.000 kr. for fradragsberettigede indbetalinger (spørgers fremhævning)".

Skatteministeren anfører endvidere i bilag 7 til lovforslag L 200, side 2, 3. sidste afsnit, at:

"Baggrunden for overgangsreglen i lovforslagets § 3, stk. 13 er, at den enkelte lønmodtager ikke efter aftale med sin arbejdsgiver kan nedsætte eller ændre pensionsindbetalinger, som er obligatoriske efter en kollektiv overenskomst, således at loftet ikke overskrides. Den enkelte lønmodtager har således en meget begrænset rådighed over de løn- og ansættelsesvilkår, som er en del af det kollektive overenskomstgrundlag, herunder pensionsvilkårene (spørgers fremhævning)".

Det har således stået klart under lovforslagets behandling,

  • At det ikke er i selve den kollektive overenskomst, at produktvalg er fastsat - eksempelvis om at obligatorisk pensionsbidrag skal indbetales til en livrente versus en ratepension.
  • At med de kollektive overenskomster menes også de bagvedliggende pensionsregulativer.

 Endelig skal spørger bemærke, at de indgår i et administrationsfællesskab sammen med andre pensionskasser. Det er en udbredt opfattelse i pensionsbranchen, at overgangsbestemmelsen også blev indsat henseende til, at overenskomstpartnerne skulle have den fornødne tid til at implementere ændringerne administrativt. Når pensionsregulativerne er tilpasset gældende lovgivning, skal der gennemføres systemmæssige understøttelser, som af ressource- og omkostningsmæssige årsager i videst muligt omfang gennemføres i fællesskab med de øvrige medlemmer i administrationsfællesskabet.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Ved lov nr. 412 af 29. maj 2009(L 200) blev der sat et loft på 100.000 kr. (grundbeløb 2010- niveau) i et indkomstår over indbetalinger til en persons rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed og ophørende livrenter. Indbetalinger over de 100.000 kr. skal således beskattes. Dette fremgår nu af Pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2.

Af L 412 § 3, stk. 12 fremgår, at

Stk. 12. Indbetalinger til pensionsordninger omfattet af den indtil ikrafttrædelsen af denne lov gældende affattelse af pensionsbeskatningslovens § 8 og § 11 A og til ophørende livrenter, der foretages af en arbejdsgiver, jf. pensionsbeskatningslovens § 19, medregnes uanset beløbsgrænsen i pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 36, ikke ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst for indkomståret 2010 og følgende indkomstår, i det omfang der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009. 1. pkt. gælder til og med det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker.

Der er således mulighed for, at arbejdsgiverens indbetalinger, der overstiger 100.000 kr. ikke skal medregnes ved arbejdstagerens opgørelse af den skattepligtige indkomst, såfremt:

  • Der er tale om en arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger omfattet af PBL § 8 og § 11 A eller til ophørende livrenter.
  • Der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009. Undtagelsen gælder indtil det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker.

SKATs begrundelse:

Spørgsmål:

Er spørgers pensionskasse omfattet af og kan anvende § 3, stk. 12 i lov nr. 412 af 29. maj 2009?

Som ovenfor beskrevet, vil arbejdsgiverens indbetalinger, der overstiger 100.000 kr. ikke skulle medregnes ved arbejdstagerens opgørelse af den skattepligtige indkomst, såfremt:

  • Der er tale om en arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger omfattet af PBL § 8 og § 11 A eller til ophørende livrenter.
  • Der er tale om obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 22. april 2009. Undtagelsen gælder indtil det indkomstår, hvor næste generelle overenskomstfornyelse sker.

Spørger har oplyst, at kunder (arbejdstagere) i pensionskassen indbetaler obligatoriske pensionsindbetalinger på baggrund af den indgåede standardoverenskomst om løn- og arbejdsvilkår på pengeinstitut- og realkreditområdet, der er gældende for overenskomstperioden 2008-2011.

Overenskomsten indeholder alene aftale om størrelsen af bidragene, samt aftale om, at spørgers pensionskasse er obligatorisk pensionsleverandør.

En bestyrelsesbeslutning i en tværgående pensionskasse om primært at udbyde ratepensioner kan ikke sidestilles med en aftale i en kollektiv overenskomst om obligatoriske bidrag til ratepension.

Produktudbuddet kan ændres ved en generalforsamling, så det er tilpasset de nye regler - og det kræver ikke en ændring af overenskomsten.

SKAT finder derfor ikke, at spørgers pensionskasse er omfattet af § 3, stk. 12 i lov nr. 412.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.