Dato for udgivelse
13 jul 2010 13:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jun 2010 13:08
SKM-nummer
SKM2010.453.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-1913-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Maskeret, udlodning, forkøbsret, aktier, ugyldighed
Resumé

Ved overdragelsen af et dansk selskabs anparter i et litauisk joint venture selskab, hvori selskabet ejede 50 % af anparterne, til selskabets hovedanpartshaver blev et beløb svarende til differencen mellem overdragelsessummen og markedsprisen anset for maskeret udlodning for hovedanpartshaveren.

Appellanten anførte, at anparterne var tilbageført, da overdragelsen var en nullitet/ugyldig, hvilket skyldtes, at overdragelsen, bl.a. pga. af manglende iagttagelse af reglerne om forkøbsret, var anfægtet af den litauiske selskabsdeltager. I det danske selskabs årsrapport fremgik, at tilbageførelsen af anparterne var begrundet i uenighed med ligningsmyndighederne om værdiansættelsen. Landsretten lagde til grund, at tilbageførelsen var sket af de i årsrapporten anførte grunde, hvorefter overdragelsen ikke skulle anses for en nullitet. Landsretten fandt endvidere ikke, at det var tilstrækkeligt godtgjort, at den litauiske medejer så tidligt som anført skulle have modsat sig overdragelsen, herunder at modstanden skulle være begrundet i et ønske om at udnytte forkøbsretten.

Endelig udtalte landsretten, at der, ikke mindst når der er tale om aktieoverdragelser mellem interesseforbundne parter, må stilles ikke ubetydelige krav til beviserne for, at de faktiske omstændigheder er anderledes, end dokumenterne angiver.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Reference(r)
Ligningsloven § 16 A, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 S.F.2.3.3

Parter

A
(advokat Morten Elbrønd, prøve)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Lisbeth Jørgensen)

Afsagt af landsdommerne

M. Lerche, Finn Morten Andersen og Rasmus Kieffer-Kristensen (kst.)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 17. juni 2009 (BS R3-327/2008) er anket af A med påstand om at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at As skattepligtige indkomst for indkomståret 2003 nedsættes med 2.696.999,00 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

Af H1 ApS' årsrapport for 2003, som er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2004, fremgår blandt andet

"...

Ledelsens beretning

...

Usædvanlige forhold

...

Selskabet har i september 2003 erhvervet aktier i UAB HG1, Litauen for en sum af kr. 464.540,33 og videresolgt samtlige aktier i UAB HG1 pr. 30.12.03 til A.

..."

Af H1 ApS' årsrapport for 2004, som er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2005, fremgår blandt andet

"...

Ledelsens beretning

...

Usædvanlige forhold

Handlen med UAB HG1s aktier med A selskabets hovedanpartshaver er tilbageført grundet uenighed med Ligningsmyndighederne omkring aktiernes prisfastsættelse.

..."

A havde til brug for byretssagen indhentet en erklæring af 2. februar 2009 fra Dr. SN, ...1 Universitet, med besvarelse af en række spørgsmål vedrørende gyldigheden af en aktieoverdragelse efter litauisk ret. Til brug for landsrettens afgørelse har hun indhentet en supplerende erklæring af 19. november 2009 fra Dr. SN.

A har gjort gældende, at erklæringerne understøtter hendes anbringende om, at overdragelsen af aktierne var ugyldig i henhold til litauisk ret.

Skatteministeriet har gjort gældende, at der er tale om ensidigt indhentede erklæringer, som ikke er egnet som bevis for, at aftalen ifølge litauisk ret er ugyldig. Endvidere har Skatteministeriet gjort gældende, at erklæringerne efter deres indhold ikke støtter As synspunkt om, at aktieoverdragelsen var ugyldig.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet forklaringer af A, VK og OV.

A har supplerende forklaret blandt andet, at hun var bekendt med og opmærksom på reglerne om forkøbsret, da hun handlede aktierne i UAB HG1. Hun anså imidlertid ikke reglerne for så vigtige, da hun og ejerne af UAB G1 havde et godt og uformelt forhold til hinanden. Hendes brev fra december 2003 til direktøren fra UAB HG1 var et forsøg på at overholde formaliteterne og give den nye direktør en chance for at følge med i, hvad der foregik. Hun orienterede ikke medaktionæren, UAB G1, om overdragelsen. Når det i årsrapporten for H1 ApS er anført, at overdragelsen skete den 30. december 2003, er det fordi, man har anført den officielle dato. Overdragelsen var reelt sket tidligere på efteråret. Der blev ikke lavet nogen skriftlig aftale i forbindelse med overdragelsen, men det skete som led i låneaftalen indgået mellem hende og H1 ApS. På UAB HG1s generalforsamling i april 2004 blev UAB G1 orienteret om aktieoverdragelsen. De meddelte, at de ikke kunne acceptere overdragelsen, fordi formaliteterne ikke var overholdt. UAB G1 fastholdt, at det skulle være selskaber, der stod som ejere af UAB HG1, og at handlen var ulovlig. UAB G1 var ikke til at forhandle med på dette punkt og fastholdt holdningen på et senere bestyrelsesmøde i UAB HG1 i november 2004. Det står hende ikke klart, om UAB G1 ønskede at gøre sin forkøbsret til aktierne gældende. Når det i årsrapporten for H1 ApS i 2004 er anført, at handlen med aktier er tilbageført på grund af uenighed med ligningsmyndighederne om prisfastsættelsen af aktierne, er der tale om en fejl. Det skyldes, at skattemyndighederne var meget fokuserede på aktiernes pris og ikke interesserede sig for, om aktiehandlen var ugyldig. Der burde have stået, at handlen var blevet tilbageført, fordi overdragelsen var ugyldig efter litauisk ret. Når der gik så lang tid, inden tilbageførslen blev tilført aktiebogen, skyldes det, at UAB HG1 havde det synspunkt, at der ikke var sket en handel og derfor ikke tillagde aktiebogen betydning. Tilbageførslen skete, fordi det kom frem, at overdragelsen var ulovlig. Det var ikke på grund af uenigheden med skattemyndighederne om værdifastsættelsen.

VK har forklaret blandt andet, at han tiltrådte som direktør for UAB HG1 den 8. december 2003. Han husker, at han så meddelelsen om aktieoverdragelsen fra H1 ApS i slutningen af 2003 eller begyndelsen af 2004. På grund af en fejlekspedition var meddelelsen i første omgang blevet fordelt til en regnskabsmedarbejder. Da han blev opmærksom på meddelelsen, orienterede han den litauiske medaktionær, UAB G1, om overdragelsen. Det var nok i begyndelsen af 2004, men han husker ikke den præcise dato. Direktøren for UAB G1, som var bekendt med reglerne om forkøbsret, kom ikke med nogen særlig reaktion. Reaktionen kom først på den efterfølgende generalforsamling. Vidnet spurgte ikke UAB G1, om de ønskede at udnytte deres forkøbsret. Det hang blandt andet sammen med, at der var en fejl i brevet, idet det indeholdt oplysninger om, til hvem aktierne ønskedes overdraget. Der skulle blot have stået, at H1 ApS ønskede at overdrage sine aktier. Derved ville vidnet kunne have videresendt meddelelsen til UAB G1 og spurgt dem, om de ønskede at udnytte deres forkøbsret. Det kunne han ikke, når der stod et navn på den, aktierne ønskedes overdraget til. Det var en regnskabsmedarbejder, der indførte aktieoverdragelsen i UAB HG1s aktiebog den 30. december 2003. Vidnet blev først i begyndelsen af 2004 bekendt med tilførslen, der ikke burde være foretaget, idet sådanne tilførsler forudsætter enighed blandt ejerne. Det var vidnet, som den 25. marts 2005 rettede aktiebogen, så H1 ApS igen stod som ejer af de omhandlede aktier. Baggrunden for, at han rettede aktiebogen, var, at han på bestyrelsesmødet i november 2004 havde fået besked på at bringe aktiebogen i overensstemmelse med litauisk ret. Kort forinden havde skattemyndighederne været på inspektion i virksomheden og havde interesseret sig for aktionærforholdene. Når der gik så lang tid, før aktiebogen blev rettet, skyldes det, at det juridisk set var uden betydning, om den ulovlige tilførsel blev rettet i aktiebogen. Vidnet har ikke kendskab til, om UAB G1 har ønsket at udnytte sin forkøbsret.

OV har forklaret blandt andet, at han har været direktør for UAB G1 siden 1993. Meddelelsen fra december 2003 om overdragelsen af aktierne fra H1 ApS til A så han først lige før generalforsamlingen i begyndelsen af 2004. Da han blev bekendt med meddelelsen, forklarede han sine danske partnere, at det er et krav efter litauisk ret, at medaktionæren skal orienteres og tilbydes at udnytte sin forkøbsret. Da reglerne ikke var fulgt, var aktierne ikke overdraget. A og H1 ApS anerkendte synspunkt, hvilket fremgår af referatet, idet det er H1 ApS, der står anført som deltager i generalforsamlingen. For vidnet er det ikke ligegyldigt, om aktieposten ejes af H1 ApS eller af A, idet man har valgt en struktur med et lukket selskab, hvilket indebærer, at aktierne ikke kan sælges til tredjemand. UAB G1 har aldrig tilbudt at købe aktieposten tilhørende H1 ApS. Vidnet husker ikke i dag baggrunden for, at aktieoverdragelsen også blev drøftet på bestyrelsesmødet den 2. november 2004. Vidnet husker ikke, hvornår han blev bekendt med tilførslen den 30. december 2003 selskabets aktiebog af A som ejer 500.000 Lt af aktierne i UAB HG1.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gjort de samme anbringender gældende som for byretten og procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Efter bevisførelsen for landsretten lægges det til grund, at A i 2003 fra det af hende ejede selskab H1 ApS erhvervede samtlige selskabets aktier i det littauske selskab UAB HG1. Denne overdragelse er pr. 30. december 2003 tilført aktiebogen for UAB HG1 og er tillige omtalt i H1 ApS' årsrapport 1.januar - 31. december 2003, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2004. Aktierne blev overdraget for en værdi svarende til 464.540,33 kr. Det er under denne sag ubestridt, at aktierne, som fastslået i Landsskatterettens afgørelse af 19. december 2007, på dette tidspunkt havde en værdi på 3.161.539 kr.

Landsretten lægger videre til grund, at handelen med de pågældende aktier blev tilbageført "grundet uenighed med Ligningsmyndighederne omkring aktiernes prisfastsættelse", således som det er anført i H1 ApS' årsrapport 1. januar - 31. december 2004, som blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2005. Tilbageførslen blev tilført aktiebogen for UAB HG1 den 25. marts 2005.

Landsretten finder ikke, at de afgivne forklaringer, der ikke er klart underbygget, om, at den littauske medejer af UAB HG1 allerede i april 2004 skulle have modsat sig overdragelsen som værende i strid med littauisk ret på grund af formelle fejl, og at overdragelsen dermed skulle være en nullitet, kan tillægges vægt. Det er herved også tillagt betydning, at modstanden ikke var begrundet i et ønske om at udnytte en forkøbsret. Den omstændighed, at referatet af generalforsamlingen i UAB HG1 den 30. april 2004 omtaler H1 ApS som ejer af de omhandlede aktier, kan ikke tillægges afgørende vægt. Det bemærkes herved, at aktiehandelen ikke i øvrigt ses omtalt i referatet, ligesom A ikke på nogen måde ses at have forfægtet aktiehandelen. Tilsvarende gælder referatet af mødet i UAB HG1 den 2. november 2004, som er udarbejdet efter, at skattemyndighederne havde rettet henvendelse om aktiehandelen. Landsretten bemærker herved, at der - ikke mindst når der som her er tale om en aktiehandel mellem interesseforbundne parter - må stilles ikke ubetydelige krav til beviserne for, at omstændighederne er anderledes end den ovenfor anførte naturlige forståelse, som bygger på en flerhed dokumenter.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Under hensyn til sagens karakter og udfald samt sagsgenstandens størrelse, skal A betale 75.000 kr. til Skatteministeriet til dækning af advokatomkostninger for landsretten.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t  

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 75.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.