Dato for udgivelse
29 jun 2010 10:24
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 jun 2010 09:47
SKM-nummer
SKM2010.418.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-022513
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
PC, mobilt bredbånd, multimediebeskatning, kontrol
Resumé

Skatterådet kunne bekræfte at, for så vidt angår den "lukkede" PC, er spørgers montører ikke omfattet af multimediebeskatning, når de tager denne bærbare PC med hjem. For så vidt angår den "åbne" PC vil spørgers montører være omfattet af multimediebeskatningen, hvis den tages med hjem.

Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at spørgers montører er omfattet af multimediebeskatning, hvis de tager det mobile bredbånd med hjem.

Endeligt fandt Skatterådet ikke, at der skal ske kontrol af den "lukkede" PC, da formodningen for privat rådighed er afkræftet for denne. Da den "åbne" PC og den mobile internetforbindelse er omfattet af multimediebeskatningen, skal der heller ikke føres kontrol med dem.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 12
Henvisning
Ligningsvejledningen 2010-1 A.B.1.9

Spørgsmål

 1. Kan SKAT bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning for spørgers montører, når de tager bærbare PC'er med hjem?
 2. Kan SKAT bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning af mobilt bredbånd for spørgers montører?
 3. Hvis der svares ja til spm. 1. og /eller spm. 2, kan SKAT oplyse om, hvor ofte arbejdsgiver skal kontrollere udskrifter vedr. PC'er og/eller bredbånd for at arbejdsgivers kontrolforpligtelse anses for opfyldt?

Svar

 1. Ja, for så vidt angår den "lukkede" PC og nej, for så vidt angår den "åbne" PC
 2. Nej, hvis de tager det mobile bredbånd med hjem.
 3. Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en landsdækkende teknik- og servicevirksomhed, der udfører alle former for tekniske installationer. Spørger har 500 medarbejdere på landsplan, heraf er der 50 montører, der foretager servicebesøg mm.

Hver montør har egen montør-bil udstyret med nødvendige arbejdsredskaber til rådighed. Montøren har bilen med hjemme på den private bopæl, idet der køres til konstant skiftende arbejdssteder. Hver bil er udstyret med to PC'er til brug for udførelse af det daglige arbejde.

Den ene PC er en lukket PC, hvorpå der ikke er installeret microsoft-produkter. Denne PC fungerer som et produktionsstyringssystem. Systemet er selvudviklet af spørger i samarbejde med en ekstern leverandør, og PC'en anvendes udelukkende på spørgers eget interne netværk. Denne PC kan ikke åbnes mod internettet.

Montørerne anvender PC'en til følgende:

 • Planlægning af servicebesøg hos kunderne
 • Registrering af arbejdstimer med henblik på bl.a. lønudbetalinger
 • Rapportering af servicebesøg, kundebesøg mm.
 • Udfyldelse af rapporteringsskemaer for kontrolbesøg

Der sidder et SIM-kort i PC'en, der sikrer forbindelse til spørger via mobiltelefonnettet. Men kommunikationen via mobiltelefonnettet er en lukket integreret del af spørgers netværk.

Spørger er tilknyttet en ordning, der kontrolleres af Teknologisk Institut. Ordningen sikrer virksomhederne en effektiv energiudnyttelse i ventilationsanlæg, bedre indeklima og sundere arbejdsmiljø. Rapportering for ordningen sendes direkte fra PC til Teknologisk Institut via det mobile bredbånd. Til dette formål skal der også hos flere kunder anvendes en åben PC.

Denne åbne PC anvendes også til specielle tilrettede kunderapporteringer, søgninger i produktkataloger for leverandører via internettet mv. PC'en er uundværlig i det daglige servicearbejde. På denne PC er der Office-pakke.

Spørger foretager konstant log af PC'en for hver 5. minut, PC'en er tændt. Disse udskrifter kontrolleres for, om PC'en er tændt udenfor arbejdstid - og i tilfælde det konstateres, at PC'en er tændt foretages der kontrol af arbejdstidsregistrering/rapportering for at kontrollere, om der har været f.eks. vagtudkald for den vagthavende servicetekniker til kunder på det pågældende tidspunkt.

Hvis ikke der har været vagtudkald vil medarbejderen skulle redegøre for, hvorfor PC'en har været tændt på det pågældende tidspunkt. Log-udskriften viser tidspunkt, hvor lang tid, der er brugt, antal bytes/kilobytes og type. Log-udskriften kan ikke vise, hvilke hjemmesider, medarbejderen har kigget.

Hvis PC'en ikke har været tændt i længere perioder, fordi der ikke har været foretaget besøg i ordningen, vil der, når PC'en tændes, blive foretaget en log med 6 måneders tilbagevirkende kraft. Logfilen er pt. sat op til 6 måneder, men kan opsættes til dækning i op til 2 år. Når denne periode er valgt skyldes dette, at en PC med fuldstændig sikkerhed vil være på firmaets netværk inden for 6 måneder, bl.a. for opdatering af programmer, virusopdateringer mv.

PC'en opbevares typisk i serviceteknikerens private hjem om natten, da der ellers kommer indbrud i bilerne med meget betydelig materiel skade.

Der er i spørgers virksomhed udarbejdet en MobilPC-erklæring vedrørende PC og bredbånd for hver montør, hvor det er indskærpet overfor de enkelte montører, at der ikke er tale om et personalegode med mulighed for at anvende til privat benyttelse, men alene nødvendige arbejdsredskaber der ikke må benyttes privat.

Spørger har skriftligt pålagt de pågældende montører at underskrive erklæringen.

Spørger har udarbejdet en mobil-PC-erklæring som tiltrædes af medarbejderen. Heraf fremgår at PC og bredbånd ikke er til rådighed for privat benyttelse, samt at der foretages kontrol heraf.

Ovenstående foranstaltning er gennemført i virksomheden, og spørger foretager ikke multimediebeskatning af sine montører, der har underskrevet vedhæftede erklæring, idet der ikke er et personalegode til rådighed for privat anvendelse.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009 senere vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 blev der indført multimediebeskatning af multimedier stillet til rådighed for privat benyttelse.

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår blandt andet:

 • "...at såfremt et eller flere af de nævnte personalegoder stilles til den skattepligtiges private rådighed af en arbejdsgiver......."
 • "det vil sige computer inkl. sædvanligt tilbehør, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse....."
 • ".....det vil sige en adgang til og brug af internet, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse......."
 • "Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen......."
 • "Herudover bemærkes, at multimediebeskatningen forudsætter, at de pågældende goder direkte er til rådighed for arbejdstagerens private anvendelse......."
 • "Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen. Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang......"

I SKAT's vejledning om multimediebeskatning er anført, at hvis et multimedie teknisk er begrænset, så det ikke længere kan anvendes privat kan formodningen for den private rådighed afkræftes selvom multimediet tages med hjem.

SKAT har henvist til ex. hjemmehjælpere med en PDA, hvor den er begrænset til alene at kunne sende oplysninger til arbejdsgiveren via opkald til det/de samme numre hver gang dvs. PDA'ens funktionaliteter er låst.

SKAT skriver endvidere i vejledningen, at det samme kan være gældende for en bærbar computer, hvor computeren teknisk er indrettet således, at der ex. kun kan læses sikkerhedsmanual til brug for arbejdet og den ikke kan benyttes i øvrigt.

Det står ligeledes anført i vejledningen, at hvis et multimedie teknisk er begrænset, så det ikke længere kan bruges privat, kan du afkræfte formodningen for privat rådighed, selvom multimediet tages med hjem fra arbejdspladsen.

Det er spørgers vurdering med baggrund i ovenstående uddrag fra bemærkninger til lovforslaget samt SKAT's egen vejledning om Multimediebeskatning, at det er muligt under givne forudsætninger at blive fritaget for multimediebeskatning af såvel bærbar computer som internetadgang via mobilt bredbånd.

Henset til, at spørger ikke stiller personalegoder til privat rådighed for medarbejdere jf. vedhæftede erklæring om indskrænkning af rådigheden over den bærbare arbejds-computer samt det mobile bredbånd er det deres opfattelse, at de pågældende medarbejdere ikke har muligheden for at have et multimedie til privat rådighed. Spørgers påstand underbygges endvidere af, at computeren har begrænset anvendelse som følge af tekniske foranstaltninger på computeren, idet computeren alene har særligt programmel installeret til brug for rapportering om kundebesøg.

Det er endvidere ikke korrekt som anført i bemærkningerne til lovforslaget, at det ikke er muligt at kontrollere anvendelsen af en computer eller brugen af internetadgang. Spørger foretager rent faktisk log af såvel computer som det mobile bredbånd.

Log af computer sker i den interne IT-afdeling der foretager log for hver 5 minutter computeren er tændt dvs. at spørger har mulighed for at kontrollere om computeren har været tændt udenfor arbejdstid. I de tilfælde computeren har været tændt kontrolleres dette til den enkelte medarbejdes arbejdstidsregistrering for at konstatere om medarbejderen har haft et vagtkald til en kunde. På den baggrund er det spørgers opfattelse, at forudsætningen for multimediebeskatning ikke er opfyldt i henhold til bemærkningerne nemlig, godet ikke er stillet til rådighed for medarbejderen privat benyttelse.

Spørger modtager endvidere log-udskrift fra bredbåndsleverandøren 3, der viser, hvornår det mobile bredbånd har været anvendt dvs. det er muligt for spørger at kontrollere, hvorvidt bredbåndet har været benyttet udenfor arbejdstid. På samme måde som for computeren vil brug udenfor normal arbejdstid blive sammenholdt med medarbejderens arbejdstidsregistrering. Endvidere har spørger ikke stillet det mobile bredbånd til rådighed for privat benyttelse for medarbejderne, men alene stillet det til rådighed som arbejdsredskab til brug for rapportering om kundebesøg mm.

Det er spørgers vurdering, at de rent faktisk ikke har stillet hverken computer eller mobilt bredbånd til privat rådighed for medarbejderne, hvorfor det er deres opfattelse at der ikke skal ske multimediebeskatning. De grundlæggende forudsætninger for multimediebeskatningen - at godet direkte er stillet til rådighed for medarbejderens private benyttelse - er ikke opfyldt for spørgers medarbejdere. De har fået stillet de nødvendige arbejdsredskaber til rådighed til brug for udførelse af arbejdet som montør for spørger, og samtidig har de skriftligt forbudt medarbejderne at benytte de pågældende arbejdsredskaber udenfor arbejdstid samt oplyst dem om, at der føres kontrol hermed via log-lister af såvel computer som mobilt bredbånd, og kontrollen udføres i praksis.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

I henhold til ligningslovens § 16, stk. 1 medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4 - 6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

I lovforslag, L 199 af 22. april 2009, pkt. 2.7.7., er det anført, at:

..."Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende om, arbejdstageren rent faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der er en formodning for, at der er en privat rådighed over personalegodet..."

Ved L 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget som lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv. som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges private benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori inden af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Retspraksis:

SKM2009.680.SR

Skatterådet kunne bl.a. ikke bekræfte, at den private rådighed af en PC kan afkræftes, hvis medarbejderen tager sin PC med hjem og udelukkende anvender den til erhvervsmæssigt brug og har underskrevet en tro- og loveerklæring.

Skatterådet kunne endvidere bl.a. bekræfte, at såfremt en mobil internetforbindelse kun giver adgang til spørgers interne netværk, kan den private rådighed over en mobil internetforbindelse afkræftes, hvis medarbejderen anvender den hjemmefra udelukkende til erhvervsmæssigt brug.

SKM2010.98.SR

Skatterådet kunne bl.a. ikke som udgangspunkt bekræfte, at en computer, der er stillet til rådighed for arbejdet, men som må medtages på bopælen ikke skal multimediebeskattes. For de få computere, der alene indeholder særligt programmel og ikke derudover kan anvendes til andet end de, via dette programmel meget specifikke arbejdsopgaver, gælder dog, at disse derved ikke kan anses til rådighed for privat benyttelse, hvorfor der ikke skal betales multimedieskat af disse computere.

Spørgsmål 1:

Kan SKAT bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning for spørgers montører, når de tager bærbare PC'er med hjem?

Såfremt medarbejderen tager PC'en med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over PC'en, hvilket fremgår af LFB 2009-05-18 nr. 199 (L 199):

"I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og kun ved meget sikre beviser for, at telefonen eller computeren kun er brugt erhvervsmæssigt".

(...) "Formodningen for privat rådighed over en telefon vil kunne afkræftes, selvom den tages med hjem på bopælen i de tilfælde, hvor brugen af telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet (tilkaldevagt), og der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt, og telefonen rent faktisk udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Det er en forudsætning, at arbejdsgiverne fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Den hidtidige praksis, hvorefter enkeltstående opkald til hjemmet ikke udløser beskatning, videreføres ikke. Det vil sige, at hvis arbejdstageren foretager private opkald fra telefonen, vil vedkommende blive anset for at have telefon til rådighed for privat brug. Denne mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed over en telefon gælder ikke tilsvarende for en computer, der tages med hjem på bopælen eller internetadgang fra bopælen (SKATs fremhævning). Baggrunden er blandt andet, at for en telefon er det muligt at få specificerede lister på telefonopkald, der kan dokumentere, at telefonen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt - dette er ikke muligt på samme måde for så vidt angår computer eller internetadgang."

Når der er tale om en pc, er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er rådighed over den til privat anvendelse, som det fremgår L 199.

Vedrørende den "lukkede" PC:

Der er her tale om en PC, der bruges som produktionsstyringssystem og kun har helt specielle programmer. Den har ikke f.eks. Office-pakken eller lignende. Der er kun adgang til arbejdsgiverens interne netværk og ikke adgang til internettet. PC'en kan kun bruges til:

 • Planlægning af servicebesøg hos kunderne
 • Registrering af arbejdstimer med henblik på bl.a. lønudbetalinger
 • Rapportering af servicebesøg, kundebesøg mm.
 • Udfyldelse af rapporteringsskemaer for kontrolbesøg

Det fremgår af SKM2010.98.SR:

"For de meget få computere i spørgers virksomhed, der alene indeholder særligt programmel og ikke derudover kan anvendes til andet end de, via dette programmel meget specifikke arbejdsopgaver, gælder dog, at disse derved ikke kan anses til rådighed for privat benyttelse, hvorfor der ikke skal betales multimedieskat af disse computere."

SKAT finder, at der også i dette tilfælde er tale om en PC, der indeholder helt specielle programmer, og da PC'en ikke kan anvendes til andet end dette programmel, anses PC'en ikke for at stå til privat rådighed og er derfor ikke omfattet af ligningslovens § 16, stk. 12.

Vedrørende den "åbne" PC:

Spørger har anført, at de har mulighed for at kontrollere, om computeren har været tændt udenfor arbejdstid. Imidlertid har de oplyst, at man ikke kan se, hvilke hjemmesider, medarbejderen har besøgt. Der er endvidere Office-pakke på PC'en. Medarbejderen har således mulighed for at benytte PC'en privat.

SKAT finder ikke, at den kontrol, arbejdsgiver kan gennemføre af brugen af PC'en, giver tilstrækkelige sikre beviser for, at den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Såfremt denne PC tages med hjem, skal den derfor beskattes efter ligningslovens § 16, stk.12.

SKATS indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål besvares med ja, for så vidt angår den "lukkede" PC og nej, for så vidt angår den "åbne" PC.

Spørgsmål 2:

Kan SKAT bekræfte, at der ikke udløses multimediebeskatning af mobilt bredbånd for spørgers montører?

Det fremgår af L 199, at dataforbindelser er omfattet af multimediebeskatningen:

"Nærmere bestemt foreslås multimediebeskatningen at omfatte følgende goder: (...)

- Datakommunikation via en internetforbindelse - det vil sige en adgang til og brug af internet, der stilles til rådighed for en arbejdstager til privat benyttelse - eksempelvis en ISDN- en ADSL-forbindelse eller andre bredbåndsforbindelser. Endvidere omfattes engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Abonnementsudgifterne til internetadgangen dækker også sædvanlige ydelser, som er en del af abonnementet. Internetabonnementer i dag kan indeholde andre ydelser end internetadgang - eksempelvis »gratis« download af musik eller tv-kanaler. Hvis sådanne ydelser er en integreret del af abonnementet, som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige, anses de for omfattet af multimediebeskatningen."

(...) En arbejdsgiverbetalt fastnettelefon eller installation af bredbåndsforbindelse på arbejdstagerens bopæl vil altid udløse beskatning."

Såfremt medarbejderen tager den mobile internetforbindelse med hjem på bopælen, er der en formodning for, at der er privat rådighed over den mobile internetforbindelse, se L 199 ovenfor om rådighedsbegrebet.

Der gælder den samme formodningsregel for så vidt angår mobile internetforbindelser, der medbringes på bopælen, og derfor er det meget vanskeligt at bevise, at der ikke er privat rådighed.

Spørger kontrollerer medarbejderens trafik via historikken. Det er imidlertid ikke muligt at se, hvilke hjemmesider, medarbejderen har besøgt.

SKAT finder ikke, at den kontrol, arbejdsgiver kan gennemføre af brugen af den mobile internetforbindelse, giver tilstrækkelige sikre beviser for, at den udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Medarbejderen skal derfor beskattes af den mobile internetforbindelse efter ligningslovens § 16, stk. 12, såfremt den tages med hjem. Grundbeløbet på 3.000 kr. (2010) omfatter både PC'en og den mobile internetforbindelse.

SKATS indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 2 besvares med nej, hvis de tager det mobile bredbånd med hjem.

Spørgsmål 3:

Hvis der svares ja til spm. 1. og /eller spm. 2, kan SKAT oplyse om, hvor ofte arbejdsgiver skal kontrollere udskrifter vedr. PC'er og/eller bredbånd for at arbejdsgivers kontrolforpligtelse anses for opfyldt?

Da formodningen for privat rådighed er afkræftet for den "lukkede" PC, skal der ikke ske kontrol af brugen med denne. denne. Da den åbne PC og den mobile internetforbindelse er omfattet af multimediebeskatningen, skal der ikke føres kontrol med dem.

SKATS indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 3 besvares med se sagsfremstilling og begrundelse.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.