Dato for udgivelse
21 Oct 2010 13:54
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 Oct 2010 11:37
SKM-nummer
SKM2010.670.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
13. afdeling, B-1103-10
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Maskeret, udlodning, ugyldig
Resumé

SKAT havde forhøjet As indkomst for indkomståret 2001 med 400.000,- kr.

Efterfølgende afsagde Landsskatteretten kendelse om, at forhøjelsen var rigtig, dog at den skulle have været henført til indkomståret 2002 og ikke 2001.

Herefter forhøjede SKAT indkomsten med 400.000,- kr. for indkomståret 2002.

Med henvisning til SKM2009.766.ØLR fandt byretten, at forhøjelsen at As indkomst for 2002 var en direkte følge af Landsskatterettens nedsættelse for 2001.

Da SKAT havde varslet forhøjelsen for 2002 inden seks måneder efter Landsskatterettens kendelse vedrørende nedsættelse for 2001, var forhøjelsen gyldig i medfør af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 2), jf. § 27, stk. 2.

Byretten frifandt derfor Skatteministeriet.

Landsretten stadfæstede frifindelsen.

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2 A.A.8.2.3.4
Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2 A.A.8.2.3.11

Parter

A
(advokat Torben Bagge v/advokatfuldmægtig Maria Hygum)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af landsdommerne

Elisabeth Mejnertz, Lisbeth Parbo og Søren Rune Schrøder (kst.)

Påstande

For landsretten har appellanten, A, gentaget sin påstand for byretten.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået dommen stadfæstet.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da SKAT den 29. marts 2005 varslede en forhøjelse af As skatteansættelse for 2001 blandt andet som følge af maskeret udlodning, var den ordinære frist for at varsle ændring af hendes skatteansættelse for 2002 endnu ikke udløbet, jf. nu skatteforvaltningslovens § 26.

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, kan en ansættelse foretages eller ændres uanset fristerne for ordinær ansættelse i § 26, hvis ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse vedrørende den skattepligtige for et andet indkomstår. Bestemmelsen svarer til den tidligere skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 3, med den formulering, den fik ved en lovændring i 2003, og må forstås i overensstemmelse med denne bestemmelse og dens forarbejder. Efter indholdet af disse forarbejder, herunder bemærkningerne til lovforslag L 175 af 12. marts 2003 og skatteministerens svar på spørgsmål i forbindelse med lovforslagets behandling, tiltræder landsretten, at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, må forstås således, at den omfatter en situation som den foreliggende. Skatteforvaltningens varsling i december 2007 af en forhøjelse af As skatteansættelse for 2002 er således en direkte følge af, at Landsskatteretten i sin kendelse af 14. december 2007 har fastslået, at A har oppebåret 400.000 kr. i maskeret udlodning, men at beløbet vedrører indkomstopgørelsen for 2002 og ikke - som varslet af SKAT i marts 2005 inden udløbet af fristen for ordinær ansættelse - indkomstopgørelsen for 2001.

Herefter, og da 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, må regnes fra Landsskatterettens kendelse, tiltræder landsretten, at Skatteministeriet er frifundet.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 25.000 kr. Beløbet er til dækning af udgifter til advokatbistand inkl. moms. Landsretten har lagt vægt på sagens udfald, dens økonomiske betydning og omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

A skal betale sagens omkostninger for landsretten til Skatteministenet med 25.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.