Dato for udgivelse
12 Oct 2010 14:07
SKM-nummer
SKM2010.641.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-00803
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Modregning og transport
Emneord
Inddrivelse, modregning, restskat, sambeskatning
Resumé
SKAT havde foretaget modregning i selskabets overskydende skat for restskat for et sambeskattet, men selvstændigt, selskab. Landsskatteretten fandt, at SKAT ikke havde været berettiget hertil, idet betingelserne om konneksitet, gensidighed og afviklingsmodenhed ikke var opfyldt.
Reference(r)
-
Henvisning
-

Klagen vedrører modregning i overskydende skat for restskat.

Landsskatterettens afgørelse

SKATs afgørelse ændres.

Sagens oplysninger

H1 Holding ApS' (herefter benævnt selskabet) regnskabsperiode omfatter perioden fra 1. januar til 31. december.

Selskabet ejede indtil den 23. september 2005 47,6 % af aktiekapitalen i G1 A/S. Den øvrige del af aktiekapitalen i G1 A/S var ejet af G2 Holding ApS, G3 Holding ApS og andre med henholdsvis 23,8 %, 23,8 % og 4,8 %.

Pr. 23. september 2005 udtrådte G2 Holding ApS og G3 Holding ApS efter eget ønske af ejerkredsen i G1 A/S i forbindelse med en kapitalnedsættelse.

Selskabet ejede pr. 23. september 2005 herefter 95,2 % af aktiekapitalen i G1 A/S og indgik som følge heraf i en tvungen sambeskatning med G1 A/S fra dette tidspunkt med selskabet som administrationsselskab.

G1 A/S' regnskabsperiode omfatter perioden fra 1. juli til 30. juni. I skattemæssig henseende omfattede indkomståret 2005 perioden fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005, mens indkomståret 2006 omfattede perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006.

Selskabet betalte for indkomståret 2007, dvs. perioden fra 1. januar til 31. december 2007, 8.922.005 kr. i indkomstskat af den opgjorte selvangivne indkomst.

SKAT ændrede ved afgørelse af 30. september 2009 G1 A/S' skattepligtige indkomst for indkomstårene 2005 (1. juli 2004 til 30. juni 2005), 2006 før sambeskatning (1. juli 2005 til 22. september 2005), 2006 efter sambeskatning (23. september 2005 til 31. december 2006) og 2007 (1. januar til 31. december 2007), således at den skattepligtige indkomst blev ansat til henholdsvis 30.085.063 kr., 7.448.485 kr., -140.079 kr. og 3.368.709 kr.

Som følge af ændringen af G1 A/S' skattepligtige indkomst skulle G1 A/S i henhold til årsopgørelser nr. 2 for indkomstårene 2005 og 2006 udskrevet den 15. oktober 2009 betale en restskat på henholdsvis 10.778.722 kr. og 2.512.322 kr. Restskatterne forfaldt til betaling den 1. november 2009 med sidste rettidige betalingsdag den 20. november 2009.

Ligeledes ved afgørelse af 30. september 2009 ændrede SKAT selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2006 og 2007, således at den skattepligtige sambeskatningsindkomst blev ansat til henholdsvis -1.067.829 kr. og 10.985.085 kr.

Som følge af ændringen af selskabets skattepligtige indkomst skulle selskabet i henhold til årsopgørelser nr. 2 for indkomstårene 2006 og 2007 udskrevet henholdsvis den 15. og 29. oktober 2009 have udbetalt en overskydende skat på henholdsvis 10.270.021 kr. og 54.156 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har den 13. november 2009 udsendt følgende modregningsmeddelelse til G1 A/S:

"Modregningsmeddelelse

Selskabet har modtaget meddelelser om, at SKAT har ændret selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2005, 2006 og 2007.

Ændringerne medfører følgende:

2005 restskat til indbetaling

10.778.722 kr.

2006 (indtil 22.9.05) restskat til indbetaling

2.512.322 kr.

Restskat til indbetaling, forfald, 1.11.09

13.291.044 kr.

2006 (23.9.05-31.12.06) overskydende skat

10.270.021 kr.

2007 overskydende skat

54.156 kr.

Overskydende skat til modregning

10.324.177 kr.

Til indbetaling senest 20.11.09

2.966.867 kr.

Girokort på beløbet vedlægges. Indbetaling kan foretages via netbank.

Modregningen kan påklages til Landsskatteretten. Klagen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af modregningsmeddelelsen."

SKAT udsendte den 5. november 2009 en modregningsmeddelelse til selskabet, hvori SKAT foretog modregning i selskabets overskydende skat på 54.156 kr. for indkomståret 2007 for en restance vedrørende "Selskabsskat a.c./Opgørelse nr 1/indk.år 2007" på 54.156 kr. Modregningsmeddelelsen var vedlagt en klagevejledning.

Ved oversendelsen af klagen til Landsskatteretten har SKAT supplerende anført, at det er SKATs primære påstand, at klagen skal afvises, og at det er SKATs subsidiære påstand, at den gennemførte modregning anerkendes som tvungen konneks modregning.

For så vidt angår den primære påstand har SKAT anført, at selskabet ikke er part i sagen, bortset fra at nye årsopgørelser over sambeskatningsindkomsten for indkomstårene 2006 efter sambeskatning og 2007, der var foranlediget af ændringer af den skattepligtige indkomst for datterselskabet G1 A/S, blev sendt til selskabet som administrationsselskab i sambeskatningen. Dette ændrer dog ikke på hæftelsesforholdet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4, 10. pkt.

SKAT har ikke foretaget revision af regnskaberne for selskabet og har som følge heraf heller ikke sendt meddelelser til selskabet om ændringer af dette selskabs skattepligtige indkomst. Selskabet har derfor ikke noget tilgodehavende hos SKAT og kan ikke have haft nogen begrundet forventning herom.

Da selskabet således ikke har noget grundlag for en klage, skal klagen afvises.

Med hensyn til den subsidiære påstand har SKAT anført, at SKATs krav mod G1 A/S om efterbetaling af selskabsskat og G1 A/S' krav mod SKAT om tilbagebetaling af selskabsskat er udsprunget af samme retsforhold.

Der er herved henvist til SKATs afgørelse af 30. september 2009, hvoraf fremgår, at ændringerne i høj grad skyldes periodeforskydninger. Således er salg af ejerlejligheder ikke anset for omfattet af begrebet igangværende arbejder, hvilket medførte, at indkomsten for indkomståret 2005 vedrørende dette forhold blev forhøjet med 24.988.835 kr. Der skete en tilsvarende nedsættelse i indkomståret 2006 før sambeskatning.

For indkomståret 2006 før sambeskatning blev indkomsten hævet med 32.341.792 kr. som følge af, at salg af lejligheder blev anset for realiseret pr. 22. september 2009. Der skete en tilsvarende nedsættelse af indkomsten for indkomståret 2006 efter sambeskatning.

De øvrige ændringer af de selvangivne indkomster var af mindre størrelsesorden, rent beløbsmæssigt, men medførte dog, at SKAT efter den gennemførte modregning stadig havde et krav mod G1 A/S på 2.966.867 kr. pr. 13. november 2009.

Den gennemførte modregning skal derfor anerkendes som tvungen konneks modregning.

Det forhold, at G1 A/S midt i den periode, der er omfattet af den gennemførte revision, overgik til sambeskatning, kan ikke ændre på muligheden for at gennemføre tvungen konneks modregning. Forholdet kan således ikke medføre, at selskabet får en fordring på SKAT.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at modregningen i den overskydende skat for indkomstårene 2006 og 2007 på henholdsvis 10.270.021 kr. og 54.156 kr. ophæves, således at beløbene udbetales til selskabet.

Den skete modregning er ikke i overensstemmelse med de gældende modregningsregler og skal som følge heraf ophæves.

Adgangen til modregning er i vid udstrækning baseret på ulovreguleret grundlag, hvorfor de almindelige betingelser for den tvungne modregning skal være opfyldt, med mindre der er lovgrundlag for at fravige disse. Dette er ikke tilfældet i denne sag.

Betingelsen om gensidighed mellem fordringerne er ikke opfyldt, idet hovedfordringen, dvs. selskabets krav mod SKAT på udbetaling af overskydende skat, vedrører selskabet, mens modfordringen, dvs. SKATs krav mod G1 A/S på betaling af restskat, vedrører G1 A/S.

Der er endvidere ikke konneksitet mellem de modstående fordringer, hvormed der ikke kan foretages modregning, selvom betingelsen om gensidighed ikke er opfyldt.

Fordringerne udspringer således ikke af samme retsforhold.

SKATs krav på betaling af restskat relaterer sig til en periode, der ligger forud for den periode, hvor selskabets krav på udbetaling af overskydende skat er opstået. Fordringerne er således opstået på baggrund af forhold, der tidsmæssigt ikke har sammenhæng.

Selskabets krav på udbetaling af overskydende skat skyldes en nedsættelse af selskabets skattepligtige indkomst for 2006. Det anerkendes, at nedsættelsen er en konsekvens af, at SKAT korrigerede den skattemæssige ansættelse af G1 A/S' indkomst for årene 2005 og 2006 før sambeskatning. Det bestrides imidlertid, at dette forhold berettiger til, at der kan foretages en modregning med SKATs krav på betaling af restskat af G1 A/S. Forholdet bevirker således hverken, at der er gensidighed mellem fordringerne, at der er konneksitet mellem fordringerne, eller at der kan skabes identitet mellem selskaberne.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har selskabets repræsentant supplerende anført, at betingelsen om afviklingsmodenhed heller ikke er opfyldt, idet SKATs krav på betaling af restskat først forfaldt til betaling den 20. november 2009, dvs. efter den foretagne modregning. Der er herved henvist til Inddrivelsesvejledningen for 2010-1, afsnit K.5.2.1.2. Det har endvidere den betydning, at SKAT ikke er berettiget til at foretage modregning, selvom der måtte være tale om konnekse krav.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af selskabets årsopgørelser nr. 2 for indkomstårene 2006 og 2007, at selskabet skulle have udbetalt en overskydende skat på henholdsvis 10.270.021 kr. og 54.156 kr.

Selskabet har således et tilgodehavende hos SKAT. Selskabet er derfor part i en afgørelse om modregning, hvorved dette tilgodehavende anvendes til hel eller delvis dækning af gæld til SKAT.

Der er derfor ikke grundlag for at afvise selskabets klage til Landsskatteretten.

Det antages, at tilgodehavender hos det offentlige kan have en sådan karakter, at modregning heri er udelukket, jf. således Inddrivelsesvejledningen for 2010-1, afsnit K.6. Tilgodehavender i form af overskydende skat har ikke en sådan karakter.

Modregning kan kun gennemføres, hvis visse betingelser er opfyldt.

Det er en betingelse, at der foreligger gensidighed mellem de to fordringer, dvs. at fordringerne består mellem de samme personer eller myndigheder.

Selskabets krav på overskydende skat er et krav mod staten. SKATs krav på betaling af restskat er et krav mod G1 A/S. Der foreligger således ikke gensidighed mellem de to fordringer.

Dette ændres ikke af, at selskabets krav på overskydende skat opstod som en konsekvens af ændringen af G1 A/S' skatteansættelse, og at kravet på overskydende skat tilkommer selskabet som følge af den indtrådte sambeskatning.

Betingelsen om gensidighed er derfor ikke opfyldt.

Det er muligt at foretage modregning, selvom betingelsen om gensidighed ikke er opfyldt, såfremt der foreligger konneksitet mellem fordringerne.

Der foreligger ikke konneksitet mellem fordringerne i denne sag, idet disse ikke udspringer af samme retsforhold.

Det forhold, at selskabets krav på overskydende skat opstod som en konsekvens af ændringen af G1 A/S' skatteansættelse, medfører ikke, at fordringerne kan anses for at udspringe af samme retsforhold. Der er endvidere ikke tale om fordringer, der vedrører samme periode, idet selskabets krav på overskydende skat vedrører perioderne fra 1. januar til 31. december 2006 og fra 1. januar til 31. december 2007, mens SKATs krav på betaling af restskat vedrører perioderne fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005 og fra 1. juli til 31. december 2005.

Det er endvidere en betingelse, at fordringerne er afviklingsmodne. Modfordringen skal således være forfalden til betaling, og frigørelsestiden, dvs. det tidspunkt, hvor debitor kan frigøre sig for sin gæld, skal være indtrådt for hovedfordringen.

Med fordringens forfaldstidspunkt sigtes der til den eventuelle sidste rettidige betalingsdag, idet betaling ikke kan kræves før da, jf. Inddrivelsesvejledningen for 2010-1, afsnit K.5.2.1.2, og UfR 1963, 126 HD.

SKATs krav på betaling af restskat for indkomstårene 2005 og 2006 forfaldt til betaling den 1. november 2009 med sidste rettidige betalingsdag den 20. november 2009. SKATs krav var således ikke forfaldent, da SKAT foretog modregning den 13. november 2009.

Betingelsen om, at fordringerne skal være afviklingsmodne, er derfor ikke opfyldt. SKAT var derfor ikke berettiget til at foretage modregning den 13. november 2009.

Betingelserne for at foretage modregning til delvis dækning af SKATs krav på betaling af restskat var således ikke opfyldt.

Modregningen ophæves derfor.