Dato for udgivelse
11 Aug 2010 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 May 2010 10:21
SKM-nummer
SKM2010.473.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-00298
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Anmodning, ændring, skatteansættelse
Resumé
Anmodning om genoptagelse for 2004 var indgivet efter udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist. Et selskab havde undladt at udfylde felterne 92 og 93 i selvangivelsen fra 2004, hvorfor indeholdt udbytteskat ikke var blevet godskrevet. Klagen vedrørte afslag på anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for 2004, hvorfor sagen vedrørte reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 og ikke spørgsmålet om forældelse af et tilbagebetalingskrav efter de formueretlige forældelsesregler.
Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 og 6
Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 1-8
Kildeskatteloven § 67, stk. 2

Henvisning

Den juridiske vejledning 2011-1, afsnit A.A.8.1

Klagen angår afslag på anmodning om ændring af skatteansættelsen for indkomstår 2004.

Landsskatterettens afgørelse

SKAT har ved afgørelse af 30. oktober 2008 nægtet genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstår 2004.

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

For to selskaber, herunder H1 A/S (selskabet), blev der ved brev af 27. august 2008 til Skattecentret anmodet om at få korrigeret skatteansættelsen for 2004. I brevet hedder det angående selskabet:

"Ændring af skatteansættelse 2004

Vi skal hermed anmode om at få korrigeret skatteansættelsen for 2004 for H1 A/S. Ændringen skyldes, at der fejlagtigt i 2004 ikke er angivet aktieudbytter med indeholdelse af udbytteskat i felt nr. 92 og 93.

For H1 A/S skulle der således have været angivet 85.150 kr. i felt nr. 92 og 67.900 kr. i felt nr. 93.

De samlede danske udbytteskatter udgør således 35.872 kr., som venligst bedes refunderet. Vi vedlægger kopi af selvangivelse for 2004 og kopi af udbyttebilag som dokumentation herfor.

(...)

Såfremt der måtte være nogle spørgsmål hertil, er I velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen"

De nævnte udbyttebilag angik udbytter på i alt 153.050 kr., hvori der var indeholdt udbytteskat på i alt 35.871,70 kr.:

Udbytte 85.150 kr.

"Udbytteberegning" fra Bank 1 af 30. marts 2004 viser et udbytte fra Bank 2 på 85.150 kr., udbytteskat heraf 19,8 % (16.859,70 kr.) samt udbytte efter udbytteskat 68.290,30 kr. (overføres til nærmere angiven konto).

Udbytte 38.500 kr.

Meddelelse fra Bank 2 af 5. maj 2003 viser et udbytte fra selskabet G1 på 38.500 kr., udbytteskat heraf 28 % (10.780 kr.) samt udbytte efter udbytteskat 27.720 kr. (indsættes på nærmere angiven konto den 6. maj 2003). På bilaget er påstemplet: "Attest for udbetalt udbytte vedlægges".

Udbytte 29.400 kr.

Meddelelse fra Bank 1 af 1. maj 2003 viser et udbytte fra selskabet G2 på 29.400 kr., udbytteskat heraf 28 % (8.232 kr.) samt udbytte efter udbytteskat 21.168 kr. (indsættes på nærmere angiven konto den 2. maj 2003). På bilaget er påstemplet: "Attest for udbetalt udbytte vedlægges".

For udlodningerne på 38.500 kr. og 29.400 kr. har det i indlæg til Landsskatteretten af 9. oktober 2009 været oplyst, at de nævnte udbytteattester ikke havde kunnet fremfindes, men senere indlæg af 14. december 2009 var vedlagt kopi af disse. Herefter er datoen for vedtagelsen af udbytteudlodningen den 30. april 2003 for udbyttet på 38.500 kr. og den 28. april 2003 for udbyttet på 29.400 kr.

Udbyttet fra Bank 2 på 85.150 kr. er ifølge indlægget af 14. december 2009 udloddet den 23. marts 2004, jf. fremlagt kopi af fondsbørsmeddelelse om bankens generalforsamling 2004.

For selskabets indkomstår 2004 (omfattende regnskabsperioden 1.5.2003 - 30.4.2004) er selvangivet en skattepligtig indkomst på 1.550.617 kr. Ved indkomstopgørelsen er som skattefri andel af aktieudbytte tilbageført 78.786 kr. (34 % af 231.724 kr./danske og udenlandske aktier i depot), jf. fremlagt kopi af indkomstopgørelse samt specifikationer til årsrapporten. Heraf fremgår også angående aktier bl.a. følgende, jf. side 11:

 

Nom. 1.5.2003 

Nom. 30.4.2004 

Udbytte 

Skat 

 Bank 2

13.000 kr. 

13.000 kr. 

85.150 kr. 

16.860 kr. 

 Selskabet G1

11.000 kr. 

11.000 kr. 

38.500 kr. 

10.780 kr. 

 Selskabet G3

49 kr. 

147 kr. 

29.400 kr. 

8.232 kr. 

 I alt

 24.049 kr.

24.147 kr. 

153.050 kr. 

35.872 kr. 

I selvangivelsen for indkomstår 2004 er felterne nr. 92 og nr. 93, som angår erhvervet dansk udbytte med indeholdelse af hhv. 19,8 % og 28 % udbytteskat (i indkomståret dog tidligst fra den 1. januar 2004), ikke udfyldt. Det fremgår af tekst til * markering i disse felter: "Bemærk, at disse felter vedrører alene udbytter, der er udloddet i indkomståret 2004 dog tidligst fra den 1. januar 2004. Hele udbyttet (100 %) skal selvangives uanset eventuelle forlods tilbagebetalinger, jf. selskabsskattelovens § 29 D eller § 29 E stk. 2."

For så vidt udbytterne på 38.500 kr. og 29.400 kr. er erhvervet før den 1. januar 2004, er det i indlægget til Landsskatteretten af 14. december 2009 oplyst, at selskabet ikke er blevet godskrevet den indeholdte udbytteskat i tidligere indkomstår, jf. nærmere indlægget samt fremlagt kopi af materiale for indkomstårene 2002 og 2003.

Skattecentret har den 4. september 2008 afslået genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstår 2004, og efter at SKAT har været bedt om at genoverveje anmodningen om genoptagelse, har skattecentret den 30. oktober 2008 fastholdt afslaget.

Skattecentrets afgørelse

Der er givet afslag på anmodningen om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstår 2004, jf. senest det påklagede afslag af 30. oktober 2008.

Der er henvist til, at anmodningen om genoptagelse ikke er modtaget senest den 1. maj i det 4. indkomstår efter udløbet af indkomståret, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og at forholdet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1 - 8.

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at der til selskabet skal udbetales udbytteskat på 35.872 kr.

Anmodningen af 27. august 2008 vedrørende indkomstår 2004 angår ikke en ændring af skatteansættelsen omfattet af skatteforvaltningslovens forældelsesfrister, men et tilbagesøgningskrav på indeholdt udbytteskat, der er omfattet af de formueretlige forældelsesfrister. Ansættelsesændringer i skatteforvaltningslovens forstand angår ændring af indkomstforhold, og der sker ingen ændring af selskabets indkomst eller af den beregnede indkomstskat. Det er derfor en fejl, når der er anmodet om at få korrigeret skatteansættelsen, hvilket ikke ændrer på, at sagen rettelig drejer sig om tilbagesøgningskrav af udbytteskat og ikke ændring af skatteansættelsen.

Selskabets tilbagesøgningskrav på udbytteskatten vedrørende indkomståret 2004 er ikke forældet efter hverken den nye forældelseslov eller de tidligere gældende forældelsesregler i Danske Lovs 5-14-4 og i 1908-loven.

Ifølge forældelsesloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, er forældelsesfristen på penge og andre ydelser som udgangspunkt 3 år, jf. lovens § 3. Forældelsesfristen regnes fra det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kunne kræve fordringen opfyldt, jf. lovens § 2, stk. 1. Da der er tale om udbytteskat, der indgår i acontoskattesystemet for indkomstår 2004, må forældelsesfristen skulle regnes fra 20. november 2005, jf. herved SKATs juridiske vejledning om processuelle regler, afsnit N.1. med gengivet citat i klagen. Der blev søgt om udbetaling af skatten ved anmodningen af 27. august 2008. Anmodningen er derfor indgivet inden for den gældende tre års forældelsesfrist.

Det fremgår af overgangsbestemmelsen i forældelseslovens § 30, at fordringer, der var stiftet før lovens ikrafttræden (1. januar 2008), også omfattes af den nye forældelsesfrist, naturligvis forudsat at fordringen ikke på ikrafttrædelsestidspunktet var forældet efter de hidtidige forældelsesregler. Efter lovens § 30, stk. 1, 2. pkt. indtræder forældelse dog tidligst 1. januar 2011, med mindre fordringen inden dette tidspunkt ville være forældet efter både forældelsesloven og efter de tidligere forældelsesregler. Kravet ville under alle omstændigheder efter de tidligere gældende forældelsesregler ikke være forældet, hvorfor kravet omfattes af forældelseslovens § 30, stk. 1, 2. pkt.

Konkret er der i udbyttet på 85.150 kr. indeholdt udbytteskat med 19,8 % svarende til 16.860 kr., og i det resterende udbytte på 67.900 kr. er der indeholdt udbytteskat med 28 % svarende til 19.012 kr. Såfremt det lægges til grund, at indeholdelsen ikke skete i "urigtig formening herom", hvilket er opfattelsen, ville skattekravet efter de tidligere regler om forældelse være omfattet af Danske Lovs 20 årige forældelsesfrist. Der er herved henvist til Østre Landsrets dom i UfR 1982.1047, hvor krav om tilbagesøgning af udbytteskat, der ikke var erlagt i urigtig formening herom, ansås for omfattet af den 20-årige forældelsesfrist. Såfremt det omvendt lægges til grund, at indeholdelsen skete i "urigtig formening herom", ville skattekravet efter de tidligere gældende regler om forældelse være omfattet af 1908-lovens 5 årige forældelsesfrist.

Reglerne om udbytteskat blev ændret ved lov nr. 153 af 12. marts 2003 med virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 eller senere, således at der overordnet skelnes mellem udbytter, der udloddes før og efter dette tidspunkt, men det er opfattelsen, at der er adgang til tilbagebetaling af udbytteskat, uanset om udlodningen skete før eller efter den 1. januar 2004.

Sagen angår alene spørgsmålet om, hvordan selskabet bliver godskrevet den indeholdte udbytteskat, således at selskabet ikke bliver dobbeltbeskattet. Selskabet er blevet beskattet af udbytterne, og det kan ikke være afgørende, at beskatningen er sket i indkomståret 2004, uagtet at en del af udbytterne rettelig burde have været beskattet i indkomståret 2003. Herunder kan det for udlodninger efter den 1. januar 2004 heller ikke anses for afgørende, om der er udfyldt specifikke felter på selvangivelsen. Det afgørende må være, om udbytterne er medtaget ved indkomstopgørelsen. Udbytterne og udbytteskatterne fremgår tydeligt af bilagene til selskabets selvangivelse.

Selskabet er ikke blevet godskrevet den indeholdte udbytteskat hverken i årsopgørelsen for indkomstår 2004 eller i tidligere indkomstår, jf. nærmere indlægget til Landsskatteretten af 14. december 2009 med vedlagt materiale.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Sagen vedrører prøvelse af skattecentrets afgørelse af 30. oktober 2008, hvori der meddeles afslag efter reglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 på en anmodning af 27. august 2008 om ændring af skatteansættelsen for selskabet for indkomstår 2004. Det er derfor dette spørgsmål - og ikke spørgsmålet om behandlingen af et tilbagebetalingskrav efter de formueretlige forældelsesregler som i Østre Landsrets dom i UfR 1982.1047 - der ved rettens afgørelse tages stilling til.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, skal en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomstskat, senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Er indkomståret ikke sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristerne fra udløbet af det år, som indkomståret træder i stedet for, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 6.

Selskabet har den 27. august 2008 haft anmodet om ændring af skatteansættelsen for indkomstår 2004 (omfattende indkomstperioden fra den 1. maj 2003 til den 30. april 2004), idet der som begrundelse herfor er henvist til, at der fejlagtigt ikke er angivet aktieudbytter med indeholdelse af udbytteskat i felt nr. 92 og nr. 93 (udbytte hhv. 85.150 kr. og 67.900 kr.).

Vedrørende anmodningen - hvorefter der for indkomstår 2004 fejlagtigt ikke er angivet aktieudbytter med indeholdelse af udbytteskat i felt nr. 92 og nr. 93 - må det som udgangspunkt lægges til grund, at felt nr. 92 og nr. 93 alene vedrører udbytter, der er udloddet i indkomståret 2004, dog tidligst fra den 1. januar 2004, ligesom det fremgår, at hele udbyttet (100 %) skal selvangives, jf. herved tekst til *markering i felterne.

De nævnte felter blev indsat i selskabsselvangivelsen for indkomstår 2004 efter ændring af reglerne om udbytteskat ved nr. 153 af 12. marts 2003 med virkning for udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 eller senere. I bl.a. kildeskattelovens § 67, stk. 2, som affattet ved lovens § 2, nr. 8, hedder det således: "Har nogen, der er skattepligtig efter § 1 i selskabsskatteloven (...), erhvervet udbytte, hvori der efter § 65 er indeholdt udbytteskat, modregnes udbytteskatten i den indkomstskat, der af den skattepligtige skal betales for det indkomstår, i hvilket udbyttet er erhvervet." Ifølge forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag L 80/fremsat den 7. november 2002) er det således tanken med lovforslaget, at der på selskabsselvangivelsen skal tilføjes 3 rubrikker, hvor udbytteindkomsten skal selvangives. I forarbejderne til loven (Almindelige bemærkninger) hedder det i øvrigt angående de foreslåede regler (12 side 447):

"Med forslaget afskaffes hovedparten af de attester, der anvendes i forbindelse med selskabers (...) godskrivning og tilbagesøgning af udbytteskat, idet det foreslås, at udbytteskat skal selvangives på selskabsselvangivelsen og modregnes i den indkomstskat, som skal betales for det indkomstår, i hvilket udbyttet er erhvervet.

Dette indebærer imidlertid, at modregningen af udbytteskat for selskaber (...) udskydes med 1 år i forhold til de gældende regler, hvilket indebærer et likviditetstab for selskaberne m.v. For at kompensere for dette tab foreslås det, at udbytteskatten fremover skal indgå i acontoskattesystemet og dermed vil den, i modsætning til gældende regler, indgå i tillægsberegningen ved slutskatteopgørelsen. Det foreslås endvidere, at udbytteskatten skal behandles på samme måde som en frivillig indbetaling, der er foretaget efter den 20. marts og senest den 20. november, således at der skal betales et til statskassen tilfaldende tillæg på 1 pct. af den indeholdte udbytteskat. Derved opnår man også at provenutabet begrænses."

For udbytter, som er udloddet inden den 1. januar 2004, er indeholdt en overgangsbestemmelse i lovens § 5, stk. 3, og i Ligningsvejledningen for Selskaber og Aktionærer fra ToldSkat 2005-1, afsnit S.E.4.9.3 hedder det om tilbagebetaling af udbytteskat efter de før 1. januar 2004 gældende regler:

"Efter de før den 1. januar 2004 gældende regler sker tilbagebetaling af udbytteskat ved modregning i den indkomstskat, som selskabet m.v. skal betale, i det kalenderår, i hvilket udbyttet er erhvervet. I det omfang beløbet ikke kan anvendes til sådan modregning - eksempelvis hvis selskabet har overskydende skat - udbetales det kontant. Tilbagebetalingen sker ved indsendelse af en attest, som skal være underskrevet af såvel det udloddende som det udbyttemodtagende selskab m.v."

Ifølge det under sagens behandling oplyste er udbyttet på 67.900 kr. erhvervet før den 1. januar 2004, herunder i øvrigt i indkomståret 2003, idet datoen for vedtagelsen af udlodningen er den 28. og 30. april 2003 for udbyttet på hhv. 29.400 kr. og 38.500 kr. Udbyttet på 67.900 kr. skulle således som erhvervet før den 1. januar 2004 ikke være medtaget i felt nr. 93 som anført i anmodningen, uanset at udbyttet er selvangivet som vedrørende indkomstår 2004. Genoptagelse af skatteansættelsen for indkomstår 2004 ville derfor ikke få betydning for udbytteskatten vedrørende disse udbytter.

Udbyttet på 85.150 kr. skulle være anført i felt nr. 92, men anmodningen af 27. august 2008 om ændring af skatteansættelsen for indkomstår 2004 er indgivet efter udløbet af fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og der foreligger ikke omstændigheder, som kan begrunde ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1-8.

Felterne nr. 92 og nr. 93 i selvangivelsen for indkomstår 2004 må anses som en pligtmæssig selvangivelsesoplysning vedrørende skatteberegningen, der er fastsat efter skattekontrollovens § 1, hvor ændring heraf er omfattet af fristreglerne i skatteforvaltningsloven om ansættelse af indkomstskat. Ifølge forarbejderne til skatteforvaltningsloven anvendes begrebet "ansættelse af indkomstskat" som udgangspunkt om opgørelse af enhver form for skat, der opgøres på grundlag af en indkomst, jf. herved lovforslag L 110/fremsat den 24. februar 2005 (Almindelige bemærkninger, pkt. 4.17. Terminologi).

Afslaget på genoptagelse stadfæstes derfor.