Dato for udgivelse
07 Oct 2010 09:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
06 Sep 2010 13:36
SKM-nummer
SKM2010.633.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
14. afdeling, B-3398-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Præst, folkeregister, udlejning, lejlighed, trailer
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt sagsøgeren var skattepligtig af salg af sin ejendom, eller om salget var undtaget skattepligt i medfør af ejendomsavancebeskatningslovens § 8. Sagsøgeren boede i ...2 sammen med sin ægtefælle, indtil han for en periode på ca. 1½ måned flyttede ind i en ejendom i ...1, som han havde udlejet i mange år, for derefter at flytte tilbage til ...2. Forud for indflytningen i ejendommen i ...1 havde han henvendt sig til skattemyndighederne for at forhøre sig om den skattemæssige behandling af ejendommen.

Landsretten tiltrådte af de af byretten anførte grunde, at det ikke var godtgjort, at ejendommen reelt havde tjent som bolig for sagsøgeren.

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 E.J.1.6.1

Parter

A
(advokat Leo Jantzen v/advokat Henriette V. Jensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Birgitte Kjærulff Vognsen v/advokatfuldmægtig William Lindsay-Poulsen)

Afsagt af landsretsdommerne

Ole Dybdahl, M. Lerche og Henrik Riis Andreasen (kst)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 18. november 2009 (BS 45C-5246/2008) er anket af A med påstand om, at appellantens kapitalindkomst for indkomståret 2003 nedsættes med 397.979 kr.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet forklaring af appellanten, A, der supplerende har forklaret blandt andet, at han i sommeren 2002 blev færdiguddannet præst fra ...3 Universitet. I begyndelsen søgte han præsteembede i ...3. Han søgte ikke på det tidspunkt embede i ...2. Da han i november 2002 flyttede til ...1, var han ikke på forhånd klar over, at jobsituationen for ældre præster i ...3-området var vanskelig. Der var på det tidspunkt omkring 300 ledige præster i Danmark. Det var hensigtsmæssigt at bo tæt ved ...3, når han skulle til samtaler med menighedsrådsmedlemmer m.v. Efter 1½ måneds jobsøgning fra ...1 måtte han opgive at få arbejde som præst i ...3-området. I 2003, da han var flyttet fra ...3, søgte han også præsteembeder i yderområderne i Danmark. Han blev med virkning fra 1. maj 2003 ansat som præst ...4 Norden og flyttede dertil 1. juli 2003. Han havde alt sit indbo med til ...4 Norden. Han var, mens han arbejdede ...4 Norden, tit i Danmark og boede hos sin hustru BA, som var blevet boende i sit hus på ...2. Han boede ...4 Norden i 7 år, idet han den 1. juli 2010 flyttede tilbage til sin hustru i ...2.

Huset på ...1, der var en enfamilievilla bestående af en stor og en lille lejlighed, købte han i december 1998 ved et mageskifte. Han ville bo på ...1, når han blev færdig som præst. Mens han læste teologi på ...3 Universitet, boede han sammen med sin hustru i huset i ...2. Lejligheden på ...1, som han flyttede ind i, var på 43 m². Den anden lejlighed var udlejet til et norsk par, som det ikke har været muligt at få til at afgive forklaring i nærværende skattesag. Formentlig inden flytningen til ...1 gjorde han lejligheden i stand. Han flyttede alle sine møbler, dvs. sovesofa, borde, stole og computer til ...1. Han tegnede ikke en indboforsikring, idet hans indbo ikke var særlig værdifuldt. Han havde ikke særlig mange møbler, og huset i ...2 var næsten udelukkende møbleret med hustruens møbler. Hans hustru hjalp ham med at flytte møblerne i november og december 2002 til og fra ...1. Han kunne have alt sit indbo på en stor lejet flyttetrailer. Han har ikke oprindeligt betalt ejendomsværdiskat for den periode, hvor han i november/december 2002 boede på ...1, men han har senere betalt. Aftalen om udlejning af lejligheden til NO blev indgået få dage før, hun flyttede ind den 13. december 2002. Det var vistnok hende, der havde indrykket en annonce om, at hun søgte en lejlighed i ...3 til omgående indflytning. Der blev lavet en lejekontrakt mellem ham og NO, men han har ikke kunnet finde den. Han kender ikke noget til LM, som ifølge folkeregisterattesten skulle have boet på ...1 i perioden 7. april til 1. november 2002. Han har derimod lejet den lille lejlighed ud til TN, der fraflyttede den 1 oktober 2002.

Han solgte ejendommen på ...1 af økonomiske grunde. Det var vistnok SK, som i januar 2003 rettede henvendelse til ham i ...2, hvorefter de blev enige om, at SK gennem sit selskab skulle købe ejendommen af ham. Overtagelsesdagen 1. januar 2003 blev valgt af praktiske grunde. Der var ikke ejendomsmægler involveret. SK overtog ejendommen med lejerne. I 2004 købte han ejendommen tilbage, da han på det tidspunkt havde fået forbedret sin økonomi, idet han havde sin lønindtægt som præst ...4 Norden. Ejendommen var da lidt dyrere end da han solgte den pr. 1. januar 2003. På grund af låneomlægning var de reelle udgifter ved at have ejendommen efter tilbagekøbet i 2004 mindre end før salget pr. 1. januar 2003. I dag ejer han ikke længere ejendommen, idet han ikke havde råd til at beholde den. Det var SK, der på ny tilbagekøbte ejendommen. Han har tabt 320.000 kr. på, at han i 2004 generhvervede ejendommen.

Fra 1998 til 2002 arbejdede han nogle timer om ugen som provisionslønnet telefonsælger for Jyllandsposten. Der er vistnok ikke udarbejdet en ansættelseskontrakt. Han havde nok et par hundrede telefonopringninger ugentligt for Jyllandsposten, men disse opkald blev opkrævet direkte hos Jyllandsposten. Telefonregningen for januar kvartal 2003 omfatter således ikke opkald for Jyllandsposten.

Procedure

Parterne har gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de af byretten anførte grunde tiltræder landsretten, at A ikke har godtgjort, at ejendommen ...1, reelt har tjent som bolig for ham i perioden fra den 1. november 2002 til den 13. december 2002, jf. ejendomsavancebeskatningslovens 8. stk. 1.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal A i sagsomkostninger for landsretten betale 27.500 kr. til Skatteministeriet til dækning af salær til advokat.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t 

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 27.500 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Sagsomkostningerne skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.