Dato for udgivelse
27 sep 2010 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 sep 2010 13:47
SKM-nummer
SKM2010.592.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-128947
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Multimediebeskatning, PC, software, sædvanligt tilbehør
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte, at de i denne sag nævnte softwareprogrammer, der er installeret på en bærbar PC, er omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør i ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt.s forstand, således at disse ikke skal beskattes særskilt.

Hjemmel

Ligningsloven § 16, stk. 12

Reference(r)
Ligningsloven § 16
Henvisning
Ligningsvejledningen A.B.1.9.4
Spørgsmål

1. Er de i denne sag nævnte softwareprogrammer, der er installeret på en bærbar PC, omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør i ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt.s forstand, således at disse ikke skal beskattes særskilt?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, således at de nævnte programmer ikke anses for sædvanligt tilbehør i ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt's forstand, ønskes det oplyst, om værdiansættelsen af programmerne kan ske som en subjektivt fastsat værdi? Eller om den skal ske efter markedsværdien som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, 1.pkt.

Spørgers opfattelse

1.

2. Ja

SKATs indstilling

1. Ja

2. Bortfalder

Skatterådets afgørelse

1. Ja

2. Bortfalder

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger stiller multimedier i form af en bærbar pc til rådighed for spørgers webmaster - udelukkende af hensyn til webmasterens arbejdsmæssige behov. Spørger tillader, at den bærbare tages med hjem, når webmasteren skal arbejde hjemmefra. Af samme grund beskattes webmasteren med multimedieskat, jf. ligningslovens § 16, stk. 12.

Spørger ønsker - ligeledes udelukkende af arbejdsmæssige grunde - at installere nedenstående 3 softwareprogrammer på webmasterens bærbare pc, der, jf. ovenstående, tages med hjem. Programmerne er nødvendige til webmasterens arbejde - også hjemmefra - i forbindelse med redigering og opsætning af nye sider (med billeder, pdf-filer ), nyheder m.v. på hele spørgers hjemmeside. Programmernes pris (der er tale om et engangsbeløb) fremgår i parentes.

  • Acrobat Pro Extended 9.0 Win Upsell License IE   (1.101,00)

Pdf-konvertingsprogram

Det er et softwareprogram, der håndterer PDF-filer, som spørgers webmaster bruger, når forskellige dokumenter, formularer mv. skal lægges på organisationens hjemmeside.

  • InDesign CS4 6.0 WIN AOO License DK                (6.315,00)

Program, der muliggør opsætning af grafiske virkemidler m.v.

Det er et softwareprogram, der giver mulighed for at arbejde med layout, tekst og billeder m.v. ved udarbejdelse af bl.a. interaktive sider (hjemmesider med links), brochurer mv.

  • Photoshop CS4 11.0 WIN AOO License DK          (6.264,00)

Billedbehandlingsprogram

Det er et billedbehandlingsprogram, der bruges til beskæring og anden opsætning af billeder/fotos på eksempelvis interaktive sider.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Baggrunden for, at spørger mener, at spørgsmål 2 bør kunne besvares med et ja, er at spørger erfaringsmæssigt fra andre licenser til fastnet-PC'erne ved, at de årlige udgifter til licenser typisk er langt højere, end den pris, private kan erhverve ret til at bruge programmerne til.

I mange tilfælde er det endda muligt at downloade programmer med næsten tilsvarende funktionalitet, som er helt gratis at anvende til privat brug. Det er derfor spørgers opfattelse, at det vil være urimeligt at fastsætte værdierne af programmerne til den objektive værdi (spørgers årlige udgift til licens), idet medarbejderen typisk vil kunne købe programmerne selv til en langt lavere pris, ligesom det slet ikke er sikkert, at medarbejderen ville ønske at købe programmerne.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis

SKM2010.262.SR

Skatterådet tog stilling til, hvorvidt visse programmer kunne anses for særligt programmel i relation til multimediebeskatning.

Spørgsmål 1:

Er de i denne sag nævnte softwareprogrammer (en, to eller alle tre nævnte programmer) på bærbar pc omfattet af begrebet sædvanligt forekommende tilbehør i ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt.s forstand, således at disse ikke skal beskattes særskilt?

Pc'er med sædvanligt tilbehør er omfattet af multimediebeskatning, LFB 2009-04-22 nr. 199, pkt. 2.7.2 (L 199):

"- Computer med sædvanligt tilbehør - det vil sige computer inkl. sædvanligt tilbehør, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse. Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom computerskærm, softwareprogrammer, printer m.v. af almindelig størrelse og standard. Eksempelvis vil en 50 tommer fladskærm med indbygget tv-tuner eller en avanceret fotoprinter ikke blive anset for sædvanligt tilbehør. Sædvanligt tilbehør er et fleksibelt begreb, som ændrer sig i takt med tidens standarder og udvikling på området. Denne afgrænsning svarer til de gældende regler om privat benyttelse af computer med tilbehør til brug ved arbejdet."

Det fremgår således, at software-programmer anses for sædvanligt tilbehør til en PC og er omfattet af multimediebeskatning.

Af SKM2010.262.SR fremgår det endvidere vedrørende muligheden for at afkræfte privat rådighed af en bærbar PC, der tages med hjem: "For computere, der medtages på bopælen gælder der dog en anden særregel for multimediebeskatningen, såfremt der er tale om en computer med særligt programmel."

Det vil sige, at en PC, der som udgangspunkt vil være omfattet af multimediebeskatningen, når den tages med hjem, endda kan falde udenfor beskatningen, såfremt der er særligt programmel på den, og de øvrige betingelser, der er opremset i SKM2010.262.SR er opfyldte.

Det fremgår derfor klart, at det særlige programmel er sædvanligt tilbehør til PC'en og endda kan medføre, at den private rådighed over hele PC'en kan afkræftes i visse tilfælde.

SKAT kan derfor bekræfte, at de i denne sag omhandlede software-programmer kan anses for at være sædvanligt tilbehør til en PC, og at de derfor ikke skal beskattes særskilt.

Der er ikke hermed taget stilling til, hvorvidt programmerne udgør et sådant særligt programmel, at PC'en ville være undtaget fra beskatning i medfør af ligningslovens § 16, stk. 12, såfremt de øvrige betingelser er opfyldte.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2:

Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende, således at de nævnte programmer ikke anses for sædvanligt tilbehør i ligningslovens § 16, stk. 12, 2. pkt's forstand, ønskes det oplyst, om værdiansættelsen af programmerne kan ske som en subjektivt fastsat værdi? Eller om den skal ske efter markedsværdien som nævnt i ligningslovens § 16, stk. 3, 1.pkt.?

Spørgsmålet bortfalder.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.