åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.A.8.7 Frist for registrering af køretøjer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om frister for registrering af køretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Ordinær frist
 • Ekstraordinær frist
 • Reaktionsfrist
 • Kompetence
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Baggrund

Ved lov nr. 545 af 26. maj 2010 blev der i SFL indsat § 32 a om frister for registrering af køretøjer.

SFL § 32 a trådte i kraft 1. juli 2010.

Vedrørende forarbejderne til lovbestemmelsen: Se lovforslag som fremsat L 149 folketinget 2009-10, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser § 1, til nr. 10.

Bemærk

SFL § 32 a regulerer kun fristen for registrering af køretøjet. Fristerne for ansættelse og ændring af den afledte afgift reguleres som udgangspunkt af SFL §§ 31 og 32. Se afsnit A.A.8.3.

Ordinær frist

Skatteforvaltningen kan ikke ændre en afgørelse om registrering af et køretøj senere end 6 måneder efter, at afgørelsen om registrering er truffet. Se SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt.

Ekstraordinær frist

Uanset fristen i SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt. kan afgørelsen dog ændres i følgende tilfælde:

 • Hvis hidtidig praksis er endeligt underkendt ved en dom, en afgørelse fra Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten eller en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Afgørelser, der er truffet før den afgørelse, der var til prøvelse i den sag, der resulterede i underkendelse af praksis, kan dog ikke ændres. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 1.
 • Hvis den, der har anmodet om registrering, eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgørelsen er truffet på et forkert eller ufuldstændigt grundlag. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 2.
 • Hvis Trafikstyrelsen efter regler udstedt i medfør af færdselsloven eller lov om godkendelse og syn af køretøjer ændrer eller tilbagekalder en godkendelse, og Trafikstyrelsens afgørelse har afledte konsekvenser for registreringen af et køretøj, Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 3.
 • Hvis Skatteforvaltningen konstaterer en åbenbar fejl i registreringen. Yderligere afgift i konsekvens af en ændring som nævnt i 1. pkt. pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4.
 • Hvis Skatteforvaltningen efter anmodning fra den, der er registreret som ejer af et køretøj, giver tilladelse til ændring af afgørelsen, fordi der foreligger særlige omstændigheder. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 5.

Eksempel 1 på anvendelsen af SFL § 32 a, stk. 1

Det fremgår af forarbejderne til SFL § 32 a, at en afgørelse om registrering af et køretøj ikke kan ændres senere end 6 måneder efter, at afgørelse er truffet, medmindre der er tale om et af de tilfælde, som er oplistet i SFL § 32 a, stk. 1, nr. 1-5.

I SKM2016.315.LSR fandt Landsskatteretten, at SFL § 32 a, stk. 1, ud fra sin ordlyd og forarbejderne alene vedrører genoptagelse af registreringen af køretøjer, herunder biler, mens genoptagelse af afgiftsfastsættelsen/pålæg må foretages efter SFL §§ 31 og 32. Se nærmere A.A.8.1 og A.A.8.3. Der var derfor ikke grundlag for at anvende SFL § 32 a, stk. 1, som genoptagelseshjemmel.

Sagens realitet måtte derfor prøves med henblik på vurdering af grundlaget for anvendelsen af SFL § 32 a, stk. 1, nr. 3, som genoptagelseshjemmel.

Eksempel 2 på anvendelsen af SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4

I SKM2016.630.LSR fandt Landsskatteretten, at registrering af et køretøj med en benzinmotor som drivkraft i stedet for en dieselmotor kan anses som en åbenbar fejl. SKAT var derfor berettiget til ekstraordinært at ændre afgørelsen om registrering efter udløbet af fristen på de 6 måneder efter SFL § 32 a, stk. 1, nr. 1, sammenholdt med SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4. Yderligere afgift som konsekvens af en ændring pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen efter SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4, sidste punktum

Se A.A.8.1.

Reaktionsfrist

Ændring af en afgørelse om registrering af et køretøj efter SFL § 32 a, stk. 1, skal varsles af Skatteforvaltningen inden 6 måneder efter, at Skatteforvaltningen eller den som har anmodet om registreringen, har fået kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af den ordinære frist. Se SFL § 32 a, stk. 2, 1. pkt.

Ændringen skal gennemføres senest 1 måned efter den dag, hvor ændringen er varslet. Se SFL § 32 a, stk. 2, 2. pkt.

Hvis det har betydning for ejerens mulighed for at varetage sine interesser, skal Skatteforvaltningen, efter anmodning fra ejeren, imødekomme en anmodning om en rimelig fristforlængelse. Se SFL § 32 a, stk. 2, 3. pkt.

Skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den registrerede ejer af et køretøj dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler for det. Se SFL § 32 a, stk. 2, 4. pkt.

Kompetence

Ifølge SFL § 32 a, stk. 3, kan en afgørelse om registrering af et køretøj ændres af Skatteforvaltningen af de grunde, der er nævnt i SFL § 32 a, stk. 1, uanset at Skatterådet, Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten tidligere har truffet afgørelse om forholdet. Det er en betingelse, at den person, der har anmodet om registreringen, ikke udtaler sig imod ændringen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser 

SKM2016.630.LSR

Registrering af køretøjet med en benzinmotor som drivkraft i stedet for en dieselmotor blev anset som en åbenbart fejl. Skatteforvaltningen var derfor berettiget til ekstraordinært at ændre afgørelsen om registrering efter SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4.

SKM2016.315.LSR

Ikke grundlag for at anvende SFL § 32 a, stk. 1, som genoptagelseshjemmel.