Dato for udgivelse
27 Sep 2010 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Sep 2010 13:49
SKM-nummer
SKM2010.593.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-021071
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Skat, fri bil, elbil, erhvervsmæssig befordring, selskabs aktivitet med vedvarende energi, hovedaktionær.
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at medarbejdere ansat i Selskabet A ApS kan benytte en elbil af mærket "Tesla Roadster" til private formål uden beskatning af fri bil. Selskabets virksomhed vedrører udvikling og drift af vindmøller mv. Skatterådet kan heller ikke bekræfte, at fri bil-beskatning kan undgås, hvis elbilen er tildækket med reklamer fra forskellige virksomheder mv., der som formål har fremme af ren energi. Anskaffes bilen af Selskabets personlige hovedanpartshaver, B, kan han ikke skattefrit modtage godtgørelse på max. 200.000 kr. til dækning af bilens udgifter. Skatterådet afviser at besvare et spørgsmål om, hvorvidt fri bil-beskatning kan undgås, hvis elbilen anvendes til kørsel, der har til formål at promovere typen af elbil, da der er usikkerhed omkring omfang mv. af den omhandlede kørsel.

Hjemmel
Lov nr. 149 af 10/4 1922 (statsskatteloven), lovbekendtgørelse nr. 176 af 11/3 2009 (ligningsloven), lovbekendtgørelse nr. 907 af 28/8 2006 (skatteforvaltningsloven)
Reference(r)

Statsskatteloven § 4
Ligningsloven § 16, stk. 4
Ligningsloven § 16 A, stk. 6
Ligningsloven § 9 B, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 25, stk. 1.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 A.B.1.9.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-2 A.B.1.7.2.1.

Spørgsmål

 1. Kan elbilen benyttes af Selskabets medarbejdere uden beskatning af fri bil, selvom bilen benyttes til private formål, under de forudsætninger, der er beskrevet under de faktiske forhold?
 2. Hvis spørgsmål 1 helt eller delvist besvares med et "nej", må bilen uden beskatning af fri bil benyttes til strøgkørsel og lignende, hvis formålet er promovering af denne type elbiler, f.eks. ved byfester, open by night, lørdagsarrangementer i centrum af større byer osv.?
 3. Hvis spørgsmål 1 besvares helt eller delvist med et "nej", må bilen uden beskatning benyttes, hvis den er tildækket med reklamer fra forskellige virksomheder og organisationer, der som formål har fremme af ren energi, og elbilen derfor fremstår som kampagnebiler?
 4. Såfremt der svares nej til spørgsmål 1-3 overvejes det, at bilen skal ejes af B. I givet fald ønskes svar på, om reklameindtægter på maksimalt 200.000 kr. pr. år til delvis dækning af bilens udgifter, herunder afskrivninger, kan modtages skattefrit?

Svar

 1. Nej.
 2. Se begrundelsen.
 3. Nej.
 4. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund

Beskrivelse af selskabet

Selskabet A ApS' (efterfølgende benævnt "Selskabet") aktiviteter består i udvikling og drift af vindmøller og i forlængelse af dette, at fremme brugen af vedvarende energi, herunder vindkraft.

Selskabet er en væsentlig aktør på det danske marked for udvikling af nye vindmølleparker på land. I markedsføringsøjemed er det væsentligt at være oprigtig og troværdig med bæredygtige miljømæssige løsninger. På produktionssiden giver det sig selv med 100 % produktion af vedvarende energi fra vindmøller. På forbrugssiden derimod, er det lidt vanskeligt at skabe en tilsvarende bæredygtig og miljørigtig profil.

I den sammenhæng har Selskabet anskaffet en elbil af mærket Tesla Roadster. Bilen er anskaffet med det hovedformål at udbrede kendskabet til elbiler og dermed bidrage til at fremstå som en rollemodel i et forsøg på at fremstå med en miljørigtig helhedsløsning.

B er ejer af og direktør i Selskabet. B og Selskabet har samme adresse.

Beskrivelse af elbilen

Elbilen, der kun kan indregistreres på hvide plader, er en sportsmodel med plads til to personer. Tesla Roadster-modellen skal vise, at elbiler ikke behøver at være "små" og "kedelige". Anskaffelsessummen for elbilen udgør ca. 800.000 kr. inkl. told og moms, idet den importeres fra USA.

Elbilen er ifølge "EC Type-Approval Certificate for a vehichle" godkendt som et køretøj i hht. EU-direktiv 2007/46/EC efter at have gennemgået en række tests.

Elbilens motor er en 3-fase AC induktions, asynkron-motor. Det maksimale "output" udgør 40 kilowatt. Dette svarer til ca. 248 hestekræfter. Accelerationstiden fra 0-100 km/t er på 3,9 sekunder. Maksimumfarten udgør 201 km/t.

Elbilens batterier består af 6.831 såkaldte lithium-ion-batterier og har en kapicitet, der svarer til 147 ampere pr. time i to timer. Bilens rækkevidde udgør ca. fra 300-360 km på en fuld opladning alt efter kørslens hastighed mv. Batteriet har en levetid på ca. 7 år.

Formål

Formålet med anskaffelsen af elbilen kan nærmere uddybes således:

1. Fremme anvendelsen af eldrevne biler som alternativ til benzin- og dieseldrevne biler

Selskabet ønsker at fremstå som rollemodel og vil via markedsføring i forskellige medier, medvirke til udbredelse af kendskab til eldrevne biler, herunder præsentere offentligheden for elbilens muligheder. Elbilen vil blive tildækket med reklamer fra forskellige virksomheder og organisationer, der som formål har at fremme ren energi.

Elbilen med påført reklameeksempel er vedlagt anmodningen som bilag. Heraf fremgår, at elbilen er forsynet med reklameteksten "Driving on wind" og Selskabets navn og logo. Endvidere er der et billede af en vindmølle.

Der vil desuden blive afholdt forskellige arrangementer af Selskabet, hvor bilen vil indgå som et attraktivt element. Derudover skal bilen deltage i konferencer om vedvarende energi, herunder kan specielt nævnes den store internationale klimakonference i København i efteråret 2009, hvor Selskabet var repræsenteret med elbilen. Elbilen forventes også at deltage i diverse billøb.

2. Forskningsprojekt

Det er planen med elbilen, at denne skal udlejes til arrangementer samt generelt indgå i forskellige tests og forsøg, hvilket betyder, at en del mennesker vil skulle køre i den. Bilen må stadigvæk betragtes som eksperimenterende og innovativ, hvilket også har betydet, at der er en del udviklingsproblemer. Der må således forventes en del problemer, der klart begrænser mulighederne for stabil kørsel. Der skal således ved brug, i modsætning til almindelige personbiler, være et nødberedskab klar, hvis elbilen pludselig ikke kan køre længere. I løbet af de kommende to år forventes stabiliteten at nå op på højde med almindelig personbiler.

Med udbygning med vindmøller de kommende år i Danmark, vil der blive et stort behov for at indarbejde teknologi på forbrugssiden, således der på forbrugssiden forøges ved stor elproduktion fra vindmøller og tilsvarende mindskes ved mindre produktion fra vindmøller.

Ved elbiler vil der endvidere være den mulighed, at der ved meget lille produktion fra vindmøller vil være mulighed for at aflade elbiler og dermed føre strøm tilbage til elnettet. Logisk, men nogle skal som rollemodeller vise, at det kan lade sig gøre i praksis.

Forskningen og udviklingen forventes at gå ud på bedre udnyttelse af den producerede el, idet der i perioder er overskudsproduktion, mens der i andre perioder er mangel på el. Projektet skal gøre det muligt at udnytte overskudsproduktion til at sælge billig el til bl.a. elbiler, dvs. der skal indføres et system, der automatisk giver besked til ejere af elbiler om, at de kan oplade bilerne til en lav pris, når der er overskudsproduktion.

3. Egen ladestation

Selskabet vil etablere egen ladestation på Selskabets adresse. I forbindelse med ladestationen forventes der igangsat en del forsøg og test omkring lagring af strøm og tilbagesalg af strøm til nettet. Bilen vil derfor, som hovedregel, være at finde på denne adresse, når den ikke benyttes.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Med baggrund i ovenstående argumentation og forklaringer ønskes svar på, om bilen kan benyttes uden beskatning af personalet hos Selskabet, herunder B, der ad hoc benytter bilen. Besvarelsen skal alene være gældende i en tidsbegrænset periode på 2 år fra bilens indregistrering, idet det vurderes, at bilerne efter dette tidsrum vil miste en væsentlig del af reklameværdien grundet den teknologiske udvikling, og med det verdensomspændende fokus på miljøforhold, forventes der at ske en forsat udbredelse og videreudvikling af eldrevne biler.

Det bemærkes, at Selskabets anskaffelse af elbilen ikke er omfattet bekendtgørelsen om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Selskabet ønsker oplyst, om elbilen kan benyttes til private formål af Selskabets medarbejdere, herunder ejeren under ovenstående forudsætninger uden beskatning af fri bil.

Henvisning til lovregler mv.

Ligningslovens § 16, stk. 4 er formuleret således (uddrag):

"Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr.[...]. Kørsel mellem hjem og virksomheden højst 1 dag om ugen eller i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder anses ved anvendelsen af reglerne i 9. pkt. ikke for privat kørsel for skattepligtige, der som led i kundeopsøgende arbejde fra hjemmet i øvrigt udelukkende kører erhvervsmæssigt.[...]."

Det følger af ligningslovens § 16 A, stk. 6, at en hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4, der modtager udbytte i form af, at der stilles en bil til rådighed, skal medregne værdien af godet opgjort efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 2, stk. 1, nr. 13, at et eldrevet motorkøretøj er fritaget for registreringsafgift, hvis køretøjet er anmeldt til registrering inden udgangen af 2012.

Finansloven for 2010 indeholder i § 29.24.08 en forsøgsordning med elbiler. § 29 omfatter Klima- og Energiministeriets område.

I forbindelse med et ændringsforslag blev følgende tekstanmærkning nr. 108 indsat i relation til førnævnte forsøgsordning:

"Nr. 108. ad 29.24.08. En person, der får stillet en elbil til rådighed til privat benyttelse i en forsøgsperiode på maksimalt seks måneder, er ikke skattepligtig af privat rådighed over den pågældende elbil efter statsskattelovens og ligningslovens bestemmelser herom, såfremt elbilen er stillet til rådighed som led i forsøgsordning for elbiler, jf. bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler.

Stk. 2. Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskud bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker fra tidspunktet for Energistyrelsens afgørelse herom, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Skattefritagelsen bortfalder fra tidspunktet for forsøgsperiodens start, hvis tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til stk. 2, og elbilen er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform."

Henvisning til lovforarbejder mv.

Følgende fremgik af anmærkninger til tekstanmærkning nr. 108 til § 29.24.08:

"Tekstanmærkningen er ny. Der er tale om en undtagelse til bestemmelserne om beskatning af fri bil i ligningslovens § 16 om skattepligt af goder, der stilles til privat rådighed af arbejdsgiveren m.v. og statsskattelovens § 4 om, at alle indtægter er skattepligtige uanset fremtrædelsesform.

Efter bekendtgørelse nr. 1142 af 28. november 2008 om statstilskud til forsøgsordning for elbiler, gives støtten med henblik på afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler i praksis. I en række af de projekter, som der er ydet støtte til, vil flådeejerne stille elbiler til rådighed for enten deres ansatte eller for private familier med henblik på at opsamle erfaringer om privat benyttelse af elbiler.

Tekstanmærkningen skal sikre, at disse personer ikke bliver skattepligtige af privat anvendelse af elbiler, der er stillet til rådighed som led i forsøgsordningen.

Skattefritagelsen ophører, såfremt tilskuddet bortfalder helt eller delvist i henhold til bekendtgørelsens § 10. Det sker, hvis tilskudsmodtageren har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning i forbindelse med afgørelsen om tilsagn og udbetaling af tilskud eller under projektforløbet. Ligesom det sker, hvis vilkår for tilsagn ikke opfyldes, eller projektet ikke afsluttes inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilsagn. Skattefritagelsen ophører fra det tidspunkt, som Energistyrelsen har truffet afgørelse i medfør af bekendtgørelsens § 10. Hvis elbilen derimod er stillet til rådighed som led i et ansættelsesforhold for en ansat direktør eller anden medarbejder med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, bortfalder skattefritagelsen allerede fra det tidspunkt, hvor forsøget starter, med henblik på at undgå utilsigtet begunstigelse.

Hjemlen er oprettet som en tekstanmærkning, da der er tale om en skattefritagelse af begrænset varighed, som knytter sig til en midlertidig forsøgsordning, hvor bevillingen løber frem til 2012. Skattefritagelsen vil for det enkelte projekt højst være gældende i perioden, hvor projektet skal løbe i henhold til tilskudsvilkårene."

Følgende fremgår af tekstanmærkning nr. 104 til finanslovens § 29.24.08 ("Forsøgsordning for elbiler"):

"[...] Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse, hvilke barrierer, der i praksis er for udbredelse af elbiler, og i hvilke anvendelser elbiler har særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser.

Pilot- og demonstrationsforsøgene forventes gennemført af flådeejere, hvor flåden overvejende består af mindre køretøjer, køretøjer der ikke anvendes til store afstande, og køretøjer, som har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning [...]."

Henvisning til praksis

Landsskatteretten fandt i sin kendelse (SKM2007.596.LSR), at der ikke blev udløst beskatning efter ligningslovens § 16, stk. 4 ved at 3 grupper af ansatte udførte konkrete testkørsler. Et selskab, der bl.a. udviklede bilkompressorer, ønskede at teste disse ved at lade førnævnte ansatte anvende den dertil indrettede og afgiftsfritagne testbil frem og tilbage mellem arbejdspladsen og bopælen i et givent antal gange årligt. De ansatte skulle indgå aftale med selskabet, hvorefter de alene måtte anvende testbilen til erhvervsmæssige formål og ville blive kompenseret for tiden i testbilen ved reduktion i den ugentlige arbejdstid. Bl.a. under disse forudsætninger fandt Landsskatteretten ud fra samme principper som anført af Højesteret i TfS 1996, 663 H, at testkørslen mellem arbejdspladsen og bopælen overvejende måtte anses som foretaget af hensyn til vareafprøvning og ikke af hensyn til transport af de ansatte selv.

I Højesterets dom gengivet i TfS 1998, 663.H blev en selvstændig gartners kørsel i 210 dage på et år mellem bopælen i Ishøj og Københavns Grønttorv anset for erhvervsmæssig kørsel. Højesteret udtalte, at det forhold, at sagsøgeren gennem den valgte transportform for sine varer fra gartneriet i Ishøj også opnåede befordring fra sin bopæl sammesteds til arbejdspladsen på Grønttorvet ikke kunne bevirke, at retten til fuldt fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a bortfaldt.

I Østre Landsrets dom gengivet i SKM2005.415.ØLD blev en direktør og hovedanpartshaver anset for skattepligtig af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. Beskatningen vedrørte selskabets to gulpladebiler af mærket Jeep Grand Cherokee. Bilerne var indrettet uden bagsæder. Bilerne blev anset for velegnede til privat kørsel og dermed alternativ til en privat bil.

I Østre Landsrets dom gengivet i SKM2005.204.ØLD blev indehaveren af en virksomhed drevet under virksomhedsskatteordningen anset for skattepligtig af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk.4. Der var tale om en bil af mærket Porsche 911 3,2, årgang 1975. Bilen blev anset for velegnet til privat kørsel, uanset det beskedne antal sæder.

Begrundelse

Det stillede spørgsmål er formuleret således, at der i det beskrevne kørselsmønster kan forekomme privat benyttelse af den omhandlede elbil, Tesla Roadster, og at bilen derved står til rådighed for privat anvendelse for Selskabets medarbejdere, herunder ejeren, B.

Når en bil er stillet til rådighed for en ansats private benyttelse, udløses der som udgangspunkt beskatning af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. For en hovedaktionær som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4 kan den skattepligtige værdi eventuelt anses som udbytte, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 6.

Spørgsmålet er herefter om den omhandlede elbil, Tesla Roadster anses som en "bil" i ligningslovens § 16, stk. 4-forstand.

En elbil er en bil / køretøj omfattet af registreringsafgiftsloven. Elbiler er imidlertid fritaget for registreringsafgift indtil videre til og med udgangen af 2012.

SKAT anser den konkrete elbil, Tesla Roadster, der er indregistreret på hvide plader, for utvivlsomt at være velegnet til persontransport og dermed for at være en "bil" i ligningslovens § 16, stk. 4-forstand.

Der er herved henset til anmærkningerne til tekstanmærkning nr. 108 til § 29.24.08 hvoraf det fremgår, at der som udgangspunkt udløses skattepligt vedrørende fri bil, når en elbil testes af en virksomheds medarbejdere.

Anskaffelsen og brugen af elbilen er ikke omfattet af føromtalte forsøgsordning med elbiler.

Landsskatterettens kendelse (SKM2007.596.LSR) finder ikke anvendelse, da Tesla Roadster'en ud fra det stillede spørgsmål ikke kun anvendes til erhvervsmæssige formål.

Det er herefter SKATs opfattelse, at der udløses beskatning af værdi af fri bil, når elbilen står til rådighed for privat anvendelse for Selskabets medarbejdere, herunder også Selskabets ejer.

Der er med det bindende svar ikke taget stilling til, om en eventuel beskatning af fri bil gennemføres efter ligningslovens § 16, stk. 4 eller ligningslovens § 16 A, stk. 6 for Selskabets hovedaktionær, B.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med et "nej".

Spørgsmål 2

Selskabet ønsker oplyst, om bilen uden beskatning af fri bil må benyttes til strøgkørsel og lignende, hvis formålet er promovering af denne type elbiler. Kørslen kan f.eks. ske i forbindelse med byfester, open by night, lørdagsarrangementer i centrum af større byer osv.

Henvisning til lovregler mv.

Erhvervsmæssig befordring er defineret i ligningslovens § 9 B, stk. 1, hvoraf fremgår at følgende udgifter kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

 • Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder,
 • befordring mellem arbejdspladser og
 • befordring inden for samme arbejdsplads.

Det følger af bestemmelsens stk. 4, at befordringsgodtgørelse er skattefri, hvis godtgørelsen ikke overstiger satser, som fastsættes af Skatterådet.

Henvisning til praksis mv.

Det fremgår af ligningsvejledningens (2010-1) afsnit A.B.1.9.2, at der kun sker beskatning af firmabil, hvis denne er til rådighed for privat anvendelse. En firmabil, som alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, beskattes ikke. Har en person uden for normal arbejdstid en firmabil til rådighed, er der en formodning for, at den også er til rådighed for privat kørsel, medmindre arbejdsgiveren har stillet begrænsninger for anvendelsen. Den ansatte må derfor godtgøre, at en firmabil ikke må benyttes privat, hvis beskatning heraf skal undgås. Det må som minimum kræves, at der er en skriftlig aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og arbejde.

I en Højesteretsdom (SKM2005.138.HR) blev A af skattemyndighederne M beskattet af værdien af benyttelsen af en sportsvogn, der af S var blevet købt for ca. 350.000 kr. A var eneejer af og direktør i selskabet S, der drev trykkerivirksomhed. A bestred, at han havde benyttet bilen privat, og indbragte sagen for landsretten, der frifandt M. Højesteret stadfæstede dommen og udtalte herved bl.a., at A som eneanpartshaver af S havde haft rådighed over bilen, der ikke var velegnet til erhvervsmæssig transport, at A's forklaring om hans anvendelse af bilen i reklameøjemed ikke støttedes af oplysningerne om den faktiske anvendelse, og at der ikke i de pågældende år var blevet ført kørselsregnskab. A havde derfor ikke sandsynliggjort, at bilen ikke var stillet til rådighed for og ikke blev benyttet til privat kørsel.

Ved sagens behandling i Landsretten udtalte flertallet af dommerne følgende:

"Anskaffelsen af sportsvognen kan ikke antages at have været markedsføringsmæssigt eller driftsmæssigt begrundet i TEK-NIK Tryk ApS' forhold. Der er herved særligt lagt vægt på, at sportsvognen efter sin karakter var uegnet til erhvervsmæssig anvendelse, herunder ikke var anvendelig til kørsel i vinterperioden, og at den derudover ikke var egnet til parkering på offentlig vej på grund af risikoen for tyveri eller hærværk, samt at den i relation til antallet af ansatte m.v. mindre virksomhed rådede over en varebil. Det må endvidere tillægges betydning, at bilen var placeret i en garage tæt på sagsøgerens bopæl, og at sagsøgeren ikke har kunnet redegøre for, i hvilken periode sportsbilen har båret en iøjnefaldende reklame for virksomheden. På baggrund heraf, og da der ikke foreligger et oprindeligt kørselsregnskab, må det lægges til grund, at sagsøgeren som eneanpartshaver har haft rådighed over sportsvognen til privat brug.

Som følge heraf er sagsøgeren skattepligtig af værdi af fri bil som opgjort af ligningsmyndighederne i de omhandlede indkomstår, jf. den dagældende ligningslovs § 16, stk. 4."

Højesteret stadfæstede Landsrettens dom med følgende begrundelse:

"Kim Østergaard havde som eneanpartshaver i TEK-NIK TRYK ApS rådighed over den Maserati Spyder sportsvogn, som selskabet i 1996 købte som brugt for ca. 350.000 kr. Bilen var ikke velegnet til erhvervsmæssig transport, og det af Kim Østergaard forklarede om, at den tillige skulle anvendes i reklameøjemed, støttes ikke af oplysninger om, at den faktisk er blevet anvendt på denne måde i et omfang af betydning. Selv om det må lægges til grund, at bilen ikke har været parkeret ved Kim Østergaards private bopæl, må det under disse omstændigheder påhvile Kim Østergaard at sandsynliggøre, at den ikke var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel.

Der er ikke i de omhandlede indkomstår løbende ført kørselsregnskab, og det regnskab, som efterfølgende er udarbejdet, kan ikke tillægges bevismæssig betydning. På denne baggrund og efter det i øvrigt foreliggende finder Højesteret, at Kim Østergaard ikke har sandsynliggjort, at bilen ikke var stillet til rådighed for og ikke blev anvendt til privat kørsel."

Ved Vestre Landsretsdom gengivet i SKM2009.629.VLR blev en statsautoriseret revisor og ejer (S) af en virksomhed anset for skattepligtig af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4. Retten fandt, at der var en formodning for privat rådighed over den omhandlede bil, som dagligt var parkeret på S' bopæl, der var sammenfaldende med virksomhedsadressen. Den oprindeligt førte kørebog var efter det oplyste blevet stjålet. S havde herefter rekonstrueret kørebogen. Landsretten fandt ikke, at den rekonstruerede kørebog i fornødent omfang afkræftede formodningen om, at bilen også var anvendt privat. Landsretten lagde vægt på, at den rekonstruerede kørebog ikke indeholdt oplysninger om antal kørte kilometer hverken ved bilens anskaffelse eller undervejs i ejertiden. Endvidere lagde retten vægt på, at der heller ikke var fremlagt oplysninger om kilometertællerens udvisende ved salget af bilen.

Begrundelse

Det har formodningen for sig, at anskaffelse af en sportsvogn foretages af private årsager, herunder som følge af et sådan køretøj som udgangspunkt har en begrænset erhvervsmæssig anvendelighed, jf. hertil SKM2005.138.HR. Denne formodning eksisterer uanset, at der ikke er påvist egentlig privat anvendelse.

I nærværende sag er der imidlertid nogle momenter, der overordnet set peger i retning af, at Tesla Roadster'en er anskaffet til brug for erhvervsmæssig anvendelse ud fra en drifts- og markedsføringsmæssig begrundelse. Der er herved henset til, at anskaffelsen af elbilen understøtter og promoverer Selskabets formål og drift. Endelig er der henset til, at elbilen efter to år mister en væsentlig del af reklameværdien grundet den forventede udbredelse og videreudvikling af eldrevne biler. Dette peger i retning af, at Selskabet anser den drifts- og markedsføringsmæssige begrundelse for anskaffelse af elbilen for kun at være aktuel i den nævnte periode på to år.

Det beror på en samlet konkret vurdering af den faktiske anvendelse af elbilen, hvorvidt anskaffelsen og brugen af elbilen er erhvervsmæssig begrundet for Selskabet. Ved den vurdering kan der f.eks. tages udgangspunkt i svarene på følgende spørgsmål:

 • Hvor mange gange anvendes elbilen i forbindelse med de nævnte arrangementer som reklamesøjle for Selskabet?
 • Er kørslen til de nævnte arrangementer udelukkende begrundet i, at bilen udstilles og gør reklame for Selskabets virksomhed, eller køres der til arrangementerne af private årsager?
 • Hvem anvender elbilen i forbindelse med de nævnte arrangementer, herunder om det er forretningsforbindelser eller andre med interesse eller tilknytning til den branche, Selskabet henhører under eller er det udelukkende Selskabets ejer og direktør?

Da svaret på spørgsmål 3 beror på en samlet konkret vurdering baseret på et grundlag, der pt. ikke er tilvejebragt, finder SKAT, at det ikke er muligt at give et entydigt svar på dette spørgsmål.

Spørgsmål 3

Selskabet ønsker oplyst, om elbilen må benyttes uden beskatning af fri bil, hvis den er tildækket med reklamer fra forskellige virksomheder og organisationer, der som formål har fremme af ren energi, og elbilen derfor fremstår som kampagnebiler.

Henvisning til lovregler mv.

Der henvises til anførte lovregler under spørgsmål 1 og 2.

Henvisning til praksis mv.

I en Østre Landsrets dom (TfS 1997, 557 Ø) blev en professionel foldboldtræner anset for skattepligtig af værdien af fri bil i forbindelse med, at Fiat stillede en bil til rådighed med påført logo og teksten "Fiat støtter sporten". Landsretten bemærkede bl.a. følgende:

"Med hensyn til den omhandlede bil findes det ikke at have forringet dens brugsværdi for sagsøgeren, at den skulle være forsynet med det omtalte logo, og det findes ikke godtgjort, at andres brug af bilen, som på forhånd skulle aftales med sagsøgeren, har begrænset hans rådighed over den. Bilen må derfor anses som en sponsorindtægt for sagsøgeren, hvis værdi med rette er opgjort i overensstemmelse med ligningsvejledningens regler om værdien af fri bil."

Begrundelse

Det fremgår af svaret på spørgsmål 1, at der udløses fri bil-beskatning, hvis elbilen er stillet til rådighed for privat anvendelse.

Svaret ændres ikke ved, at elbilen tildækkes med reklamer fra forskellige virksomheder og organisationer, der som formål har fremme af ren energi. Begrundelsen herfor er, at elbilens anvendelighed til privat personbefordring ikke forringes herved.

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med et "nej".

Spørgsmål 4

Selskabet ønsker oplyst, om reklameindtægter på maksimalt 200.000 kr. til delvis dækning af bilens udgifter, herunder afskrivninger, kan modtages skattefrit, hvis bilen ejes af B i sin egenskab af medarbejder i Selskabet.

Henvisning til lovregler mv.

Det følger af statsskattelovens § 4, at den skattepligtiges samlede årsindtægter betragtes som skattepligtig indkomst.

Begrundelse

Anskaffer B den omhandlede elbil og erhverver reklameindtægter fra Selskabet, er han skattepligtig heraf uanset indtægtens beløbsstørrelse, jf. statsskattelovens § 4.

Der er herved ikke taget stilling til, om B kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende vedrørende disse reklameindtægter samtidigt med, at han er ansat som lønmodtager i Selskabet.

B kan alternativt modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B for det faktiske antal erhvervsmæssigt kørte kilometre i elbilen for Selskabet.

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med et "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 2 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1. Der henvises til det ovenfor oplyste om den teknologiske udvikling og reklameværdien vedrørende anskaffelse af elbilen.