åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.8.10.10 Kursgevinster" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om, at kursgevinster, der tilfalder udenlandske finansielle selskaber, i visse tilfælde kan beskattes i Danmark.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Opgørelse af kursgevinsten
  • Indeholdelse af skatten.

Se også

Se afsnit C.D.8.10.6 om renter.

Regel

Selskaber mv., der er hjemmehørende i udlandet, er i visse tilfælde skattepligtige af kursgevinster på fordringer, der er stiftet på sådanne vilkår, at gælden skal indfries til en forud fastsat overkurs i forhold til værdien på stiftelsestidspunktet. Se SEL § 2, stk. 1, litra h.

Det er en betingelse for skattepligten, at debitor er et selskab mv., der er omfattet af SEL § 1 eller SEL § 2, stk. 1, litra a, og at kreditor er koncernforbundet med debitor som nævnt i SKL kapitel 4 (kontrolleret gæld).

Bestemmelserne i SEL § 2, stk. 1, litra d, finder tilsvarende anvendelse på kursgevinsterne.

Baggrunden for bestemmelsen

Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med bestemmelsen i SEL § 2, stk.1, litra d om renter. Se ovenfor under C.D.8.10.6. Bestemmelsens formål er at forhindre, at rentebetalinger konverteres til gældsindfrielse til overkurs.

Opgørelse af kursgevinsten

Den skattepligtige kursgevinst opgøres som forskellen mellem fordringens værdi på stiftelsestidspunktet og den aftalte indfrielsessum. Hvis indfrielsen sker gennem afdrag, medregnes så stor en del, som svarer til forholdet mellem på den ene side indfrielsessummen med fradrag af anskaffelsessummen og på den anden side indfrielsessummen.

Indeholdelse af skatten

I forbindelse med enhver indfrielse af gæld til et selskab mv., der er skattepligtigt af kursgevinster, skal der indeholdes 22 pct. af den skattepligtige gevinst. Med virkning fra den 1. marts 2015  er skatteprocenten således reduceret fra 25 % til 22 %. Se lov nr. 202 af 27. februar 2015.