Dato for udgivelse
28 Jun 2010 13:27
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Jun 2010 13:27
SKM-nummer
SKM2010.408.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
10-044740
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering
Emneord
Lønsumsafgift, afgiftsgrundlag, løntilskud, lønrefusion, skånejob, førtidspensionister
Resumé
Løntilskud til ansatte førtidspensionister skal ikke medregnes ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget. Virksomheder, der har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud til førtidspensionister, kan anmode om tilbagebetaling af afgiften.
Hjemmel
BEK nr. 992 af 2/10/2008 (lønsumsafgiftsbekendtgørelsen)
Reference(r)

Lønsumsafgiftsbekendtgørelsen § 3, stk. 1

Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen 2010-1 D.1

SKAT er blevet spurgt, om praksisændringen i SKM2009.33.SKAT om at løntilskud til ansatte i fleksjob ikke skal medregnes ved opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget og den heraf følgende adgang til ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret også omfatter løntilskud til ansatte førtidspensionister.

SKM2009.33.SKAT

I SKM2009.147.LSR svarede Landsskatteretten ja til, at løntilskud/lønrefusioner udbetalt til en virksomhed vedrørende ansatte i fleksjob kan modregnes ved beregning af lønsummen, jf. lønsumsafgiftsbekendtgørelsens § 3, stk. 1.

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændrede SKAT i SKM2009.33.SKAT praksis om at lønsumsafgiftspligtige virksomheder skal medregne løntilskud/lønrefusioner vedrørende ansatte i fleksjob i lønsumsafgiftsgrundlaget.

Samtidig blev der givet adgang til ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, for den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet 3 år forud for underkendelsen af praksis den 1. oktober 2008.

SKAT er af den opfattelse, at løntilskud til ansatte førtidspensionister ikke skal medregnes ved opgørelse af lønsumsafgiftstilsvaret og at virksomheder, der har betalt lønsumsafgift af løntilskud til ansatte førtidspensionister, skal stilles på samme måde som de virksomheder, der har betalt lønsumsafgift af løntilskud/lønrefusion vedrørende ansatte i fleksjob.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis har indbetalt lønsumsafgift af løntilskud til ansatte førtidspensionister, kan anmode om ekstraordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, for den afgiftsperiode, der er påbegyndt men endnu ikke udløbet 3 år forud for Landsskatterettens kendelse i SKM2009.147.LSR, der blev afsagt den 1. oktober 2008.

Frister for genoptagelse

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal fremsættes under iagttagelse af bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2. Det vil sige, at anmodningen om genoptagelse skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal indgives til Skattecenter Struer, Fabriksvej 13, 7600 Struer.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Dokumentation

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.