Indhold

Dette afsnit handler om frister for registrering af køretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Ordinær frist
  • Ekstraordinær frist
  • Reaktionsfrist.
  • Kompetence

Baggrund

Ved lov nr. 545 af 26. maj 2010 blev der i SFL indsat § 32 a om frister for registrering af køretøjer.

SFL § 32 a trådte i kraft 1. juli 2010.

Bemærk

SFL § 32 a regulerer kun fristen for registreringen af køretøjet, fristerne for ansættelsen og ændring af de afledede afgifter reguleres af SFL § 31 og 32. Se afsnit A.A.8.3.

Ordinær frist

SKAT kan ikke ændre en afgørelse om registrering af et køretøj senere end 6 måneder efter at afgørelsen er truffet. Se SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt.

Ekstraordinær frist

Uanset fristen i SFL § 32 a, stk. 1, 1. pkt. kan afgørelsen dog ændres i følgende tilfælde:

  • Hvis hidtidig praksis er endelig underkendt ved en dom, en afgørelse fra Skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten eller en praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. Afgørelser, der er truffet før den afgørelse, der var til prøvelse i den sag, der resulterede i underkendelse af praksis, kan dog ikke ændres. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 1.
  • Hvis den, der har anmodet om registrering, eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at afgørelsen er truffet på et forkert eller ufuldstændigt grundlag. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 2.
  • Hvis Trafikstyrelsen efter regler udstedt i medfør af færdselsloven eller lov om godkendelse og syn af køretøjer ændrer eller tilbagekalder en godkendelse, og Trafikstyrelsens afgørelse har afledte konsekvenser for registreringen af et køretøj, Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 3.
  • Hvis SKAT konstaterer en åbenbar fejl i registreringen. Yderligere afgift i konsekvens af en ændring som nævnt i 1. pkt. pålægges fra tidspunktet for registreringsændringen. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 4.
  • Hvis SKAT efter anmodning fra den, der er registreret som ejer af et køretøj, giver tilladelse til ændring af afgørelsen, fordi der foreligger særlige omstændigheder. Se SFL § 32 a, stk. 1, nr. 5.

Reaktionsfrist

Ændring af en afgørelse om registrering efter SFL § 32 a, stk. 1, skal varsles af SKAT inden 6 måneder efter, at SKAT eller den som har anmodet om registreringen, har fået kundskab om det forhold, der begrunder fravigelse af den ordinære frist. Se SFL § 32 a, stk. 2, 1. pkt.

Ændringen skal gennemføres senest 1 måned efter den dag, hvor ændringen er varslet. Se SFL § 32 a, stk. 2, 2. pkt.

Hvis det har betydning for ejerens muligheder for at varetage sine interesser, skal SKAT, efter anmodning fra ejeren, imødekomme en anmodning om en rimelig fristforlængelse. Se SFL § 32 a, stk. 2, 3. pkt.

SKAT kan, efter anmodning fra den registrerede ejer af et køretøj, dispensere fra fristen, hvis særlige omstændigheder taler for det. Se SFL § 32 a, stk. 2, 4. pkt.

Kompetence

Ifølge SFL § 32 a, stk. 3 kan en afgørelse om registrering af et køretøj ændres af SKAT af de grunde der er nævnt i SFL § 32 a, stk. 1 uanset Skatterådet, Skatteankeforvaltningen eller Landsskatteretten tidliger har truffet afgørelse om forholdet. Det er en betingelse, at den person, der har anmodet om registreringen, ikke udtaler sig imod ændringen.