Dato for udgivelse
06 Sep 2010 13:51
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Aug 2010 12:55
SKM-nummer
SKM2010.545.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-030536
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Emneord
spørgeskemaundersøgelse, lodtrækning, tilfældighedsprincip, gevinstafgift
Resumé

Skatterådet finder, at lodtrækningen i en spørgeskemaundersøgelse er omfattet af gevinstafgiftsloven. Udvælgelsen af deltagere er sket ud fra et tilfældighedsprincip og i en så tilstrækkelig stor og defineret gruppe, at offentlighedskravet i gevinstafgiftslovens § 1 må anses for opfyldt.

Hjemmel
Gevinstafgiftsloven § 1
Reference(r)
Gevinstafgiftsloven § 1
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2010-2 I.3

Spørgsmål

 1. Er pengepræmierne i spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?" skattepligtige for modtagerne?
 2. Er det os eller borgeren selv, der skal indberette?
 3. Hvis det er primært borgeren, kan vi så gøre noget for, at de ikke skal betale, altså så vi betaler skatten for dem?

Svar

 1. Nej, se dog Skatterådets afgørelse og begrundelse
 2. Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.
 3. Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Region X er ved at lave en sundhedsprofil af borgerne i regionen. Undersøgelsen er en del af en landsdækkende sundhedsundersøgelse.

Sundhedsundersøgelsen "Hvordan har du det?" er den største af sin art herhjemme og spørgeskemaet blev på landsplan sendt ud til godt en kvart million tilfældigt udvalgte borgere i Danmark den 1. februar 2010.

I Region X har 57.500 tilfældigt udvalgte borgere fået spørgeskemaet tilsendt. Disse borgere er tilfældigt udvalgt af CPR-registret til undersøgelsen.

Det omtalte spørgeskema har i alt 60 spørgsmål, om alt fra højde, vægt, motion og madvaner til liv og trivsel generelt.

Otte af de i alt 60 spørgsmål er forskellige fra region til region. De otte sidste spørgsmål i spørgeskemaet er altså helt unikke for Region X.

De borgere i Region X, som indsender spørgeskemaet, deltager i en konkurrence om at vinde kontantpræmier på henholdsvis 6.000 kr., 4.000 kr. og 2.000 kr.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger har ingen bemærkninger til sagsfremstillingen.

SKATs indstilling og begrundelse

Generelt:

Lovgrundlag mv.

I henhold til gevinstafgiftsloven, jf. bekendtgørelse af lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., § 1, stk. 1, skal der skal betales afgift til staten af gevinster:

a) -e) ....., og

f) ved her i landet afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige.

Gevinster af den i stk. 1 nævnte art, er fritaget for indkomstskat, jf. bestemmelsens stk. 3.

Statsskattelovens § 4, litra f:

Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.:

...

f) af lotterispil, samt andet spil og væddemål.

Praksis:

Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit A.B.7.5.1:

"Visse gevinster er ikke indkomstskattepligtige, idet der i stedet svares en afgift til staten. Det drejer sig om følgende:

Præmieobligationsgevinster og gevinster ved tipning og lotto. Efter bestemmelser i særlige love fradrages der i stedet inden udbetaling en 15 pct.''s afgift af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Efter lov om gevinster ved lotterispil m.v, jf. LBK nr 1146 af 02/12/2005   betales lotteriafgift i stedet for indkomstskat af en række nærmere opregnede spil. Af gevinster i Landbrugslotteriet og Varelotteriet udgør afgiften 15 pct. af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr. Af andre gevinster udgør afgiften 17,5 pct. af den del af gevinstens værdi, der overstiger 200 kr., se nærmere Punktafgiftsvejledningens del I

De gevinster, der omfattes af denne lovgivning, er:

 1. Gevinster i Landbrugs- og Varelotteriet.
 2. Gevinster ved bortlodninger, der sker i henhold til lov om gevinstopsparing.
 3. Gevinster ved klasselotteri afholdt af Det Danske Klasselotteri A/S.
 4. Gevinster ved her i landet (bortset fra Færøerne og Grønland) afholdte, offentlige bortlodninger - herunder bortlodning ved tombola. En bortlodning er offentlig, når alle får mulighed for at deltage fx efter annoncering i dagspressen.
 5. Gevinster ved her i landet (bortset fra Færøerne og Grønland) afholdte præmie- og gættekonkurrencer, der henvender sig til offentligheden (herunder de af dag- og ugeblade arrangerede konkurrencer), såfremt der ikke er tale om konkurrencer af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller teknisk karakter eller om prisbelønninger for besvarelse af opgaver af denne art. Gevinster ved sådanne konkurrencer er efter udtrykkelig bestemmelse i lotteriafgiftsloven ikke omfattet af denne lov og altså indkomsskattepligtige. Lotteriafgiften administreres af de regionale told- og skattemyndigheder. "

Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit A.B.7.5.2:

"Alle andre gevinster end de foran under A.B.7.5.1. omtalte er fuldt ud skattepligtige.

Gevinster hidrørende fra ikke-offentlige bortlodninger, som fx lodtrækninger blandt medlemmerne af en forening eller blandt funktionærerne i et firma (fx ferie- eller julelotteri), lsr. 1955.38. I TfS 2000, 761 fandt landsretten, at gevinster, skatteyderen havde vundet ved bankospil afholdt af arbejdsgiveren, var skattepligtige efter SL § 4 og LL § 16.

I SKM2008.783.SR fandt Skatterådet ikke, at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men at der var tale om B-indkomst, som SKAT i sin indstilling gav vejledning om.

Medlemmer af kunstforeningen »Den Frie Forårsudstilling«, der hvert år deltager i en lodtrækning om retten til at udtage et kunstværk af en nærmere angiven værdi, anses indkomstskattepligtig af det vundne kunstværks (skønsmæssigt ansatte) værdi.

Gevinster fra præmie- eller gættekonkurrencer, der ikke henvender sig til offentligheden. En præmie i en konkurrence, der var arrangeret af en tobaksfabrik for landets tobakshandlere, er således anset fuldt ud indkomstskattepligtig."

LSR.1955.38

Klager havde ved lodtrækning blandt medlemmer af en forening vundet en båd, som han solgte. Skatterådet havde anset hele salgsprovenuet for indkomstskattepligtigt.


Landsskatteretten traf følgende afgørelse:

"Det oplystes, at klageren ikke havde betalt præmie for at deltage i lodtrækningen, i hvilken kun medlemmer af den pågældende forening havde kunnet deltage, og da lotteriet derhos ikke hvilede på nogen officiel bevilling, var Landsskatteretten enig med skatterådet i, at den omhandlede gevinst ikke kunne sidestilles med de i ligningslovens § 13, stk. 2, nævnte lotterigevinster, og den ved salget konstaterede værdi måtte derfor anses for fuldt ud indkomstskattepligtig i medfør af statsskattelovens § 4f."

LSR1960.110

En gummifabrik havde udsendt en reklame til landets ca. 7.000 cykelhandlere, hvorefter disse kunne deltage i en lodtrækning om bl.a. 2 udenlandsrejser. For hver 10 dæk af et bestemt mærke, der blev aftaget fra fabrikken inden den 10. september 1957, fik den pågældende cykelhandler 1 lodseddel. A vandt ved lodtrækningen en udenlandsrejse til 2 personer, værdi 2.100 kr.

Skattedepartementet havde nægtet fabrikken ret til at betale afgift i henhold til reglen i lov nr. 23 af 27. januar 1956 § 1, stk. 1, under hensyn til, at den afholdte bortlodning ikke kunne betragtes som offentlig. Amtsskatterådet havde derefter anset A for indkomstskattepligtig af den vundne præmie.

Landsskatteretten var enig i, at den omhandlede bortlodning ikke kunne betragtes som offentlig, og stadfæstede den påklagede indkomstansættelse.

LSR1978.183

Et rederiaktieselskab havde i slutningen af 1974 udbudt et skib til salg i anparter a' 10.000 kr. Skibet var blevet udbudt ved annoncer i dagspressen, og reflektanter på annoncen, der havde indsendt tegningsformularen samt første indbetaling på 150 kr. inden den 31. december 1974, havde deltaget i en lodtrækning med en hovedgevinst på 100.000 kr., som var tilfaldet klageren efter den af selskabets statsautoriserede revisor foretagne lodtrækning.

Landsskatteretten fandt efter de foreliggende oplysninger, at alle og enhver havde haft adgang til at gøre sig til kommanditist i kommanditselskabet og dermed til deltager i den af rederiaktieselskabet i reklameøjemed afholdte lodtrækning. Denne måtte derfor anses for omfattet af § 1, stk. 1, i lov nr. 23 af 27. januar 1956

SKM2008.783.SR

Skatterådet fandt ikke, at gevinster udloddet som honorar for besvarelse af spørgeskemaer var gevinst ved lotterispil, men at der var tale om B-indkomst.

Skatterådet fandt ikke, at der ville være offentlig adgang til at blive paneldeltager og dermed deltage i det pågældende lotteri, men alene offentlig adgang til at deltage i en udvælgelsesproces.

Gevinsten var således ikke omfattet af gevinstafgiftsloven.

Konkret

Ad spørgsmål 1

Det ønskes oplyst, om gevinsterne i en nærmere beskreven lodtrækning er skattepligtige.

Indtægter ved lotterispil samt andet spil og væddemål skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. statsskattelovens § 4, litra f.

Visse gevinster er dog ikke indkomstskattepligtige, idet der i stedet svares en afgift til staten, jf. bl.a. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 2. december 2005 (gevinstafgiftsloven).

I henhold til gevinstafgiftslovens § 1, er præmie- og gættekonkurrencer, der må anses for offentlige og som afholdes her i landet, omfattet af loven.

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit A.B.7.5.1, at en bortlodning er offentlig, når alle får mulighed for at deltage fx efter annoncering i dagspressen.

Sammenholdes dette med den foreliggende landsskatteretspraksis er det SKATs vurdering, at det må kræves, at alle i princippet har haft mulighed for at deltage i en lodtrækning mv. for at kunne sige, at denne er offentlig i relation til gevinstafgiftsloven. Jf. hertil eksempelvis LSRM 1960.110 og LSR1978.183.

SKM2008.783.SR fandt Skatterådet ikke, at der ville være offentlig adgang til at blive paneldeltager og dermed deltage i det pågældende lotteri, men alene offentlig adgang til at deltage i en udvælgelsesproces.

Ca. 57.000 borgere i Region X har fået tilsendt et spørgeskema. Udvælgelsen af disse borgere er sket ved en tilfældig udvælgelse fra CPR-registeret.

Denne gruppe borgere har haft mulighed for at deltage i lodtrækningen, idet der ved lodtrækning blandt de indkomne besvarelser fra denne gruppe, er udloddet 3 pengepræmier.

Udvælgelsen af de borgere, der har modtaget spørgerskemaer, er ikke en egentlig udvælgelse i lighed med den udvælgelse, som man eksempelvis har set i SKM2008.783.SR, men er sket ud fra et tilfældighedsprincip.

I denne sag har spørger altså udvalgt en gruppe, som har haft muligheden for at deltage i lodtrækningen. Dette indebærer, efter SKATs opfattelse, at konkurrencen ikke har været åben for alle, men kun for den gruppe, som er udvalgt af spørger. Den omstændighed, at udvælgelsen er sket efter et tilfældighedsprincip, ændrer ikke på, at kredsen af deltagere i konkurrencen har været begrænset og således ikke åben for alle.

Det er på den baggrund SKATs opfattelse, at da lodtrækningen således ikke har været offentlig, er gevinsterne ikke omfattet af gevinstafgiftsloven.

Gevinsterne er som følge heraf skattepligtige efter statsskattelovens § 4f, jf. endvidere hertil Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit A.B.7.5.2.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Ad. spørgsmål 2 og 3

Det ønskes oplyst, om det er spørger eller modtageren som skal indberette, og hvis det er modtageren, om spørger kan gøre noget, således at modtageren ikke skal betale.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 omfatter bindende svar de skattemæssige virkninger af en gennemført eller påtænkt disposition. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en afgørelse og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning.

Der gives ikke bindende svar om faktisk forvaltningsvirksomhed eller om eksempelvis kontrol.

Spørgsmål om indberetningspligt i en given situation, og hvem den i givet fald påhviler, og om selve skattebetalingen ligger således uden for området for bindende svar, og spørgsmålene må derfor, efter SKATs opfattelse, afvises.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 og 3 afvises.

SKAT kan dog vejledende udtale, at Region X ikke i henhold til skattekontrolloven har pligt til at indberette gevinsterne, men som en offentlig myndighed bør foretage indberetning.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet traf beslutning om, at ændre SKATs indstilling til "Nej, se dog Skatterådets afgørelse og begrundelse" for så vidt angår spørgsmål 1, med følgende begrundelse:

Skatterådet finder ikke, at besvarelsen af spørgeskemaet har karakter af en arbejdsydelse, som gevinsten er vederlag for.

Udvælgelsen af deltagere i spørgeskemaundersøgelsen er sket ud fra et tilfældighedsprincip, hvorved samtlige borgere i regionen har haft en chance for at deltage. Da udvælgelsen samtidig er sket blandt samtlige borgere i en hel region, og der dermed er tale om en tilstrækkelig stor og objektivt defineret gruppe, finder Skatterådet, at offentlighedskravet i gevinstafgiftslovens § 1 må anses for opfyldt, og at lodtrækningen derfor er omfattet af gevinstafgiftsloven.

Som følge af Skatterådets afgørelse ændres svarene på spørgsmål 2 og 3 til: "Bortfalder, jf. besvarelsen til spørgsmål 1".

Supplerende kan SKAT vejledende udtale, at afgiften af kontante gevinster udgør 15% af den del af gevinstens beløb, der overstiger 200 kr., jf. gevinstafgiftslovens § 2. Afgiften skal modregnes gevinsten ved gevinstudbetalingen.

Anmeldelse af gevinster og betaling af afgifter påhviler den, der afholder de pågældende lotterier, jf. gevinstafgiftslovens § 6 og § 4.