Dato for udgivelse
02 Jul 2010 12:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Nov 2009 08:35
SKM-nummer
SKM2010.435.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
21.. afdeling, S-3475-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Unddragelse, skat, moms, arbejdsmarkedsbidrag, overskud, virksomhed
Resumé

T, der var uddannet bankmand og som i en årrække havde drevet selvstændig ejendomsmæglervirksomhed, blev efter lukning af ejendomsmæglervirksomheden ansat i et selskab, hvor hans hustru var hovedanpartshaver.

T udstedte i 2003 to fakturaer benævnt konsulenthonorar mv. til selskabet på i alt 380.000 kr. plus moms. Honoraret vedrørte "findeløn" for en byggegrund, som blev købt af en af selskabets samarbejdspartnere. Selskabet viderefakturerede ydelsen.

T var ikke momsregistreret, og undlod at selvangive indtægten og at angive og betale momsen.

Landsretten fandt T skyldig i forsætlig unddragelse af skat, moms og arbejdsmarkedsbidrag, på i alt 247.238 kr.

T, der tidligere er dømt for økonomisk kriminalitet, blev af byretten idømt 40 dages fængsel og en tillægsbøde på 247.000 kr.

Landsretten idømte T en bøde på 430.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1, nr. 1
Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og § 52, stk. 6
Arbejdsmarkedsbidragslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1

Henvisning
  

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Søren Bech, besk.)

Afsagt af landsdommerne

M. Stassen, Talevski og Bettina Bang Jacobsen (kst.) med domsmænd

----------

Byrettens dom af 21. november 2008, SS 1-1449/2008

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 11. juni 2008.

T er tiltalt for

1

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005,

ved for indkomståret 2003, med forsæt til at unddrage det offentlige skat, ikke at have selvangivet overskud af virksomhed med 380.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget med 121.904,87 kr.

subsidiært

overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005,

ved for indkomståret 2003, at have unddraget det offentlige skat ved grov uagtsomhed ikke at have selvangivet overskud af virksomhed med 380.000 kr., hvorved det offentlige blev unddraget med 121.904,87 kr.

2

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og § 52, stk. 6, jf. lovbkg. nr. 703 af 8. august 2003 som senest ændret ved lovbkg. nr. 966 af 14. oktober 2005,

ved med forsæt til at unddrage staten afgift for perioden 1. januar til 31. december 2003 at have udskrevet fakturaer påført moms på trods af, at tiltalte ikke var momsregistreret, samt for ikke at have angivet den opkrævede moms, hvorved tiltalte unddrog moms med i alt 95.000 kr.

subsidiært

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1, og § 52, stk. 6, jf. lovbkg. nr. 703 af 8. august 2003 som senest ændret ved lovbkg. nr. 966 af 14. oktober 2005,

ved grov uagtsomhed at have unddraget staten afgift for perioden 1. januar til 31. december 2004 [2003.red.SKAT], ved at have udskrevet fakturarer påført moms på trods af, at tiltalte ikke var momsregistreret, samt for ikke at have angivet den opkrævede moms, hvorved tiltalte unddrog moms med i alt 95.000 kr.

3

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonds § 18, stk. 2, jf. stk, 1, jf. lovbkg. nr. 694 af 20. august 2002 som senest ændret ved lovbkg. nr. 1018 af 10. oktober 2006,

ved som beskrevet i forhold 1, at for indkomståret 2003 med forsæt ikke at have selvangivet overskud af virksomhed med 380.000 kr., hvorved staten blev unddraget arbejdsmarkedsbidraget med 30.334 kr.

subsidiært

overtrædelse af lov om arbejdsmarkedsfonds § 18, stk. 1, jf. lovbkg. nr. 694 af 20. august 2002 som senest ændret ved lovbkg. nr. 1018 af 10. oktober 2006,

ved som beskrevet i forhold 1, at for indkomståret 2003 ved grov uagtsomhed ikke at have selvangivet overskud af virksomhed med 380.000 kr., hvorved staten blev unddraget arbejdsmarkedsbidraget med 30.334 kr.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig. Tiltalte har erkendt at han ikke har indberettet indtægt til skattevæsenet eller afregnet moms i henhold til to fakturaer på i alt 380.000 kr., men har anført, at det er sket ved simpel uagtsomhed. Tiltalte har ikke bestridt de opgjorte beløb.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidnet specialkonsulent Betthina Hansen.

Tiltalte har forklaret, at han er uddannet som bankmand. Han har blandt andet arbejdet i nogle entreprenørfirmaer, og han arbejdede i 10-12 år som selvstændig ejendomsmægler. Ejendomsmæglervirksomheden lukkede i 2001. Da han lukkede virksomheden var der underskud, men han har efterfølgende betalt al gæld, så han ikke har nogen gæld fra virksomheden. Han er nu ansat i H1 ApS. Selskabet driver virksomhed med administration af ejendomme. Det er hans ægtefælle, der ejer hovedparten af anparterne, og han er ansat i selskabet. Han er ikke medejer af selskabet. Efter 2001 arbejdede selskabet blandt andet for G1 og G2 med projektudvikling. I årene 2002, 2003 og 2004 var han ansat i selskabet og fik løn. Årene var ret hektiske for tiltalte. I 2002 fandt han en byggegrund, G4 og der blev i den forbindelse af G2 udbetalt "findeløn". Tiltalte var klar over, at han havde et stort fradrag på mellem 600-700.000 kr. fra den tidligere virksomhed, og han fandt derfor at han kunne få udbetalt den såkaldte findeløn enten som personlig løn eller som konsulenthonorar. Han tænkte ikke nærmere over om det var løn eller konsulenthonorar. Da han var ejendomsmægler var han i G3-kæden, der anvendte nogle særlige programmer. Han havde derfor intet at gøre med bogholderiet eller med beregning af moms. Han havde ikke på det tidspunkt i 2002 og 2003 særligt kendskab til regnskabsføring. Han bekræfter, at han har udstedt de to fakturaer i bilag 5 og at han har fået beløbet udbetalt fra H1. Beløbet blev ikke indberettet til skattevæsenet. Han husker ikke, hvordan han udfyldte selvangivelsen for 2003. Det har sandsynligvis været som "tast-selv". Han kan ikke forklare, hvorfor han ikke indberettede beløbet, men det må skyldes, at han havde travlt med virksomheden og med at bygge ejendom. Han lagde ikke særlig mærke til, at hans indtægt for 2003 var 43.000 kr. Han fik først brev i marts 2006 om at han ikke havde opgivet de 380.000 kr. Han blev meget overrasket, da han fik brevet. Han havde i 2002, 2003 og 2004 løbende fået udbetalt løn fra H1. Hans ægtefælle fik også løbende udbetalt løn. De 380.000 kr. blev brugt til at betale privat gæld, som han havde optaget i forbindelse med lukning af virksomheden. Det var naturligt, at det var H1, der udstedte fakturaen til G2 for "findelønnen". Hans ansigt udadtil var H1. Skattevæsenet bad i 2004 om at få bilag for selskabet for 2002 og 2003 blandt andet stiftelsespapirer med videre. Han afleverede de papirer, som skattevæsenet havde udbedt sig. Han tænkte ikke på dette tidspunkt nærmere over fakturaerne jf. bilag 5. Det havde været "gratis" for ham at indberette beløbet, fordi han havde det store fradrag. Han var ikke momsregistreret. Han vidste, at H1 beregnede moms på de fakturarer, der blev udstedt, og han tænkte, at der ligeledes skulle beregnes moms på de fakturaer, han udstedte til H1. Han overvejede ikke, at han skulle være momsregistreret. Han havde ikke på dette tidspunkt særligt kendskab til momsreglerne. Hvis han havde skullet betale momsen på det tidspunkt, havde han haft mulighed for det. Hans økonomi var god og han kunne have solgt nogle aktier til at betale momsen. Momsregningen blev betalt med det samme, da han fik regningen tilsendt. Han har betalt skattebeløbet på 121.904 kr. i 2007 og 2008.

Specialkonsulent V.1 har forklaret, at det i forbindelse med en kontrol af H1 i 2006 blev opdaget, at der var de to fakturaer udstedt af tiltalte. Der blev foretaget en kontrol af, om de var medregnet i tiltaltes indtægt. Det var de ikke. I året 2003 havde tiltalte haft et stort underskud, han kunne bruge til fradrag i indtægten. Derfor er underskuddet regnet frem, således at restskatten reelt vedrører 2005. Tiltalte skulle ikke have betalt skat i 2003, selv om han havde indtægtsført indtægten på 380.000 kr., fordi han havde et stort fradrag. Vidnet er ikke bekendt med det nøjagtige beløb, men det er muligt 600-700.000 kr. Forevist skatteopgørelse for 2003 oplyser vidnet, at underskuddet var 458.499 kr. Tiltalte benyttede sig af Tast-selv-service, da han indberettede sin selvangivelse i 2003. Tiltalte skulle under alle omstændigheder betale arbejdsmarkedsbidrag af indtægten på 380.000 kr. i 2003, selv om han havde et stort underskud, han kunne anvende til fradrag. Uden at selskabet var blevet udtaget til kontrol ville man ikke have opdaget, at fakturaerne ikke var indtægtsført hos tiltalte.

Oplysninger i sagen

Der har været fremlagt fakturaer udstedt af tiltalte til H1 ApS. Faktura dateret den 26. juni 2003 vedrørende projekt G4 - diverse konsulentatbejde i.h.t. aftale -180.000 kr. og moms heraf 45.000 kr. og faktura dateret 30. december 2003 vedrørende projekt G4 -honorar for 2. kvartal 2003 - 200.000 kr. og moms heraf 50.000 kr.

I følge tiltaltes årsopgørelse for 2003 havde tiltalte en personlig indtægt på 43.000 kr.

Personlige oplysninger

Tiltalte er tidligere straffet.

ved byrettens dom af 14. august 2003 efter straffelovens § 172, jf. §171, § 286, stk. 2, jf. § 278, stk. 1 nr. 3 og bekendtgørelse om ejendomsformidleres sikkerhedsstillelse med fængsel i 1 år og 6 måneder, heraf 1 år og 3 måneder betinget med prøvetid 2 år.

Dommen der var anket til skærpelse blev stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 29. november 2004, således at prøvetiden på 2 år regnes fra endelig dom.

Rettens begrundelse og resultat

Tiltalte udstedte to fakturer til et selskab, hvor han var ansat og løbende modtog løn. Der var ikke nogen særskilt begrundelse for at netop disse beløb skulle betragtes som konsulenthonorar og ikke almindelig lønindtægt for tiltalte. Tiltalte indberettede for 2003 en lønindtægt på 43.000 kr. og forskellen mellem dette beløb og den reelle indtægt var så stor, at retten finder, at tiltalte måtte være opmærksom på det, da han foretog indberetning. Den omstændighed, at tiltalte havde et stort underskud, der kunne fradrages i indtægten, således at han ikke i 2003 ville blive beskattet af indtægten kan ikke tillægges særlig betydning, idet underskuddet førte til fradrag i de følgende års indtægt. Retten finder derfor, at tiltalte har handlet med forsæt til at unddrage det offentlige skat.

Tiltalte er efter sin forklaring bankuddannet og har i over 10 år drevet selvstændig ejendomsmæglervirksomhed. Hans forklaring om, at han ikke havde kendskab til momsregler kan under disse omstændigheder ikke tillægges nogen vægt. Tiltalte findes ved at have udstedt fakturaer med moms forsætligt at have overtrådt momsloven.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets principale tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 40 dage, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, som senest ændret ved lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 47, stk. 1 og § 52, stk. 6, jf. lovbkg. nr. 703 af 8. august 2003 som senest ændret ved lovbkg. nr. 966 af 14. oktober 2005 og lov om arbejdsmarkedsfonds § 18, stk. 2, jf. stk. 1, jf. lovbkg. nr. 694 af 20. august 2002 som senest ændret ved lovbkg. nr. 1018 af 10. oktober 2006.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 247.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Retten har ikke fundet anledning til at gøre straffen helt eller delvist betinget. Retten har lagt vægt på, at forholdet er begået kort efter, at tiltalte blev idømt straf for økonomisk kriminalitet, ligesom der ikke foreligger særlige personlige forhold, der taler for at gøre straffen betinget. Sagsbehandlingstiden hos skattevæsen, anklagemyndighed og retten taler endvidere ikke afgørende for, at straffen skal være betinget.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 247.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

------------

Østre Landsrets dom af 9. november 2009, 21. afdeling, S-3475-08

Byrettens dom af 21. november 2008 (SS 1-1449/2008) er anket af T med påstand om frifindelse. I forhold 2 erkendes dog den subsidiære tiltale for overtrædelse af de pågældende bestemmelser i momsloven ved grov uagtsomhed.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at tiltalte idømmes en bøde på 430.000 kr.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnet V.1, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten. Endvidere er der i landsretten afgivet forklaring af V.2.

Forklaringer

Tiltalte har supplerende forklaret bl.a., at han kan erkende, at han ved grov uagtsomhed ikke har indberettet moms af fakturaerne. Han vidste, at han kunne fremføre et underskud i senere skatteår, men han forventede ikke at kunne udnytte dette underskud, da det ikke gik særligt godt i H1 dengang. Han fik således ikke udbetalt løn i 2003, ligesom han fik en forholdsvis lav løn i 2002 og 2004. De 43.000 kr., som han angav på selvangivelsen ved "tast selv" proceduren i maj eller juni 2004, angik værdien af fri bil. Da han tastede dette beløb ind, havde han glemt alt om beløbet på 380.000 kr. Beløbet blev anvendt til at betale familiegæld og anden privat gæld. Beløbet er således ikke anvendt til forbrug. Tiltalte har til politiet forklaret som anført i afhøringsrapporten af 19. februar 2008 (ekstrakten s. 125, 2. afsnit), jf. også tiltaltes brev af 26. februar 2008 til politiet.

V.1 har supplerende forklaret bl.a., at tiltalte under "tast selv" proceduren alene påførte en indtægt på 43.000 kr. vedrørende værdien af fri bil. Det registreres i systemet, om selvangivelsen er udarbejdet via "tast selv" proceduren, og dette er også anført i tiltaltes ændrede årsopgørelse.

V.2 har forklaret bl.a., at han har været revisor for H1 siden dets oprettelse i 2002. H1 blev startet for at få familien på fode igen. Selskabet skulle bygges op. Familien forventede derfor ikke at tjene særligt meget de første år. Forventningen var således, at tiltaltes skattemæssige underskud før H1s oprettelse ikke kunne nå at blive udnyttet. Tiltalte har i en periode haft c/o adresse hos vidnet.

Landsrettens begrundelse og resultat

Også efter bevisførelsen for landsretten findes tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forhold 1 og 3. Det tiltrædes, at tiltalte også har handlet forsætligt i forhold 2. Det bemærkes herved, at fakturabeløbet var påført moms. Tiltalte findes således i det hele skyldig i den principale tiltale som fastslået af byretten.

Straffen fastsættes til en bøde på 430.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T ændres, således at tiltalte straffes med en bøde på 430.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 60 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.