Dato for udgivelse
27 Sep 2010 13:43
SKM-nummer
SKM2010.588.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-00792
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man ønsker aktindsigt
Emneord
Aktindsigt, undtagelse, konkursbo, kurator, anmodning
Resumé

Landsskatteretten fandt, at det var med rette, at SKAT ikke havde imødekommet en klagers anmodning om aktindsigt i en korrespondance mellem SKAT og kurator for et konkursbo. Der blev lagt vægt på, at en offentlig myndighed, der fører eller overvejer at føre retssag med henblik på at forøge konkursmassen, selvom myndigheden ikke som sådan er part i retssagen, må antages at indgå i et procesfællesskab med konkursboet. Anmodningen om aktindsigt kunne således ikke imødekommes, jf. offentlighedslovens § 10, stk. 1, nr. 4.

Reference(r)

Forvaltningsloven § 2
Offentlighedsloven § 4, stk. 1 og 2
Offentlighedsloven § 7
Offentlighedsloven § 10, stk. 1, nr. 4

Henvisning

-

Klagen skyldes, at klagerens anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster skattecentrets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren var direktør i selskabet G1 ApS, nu under konkurs (herefter benævnt selskabet). Selskabet var ejet af klagerens datter.

Konkursboet fremsatte et omstødelseskrav over for klageren og dennes datter i anledning af selskabets overdragelse af samtlige aktiver i form af tilgodehavender, driftsinventar samt igangværende sager til klagerens datter.

Boet udtog stævning ved byretten mod klageren og dennes datter med påstand om, at disse tilpligtedes at betale 761.702 kr. til boet. Over for klageren blev det fra boets side gjort gældende, at denne ved overdragelsen havde pådraget sig et erstatningsansvar som følge af almindelige retsgrundsætninger om ledelsesansvar.

Kurator henvendte sig ved brev af 17. oktober 2005 til SKAT med forespørgsel, om SKAT var indstillet på at indestå for omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af retssagen vedrørende omstødelseskravet.

Det fremgik af kurators henvendelse, at SKAT var hovedkreditor i boet med et anmeldt krav på 520.932 kr.

På baggrund heraf meddelte SKAT den 8. november 2005 kurator, at SKAT indestod for sagsomkostninger.

Byretten afsagde dom i sagen den 26. april 2007, hvor konkursboet blev tilkendt 200.000 kr. Omstødelsessagen blev anket til landsretten af klageren og dennes datter, der ifølge boets oplysninger fremsatte forligsforslag om endelig afgørelse af sagen ved appellanternes betaling af 200.000 kr. svarende til det beløb, som boet var blevet tilkendt ved byrettens dom, bortset fra påløbne renter fra sagens anlæg den 24. november 2005 og sagsomkostninger på 25.000 kr.

På baggrund af klagerens anke til landsretten henvendte kurator sig den 30. april 2007 til SKAT med anmodning om indeståelse for yderligere omkostninger, hvilket SKAT imødekom den 4. juni 2007.

Klageren henvendte sig den 23. marts 2009 til SKAT med anmodning om aktindsigt i sagerne vedrørende selskabet.

Skattecentrets afgørelse

Anmodningen om aktindsigt er ikke imødekommet.

Ifølge forvaltningslovens § 9, stk. 1, kan en part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse af en forvaltningsmyndighed, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. Bestemmelsen gælder kun den, som er part i en konkret afgørelse i forvaltningen.

Selskabet, hvori klageren har anmodet om aktindsigt, er under konkursbehandling. Råderetten over selskabet er på grund af det afsagte konkursdekret over selskabet alene hos boets kurator, jf. konkurslovens §§ 29 og 30. Det er alene kurator, som kan handle på det konkursramte selskabs vegne, og som følge heraf har kurator partsstatus i sagen.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at anmodningen om aktindsigt i SKATs sikkerhedsstillelse vedrørende sagsanlægget mod klageren imødekommes.

SKAT har givet sikkerhedsstillelse til boets kurator for omkostninger ved sagsanlæg mod klageren vedrørende omgørelseskrav for 761.702 kr.

Kurator har ikke villet meddele, hvorfra en retsafgift på 9.000 kr. stammede. Kurator har i stedet meddelt, at SKAT havde givet en særdeles tilfredsstillende sikkerhedsstillelse.

Kurator tabte sagen for 2/3 af sagsgenstanden ved byretten. Klageren ankede til frifindelse, mens kurator nedlagde påstand på ny for det oprindelige beløb med den følge, at retsafgift af samme størrelse skulle erlægges i landsretten. Klageren forsøgte igen at få kopi af sikkerhedsstillelsen ved landsretten, uden at provokationen blev opfyldt, men der blev igen givet oplysning om, at kurator havde modtaget en særdeles tilfredsstillende sikkerhedsstillelse fra SKAT.

SKATs afgørelse bør omgøres, således at klageren får aktindsigt i kopi af den særdeles tilfredsstillende sikkerhedsstillelse.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Forvaltningsloven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 2.

Med udtrykket "truffet afgørelse" sigtes ifølge Justitsministeriets vejledning om forvaltningsloven 1986, punkt 10, til udfærdigelse af retsakter, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i det foreliggende tilfælde. Uden for lovens anvendelsesområde falder administrativ sagsbehandling, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, og en myndigheds processuelle beslutninger.

SKATs beslutning om indeståelse i forbindelse med den af konkursboet anlagte sag mod klageren kan ikke anses som en afgørelse i relation til klageren. Den fastslår således ikke, hvad der skal være ret i det foreliggende tilfælde.

Det er derfor med rette, at SKAT ikke har imødekommet klagerens anmodning om aktindsigt efter forvaltningsloven.

Efter offentlighedslovens § 4, stk. 1, kan enhver med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7 -14, forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt.

Efter offentlighedslovens § 4, stk. 2, kan den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, med de undtagelser der er nævnt i §§ 7 - 11 og § 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i § 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler derimod.

Efter § 10, stk. 1, nr. 4, omfatter retten til aktindsigt ikke myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres.

SKATs korrespondance med kurator i konkursboet vedrørende retssagen mod klageren er efter Landsskatterettens opfattelse undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 10, stk. 1, nr. 4.

Offentlighedslovens § 10, stk. 1, nr. 4, har således til formål at sikre, at det offentlige på samme måde som en modpart har ret til - som grundlag for sine overvejelser - at søge fornøden sagkyndig vejledning, uden at andre skal have adgang til at gøre sig bekendt med indholdet af denne vejledning.

En offentlig myndighed, der er fordringshaver i et konkursbo, som fører eller overvejer at føre retssag med henblik på at forøge konkursmassen, må - selv om myndigheden som sådan ikke er part i retssagen - antages at indgå i et procesfællesskab med konkursboet. Den korrespondance, der er mellem myndigheden og kurator i konkursboet vedrørende en sådan retssag, må derfor henset til ordlyden af offentlighedslovens § 10, stk. 1, nr. 4, og formålet med bestemmelsen anses for undtaget fra aktindsigt.

Efter offentlighedslovens § 7 omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses blandt andet dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug og brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed.

Landsskatteretten har gennemgået de interne dokumenter, der har ligget til grund for SKATs beslutning om indeståelse for sagsomkostninger.

Landsskatteretten har ikke fundet dokumenter eller oplysninger i materialet, som giver anledning til aktindsigt for klageren efter offentlighedslovens § 8 og § 11.

Med denne begrundelse er det med rette, at SKAT har afslået klagerens anmodning om aktindsigt i SKATs korrespondance med kurator om retssagen mod klageren, herunder korrespondance om indeståelse for sagsomkostninger, og den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.