Dato for udgivelse
28 Jun 2010 11:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
04 Jun 2010 13:34
SKM-nummer
SKM2010.405.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-0015-09
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
Udlejning, sommerhus, rengøring, sammensatte, ydelser, feriehus
Resumé

Landsretten stadfæstede byrettens dom (SKM2009.31.BR), hvorefter slutrengøring af udlejede sommerhuse er en selvstændig momspligtig ydelse og ikke en del af den momsfritagne udlejning af det pågældende sommerhus.

Reference(r)
Momsloven § 4, stk. 1
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.2
Henvisning
Momsvejledningen 2010-1 D.11.8.2.1

Parter

H1 A/S
(advokat Merete Andersen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Afsagt af landsretsdommerne

Dorte Jensen, Bjerg Hansen og Henrik Bjørnager

Påstande

For landsretten har appellanten, H1 A/S, nedlagt påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, skal anerkende, at slutrengøring i forbindelse med appellantens formidling af udlejning af sommerhuse er momsfri.

Skatteministeriet har påstået dommen stadfæstet.

Supplerende sagsfremstilling

Vestre Landsrets 15. afdeling har ved kendelse af 22. december 2009 bestemt, at en anmodning fra H1 A/S om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen ikke tages til følge.

I H1 A/Ss formidlingsbetingelser (gældende i forholdet mellem H1 A/S og en ejer af et sommerhus) hedder det om forvoldelse af skade på det lejede bl.a.

"...

Hvis lejer, dennes familie eller gæster måtte forvolde skader, og hverken den nævnte forsikring eller lejer erstatter skaden, erstatter bureauet skader indtil maksimalt kr. 60.000 pr. lejemål, Forudsat at skaden er anmeldt skriftligt til bureauet senest 5 dage efter den pågældende lejers afrejse. Skader som dækkes af sommerhusejerens egen forsikring skal endvidere anmeldes skriftligt til dennes forsikringsselskab.

..."

Om lejerens ansvar for det lejede er det i lejebetingelserne (gældende i forholdet mellem H1 A/S og lejeren af et sommerhus) bl.a. angivet

"...

Lejer er ansvarlig for alt, hvad der tilhører ferieboligen, og er ligeledes forpligtiget til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. opstår på ferieboligen og inventar. Skulle der under lejemålet opstå skader på ferieboligen eller inventar, er lejer forpligtiget til straks at underrette H1 A/S herom ... Alle skader skal erstattes inden afrejsen. Opdages der efter lejers afrejse skader/mangler, vil disse blive udbedret for den pågældende lejers regning.

..."

Den 16. november 2009 har G3 Brancheforening ved administrerende direktør LL til brug for ankesagen afgivet en udtalelse om lejerens adgang til at overlade rengøringen af et lejet sommerhus til tredjemand. Udtalelsen har følgende ordlyd

"...

Til brug for den verserende momssag mellem H1 A/S og Skatteministeriet skal jeg hermed på vegne af G3 Brancheforening afgive erklæring angående lejers adgang til at overlade rengøringen af et lejet sommerhus til tredjemand.

Ifølge standardlejebetingelserne for brancheforeningens medlemmer er

"lejer forpligtiget til renholdelse af det lejede og skal ved lejemålets afslutning overlade lejemålet i ryddelig og rengjort stand".

Spørgsmålet om lejers adgang til at overlade rengøringen af det lejede til tredjemand, f.eks. i form af et rengøringsfirma, blev drøftet af brancheforeningens bestyrelse på bestyrelsesmøde den 3. september 2009.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer

...

Der var blandt brancheforeningens bestyrelsesmedlemmer enighed om, at ingen af medlemmerne har kendskab til eller oplevet henvendelser fra lejere vedrørende overladelse af rengøringen af ferieboligen til tredjemand.

Der var blandt bestyrelsens medlemmer ligeledes enighed om, at enhver henvendelse fra lejer angående en sådan overladelse af rengøring til tredjemand vil blive afvist.

Baggrunden herfor er udlejningsbureauernes manglende mulighed for at håndhæve lejers ansvar for det lejede i det omfang lejeboligen beskadiges under tredjemands rengøring af det lejede, navnlig i de tilfælde hvor rengøringen sker efter lejers fraflytning, men inden boligens aflevering til bureauet.

..."

Forklaringer

RK har supplerende forklaret, at det almindeligvis er enten H1 A/S eller lejeren, der forestår slutrengøringen, men i visse tilfælde kan det det dog være husejeren. Det aftales dog altid igennem H1 A/S. Derimod tillades det ikke, at rengøringen foretages af tredjemand, idet H1 A/S har ansvaret for sommerhuset. H1 A/S kan naturligvis ikke konstatere, hvordan lejerne handler, men man ønsker ikke at få tredjemænd ind i sommerhusene og gøre rent, bl.a. af hensyn til vandmiljøet i relation til huse med swimmingpool eller spa.

Det er ikke direkte angivet i lejekontrakten, at rengøring ikke må foretages af et rengøringsfirma, som lejeren selv finder, og det er heller ikke angivet, at en sådan rengøring kræver godkendelse fra H1 A/S.

Han har kontaktet nogle rengøringsfirmaer og udgivet sig for at ville leje et sommerhus. Han har spurgt firmaerne, om de ville foretage slutrengøring for ham. Nogle firmaer gav udtryk for, at de ikke ville beskæftige sig med rengøring af sommerhuse. Andre firmaer, som H1 A/S samarbejder med, afviste ikke at udføre rengøring af sommerhuse, men gav udtryk for, at de ikke ville udføre rengøringsopgaven, hvis udlejningen var formidlet gennem H1 A/S.

NL har forklaret, at han er direktør i G1, som er en kæde af selvstændige bureauer, der formidler udlejning af sommerhuse. Pligten til at rengøre huset påhviler feriegæsten. Nogle lejere vælger selv at gøre rent, mens andre køber rengøringsydelsen af et af kædens 22 bureauer. Han har ikke kendskab til, at feriegæster har bestilt et eksternt rengøringsfirma til slutrengøring, men en henvendelse til G1 med anmodning om tilladelse til at bestille et eksternt rengøringsfirma vil ikke blive imødekommet. Han har aldrig hørt om en sådan henvendelse hverken til G1 eller andre sommerhusudlejningsfirmaer.

Prissætningen af rengøringen relaterer sig til størrelsen af huset. Den gennemsnitlige pris for en slutrengøring er omkring 850 kr. Et eksternt rengøringsfirma ville være noget dyrere.

MJ har forklaret, at han er servicechef i G2, som er en virksomhed, der formidler udlejning af sommerhuse. Slutrengøringen er lejerens ansvar, men hvis lejeren ikke ønsker selv at gøre rent, kan man købe ydelsen hos G2. Han er ikke bekendt med henvendelser fra lejere om bestilling af et eksternt rengøringsfirma til at forestå slutrengøringen. Hvis lejeren selv gør rent, men dette ikke er tilfredsstillende, bestiller G2 en rengøring og modregner så udgiften hertil i det stillede depositum.

Parternes anbringender

Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

H1 A/S har til støtte for påstanden yderligere gjort gældende, at lejeren af et sommerhus ifølge kontrakten ikke har ret til at overlade slutrengøringen af sommerhuset til tredjemand, og det forekommer da heller ikke i praksis. Skatteministeriets synspunkt om, at rengøringen kan overlades til tredjemand, er derfor teoretisk, idet der kun er to mulige rengøringsmuligheder, nemlig at lejeren selv gør rent, eller rengøringen foretages af eller gennem H1 A/S.

Landsrettens begrundelse og resultat

Lejeren af et sommerhus kan selv vælge at foretage slutrengøringen, og der er efter formidlingsbetingelserne og lejebetingelserne ikke noget til hinder for, at lejeren af et sommerhus (mod eller uden betaling) overlader slutrengøringen til tredjemand. Herefter og under henvisning til EU-domstolens domme i sagerne C-349/96, Card Protection Plan, og C-572/07, Tellmer Property, tiltrædes det af de grunde, som byretten har anført, at slutrengøringen ikke kan anses for momsfri.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

H1 A/S skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med 50.000 kr. til dækning af ministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms. Landsretten har lagt vægt på sagens omfang og forløb, herunder den omstændighed, at der har været formalitetsprocedure om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-domstolen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Appellanten, H1 A/S, skal betale sagens omkostninger for landsretten til indstævnte, Skatteministeriet, med 50.000 kr.

De idømte sagsomkostninger, der forrentes efter rentelovens § 8a, skal betales inden 14 dage.