Dato for udgivelse
28 Sep 2010 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 Aug 2010 11:19
SKM-nummer
SKM2010.599.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 150-1378/2008
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomheder
Emneord
Vidne, vidneafhøring, embedsmænd
Resumé

Sagsøgeren havde begæret vidneafhøringer af 5 sagsbehandlere fra henholdsvis SKAT og Landsskatteretten. Skatteministeriet protesterede mod vidneafhøringerne under henvisning til retsplejelovens § 169 og retsplejelovens § 341.

Retten afslog sagsøgerens begæring om vidneafhøringer efter retsplejelovens § 341 og fandt det herefter ikke fornødent at tage stilling til, hvorvidt vidneafhøringerne tillige kunne afskæres efter retsplejelovens 169.

Reference(r)
Retsplejeloven § 341
Henvisning
Den juridiske vejledning 2010-2 A.A.10.3.6

Parter

A
(selv)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/ Adv.fm. Mia Thulstrup Gedbjerg)

Afsagt af byretsdommer

Ib Hounsgaard Trabjerg

Sagsøgeren har i brev af 7. maj 2010 anmodet om, at følgende vidner afhøres under hovedforhandlingen:

  1. DM, Landsskatteretten 
  2. LJ, Kommunen
  3. Den medarbejder, der gennemførte kontrollen hos SN i september/oktober 2000 
  4. KN og TL, chauffører hos SN 
  5. NP, Landsskatteretten 
  6. VS, Landsskatteretten

I breve af 2. juni og 25. juni 2010 har sagsøgeren redegjort nærmere for baggrunden for den begærede vidneførsel.

Kammeradvokaten har i breve af 17. maj, 10. juni og 5. juli 2010 gjort indsigelse mod vidneførslen under pkt 1-3 og 4 [, 5.red.SKAT] og 6, idet de pågældende vidner er sagsbehandlere i SKAT eller Landsskatteretten, og har i forbindelse henvist til retsplejelovens § 169 og retsplejelovens § 341.

Der afsagdes sålydende kendelse

Det følger af retsplejelovens § 341, at bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen, ikke finde sted.

1) DM, Landsskatteretten

Retten finder, at en vidneforklaring fra DM, Landsskatteretten, på det foreliggende grundlag ikke har betydning for sagen, idet DM ikke har deltaget i behandlingen af sagen vedrørende Landsskatterettens kendelse af 11. marts 2008, der blandt andet skal behandles under denne sag.

Begæringen om vidneafhøring af DM, Landsskatteretten, afslås derfor, jf. retsplejelovens § 341.

2) LJ, Kommunen og 3) Den medarbejder, der gennemførte kontrollen hos SN i september/oktober 2000

Retten finder, at en vidneforklaring fra LJ, Kommunen, og den medarbejder, der gennemførte kontrollen hos SN i september/oktober 2000, på det foreliggende grundlag ikke vil kunne bidrage med yderligere oplysninger ud over, hvad der fremgår af skrivelsen af 24. januar 2001, og som kan have betydning for prøvelsen af de påstande, sagsøgeren har nedlagt under sagen.

Begæringen om vidneafhøring af LJ, Kommunen, og den medarbejder, der gennemførte kontrollen hos SN i september/oktober 2000, afslås derfor, jf. retsplejelovens § 341.

4) KN og TL, chauffører hos SN

Der er ikke indvendinger fra sagsøgte mod afhøringen af disse vidner, og retten finder, at der ikke foreligger oplysninger om omstændigheder, som indebærer, at disse vidner ikke bør afgive forklaring under sagen.

Begæringen om vidneafhøring af TL og KN imødekommes derfor.

5) NP, Landsskatteretten

Retten finder, også henset til de oplysninger, der er fremkommet under pkt. 5 i Kammeradvokatens brev af 10. juni 2010, at en vidneforklaring fra NP, Landsskatteretten, på det foreliggende grundlag ikke vil kunne bidrage med yderligere oplysninger af betydning for prøvelsen af de påstande, sagsøgeren har nedlagt under sagen.

Begæringen om vidneafhøring af NP, Landsskatteretten, afslås derfor, jf. retsplejelovens § 341.

6) VS, Landsskatteretten

Retten finder, også henset til de oplysninger, der er fremkommet under pkt. 6 i Kammeradvokatens brev af 10. juni 2010, at en vidneforklaring fra VS, Landsskatteretten, på det foreliggende grundlag ikke vil kunne bidrage med yderligere oplysninger af betydning for prøvelsen af de påstande, sagsøgeren har nedlagt under sagen.

Begæringen om vidneafhøring af VS, Landsskatteretten, afslås derfor, jf. retsplejelovens § 341.

Det tilføjes, at retten ikke har fundet det fornødent tillige at tage stilling til, om også forhold som nævnt i retsplejelovens § 169 kan være til hinder for, at de begærede vidner under pkt. 1-3 samt 5 og 6 afgiver forklaring.

T h i   b e s t e m m e s

Sagsøgeren begæring om vidneafhøring af DM, Landsskatteretten, LJ, Kommune, den medarbejder, der gennemførte kontrollen hos SN i september/oktober 2000, NP, Landsskatteretten og VS, Landsskatteretten, afslås.

Sagsøgerens begæring om vidneafhøring af KN og TL imødekommes.

Begæring om vidneafhøring afslået i henhold til retsplejelovens § 341