For at blive momsfritaget skal du først og fremmest have opnået tilstrækkelige kvalifikationer til at udføre behandlingerne.

Uddannelseskrav - andre sundhedspersoner

For andre sundhedspersoner er uddannelseskravet opfyldt, hvis du har en autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Det gælder fx kiropraktorer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kliniske diætister og jordemødre.

Momsfritagelsen gælder kun, hvis du foretager behandlinger inden for det fagområde, som du er uddannet til. En sygeplejerske kan for eksempel ikke foretage akupunkturbehandlinger momsfrit inden for sin autorisation. Uddannelsen skal suppleres med 250 timer inden for den primære behandlingsform, før akupunkturbehandlinger kan blive momsfrie.

Uddannelseskrav - alternative behandlere

For alternative behandlere stilles der følgende uddannelseskrav. Alle undervisningstimer i relation til opfyldelsen af uddannelseskravet skal være på mindst 45 minutter. En hel undervisningsdag kan maksimalt indeholde 8 undervisningstimer, jf. SKM 2012.155.SKAT. Tid, der går med forberedelse, hjemmeopgaver mv. kan ikke medregnes, idet der ikke er tale om "undervisningstimer".

Anatomi/fysiologi

 200 timer

Sygdomslære/farmakologi

 100 timer

Den primære behandlingsform

 250 timer

Klinikvejledning/klinikbehandling

 10 timer

Øvrig sundhedsfaglig undervisning

 100 timer

I alt

 660 timer

Hvis du arbejder inden for det psykoterapeutiske område vil timerne i anatomi/fysiologi og sygdomslære/farmakologi skulle erstattes af timer inden for den primære behandlingsform. Det kan for eksempel være teoretisk undervisning inden for det psykoterapeutiske område, egenterapi og modtagelse af supervision.

 •  Den primære behandlingsform

Landsskatteretten har i marts måned 2010 truffet afgørelse om, at uddannelseskravet inden for den primære behandlingsform på 250 timer skal være opfyldt inden for hver primær behandlingsform, som bliver udført, for at man opfylder uddannelseskravet og kan udføre behandlingen momsfrit. Se SKM2010.502.LSR. Det betyder eksempelvis, at hvis du både udfører behandlinger inden for zoneterapi og massage, så skal du have 250 timers undervisning i både zoneterapi og massage, da det er 2 primære behandlingsformer.

Hvis du for eksempel er uddannet akupunktør og også tilbyder øreakupunktur, så bliver det betragtet, som 1 primær behandlingsform, da øreakupunktur bliver betragtet som en del af behandlingen inden for det pågældende fagområde.

Uddannelseskravet gælder for alle, der udfører behandlinger

Hvis en klinik har flere personer til at udføre behandlingerne, gælder uddannelseskravet for hver person. Hvis en person ikke opfylder uddannelseskravene, bliver de behandlinger, som personen udfører, momspligtige.

Krav til uddannelsens kvalitet

Alle undervisningstimerne skal være relevante for behandling eller forebyggelse af sygdomme. Eksempelvis kan undervisning i salgspsykologi eller markedsføring ikke tælles med. En undervisningstime er 45 minutter.

Som udgangspunkt skal uddannelsen tages ved et uddannelsessted, som udbyder den samlede uddannelse. Der stilles krav om, at man skal til eksamen i fagene anatomi/fysiologi, sygdomslære/farmakologi og den primære behandlingsform.

Hvis uddannelsen stykkes sammen af flere kurser fra forskellige uddannelsessteder stilles følgende krav:

 • Uddannelsen skal have samme indhold og kvalitet som en samlet uddannelse inden for samme fagområde.
 • Hvert enkelt kursus skal afsluttes med en bestået eksamen.

E-learning/selvstudier

Undervisningstimerne kan godkendes når disse tages ved e-learning. Det er dog en forudsætning herfor, at

 • alle fagene skal afsluttes med en bestået eksamen, som skal tages ved personligt fremmøde
 • fagene ikke har et sådant indhold af praktiske øvelser, at e-learning er åbenlyst uegnet til formålet.

Undervisningen skal have samme kvalitet, som tilsvarende kurser ved personligt fremmøde. I praksis vil det betyde, at kurserne er udbudt af en skole eller lignende uddannelsessted. Uddannelse taget i form af selvstudier opfylder ikke uddannelseskravene. Det gælder for alle fag.

Dokumentationskrav til uddannelsen

Alternative behandlere skal kunne dokumentere deres uddannelse med kursusbeviser eller diplomer. Det skal fremgå, hvilke fag der er undervist i og antal timer. Det skal også fremgå, at den pågældende behandler har deltaget i undervisningen og undervisningsstedets navn og adresse.

Dokumentationen skal være på dansk eller engelsk. Uddannelsesbeviser på andre sprog skal være oversat til dansk eller engelsk.

Dispensation

Dispensation opnået i 1999

Alternative behandlere, som har opnået dispensation i 1999 kan fortsætte uændret. Dispensationsreglerne var følgende:

For alternative behandlere, der har afsluttet deres uddannelse inden den 1. juli 2000, kan der dispenseres fra uddannelseskravene. Disse alternative behandlere vil være omfattet af momsfritagelsen, når de kan dokumentere, at de har gennemført et uddannelsesforløb, der som minimum svarer til samlet 400 lektioner inden for følgende områder:

 • Anatomi/fysiologi
 • Sygdomslære/farmakologi
 • Den primære alternative behandlingsform

Alternative behandlere, der ikke umiddelbart opfyldte betingelserne for denne dispensation, havde mulighed for at supplere deres uddannelse. Hvis de opfyldte uddannelseskravet inden den 31. december 2000 kunne de blive omfattet af dispensationen.

Dispensation ved mindst 5 års erhvervserfaring

Behandlere, der den 1. juli 2012 har drevet virksomhed med levering af momsfritagne sundhedsydelser som hovederhverv i mindst 5 år, kan fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser.

Det er en betingelse, at behandlerne opfylder betingelserne for momsfritagelse efter den hidtidige administrative praksis, som er gengivet i Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.1.5. Det vil sige, at man opfylder et uddannelseskrav på 660 timer med 250 timer inden for den primære behandlingsform og et behandlingskrav.

Disse behandlere omfattes derfor ikke af styresignalet.

Overgangsperiode ved mindre end 5 års erhvervserfaring

Behandlere, der den 1. juli 2012 har drevet virksomhed med levering af momsfritagne sundhedsydelser som hovederhverv i mindre end 5 år, kan fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser frem til den 30. juni 2013.

Det er en betingelse, at behandlerne opfylder betingelserne for momsfritagelse efter den hidtidige administrative praksis, som er gengivet i Den juridiske vejledning 2011-2, afsnit D.A.5.1.5. Det vil sige, at man opfylder et uddannelseskrav på 660 timer med 250 timer inden for den primære behandlingsform og et behandlingskrav.

Opfylder behandlerne ikke de skærpede betingelser i Skattestyrelsens nye styresignal, kan behandlerne kun fortsætte med at levere momsfritagne sundhedsydelser efter den 30. juni 2013, hvis de har fremskaffet den tilstrækkelige dokumentation for gennemført uddannelse eller gennemgået den nødvendige supplerende uddannelse.

Hvis en igangværende behandler ikke når at opdatere sin uddannelse, vil virksomhedens ydelser fra den 1. juli 2013 blive anset for momspligtige.

De skærpede betingelser i forhold til tidligere administrativ praksis vedrører:

 • Dokumentation for uddannelsen
 • E-learning
 • Eksamen
 • Uddannelsens kvalitet 

Nystartede virksomheder

Behandlere, som starter virksomhed efter den 1. juli 2012, kan ikke opnå dispensation og skal opfylde uddannelseskravene i det nye styresignal.