Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at  Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Dette afsnit, Lovforkortelser mv., er et fælles afsnit i Den juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Resumé

Oversigt over anvendte lovforkortelser og forkortelser for institutioner og selskabsformer i Den juridiske vejledning.

Tema(er)
Lovforkortelser
Hvad er nyt?

Oversigten over lovforkortelser er opdateret med nye forkortelser. Der er også en oversigt over forkortelser for institutioner (som fx Skatterådet) og selskabsformer.

Lovforkortelser ved kildehenvisning i Den juridiske vejledning.

Listen er sorteret i alfabetisk orden efter populærtitlen.

Dette skema viser de lovforkortelser, der bruges ved kildeangivelser:

Forkortelser

Betydning, populærtitel

ABL

Aktieavancebeskatningsloven

ASKL

Aktiesparekontoloven

ABSAL

Arbejdsskadeafgiftsloven

ADMBIL

Administrativ bistandsloven

AFFAL

Affalds- og råstofafgiftsloven

AL

Afskrivningsloven

AMBITBL

Ambi-tilbagebetalingsloven

AMBL

Arbejdsmarkedsbidragsloven

AMFL

Arbejdsmarkedsfondsloven (ophævet)

ANSAL

Ansvarsforsikringsafgiftsloven

APSL

Anpartsselskabsloven (ophævet)

ASL

Aktieselskabsloven (ophævet)

ATPL

ATP-loven

AAL

Arveafgiftsloven (ophævet)

BAL

Boafgiftsloven

BATAL

Batteriafgiftsloven

BBRL

BBR-loven

BEKÆMPAL

Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven

BETFRUL

Betalingsfristudskydelsesloven

BRÆNDAL

Brændstofforbrugsafgiftsloven

BØUNGL

Børne- og ungeydelsesloven

CFCAL

CFC-afgiftsloven

CHOAL

Chokoladeafgiftsloven

CO2AL

CO2-afgiftsloven

DBF

Databeskyttelsesforordningen

DBL

Databeskyttelsesloven

DBSL

Dødsboskatteloven

DL

Danske Lov

DSL

Dødsboskifteloven

EBL

Ejendomsavancebeskatningsloven

EFL

Erhvervsfondsloven

EFTGL

Eftergivelsesloven

EF-VGL

EF-voldgiftskonventionsloven

ELAL

Elafgiftsloven

ELBL

Ejerlejlighedsbeskatningsloven (ophævet)

EMBAL 

Emballageafgiftsloven 

ETAB

Etableringskontoloven

EVL

Ejendomsvurderingsloven

EVSL

Ejendomsværdiskatteloven

FAL

Forsikringsaftaleloven

FBL

Fondsbeskatningsloven

FEDTAL

Fedtafgiftsloven (Ophævet)

FL

Fondsloven

FLYAL

Flyrejseafgiftsloven (ophævet)

FORBRAL

Forbrugsafgiftsloven

FORSVBIL

Forsvarerbistandsloven

FORÆL

Forældelsesloven (=den ny forældelseslov)

FOSAL

Foderfosfatafgiftsloven

FREMTBL

Fremskyndet tilbagebetalingsloven

FUL

Fusionsskatteloven

FVL

Forvaltningsloven

FÆL

Færdselsloven

GASAL

Gasafgiftsloven

GB

Gennemførelsesbestemmelserne

GBL

Gældsbrevsloven

GENBIL

Gensidig bistandsloven (Ophævet)

GEVAL

Gevinstafgiftsloven (Ophævet)

HUSDYL

Husdyrbeskatningsloven

IBL

International bistandsloven

IFL

Investeringsfondsloven

IVFL

Investorfradragsloven

INDBIL

Inddrivelsesbistandsloven (EF-fordringer) (Ophævet) 

INDKOMREGL

Indkomstregisterloven

INDOG

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

INVL

Investeringsforeningsloven

ISAL

Isafgiftsloven

KAL

Lov om kreditaftaler

KASINOAL

Kasinoafgiftsloven (Ophævet)

KESL

Kommunal ejendomsskattelov

KGL

Kursgevinstloven

KL

Konkursloven

KLASL

Klasselotteriloven (Ophævet)

KLORAL

Klorerede opløsningsmiddellov

KN

Kombinerede Nomenklatur

KOMPL

Kompensationsloven

KOSL

Kommuneskatteloven

KKSL

Konkursskatteloven

KSL

Kildeskatteloven

KULAL

Kulafgiftsloven

KULBOPKL

Kulbrinteopkrævningsloven

KULBRL

Kulbrinteskatteloven

KVÆLAL

Kvælstofafgiftsloven

KVÆLOXAL

Kvælstofoxiderafgiftsloven

KØREGL

Køretøjsregistreringsloven

LAL

Lønsumsafgiftsloven

LBL

Lastbiltilskudsloven

LL

Ligningsloven

LODFBL

Lodseddelforbudsloven (Ophævet)

LOTAL

Lotterigevinstafgiftsloven (Ophævet)

LYSTFAL

Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven

LØINDREGL

Lønindeholdelsesregisterloven

LÅL

Låneloven

MINAL

Mineralolieafgiftsloven

MINVAL

Mineralvandsafgiftsloven

ML

Momsloven

MOAL

Motoransvarsforsikringsafgiftsloven (Ophævet)

NAPOLI-II-KL

Napoli II-konventionsloven

NARKOPKL

Narkotikaprækursorerloven

NOXAL

NOx-afgiftsloven

OFL

Offentlighedsloven

OIL

Opkrævnings- og inddrivelsesloven

OPAL

Opløsningsmiddelafgiftsloven

OPKL

Opkrævningsloven

PAL

Pensionsafkastbeskatningsloven

PBL

Pensionsbeskatningsloven

PDL

Persondataloven

POKL

Pokerloven

PSL

Personskatteloven

PVCAL

Pvc-afgiftsloven

RAL

Realrenteafgiftsloven (ophævet)

REGAL

Registreringsafgiftsloven

REKL

Reklameafgiftsloven

RFL

Renteforsikringsloven (ophævet)

RL

Renteloven

RPL

Retsplejeloven

RSL

Retssikkerhedsloven

SEL

Selskabsskatteloven

SENIORL

Seniornedslagsloven

SFL

Skatteforvaltningsloven

SIL

Skatteindberetningsloven

SKADL

Skadesforsikringsafgiftsloven

SKINDL

Skatteinddrivelsesloven

SKL

Skattekontrolloven

SL

Statsskatteloven

SODAL

Sodavandsafgiftsloven

SPILAL

Spilleafgiftsloven

SPILAUL

Spilleautomatloven (Ophævet)

SPILDAL

Spildevandsafgiftsloven

SPILGRØL

Spillelov Grønland

SPILL

Spilleloven

SPRITAL

Spiritusafgiftsloven

SSL

Skattestyrelsesloven (ophævet)

STEMPAL

Stempelafgiftsloven (Ophævet)

STLÅNL

Studielånsloven

STRAFNEDSL

Strafnedsættelsesloven

STRFL

Straffeloven

SVOVLAL

Svovlafgiftsloven

SØBL

Sømandsbeskatningslov

TAL

Tinglysningsafgiftsloven

TBEK

Toldbekendtgørelsen

TDL

Toldloven

TIPLOTL

Tips- og lottoloven (Ophævet)

TK

Toldkodeksen

TL

Tinglysningsloven

TOAL

Totalisatorafgiftsloven (Ophævet)

TOBAKAL

Tobaksafgiftsloven

TSL

Tonnageskatteloven

TSPILAL

Totalisatorspilafgiftsloven (Ophævet)

VAMÆFL

Varemærkeforfalskningsloven

VANDAL

Vandafgiftsloven

VEJAL

Vejbenyttelsesafgiftsloven

VIRKREGL

Virksomhedsregisterloven

VLL

Varelagerloven

VOL

Virksomhedsomdannelsesloven

VSL

Virksomhedsskatteloven

VUL

Vurderingsloven

VÆGTAL

Vægtafgiftsloven

VÆKSTAL

Vækstfremmerafgiftsloven

ØLVINAL

Øl- og vinafgiftsloven

1908-LOV

1908-loven (= Forældelsesloven af 1908)

Forkortelser for institutioner

Institutioner er kun forkortet i forbindelse med henvisninger til domme og og andre afgørelser. Bag ved henvisningen til en afgørelse er forkortelsen indsat for den institution, der har truffet afgørelsen, fx SKM2010.110.SR.

Disse forkortelser bruges:

 • HR = Højesterets dom eller kendelse
 • VLR = Vestre Landsrets dom eller kendelse
 • ØLR = Østre Landsrets dom eller kendelse
 • S = Sø- og Handelsretsdom
 • BR = Byretten
 • LSR = Landsskatteretten
 • SR = Skatterådet
 • Skatteministeriets departement
 • SKTST=Skattestyrelsen
 • VURDST=Vurderingsstyrelsen
 • MOTORST=Motorstyrelsen
 • GÆLDST=Gældstyrelsen
 • TOLDST=Toldstyrelsen
 • UFST = Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • ADST = Administrations- og Servicestyrelsen.

samt forkortelser og betegnelser for tidligere institutioner:

 • DEP = Skattedepartementet
 • LR = Ligningsrådet
 • SKAT = SKAT (frem til 1. juli 2018)
 • TSS = Told- og skattestyrelsen
 • SD = Statsskattedirektoratet
 • MN = Momsnævnet.

Forkortelser for selskabsformer

Disse forkortelser bruges:

 • a.m.b.a. = Andelsselskab med begrænset ansvar
 • ApS = Anpartsselskab
 • A/S = Aktieselskab
 • I/S = Interessentskab
 • IVS=Iværksætterselskab
 • K/S = Kommanditselskab
 • s.m.b.a. = Selskab med begrænset ansvar
 • CFC =  Controlled financial company
 • P/S = Partnerselskaber/kommanditaktieselskaber.