Dato for udgivelse
09 nov 2010 13:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 okt 2010 09:15
SKM-nummer
SKM2010.719.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-137481
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Leasing af biler, forholdsmæssig fastsættelse af registreringsafgiften, bevillingsspørgsmål, afvisning, intet bindende svar
Resumé
Der kunne i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke gives et bindende svar på spørgsmål om fastlæggelse af den afgiftsmæssige behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, herunder spørgsmål om godkendelse af leasingkoncept, da spørgsmålene vedrører bevillingsmæssige forhold, jf. registreringsafgiftslovens § 3 B.
Hjemmel
Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 21, stk. 3
Registreringsafgiftsloven § 3 b

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2010-2, afsnit A.A.3.2

Spørgsmål

 1. Kan det bekræftes, at selskab III, med udgangspunkt i det nedenfor beskrevne, anses som leasingselskab, således at registreringsselskabslovens § 3 b finder anvendelse?
 2. Såfremt det første spørgsmål svares bekræftende - vil denne vurdering påvirkes såfremt leasingtagerne alene omfatter nærtstående personer i det  selskab III, det vil sige ejerkredsen?
 3. Såfremt det første spørgsmål svares bekræftende - vil denne vurdering påvirkes såfremt leasingtagerne, udover nærtstående personer til selskab III, ligeledes kan omfatte personale i koncernselskaber?
 4. Såfremt det første spørgsmål svares bekræftende - vil denne vurdering påvirkes, såfremt leasingtagerne, udover nærtstående personer til selskab III, ligeledes omfatter personale i koncernselskaberne samt tredjemand i øvrigt?

Svar

 1. Der kan ikke gives bindende svar jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3.
 2. Bortfalder
 3. Bortfalder
 4. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Selskab XX driver virksomhed med salg af overfladebelægning og tilbehør til møbel- og køkkenindustrien, primært på det danske og norske marked. Aktiviteterne udøves via 80 % ejet datterselskab I, og sker fra domicilejendom, der er ejet af det 100 % ejet datterselskab II.

Spørger ejes 100 % af AA. De resterende 20 % af datterselskab I ejes af nærtstående til AA.

Selskab XX ejer desuden den samlede kapital i selskab III, der er registreret i Tyskland. Dette selskabs aktivitet består i udøvelse af tjenesteydelser i tilknytning til indkøb og salg af møbler, kontor- og køkkenindretninger, specielt i forbindelse med formidling af kunder og leverandører.

Aktiviteten i selskab III påtænkes udvidet således at selskabet optræder som leasinggiver i forbindelse med leasing af personbiler, herunder den med leasingaktiviteten forbundne driftsrisiko ved indkøb, finansiering, drift og salg af personbiler.

Spørgers ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Der er tale om en påtænkt disposition.

Baggrunden for den påtænkte disposition er at skabe klarhed over SKATs vurdering for hvad der skal til for at et selskab med udlejning af personbiler kan betragtes som et leasingselskab.

SKATs indstilling og begrundelse

Der kan i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, ikke gives et bindende svar på de stillede spørgsmål, jf. nærmere nedenfor.

Lovgrundlag

Følgende fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3:

§ 21. Stk. 3. Bindende svar gives ikke på spørgsmål om den skattemæssige virkning af toldlovgivningen. Bindende svar gives heller ikke på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Følgende fremgår af registreringsafgiftsloven § 3 B, stk. 1-3:

§ 3 bStk. 1. Told- og skatteforvaltningen kan efter ansøgning meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, betales efter stk. 2 og 3, når motorkøretøjet tilhører en virksomhed eller et fast driftssted, der er beliggende her i landet eller i udlandet, og når køretøjet i en tidsbegrænset periode i henhold til en skriftlig aftale leases til en fysisk eller juridisk person, der er bosiddende her i landet. Kontrakten skal indeholde nøjagtige oplysninger om den aftalte leasingperiode. Ansøgning skal indgives af enten leasingvirksomheden eller den person, som leaser køretøjet.

.......

Stk. 9. Der skal udfærdiges en skriftlig leasingkontrakt for leasingkøretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter stk. 2 og 3. Kontrakten skal omhandle køretøjet i den skikkelse, hvori det skal leases, og indeholde nærmere oplysninger til identifikation af køretøjet, navn og adresse på leasingvirksomheden og leasingtager samt leasingbeløbet. Kontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og købepligt, samt betingelserne herfor. Leasingkontrakten skal indeholde en præcis angivelse af leasingperioden. Samtlige brugere skal fremgå af leasingkontrakten. Kontrakten skal være bilagt specifikation af bilens beskaffenhed og udstyr.

Forarbejder

Med lov nr. 154 af 12. marts 2003 indførtes i registreringsafgiftslovens § 3 en særlig bestemmelse om udenlandske leasingvirksomheders mulighed for alene at betale forholdsmæssig registreringsafgift af leasingvirksomhedens biler indregistreret her i landet med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet som leasing biler. Af ordlyden til den oprindelige bestemmelse fremgår således, at den pågældende bil skal tilhøre leasingvirksomheden, og at køretøjet i en tidsbegrænset periode skal leases af en person der er bosiddende her i landet (mine understregninger).

Af forarbejderne til bestemmelsen fremgår blandt andet, jf. Folketingstidende 2003-2003, tillæg A s 2165-2166:

1) Det foreslås at de statslige told- og skattemyndigheder efter reglerne i § 3 b, stk. 1 og efter ansøgning, skal kunne meddele tilladelse til, at afgiften af registreringspligtige køretøjer der indregistreres af udenlandske leasingvirksomheder og hvor der er tale om tidsbegrænset leasing til personer eller virksomheder med fast bopæl eller driftssted i Danmark kan betale en afgift, der er proportional med leasingperiodens varighed.

......

Det er en betingelse for afgiftsberigtigelsen af et motorkøretøj efter denne regel, at der på ansøgningstidspunktet foreligger en tidsbegrænset leasingkontrakt mellem den udenlandske virksomhed eller driftssted eller den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet. .....

.....

Kravet om ansøgning skyldes, at der skal foreligge en dokumentation i form af en kontrakt af, at der rent faktisk er indgået en leasingaftale, og dokumentationen for leasingperiodens varighed der danner grundlag for afgiftsberegningen."

Ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 om ændring af registreringsafgiftslovens udvides reglerne til også at omfatte danske leasingvirksomheder. Med ændringslovens indsattes et nyt stk. 9, hvorefter leasingkontrakten skal indeholde oplysninger om, hvorvidt der er aftalt en køberet og/eller pligt. Af forarbejderne til ændringslovens fremgår blandt andet:

"Det er alene køretøjer, som er ejet af et leasingselskab, der er omfattet af muligheden for at betale forholdsmæssig afgift. Hvis told- og skatteforvaltningen vurderer at kontrakten er udformet på en sådan måde, at der ikke er tale om en leasingaftale men et kreditkøb, vil køretøjet ikke være omfattet af muligheden for at betale en forholdsmæssig afgift. Fortolkningen af kreditkøb følger af kreditaftaleloven."

Praksis

Af SKATs vejledning nr. E 185 af 6. januar 2010 om "Leasing af motorkøretøjer - registreringsafgift for en tidsbegrænset periode" fremgår blandt andet:

"Ordningen omfatter kun køretøjer, der ejes af leasingvirksomheder. Det vil sige virksomheder, der erhvervsmæssigt leaser køretøjer ud. Det er derfor leasingvirksomheden der skal søge om at betale den forholdsmæssige registreringsafgift. Ansøgningen skal vedlægges en skriftlig leasingkontrakt mellem leasingvirksomheden og den person eller virksomhed, der ønsker at lease motorkøretøjet.

.........

SKAT vurderer, om kontrakten kan anses for en leasingaftale eller eksempelvis en kreditkøbsaftale. Kun reelle leasingaftaler kan indgå i den særlige ordning om forholdsmæssig registreringsafgift."

Begrundelse

Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3, 2. pkt., at der ikke kan gives et bindende svar på spørgsmål om bevillinger eller dispensationer vedrørende påtænkte dispositioner.

Ad spørgsmål 1

Da det fremgår af registreringsafgiftslovens § 3 b, at

 • selskabet skal ansøge SKAT om fastlæggelse af den afgiftsmæssige behandling af registreringspligtige leasingkøretøjer, der registreres med henblik på tidsbegrænset anvendelse her i landet, og
 • det er SKAT, der på baggrund af ansøgningen, meddeler tilladelse til den afgiftsmæssige behandling efter registreringsafgiftslovens § 3 b,

må det lægges til grund, at registreringsafgiftslovens § 3 b falder ind under begrebet bevillinger i skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3. Der kan derfor ikke gives bindende svar på spørgsmål, der er omfattet af ansøgningsproceduren i henhold til registreringslovens § 3 b.

Det skal endvidere bemærkes, at det både af ordlyden af registreringsafgiftslovens § 3 b og af forarbejderne til bestemmelsen, samt SKATs praksis fremgår, at det er en betingelse for anvendelsen af bestemmelsen, at

 • køretøjet tilhører enten en dansk eller en udenlandsk leasingvirksomhed
 • køretøjet leases for en tidsbegrænset periode til en fysisk eller juridisk person der er bosiddende her i landet.

Bedømmelsen af hvem der er ejer af et køretøj beror på en konkret realitetsvurdering af samtlige foreliggende omstændigheder i sagen i forhold til de momenter der er karakteristiske for ejendomsretten til et aktiv ud fra den sædvanlige civilretlige bedømmelse.

Der skal i denne forbindelse navnlig lægges vægt på, hvem der faktisk og retligt kan råde over bilen som efter, det vil sige har sædvanlige ejerbeføjelser over køretøjet og hvem der har den økonomiske risiko og gevinstmulighed vedrørende bilen, herunder størrelsen af leasingydelsen for at stille bilen til rådighed og hvem der reelt har finansieret anskaffelsen af bilen.

Et spørgsmål om hvorvidt datterselskab III kan anses som et leasingselskab i overensstemmelse med registreringsafgiftslovens § 3 b vil således indgå i bedømmelsen af hvem der er ejer at bilen og dermed i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3 b.

Da vurderingen af om der foreligger et leasingselskab således indgår i SKATs behandling af selskabets ansøgning i henhold til registreringsafgiftslovens § 3, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 3 ikke gives et bindende svar på spørgsmålet.

SKAT skal i stedet henvise selskabet til, at indsende en ansøgning til SKAT om tilladelse til at lade biler indregistrere efter registreringsafgiftslovens § 3 b.

Ad spørgsmål 2 - 4

Under henvisningen til besvarelsen af spørgsmål 1, bortfalder spørgsmål 2 - 4.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.