Dato for udgivelse
29 Jun 2010 12:23
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Apr 2010 10:56
SKM-nummer
SKM2010.421.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-057664
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Medarbejderaktieordning, aktieklasser, samme rettigheder
Resumé
Skatterådet fandt, at en medarbejderaktieordning, hvor det kun var medarbejdere, der ejede aktier i en B-aktieklasse, ikke udgjorde en særlig aktieklasse og aktierne derfor var omfattet af ligningslovens § 7A. Skatterådet lagde vægt på, at B-aktieklassen havde eksisteret i lang tid og at visse af disse aktier indtil for nylig havde været ejet af andre eksterne aktionærer.
Reference(r)

Ligningsloven § 7A

Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.10
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.15

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at medarbejderaktieordningen, som beskrevet nedenfor, vil kunne omfattes af ligningslovens § 7A, for så vidt angår aktier erhvervet som led i bruttolønsordningen?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Koncernen, som er fondsejet, er i gang med en omfattende selskabsretlig omstrukturering, som skal sidestille alle driftsselskaber (danske og udenlandske datterselskaber) under et nystiftet holdingselskab.

Påtænkte handlinger

Medarbejderne har igennem en årrække haft mulighed for at tegne/erhverve aktier i Selskabet. Disse tidligere medarbejderaktieprogrammer har alle været etableret i henhold til ligningslovens § 7A (eller den praksis, der gik forud for kodificeringen af disse regler), og man har i den forbindelse en praksis for at anmode om bindende svar inden ordningerne etableres. Det seneste program er fra 2003.

Medarbejderne er blevet tilbudt medarbejderaktier efter ligningslovens § 7A, i alt 12 gange tidligere.

Medarbejderne har i alle ovenstående ordninger erhvervet medarbejderaktier til regnskabsmæssig indre værdi.

Holding A/S (som bliver det nye moderselskab) ønsker nu at implementere en ny medarbejderaktieordning, som over en årrække skal rulles ud til samtlige medarbejdere. I ordningens første år (2010) vil den dog kun blive tilbudt til medarbejdere i de lande, hvor koncernen har mere end X ansatte. Ordningen vil blive etableret som en ordning, hvor medarbejderne tilbydes at købe aktier til markedspris. Alle medarbejdere tilbydes mulighed for at erhverve aktier på samme vilkår.

Baseret på en intern forespørgsel forventes det, at mange medarbejdere vil købe aktier i forbindelse med aktieudbuddet i 2010.

Faktiske forhold

Selskabet ønsker, at medarbejderaktieordningen etableres på samme vilkår for alle selskabets medarbejdere i hele verden. Derfor er udgangspunktet, at medarbejderne mod kontant betaling kan erhverve aktier i koncernen. Aktierne underlægges en 3-årig båndlæggelse.

I Danmark har man derudover et ønske om, at denne ordning kan tilbydes som en bruttolønsordning under ligningslovens § 7A, hvilket forventes at skabe en endnu større interesse for at blive medaktionær i koncernen. Det har været undersøgt, hvorvidt det har været muligt at etablere lignende skattebegunstigede ordninger i udlandet, men disse undersøgelser har afkræftet muligheden.

Medarbejderaktieordningen vil derfor blive struktureret på en sådan måde, at de danske medarbejdere frit kan vælge mellem at deltage i

 1. en ordning, hvor aktier erhverves for beskattede midler, og hvor købsprisen fastsættes som en kurs svarende til aktiernes regnskabsmæssig indre værdi beregnet på grundlag af selskabets seneste godkendte officielle årsrapport, eller
 2. en bruttolønsordning (det kan forudsættes, at denne ordning vil opfylde alle skattemæssige krav), hvor der mod en lønnedgang tildeles aktier til en markedsværdi på maksimalt DKK 22.800, jf. ligningslovens § 7A, stk. 1, nr. 2, eller
 3. en kombination af de to ordninger. 

Koncernens udenlandske medarbejdere vil kun kunne erhverve aktier for beskattede midler.

De nye globale medarbejderaktier vil være B-aktier i Holding A/S. B-aktionærerne vil, udover de nye medarbejderaktionærer, bestå af en fond, koncerndirektionen, samt medarbejdere fra hele verden, der i 2010 eller senere erhverver aktier mod kontant betaling.

Vilkår for ordningen

Vilkårene for erhvervelse og besiddelse af B-aktierne i Holding A/S er ens, uanset om anskaffelsen sker som led i en brutto- eller en nettolønsordning, og uanset om aktionæren er en dansk eller en udenlandsk medarbejder, og uanset om aktionæren er fonden, koncernledelse eller medarbejder. Kun hvor det er påkrævet pga. reglerne i ligningslovens § 7A er vilkårene for at eje B-aktierne anderledes for de danske medarbejdere. Vilkårene for ordningen er følgende:

 • Ordningen tilbydes i første omgang til alle medarbejdere i Selskabet og dets danske datterselskaber, som har mindst 6 måneders anciennitet på tilbudstidspunktet.
 • Ordningen tilbydes ligeledes til alle medarbejdere i datterselskaber, hvor der er mere end X medarbejdere, og hvor medarbejderen har mindst 6 måneders anciennitet på tilbudstidspunktet.
 • Aktier erhvervet mod kontant betaling båndlægges i 3 hele kalenderår.
 • Aktier erhvervet mod bruttolønsnedgang i henhold til ligningslovens § 7A båndlægges i 7 hele kalenderår.
 • Ingen medarbejder må på noget tidspunkt besidde aktier, der overstiger en fast grænse på en bestemt % af den udstedte aktiekapital i Holding A/S. Såfremt dette er tilfældet, vil medarbejderen ikke have mulighed for at erhverve aktier via medarbejderaktieordningen.
 • Medarbejderne kan kun sælge deres aktier til selskabet Invest A/S. Såfremt Invest A/S afslår at købe medarbejderaktier, kan medarbejderne dog afstå aktierne til en anden medarbejder i koncernen.
 • Enhver afståelse af aktierne til Invest A/S kan kun ske til en kurs svarende til aktiernes regnskabsmæssig indre værdi beregnet på grundlag af selskabets seneste godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for overdragelsen.
 • Ophører medarbejderens ansættelse i koncernen, forpligtes denne til at afstå sine aktier til Invest A/S. Fratræder medarbejderen under båndlæggelsesperioden, er medarbejderen forpligtet til at sælge aktierne til Invest A/S efter båndlæggelsesperiodens ophør, til en kurs svarende til aktiernes indre værdi beregnet på grundlag af selskabets seneste godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for afståelsen.
 • Invest A/S er forpligtet til at købe B-aktier af medarbejderne, såfremt salgsmeddelelse afgives. Dette gælder dog kun op til en årlig beløbsgrænse på DKK X mio., og såfremt Invest A/S ikke derved opnår en ejerandel på 25% eller mere af Holding A/S' B og C aktier.
 • Invest A/S er forpligtet til at købe aktier i ligeligt antal fra alle medarbejdere, der har afgivet salgsmeddelelse.
 • Medarbejderne er forpligtede til at sælge deres B-aktier til Invest A/S, såfremt Selskabet børsnoteres eller fusioneres. Salg skal ske til en kurs svarende til aktiernes regnskabsmæssige indre værdi, beregnet på grundlag af selskabets seneste godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for overdragelsen.
 • Sker børsnotering eller fusion med en børsnoteret virksomhed på et tidspunkt, hvor medarbejderaktierne er båndlagt i henhold til ligningslovens § 7A, forpligtes medarbejderen til at afstå aktierne straks efter båndlæggelsens ophør til en kurs svarende til aktiernes regnskabsmæssige indre værdi, beregnet på grundlag af selskabets seneste godkendte officielle årsrapport på tidspunktet for børsnoteringen/fusionen.
 • Medarbejderne forpligtes via B-aktierne til at medvirke i forbindelse med selskabsretlige omstruktureringer (på samme måde som dette sædvanligvis reguleres i en aktionæroverenskomst).

Invest A/S er et 100% ejet datterselskab til Holding A/S, som er stiftet i forbindelse med omstruktureringerne i koncernen. Selskabet skal alene fungere som handelsplads, hvor medarbejderne kan sælge deres medarbejderaktier.

For alle B-aktier, uanset om de er erhvervet via ligningslovens 7A eller på anden måde, vil det være et vilkår for besiddelsen, at aktierne kun kan sælges tilbage til Invest A/S, som er et datterselskab af Holding A/S. Salg kan kun ske på nærmere angivne tidspunkter, og kun til kurs regnskabsmæssig indre værdi på salgstidspunktet. Aktierne kan dog også sælges til andre medarbejdere i koncernen, i tilfælde af at Invest A/S afslår at købe. Medarbejderen er desuden forpligtet til at afstå aktierne til kurs regnskabsmæssig indre værdi i tilfælde af en eventuel fusion eller børsnotering, ligesom de vil være forpligtede til at afstå aktierne i tilfælde af fratræden, død eller pensionering.

Indholdet i disse vilkår for aktiebesiddelse skyldes, at man i koncernen klart ønsker at signalere, at aktien er en fondsejet "anlægsaktie", hvor der ikke forventes nogen børsnotering, og hvor ejerskab er forbeholdt ansatte i koncernen. Man ønsker at sikre, at aktionærkredsen ikke kommer til at omfatte ikke-inviterede tredjemænd, og man har behov for at kunne opgøre salgssummen på en transparent og enkel måde.

Da fonden ikke er en medarbejder i koncernen, vil salgsforpligtelsen i tilfælde af fratræden per definition ikke kunne gælde for den. Der gælder heller ingen øvre beløbsgrænse for fondens samlede aktiebesiddelse. Fonden er heller ikke underlagt en båndlæggelsesklausul, idet en sådan ikke tjener et formål når henses til fondens samlede aktiepost i Holding A/S og det forhold at fonden i et vist omfang er med til at tilvejebringe de aktier som udbydes til medarbejderne. Båndlæggelse af fondens aktier giver derfor ikke mening. Fonden er dog, på lige fod med de øvrige aktionærer, forpligtet til at sælge sine B-aktier i tilfælde af børsnotering og fusion, til en kurs svarende til selskabets regnskabsmæssige indre værdi.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er rådgivers opfattelse, at spørgsmålet bør besvares med et JA.

Det er rådgivers opfattelse, at vilkårene for medarbejderaktieordningen i Selskabet opfylder betingelserne i ligningslovens § 7A.

Når en medarbejderaktieordning etableres i henhold til ligningslovens § 7A, er det en betingelse, at de aktier, medarbejderne tildeles, ikke har vilkår, der stiller dem ringere end øvrige aktionærer i samme aktieklasse. I øvrigt må aktierne ikke udgøre en særskilt aktieklasse.

I dette tilfælde vil de nye medarbejderaktier være B-aktier i et selskab, der er moderselskab i koncernen. B-aktieklassen vil ikke udgøre en særskilt aktieklasse, idet også hovedaktionæren, fonden, vil være betydelig B-aktionær. Desuden vil aktieklassen indeholde adskillige øvrige medarbejderaktionærer, som har erhvervet aktier på almindelige vilkår (dvs. køb til markedspris uden for ligningslovens § 7A, med andre krav om båndlæggelse), og der vil være tale om medarbejdere fra mange forskellige lande. På sigt forventes antallet af øvrige aktionærer at være fordelt på endnu flere lande. Koncerndirektionen, som har erhvervet B-aktier i Selskabet som led i en § 7H ordning vil også være B-aktionærer i Holding A/S.

Fonden

Fondens ejerandel af B-aktieklassen er endnu ikke fastlagt, men der kan tages udgangspunkt i en forudsætning om, at fonden på et hvilket som helst tidspunkt mindst ejer 10% af B-aktieklassen. Det er selskabets vurdering, at ejerandelen vil udgøre en ikke-uvæsentlig del af aktieklassen, og at fondens besiddelse af B-aktier sammen med øvrige medarbejderaktionærer opfylder betingelsen i ligningslovens § 7A om, at der ikke må være tale om en særskilt aktieklasse.

I fondens fundats bestemmes det, at fonden til enhver tid skal besidde stemmemajoriteten i Selskabet. I forbindelse med den selskabsretlige omstrukturering, vil de samme fundats bestemmelser blive videreført til også at gælde for fondens ejerskab over Holding A/S.

For at fonden kan besidde den nødvendige stemmemajoritet, har man i sin tid været nødt til at etablere en aktieklasse med tungere stemmevægt end de øvrige aktier. Det skyldes, at der ikke er midler i fonden til at skulle opkøbe tilstrækkeligt mange aktier med "almindelig" stemmeret, til at kunne besidde stemmemajoriteten, samtidigt med at man kan lave medarbejderaktieprogrammerne. Fonden opfylder derfor sin pligt i henhold til fundatsen, ved at tegne A-aktierne. Fordelingen mellem A- og B-aktier eksisterer allerede i dag i Selskabet og er således blot videreført i Holding A/S.

Fundatsændringer kræver godkendelse af bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Civilretsstyrelsen, og det er en temmelig omstændelig proces, som på ingen måde sker per automatik. Fundatsen kan derfor ikke ændres "blot" for at implementere et medarbejderaktieprogram.

Som tidligere omtalt, er fonden villig til at besidde en væsentlig aktieandel af B-aktieklassen også, herunder udvide den nuværende ejerandel, såfremt dette er nødvendigt af hensyn til at B-aktieklassen ikke må udgøre en særskilt aktieklasse.

Særlig aktieklasse

Begrebet "særlig aktieklasse" kom ind i ligningslovens § 7A, stk. 2 med vedtagelsen af lov nr. 394 af 28. maj 2003. Begrebet uddybes på følgende måde i bemærkningerne:

"Det foreslås, at kravet om, at medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier i samme klasse, udbygges med et krav om, at medarbejderaktierne ikke må udgøre en særlig aktieklasse.
Det yderligere krav har til formål at understøtte formålet med betingelsen om samme rettigheder, nemlig at der skal være knyttet indflydelse til medarbejderaktierne. Med kravet udelukkes f.eks. muligheden for oprettelse af en særlig aktieklasse for medarbejderaktier med en lavere stemmeværdi end de øvrige aktier i selskabet."

Der findes ikke yderligere beskrivelse af begrebet. Hovedformålet med begrebet "særlig aktieklasse" var altså at understøtte formålet om, at aktierne skulle have samme rettigheder som øvrige aktier i samme aktieklasse. Det var således ikke en konsekvens af bemærkningerne, at der ikke kunne være forskellige aktieklasser med forskellige rettigheder. Blot skal rettighederne inden for klassen være ens.

Det bemærkes hertil at alle B-aktier i Holding A/S har samme rettigheder.

B-aktierne i Holding A/S er endvidere ikke en særlig aktieklasse for medarbejderaktionærer under ligningslovens § 7A. B-aktierne vil fremadrettet være ejet af fonden og danske og udenlandske medarbejdere. Aktien udbydes til salg til mange medarbejdere, der dermed alle er potentielle aktionærer. Af de mange medarbejdere vil kun en andel være danske medarbejdere. For danske medarbejdere vil nogle af aktierne blive erhvervet under reglerne i ligningslovens § 7A, mens andre vil blive erhvervet på almindelige vilkår udenfor ligningslovens § 7A. Der er således tale om en væsentlig spredning i aktionærkredsen i B-aktieklassen. Efter vores opfattelse er der derfor ikke tale om en særlig aktieklasse.

Indførelsen af begrebet "særlig aktieklasse" skulle endvidere sikre, at der er knyttet indflydelse til aktierne. Det er ikke konkretiseret, hvilken form for indflydelse der er tænkt på, men B-aktierne i Holding A/S har alle de forvaltningsmæssige rettigheder (stemmeret, møderet, ret til at stille forslag til behandling på generalforsamlingen m.v.) som aktier normalt har, og der er ingen indskrænkning i indflydelsen. Indflydelsen i Holding A/S er således identisk for A-aktionærerne og B-aktionærerne. Pga. fundatsen i fonden, hvorefter fonden skal besidde stemmeflertallet i Holding A/S, kan indflydelsen fra medarbejderne ikke være en majoritetsindflydelse, men dette har vel næppe været meningen med forslaget. Det er således vores opfattelse, at B-aktierne i Holding A/S sikrer medarbejderne indflydelse i overensstemmelse med intentionen i ligningslovens § 7A, og B-aktierne dermed ikke udgør en særlig aktieklasse.

Udover vilkårene om salg af aktierne til Invest A/S og stemmedifferentieringen mellem A- og B-aktierne er vilkårene for A- og B-aktierne identiske bortset fra udbytte, hvor B-aktierne i øvrigt er sikret et minimumsudbytte før A-aktierne. Efter udlodning af minimumsudbytte til B-aktierne kan der udloddes samme udbytte til A-aktier, hvorefter aktierne er ligestillet ved evt. yderligere udbytte. B-aktierne har på dette punkt dermed en bedre rettighed end A-aktierne.

Det er endvidere vores vurdering af Ligningsrådet i en tidligere ikke offentliggjort afgørelse har vurderet, at stemmesvage B-aktier i et fondsejet selskab ikke udgjorde en særlig aktieklasse efter ligningslovens § 7A, stk. 2. Det bemærkes, at afgørelsen er truffet efter vedtagelsen af lov 394 (jf. ovenfor) og lov 151 jf. nedenfor og at reglerne på dette punkt ikke har været ændret siden. Medarbejderaktierne (B-aktier) havde i den omtalte afgørelse samme rettigheder som øvrige B-aktier. B-aktierne havde 1/10 stemmevægt i forhold til A-aktierne, ved salg af aktierne skulle aktierne sælges til fonden eller selskabet, kursen ved salg var fast for 1 år ad gangen. Det fremgår af selskabets årsrapporter, at A-aktierne ejes udelukkende af fonden, mens B-aktierne ejes af fonden, efterkommere af stifterens familie, medarbejdere og tidligere medarbejdere. Det er repræsentantens opfattelse at ovenstående er sammenlignelig med aktiestrukturen i Holding A/S, og at der derfor efter praksis ikke er tale om en særlig aktieklasse.

Stemmedifferentiering

Stemmedifferentieringen mellem A- og B-aktier i Holding A/S i forholdet 10:1 er en videreførelse af vilkårene for aktierne i Selskabet, og fører tilbage til fundatsen i fonden, hvorefter fondens grundkapital er på X DKK svarende til samtlige A-aktier. Bemærk dog, at det ikke i fundatsen er direkte nævnt, at grundkapitalen udgøres af A-aktierne.

I ligningslovens § 7A, stk. 1 nr. 2 fremgik det frem til ikrafttræden af lov nr. 151 af 15. marts 2004 (ikrafttræden 17. marts 2004), at stemmeværdien af medarbejderaktierne skulle have mindst samme stemmeværdi, som de aktier i selskabet der havde størst stemmeværdi. Bestemmelsen var dog ikke gældende for selskaber, der var koncernforbundet med en fond, og det var denne bestemmelse som muliggjorde Selskabets tidligere medarbejderaktieordninger. I forbindelse med lov nr. 151 blev dette krav fjernet. Fjernelsen var en lempelse i forhold til gældende regler. Således fremgår det af bemærkningerne om kravet om deltagelse i den stemmestærke aktieklasse at:

"Dette krav kan hæmme selskabernes anvendelse af gratisaktier. Det skyldes, at kravet i en række tilfælde kan være vanskeligt at opfylde i selskaber med A- og B-aktier. Konsekvensen er, at medarbejdere i selskaber med A- og B-aktier ikke vil få glæde af ordningen. Dette er i modstrid med intentionerne bag lovforslaget.

Det foreslås derfor at ophæve det særlige krav i § 7 A, stk. 1, nr. 2, 5. og 6. punktum, til stemmeværdien af gratisaktier. Ophævelsen betyder, at der herefter vil gælde det samme krav til gratisaktier som til købe- og tegningsretter til aktier og medarbejderobligationer omfattet af ligningslovens § 7 A. Disse krav er fastsat i ligningslovens § 7 A, stk. 2. Efter disse regler skal medarbejderaktierne for det første have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme aktieklasse, og for det andet må medarbejderaktierne ikke udgøre en særlig aktieklasse."

Når det så tydeligt fremgik af loven, at der tidligere skulle være tale om, at det var de stemmestærke aktier, der skulle bruges til medarbejderaktier med dette er ændret specifikt, er det klart, at blot fordi der er tale om forskellige aktieklasser, er dette ikke i sig selv til hinder for anvendelse af reglerne i ligningslovens § 7A. Ophævelsen er endvidere en lempelse af hidtidig lovgivning, og skal efter vores opfattelse forstås, således at der kan anvendes aktier i en stemmesvag aktieklasse, blot aktien ikke er en særlig aktieklasse. Tværtimod ønskede man med ophævelsen at sikre at flere virksomheder, herunder også virksomheder med aktieklasser med forskellige stemmerettigheder, kunne anvende reglerne om medarbejderaktier.

Ejerstruktur

Pga. fondens fundats, vil det ikke være muligt kun at have én aktieklasse i Holding A/S, ligesom det ikke vil være muligt at lade medarbejderne erhverve A-aktier, da man derved ikke ville kunne overholde kravet om stemmemajoritet.

Herefter er det en forudsætning for en medarbejderaktieordning i Selskabet, at der etableres en ekstra aktieklasse. Dette har ikke tidligere været problematisk i relation til ligningslovens § 7A, idet der har været eksterne investorer i B-aktieklassen. Disse eksterne investorer er købt ud af fonden, som ønsker at lade aktierne være ejet af selskabets medarbejdere.

Det er repræsentantens opfattelse, at de eksterne investorers exit fra selskabet ikke bør medføre, at der ikke kan udloddes nye medarbejderaktier under ligningslovens § 7A.

Det er endvidere repræsentantens opfattelse, at betingelsen om, at de nye medarbejderaktionærer skal afstå deres aktier til Invest A/S i tilfælde af fratræden, børsnotering eller fusion, ikke er til hinder for anvendelse af ligningslovens § 7A. Vilkårene omfatter alle aktionærer i B-aktieklassen og er således ikke begrænset til medarbejdere, der erhverver aktier i henhold til ligningslovens § 7A.  Salgsforpligtelsen vil blive tydeligt kommunikeret til medarbejderne, idet man ønsker at tydeliggøre, at koncernen er en fondsejet koncern, hvor der tænktes langsigtet, og hvor der ikke er planer om børsnotering. Med andre ord; medarbejderne skal ikke købe aktier, hvis de alene er interesserede i en hurtig kursgevinst ved børsnotering. Selskabets bestyrelsesformand har senest tydeliggjort det på Selskabets generalforsamling, hvor han understregede, "...at Selskabet ikke skal børsnoteres hverken nu eller i fremtiden".

At salgsprisen fastsættes til altid at udgøre kurs indre værdi skyldes, at denne værdi er en objektivt konstaterbar værdi, som afspejler markedsværdien. Der er netop tilbagekøbt X % af aktiekapitalen i Selskabet til en pris svarende til regnskabsmæssig indre værdi i henhold til seneste årsrapport. Denne handel er efter vores opfattelse udtryk for, at regnskabsmæssig indre værdi er et fair udtryk for markedsværdien. Endelig har der historisk været tradition for at handle aktier i Selskabet til kurs regnskabsmæssig værdi. Således handles eksisterende B-aktier i Selskabet i dag til kurs regnskabsmæssig indre værdi.

Salg til Invest A/S må desuden sidestilles med et krav om salg til udstedende selskab, hvilket tidligere har været accepteret af SKAT i forbindelse med medarbejderaktieordninger omfattet af ligningslovens § 7A.

Afslutningsvis kan nævnes, at koncerndirektionens aktieordning i henhold til ligningslovens § 7H ordning, tillige kan handles til en kurs svarende til kurs regnskabsmæssig indre værdi. Disse aktier har også en tilbagesalgspligt i tilfælde af børsnotering. Kopi af tidligere indsendte anmodning om bindende svar vedlægges. Disse aktier vil blive ombyttet til B-aktier i Holding A/S.

Afslutning

Selskabet ønsker, at svarene på denne anmodning ligeledes er bindende for Holding A/S, som vil blive stiftet i nærmeste fremtid.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørger ønsker at vide, om en medarbejderaktieordning kan omfattes af ligningslovens § 7A, for så vidt angår aktier erhvervet som led i bruttolønsordning.

På baggrund af de af spørger fremlagte oplysninger, er det SKATs opfattelse, at det er én betingelse i § 7A, der giver anledning til nærmere overvejelser. Denne betingelse fremgår af § 7A, stk. 2, 6. pkt., hvorefter de aktier medarbejderne tildeles skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse. I øvrigt må medarbejderaktierne ikke udgøre en særlig aktieklasse.

Lovgrundlag

Ligningslovens § 7A, stk.  2, 6. pkt.

"Medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse, idet der dog ses bort fra en eventuel pligt til at afstå aktierne til det udstedende selskab til værdien, og medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse."

Lovbemærkninger m.v.

Indtil vedtagelsen af lov nr. 394 af 28. maj 2003, var det alene en betingelse i § 7A, stk. 2, at medarbejderaktier skulle have samme rettigheder, som øvrige aktier i samme klasse. Herefter er det tillige en betingelse, at medarbejderaktier ikke må udgøre en særlig aktieklasse.

Følgende fremgår af lovbemærkningerne:

"Det foreslås, at kravet om, at medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier i samme klasse, udbygges med et krav om, at medarbejderaktierne ikke må udgøre en særlig aktieklasse.

Det yderligere krav har til formål at understøtte formålet med betingelsen om samme rettigheder, nemlig at der skal være knyttet indflydelse til medarbejderaktierne. Med kravet udelukkes f.eks. muligheden for oprettelse af en særlig aktieklasse for medarbejderaktier med en lavere stemmeværdi end de øvrige aktier i selskabet."

For så vidt angår gratisaktier var det tidligere en betingelse i henhold til § 7A, stk. 1, nr. 2, at gratisaktierne mindst skulle have samme stemmeværdi som de aktier i selskabet, der havde størst stemmeværdi. Denne betingelse var dog ikke gældende for selskaber, der stod i koncernforbindelse med en fond.

I forbindelse med lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev dette krav fjernet. Fjernelsen var en lempelse i forhold til gældende regler. Således fremgår det af bemærkningerne om kravet om deltagelse i den stemmestærke aktieklasse at:

"Dette krav kan hæmme selskabernes anvendelse af gratisaktier. Det skyldes, at kravet i en række tilfælde kan være vanskeligt at opfylde i selskaber med A- og B-aktier. Konsekvensen er, at medarbejdere i selskaber med A- og B-aktier ikke vil få glæde af ordningen. Dette er i modstrid med intentionerne bag lovforslaget.

Det foreslås derfor at ophæve det særlige krav i § 7 A, stk. 1, nr. 2, 5. og 6. punktum, til stemmeværdien af gratisaktier. Ophævelsen betyder, at der herefter vil gælde det samme krav til gratisaktier som til købe- og tegningsretter til aktier og medarbejderobligationer omfattet af ligningslovens § 7 A. Disse krav er fastsat i ligningslovens § 7 A, stk. 2. Efter disse regler skal medarbejderaktierne for det første have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme aktieklasse, og for det andet må medarbejderaktierne ikke udgøre en særlig aktieklasse."

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.10 - LL § 7 A

"Medarbejderaktier skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier i samme klasse, idet der dog ses bort fra en eventuel pligt til at afstå aktierne til det udstedende selskab til værdien, som indsat ved lov nr. 1411 af 21. december 2005. Det fremgår af bemærkningerne, at selvom den ansatte og selskabet har aftalt, at medarbejderaktierne kun kan sælges tilbage til det udstedende selskab, har dette vilkår ikke den konsekvens, at medarbejderaktieordningen af denne grund ikke kan anses for at opfylde betingelserne for, at den ansatte kan modtage aktierne m.v. uden indkomstbeskatning. For medarbejderordninger etableret den 31. maj 2003 eller senere er det dog i henhold til LL § 7 A, stk. 2, yderligere et krav, at medarbejderaktierne ikke må udgøre en særlig aktieklasse. Hermed er muligheden for at oprette en særlig aktieklasse for medarbejderaktier med en lavere stemmeværdi end de øvrige aktier i selskabet udelukket.

I SKM2008.654.SR finder Skatterådet, at kravet i § 7 A, stk. 2, sidste punktum, om at aktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse, er opfyldt. De tilbudte favøraktier vil være B-aktier i selskabet og have samme rettigheder som øvrige B-aktier."

Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.15 - LL § 7 H

"Det er endelig en betingelse, at aktier, der modtages af ansatte, herunder aktier, den ansatte kan erhverve eller tegne i henhold til modtagne købe- eller tegningsretter, ikke udgør en særlig aktieklasse, jf. § 7 H, stk. 2, nr. 5. Hvorvidt der foreligger en særlig aktieklasse skal afgøres ud fra de selskabsretlige regler. Der er ikke tale om en skattemæssig afgrænsning. Dette betyder f. eks., at en indløsningsklausul for medarbejderaktier ved fratræden ikke betyder, at der foreligger en særlig aktieklasse for medarbejderaktier. Betingelsen skal være opfyldt hele tiden. Hvis der efterfølgende oprettes en særlig aktieklasse, betyder det, at betingelsen ikke er opfyldt, og dermed at § 7 H ikke kan finde anvendelse."

B-aktieklassen i Holding A/S skal bestå af følgende aktionærer:

 • Fonden, som til enhver tid skal eje mindst 10% af B-klassen
 • Medarbejdere, som erhverver aktier i henhold til § 7A, stk. 1, nr. 2
 • Medarbejdere, som erhverver aktier på almindelige vilkår (køb til kurs svarende til aktiernes indre værdi, udenfor § 7A, med andre krav om båndlæggelse).
 • Medlemmer af koncerndirektionen, som har erhvervet B-aktier i Selskabet som led i en § 7H ordning i 2009

Vilkår vedrørende B-aktier i Holding A/S

Der er stemmedifferentiering mellem A- og B-aktierne i forholdet 10:1.

B-aktierne har de forvaltningsmæssige rettigheder som stemmeret, møderet, ret til at stille forslag til behandling på generalforsamling m.v., som aktier normalt har.

For så vidt angår udbytte er B-aktierne sikret et minimumsudbytte før A-aktierne. Efter udlodning af minimumsudbytte til B-aktierne kan der udloddes samme udbytte til A-aktier, hvorefter aktierne er ligestillet ved udlodning af yderligere udbytte.

Herudover er vilkårene for A- og B-aktierne identiske.

Særlige rettigheder knyttet til fondens besiddelse af B-aktier i Holding A/S

Medarbejderne er forpligtet til at sælge B-aktier i tilfælde af fratræden, død eller pensionering, hvilket i sagens natur ikke gælder for fonden.

Ingen medarbejder må på noget tidspunkt besidde aktier, der overstiger en fast grænse på X % af den udstedte aktiekapital i Holding A/S. Der gælder ingen øvre beløbsgrænse for fondens samlede aktiebesiddelse.

Fonden er heller ikke underlagt en båndlæggelsesklausul, hvilket begrundes med, at en sådan ikke tjener et formål når henses til Fondens samlede aktiepost i Holding A/S, og det forhold, at fonden i et vist omfang er med til at tilvejebringe de aktier som udbydes til medarbejderne.

SKATs vurdering

Repræsentanten henviser til en ikke offentliggjort Ligningsrådsafgørelse, hvor B-aktierne har 1/10 stemmevægt i forhold til A-aktierne. B-aktierne ejes af en fond, efterkommere af stifterens familie og medarbejdere, herunder tidligere medarbejdere. Aktiestrukturen kan sammenlignes med aktiestrukturen i Holding A/S.

Fordelingen mellem A- og B-aktier, herunder stemmedifferentieringen mellem A- og B-aktier, eksisterer i dag i Selskabet, men har indtil nu ikke været problematisk, idet der har været eksterne investorer i B-klassen.

Fordelingen mellem A- og B-aktier bliver videreført i Holding A/S, dog uden eksterne investorer i B-klassen.

B-aktierne i Holding A/S er ikke en særlig aktieklasse for medarbejderaktionærer under §§ 7A og 7H, men den vil også omfatte en væsentlig gruppe medarbejdere, der erhverver B-aktier mod kontant betaling med et 3 års båndlæggelseskrav.

I fondens fundats bestemmes det, at fonden til enhver tid skal besidde stemmemajoriteten i Selskabet. Fundatsens bestemmelser vil blive videreført til også at gælde for fondens ejerskab over Holding A/S.

SKAT skal i den forbindelse understrege, at § 7A ikke er til hinder for, at stemmesvage aktier anvendes til medarbejderaktier, når blot medarbejdernes aktier har de samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme aktieklasse. Medarbejderaktierne må dog ikke udgøre en særlig aktieklasse.

Det er SKATs vurdering, at fondens besiddelse af B-aktier ikke ændrer på, at B-klassen er en særlig aktieklasse for medarbejderaktier, der har lavere stemmeværdi end A-aktierne i selskabet. Det kan ej heller tillægges vægt, at en del af medarbejderne erhverver B-aktier på såkaldte almindelige vilkår, dvs. en aktielønsordning udenfor § 7A's anvendelsesområde.

Det henvises til lovbemærkninger til lov nr. 394 af 28. maj 2003:

"Det foreslås, at kravet om, at medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier i samme klasse, udbygges med et krav om, at medarbejderaktierne ikke må udgøre en særlig aktieklasse.

Det yderligere krav har til formål at understøtte formålet med betingelsen om samme rettigheder, nemlig at der skal være knyttet indflydelse til medarbejderaktierne. Med kravet udelukkes f.eks. muligheden for oprettelse af en særlig aktieklasse for medarbejderaktier med en lavere stemmeværdi end de øvrige aktier i selskabet."

Det er SKATs opfattelse, at medarbejderaktieordningen ikke kan omfattes af § 7A.

SKAT indstiller, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet er uenigt i SKATs indstilling og begrundelse og besvarer spørgsmålet med ja.

Skatterådet lægger vægt på, at der er tale om en eksisterende B-aktieklasse. Opdeling mellem A- og B-aktier har således eksisteret i lang tid med henblik på at overholde fundatskravet om, at fonden skal besidde stemmemajoriteten i Selskabet, og nogle af disse B-aktier har indtil for nylig været ejet af eksterne aktionærer.

I forbindelse med den selskabsretlige omstrukturering vil de samme fundatsbestemmelser blive videreført til at gælde fondens ejerskab over Holding A/S, og fordelingen mellem A- og B-aktieklasser bliver videreført i Holding A/S.

Det bemærkes, at fonden har ejet en andel af B-aktieklassen i Selskabet inden omstruktureringen.

Det er Skatterådets opfattelse, at betingelsen i ligningslovens § 7A, stk. 2, 6. pkt. er opfyldt. Skatterådet ændrer derfor besvarelsen af spørgsmålet til ja.