Dato for udgivelse
27 Sep 2010 11:45
SKM-nummer
SKM2010.578.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-143922
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
skattefrihed, fradrag, Operations Dagsværk
Resumé
Skatterådet godkendte, at honoraret i forbindelse med Operation Dagsværk 2010, i lighed med de tidligere år skal behandles sådan, at arbejdsgivere kan undlade at foretage indeholdelse af A-skat mv. i vederlag til skoleelever, der udfører arbejde for Operation Dagsværk i dagene fra den 3. til og med den 10. november 2010. Eleverne skal ikke medregne vederlaget på selvangivelsen. Arbejdsgiverne kan fratrække beløbet som omkostning i driftsregnskabet.
Reference(r)
Kildeskatteloven
Henvisning
Kildeskatteloven

Operation Dagsværk ønsker i november 2010 at gennemføre en landsdækkende indsamling til fordel for et uddannelsesprojekt for burmesiske børn og unge, der lever som internt fordrevne eller flygtninge i grænseområdet mellem Thailand og Burma.

Operation Dagsværks partner og garant for projektets gennemførelse er Folkekirkens Nødhjælp.

I lighed med de foregående år vil indsamlingen hovedsagligt foregå ved, at eleverne arbejder en dag i enten private husholdninger eller på erhvervsvirksomheder. De penge der herved tjenes (min. 300 kr. pr. elev) vil gå ubeskåret til Operation Dagsværks projekt i Burma. Hver arbejdende elev vil medbringe et nummereret "arbejdskort" udstedt af Operation Dagsværk. Arbejdskortet er udstedt elektronisk og udleveres underskrevet af Operation Dagsværks koordinator på den enkelte skole til den enkelte elev. Dette kort skal som kontrol returneres til Operation Dagsværk med arbejdsgiver og elevs kvittering på det indsamlede beløb. Alternativt kan betaling ske direkte fra arbejdsgiver til Operation Dagsværk elektronisk.

I den anledning skal Operation Dagsværk anmode om at:

  • de udbetalte beløb ikke regnes som skattepligtig indkomst for de enkelte elever, og at virksomhederne derfor ikke skal indeholde A-skat og AM-bidrag.
  • virksomhederne kan bogføre det udbetalte beløb som omkostning i driftsregnskabet.
  • eleverne ikke skal medregne beløbet på deres selvangivelse.

Beskrivelse af Operation Dagsværk 2010

  • Operation Dagsværks oplysningskampagne 2010

Under titlen Burma 2010: DEMOCRAZY - demokrati på burmesisk kører Operation Dagsværk i 2010 en flerstrenget oplysningskampagne. Der er produceret undervisningsmaterialer til det almene gymnasium, HTX og HHX. Materialet består af 4 forskellige tværfaglige forløb, der lever op til gymnasiereformen og bl.a. fokuserer på problematikker omkring ytringsfrihed og censur, demokrati, handel og sanktioner, klimaforandringer og udviklingspolitik

Derudover besøger Operation Dagsværks 16 fuldtidsfrivillige i perioden 20. september - 29. oktober ca. 150 gymnasier over hele landet og viser egenproducerede oplysningsfilm og holder oplæg. Desuden vil de facilitere en temadag, som består af et læringsrollespil om valget i Burma, på 20 gymnasier.

  • Operation Dagsværks indsamling 2010

Den 3. november forventer vi, at ca. 20.000 gymnasieelever vil arbejde for at tjene penge til at støtte uddannelse af 12-18 årige burmesere i grænselandet mellem Burma og Thailand. Vi håber på et indsamlingsresultat på over 7 millioner kr.

  • Operation Dagsværks samarbejdspartner 2010

Folkekirkens Nødhjælp står for den praktiske udførelse af projektet i grænselandet mellem Burma og Thailand sammen med tre lokale samarbejdspartnere: Burmese Migrant Workers Education Commitee (BMWEC), World Education (WE) og Karen Teachers Working Group (KTWG). De indsamlede midler fra Operation Dagsværks indsamling skal medfinansiere allerede eksisterende skoler og aktiviteter, som drives med støtte fra de nævnte organisationer. Bl.a. vil de indsamlede midler gå til at drive tre high schools, en post high school, en teknisk skole og et lærertræningskursus for burmesiske unge i Thailand, samt til støtte af ca. 6000 landsbyskoler i Karen-staten i Burma, i form af skolematerialer, skolebøger, lærerlønninger mm.

Afgørelse

De udbetalte beløb må betragtes som betalt af virksomhederne m.fl. direkte til Operation Dagsværk, der anses for en almennyttig eller almenvelgørende organisation. De enkelte elever, der deltager i Operation Dagsværk, modtager således ikke selv vederlag for deres indsats, hvorfor der ikke er noget at beskatte.

SKAT indstiller til Skatterådet, at man i lighed med tidligere år, imødekommer anmodningen under hensyn til den store deltagerkreds (landsomfattende indsamling), det oplyste om formålet med og baggrunden for indsamlingen, samt at der findes den fornødne sikkerhed for, at de indsamlede beløb ubeskåret tilfalder Operation Dagsværk.

Skatterådets afgørelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.